De Prikkel van Pinksteren

Gaat dan op weg...

 “Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord”.

Op onze kalender staan al die dagen die om bijzondere aandacht vragen. Elk jaar worden ze beleefd als hoogtijdagen door kerk en of samenleving. Welke dagen ons aanspreken hangt samen met onze kerkelijke of politieke voorkeur. Maar dat we die feestdagen willen vieren zien we elk jaar weer terug in alles wat er georganiseerd wordt. Maar als we naar het Pinksterfeest kijken dan zien we dat veel mensen hier niet zo veel mee kunnen, ja een vrije dag maar voor velen ook niet meer dan dat. Wel komen er steeds meer dansfeesten, maar dat heeft niets meer met Pinksteren te maken.  

En toch is dit eigenlijk de geboorte van iets nieuws wat zo diep in het menselijke bestaan kan ingrijpen dat ze er totaal door veranderen. Dus is het meer dan de moeite waard om hier eens goed naar te kijken. Als we om ons heen vragen weten veel mensen niet echt waar het precies om draait met Pinksteren. Dus wordt het hoog tijd om onszelf er eens in te verdiepen. Er zijn twee belangrijke aandachtspunten;

Vervuld zijn met de heilige Geest is meer geloven dan dat Jezus Christus je verlosser je Redder is.

Het wil zeggen dat er extra dimensies in je leven komen waar je eigenlijk nooit zo over had nagedacht. Jezus zegt er dit over:

“Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld” Handelingen 1:8.

Een kracht ontvangen die niet van jezelf is, is een buitengewone ervaring. Dat voelt als heel bijzonder alsof er Iemand bij je is komen wonen. En dat is ook zo. Door onze bekering of wedergeboorte is de Geest van God in ons komen wonen. Daarom herinnert Paulus de Korintiërs met deze woorden:

“Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie”. Jullie hebben Hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf! Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest, want zij zijn van God” 1 Korintiërs 619.

Dat de heilige Geest in ons woont wil zoveel méér zeggen dan wij ons nu kunnen voorstellen. In de praktijk van de kerk aller tijden zien we dat deze Boodschap toch weer heel snel verdwenen is. Ik denk zelf dat dit alles te maken heeft met de Opdracht van God die hierdoor geopenbaard wordt. Want dat is de doodsteek voor de satan en zijn demonen. Want laten we ons heel goed beseffen dat we hier spreken over de Geboorte van ‘Dé kerk’, de praktische vervulling van Jezus’ werk op aarde. God die verbindt de Mogelijkheden van Jezus werk op aarde aan Zijn kinderen op aarde.

De conclusie hiervan is: je bent niet alleen gered om gered te zijn. Begrijp me goed door je geloof in Jezus Christus ben je gered maar dat herbergt ook een doel namelijk; Om die Boodschap van Redding verder te brengen de wereld in. Dat is waarom ons leven een Tempel van Gods Geest is, want binnenin ons ervaren we de werkingen van de heilige Geest en dat is volkomen Bijbels zou je hier al moeite mee hebben. Want sommigen schrikken van deze nieuwe dingen in hun leven en vinden dit te ingrijpend. Daarom laat God het ons weten en zegt tot ons allemaal:

“Er zijn verschillende uitingen van bijzondere krachten, maar het is een en dezelfde God die dit alles in allen bewerkt. EN NU KOMT HET DOEL HIERVAN DUIDELIJK NAAR VOREN: “Maar iedereen ontvangt de Geest tot welzijn van allen” 1 Corinthiërs 12:6 GNB.

Ook hier zien we waarom de heilige Geest in ons woont, het is altijd: ‘Tot welzijn van anderen zowel ongelovig als gelovig.

Conclusie: door de Geest van God in Ons verstaan wij, er is werk aan de winkel’. De heilige Geest is zoveel meer, maar met Pinksteren is het Zijn werk om ons aan te zetten voor het binnenhalen van de oogst. Zo mogen we de Verlossings-Boodschap, het Evangelie van Jezus Christus verder vertellen in woorden en daden. Het moge duidelijk zijn dat Pinksteren een wel heel bijzonder feest is, want het is de Geboorte van de Kerk én de start van de allergrootste zendingscampagne aller tijden. waardoor de aarde weer met de hemel wordt verbonden. Elke barrière heeft God teniet gedaan, zodat alle mensen op aarde welkom zijn in het huisgezin van God. Dat God de hele aarde op het oog heeft blijkt uit deze tekstgedeelten;

“Toen zij het geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Zij raakten in  verwarring, omdat ieder van hen de apostelen in zijn eigen taal hoorde  spreken. Zij begrepen er niets van. "Dat zijn toch mannen uit Galilea?" riepen  zij verbaasd uit. "Hoe kan het dan dat zij ònze taal spreken en nog andere talen ook? Kijk  eens waar wij overal vandaan komen: uit Parthië, Medië, Elam en Mesopotamië, uit Judea, Capadocië,  Pontus, Asia, Frygië en Pamfylië, uit Egypte en de streek van Cyrene in  Libië. Er zijn hier Joden en Joodse bekeerlingen uit Rome, Kreta en  Arabië. Hoe bestaat het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort  spreken over de geweldige dingen, die God gedaan heeft” Handelingen 2:6-9 HB.

Zij stonden aan de grond genageld en wisten niet wat zij ervan moesten  denken. Zij zeiden tegen elkaar: "Wat heeft dit toch te betekenen?" "Och, die mensen hebben teveel zoete wijn gedronken," lachten sommigen  schamper. De twaalf apostelen stonden op en Petrus nam het woord. "Mannen van  Israël!" riep hij. "Inwoners en bezoekers van Jeruzalem! Luister! Ik zal u uitleggen wat hier gebeurd is. Wij zijn helemaal niet dronken!  De dag is nog maar net begonnen, het is pas negen uur! 

"Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld:‘God zal aan het einde van de tijd Zijn Geest over alle mensen uitstorten.  Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen  visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God Zijn Geest ook uitstorten over ondergeschikten en  zij zullen Zijn woorden spreken” Handelingen 2:12-18 HB.

Hoe ging de wereld om met dit grote zendingswonder van God? De mensen dachten dat ze teveel wijn hadden gedronken, maar zou een dronken persoon zomaar zuiver Italiaans of Russisch gaan spreken. Wartaal, dat horen we van dronken mensen, een onvaste tong laat hen allerlei onzin brabbelen maar niet vloeiend Chinees, neem dit maar gerust van mij aan.

Dwars door alle kritiek heen geschied er het wonder dat een ieder hen hoort spreken in de eigen taal. Zo werkte de heilige Geest en later sprak Hij bij monde van Petrus een krachtige toespraak waardoor er velen tot bekering kwamen.

Conclusie: Gods wonderen werken altijd en overal. Zo kwamen er veel mensen tot geloof in Jezus Christus en uit de haat van de mensen werden er antimachten geboren, de tijd van vervolgingen was een feit.

Je zult maar net dat grote Pinksterwonder hebben beleefd en dan gelijk vergeleken worden met een dronkenlap. Dat was teveel van het Goede. En zo heeft Petrus de Boodschap nog eens fijntjes op een rij gezet en de mensen laten weten hoezeer ze het mis hebben met hun verkeerde conclusies. Petrus en de anderen die de heilige Geest ontvangen hadden spraken dan wel door elkaar, maar het waren wel verstaanbare woorden die de vreemdelingen in Jeruzalem prima konden verstaan. Een ieder in hun eigen taal spreken, en dat zonder enige voorkennis of een speciale opleiding, nee, daar kwam geen taalinstituut aan te pas. Stel je voor je bent op vakantie in Kroatië je staat in de winkel en besteld zonder dat je zelf weet je boodschappen bij de slager in het Kroatisch. En plotseling besef je welk wonder er is geschied. Zo moet je het maar even voor je zien met dit verschil dat de Discipelen vertelden over de grote daden van God door Jezus Christus.

Kijk, nu begrijpen we des te beter dat Petrus met grote kracht roept dat ze niet dronken zijn maar dat God van Zijn heilige Geest uitgestort heeft volgens de belofte die al door Joel werd opgeschreven:

“Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld: God zal aan het einde van de tijd Zijn Geest over alle mensen uitstorten.  Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen  visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God Zijn Geest ook uitstorten over ondergeschikten en  zij zullen Zijn woorden spreken” Handelingen 2:16-18 HB.

Maar die Jezus waar het hier over gaat, die kennen jullie toch? Hij werd door jullie uitgescholden en naar Hem gespuugd en na de vele vernederingen die Hij mede door jullie schuld heeft ondergaan, is Hij mede door jullie toedoen een gruwelijke dood gestorven. Jullie mochten kiezen tussen het Goede van Jezus of het slechte van Bar-abbas (beeld van de zonde). Maar het Goede moest hangen en het slechte mocht zegevieren.

Hoe stil zou het zijn geweest bij deze woorden die Petrus uitsprak? Ik denk dat de spijt hen teveel werd want massaal kwamen ze om zich te laten dopen onder belijdenis van hun zonden. Nu konden ze wel luisteren, berouw komt dan ook altijd na de zonde. En berouw hadden ze want ze riepen; ‘wat moeten wij nu doen?’ Ze waren verbijstert dat ze hun eeuwig geluk weg-gespijkerd hadden aan het kruis.

Kijk, nu is het de tijd om tot hun harten door te dringen en te vertellen WAAROM dit alles moest gebeuren. Nu kon de Boodschap klinken van Verlossing en Bevrijding nu pasten de puzzelstukjes bij elkaar. De kerk en haar roeping werden verenigd tot Het Goede Nieuws van God de Vader. De opdracht werd verstaan de kerk was gehoorzaam aan de opdracht van Jezus uit Mattheus 28.

Zo ging het goede nieuws zich verspreiden want toen de mensen weer huiswaarts gingen hadden ze een enorme aanraking van God gehad. Ze hadden Zijn Woord begrepen ze waren gedoopt en gingen in de Kracht van de heilige Geest huiswaarts. Een heel leger Evangelisten ging op weg om te getuigen op de plekken waar het Nieuws nog niet bekend was.

Wat had Jezus ook alweer gezegd, ‘Maakt al de volken tot mijn Discipelen, het begin was er. De kerk de plaatselijk gemeenten, ze voelden de liefde van God in hun harten. Vgl. Romeinen 5:5. De kracht van het Pinksterfeest is zo sterk dat het vuur nog altijd wil branden als wij het maar opporren met en door ons getuigenis.

De Zoon van God heeft de prijs voor onze zonden voldaan aan het kruis. Zijn Sterven was de streep door de rekening die wij moesten betalen, maar Hij deed het lees maar;

“Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van  Christus Jezus, Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan Zijn goddelijke  rechten. Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als  dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste,  zelfs tot in de dood aan het kruis” Filippenzen 2:6-8 HB.

Met  Pasen stond Hij op uit de doden en liet Hij zich zien aan Zijn Leerlingen. Dat zal voor hen een geweldig wonder en bevestiging zijn geweest dat Jezus Gods Zoon was. Wat een geweldig bewijs. Daarna gaat Hij terug naar God de Vader, wat wij vieren met Hemelvaart, de Zoon werd weer verenigd met God de Vader.

En hoe het verder ging?

Er is één Bijbeltekst die we goed in ons moeten opnemen om het hele verlossingsplan van God door Jezus beter te kunnen begrijpen.

“Zo is het ook met het woord dat Mijn mond verlaat.

 • Het keert pas terug als het zijn doel heeft bereikt,
 • mijn wil heeft uitgevoerd,
 • zijn taak heeft volbracht

Zie Jesaja 55:11 GNB.

We zien hier de volledigheid van Gods plan wat doorloopt tot eind openbaring. We kunnen het allemaal tot ons nemen door het te lezen, te bestuderen en je er in te verheugen. Gods woord zal nooit onverrichter zake terug keren. Het zal nooit vruchteloos terug keren tot God. Maar zal de gevallen schepping, het levenloze, weer vervullen met Het nieuwe leven. De hele schepping, schrijft Paulus ons,

“Die nog altijd kreunt en steunt als een vrouw die moet baren. Maar de schepping niet alleen ook wij, die toch de Geest ontvangen hebben als een voorschot op wat we nog krijgen. Ook wij zuchten diep, zolang we uitzien naar het moment waarop God ons voorgoed tot zijn kinderen maakt en ons hele bestaan bevrijdt. Want we zijn gered en onze redding staat nog in het teken van de hoop. Maar hoop die al vervuld is, is geen hoop. Wie hoopt er op iets dat hij al ziet? Wij hopen op iets dat we nog niet zien, en we wachten daarop met volharding. En daarbij komt ook de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat en hoe we moeten bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons bij God met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn. En God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest zeggen wil. Want de Geest pleit bij God voor de gelovigen in overeenstemming met Gods wil” Romeinen 8:22-27.

Dit is het verhaal in een notendop, het beschrijft precies hoe het was, hoe het verworden is en hoe het weer zal zijn. In al deze processen speelt Gods heilige Geest een centrale rol. In het ontstaan van alle dingen in de redding van al het geschapene en in het terugbrengen bij God de Vader. Dat is ook de reden dat Jezus zo duidelijk zegt;

“Ik zal de Vader bidden of Hij een Plaatsvervanger wil sturen, Die altijd  bij u zal blijven. Dat is de Heilige Geest. Die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij  Hem niet kan zien en dus ook niet kent. U kent Hem wel omdat Hij bij u  blijft en in u zal wonen. Ik zal u niet als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij u terug. Nog even en dan kan de wereld Mij niet meer zien. Maar u zult Mij wel  kunnen zien, omdat Ik dan weer leef. Daardoor zult u het echte leven  ontvangen. Op die dag zult u begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat u in Mij bent  en Ik in u.  Als iemand Mij gehoorzaamt, blijkt daaruit dat hij van Mij houdt. Wie  van Mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hèm houdt. Ik zal van  hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben." Joannes 14:16-21 HB.

Hier wordt veel duidelijk gemaakt namelijk dat we er niet alleen voor staan maar dat God’s heilige Geest ons zal ondersteunen. Jezus spreekt van een ‘Plaatsvervanger’. Je mag ook zeggen; een Hulp die bij de Kerk van Jezus Christus past. Iemand de ‘erbij geroepen wordt’, die ons zal bijstaan in tal van geestelijk juridische zaken een Rechter die het voor ons opneemt met de eerlijkheid van het Gesproken woord van God. Nooit zal die Advocaat de Juridische helper, buiten het Woord van God omgaan. De reden is simpel omdat er buiten God geen Waarheid bestaat. Laten we lezen wat Jesaja ons hier over zegt.

“Verzamel alle volken! Welke van hun afgoden heeft ooit dergelijke dingen  voorspeld? Kunnen zij voorspellen wat er morgen gebeurt? Waar zijn de  getuigen die hen zouden hebben horen spreken? Als er geen getuigen zijn,  moeten zij toegeven dat alleen God de toekomst bekendmaakt. En Ik heb getuigen, Israël, zegt de HERE! U bent mijn getuigen en dienaren,  gekozen om Mij te kennen en te geloven en te begrijpen dat alleen Ik  God ben. Er bestaat geen andere God; die is er nooit geweest en zal er  ook nooit zijn. Ik ben de HERE en er bestaat geen redder buiten Mij. Keer op keer heb Ik u mijn woord laten horen en mijn macht getoond. Ik  ben toch geen vreemde voor u? Als u wilt, kunt u van Mij getuigen! Van eeuwigheid tot eeuwigheid ben Ik God. Niemand kan Mij tegenhouden  bij wat Ik doe” Jesaja 43:9-13 HB.

 • Als er geen getuigen zijn,  moeten zij toegeven dat alleen God de toekomst bekendmaakt.
 • En Ik heb getuigen, Israël, zegt de HERE! U bent mijn getuigen en dienaren,  gekozen om Mij te kennen en te geloven en te begrijpen dat alleen Ik  God ben. Er bestaat geen andere God; die is er nooit geweest en zal er  ook nooit zijn

Nu begrijpen we nog beter dat niemand buiten God om kan zeggen dat er andere goden zijn;

“En daar staat hun god dan, als een hulpeloze vogelverschrikker in een  tuin! Hij kan niet praten en moet gedragen worden, want lopen kan hij  ook niet. Wees niet bang voor zo’n god, want hij baat u niet en schaadt  u niet. U hoeft er helemaal niets van te verwachten. O HERE, er is geen andere god zoals U. Want U bent groot en Uw naam heeft  kracht” Jeremia 10: 5-6 HB.

Kijk zo denkt Jeremia over de afgoden als een soort vogelverschrikker, die je alleen maar kan laten schrikken, met een bijkomstig doel dat we mogelijk worden wakker geschud uit ons ‘Tuinkabouter geloof’.  En wat zien we heden ten dage, ja ja de tuinen staan er vol van tuinkabouters waar veel geld aan wordt verdiend het lijkt allemaal zo onschuldig, maar hoe gemakkelijk zetten we er andere beelden naast, Boeddha’s of heilige koeien die loslopend door de straten de dienst uitmaken. En zo zijn er nog zoveel meer van die zogenaamde goden. Tja, ook dit hadden ze kunnen weten en het is Paulus die de verloedering van het menselijke verstand danig aan de tand voelt en dingen zegt waar we nu op de meest gênante wijze mee geconfronteerd worden. Maar dit valt buiten ons onderwerp dus laten we dit maar hierbij. Laten we Gods woord met open harten lezen.

“Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen” Romeinen 1:20-25 HB.

Wat in dit gedeelte het meest duidelijk wordt en wat een collectief probleem is, is dat wij onszelf wijzer achten dan God, maar het tegenovergestelde is ruimschoots bewezen. Kijk maar naar het feit dat deze kennis ons niet dichter bij God de Vader en bij het vergevende bloed van Jezus hebben gebracht. In plaats Hem te vereren zijn we vervallen in het aanbidden van vergankelijke mensen en kruipend gedierte. Dwaasheid heeft de wijsheid de deur gewezen zowel in kerk als samenleving. Ja ook in de kerk je leest het goed. Zie de kerkgeschiedenis en je gaat je acuut plaatsvervangend schamen voor de vele onnodige kerkscheuringen en voor de vele onenigheden binnen de christelijke gezinnen. Onze totale maatschappij komt steeds meer te staan onder de heerschappij van de antichrist.

Daarom heeft God ons Zijn heilige Geest gegeven om bij en in ons te zijn. Zouden we het zonder die Geest van God moeten stellen dan waren er al veel meer zichtbare tekenen geweest van een verloren mens met alles wat hij zou bezitten. Het Lichaam van Jezus, vertegenwoordigt in de Jezus belijdende Kerk, die werkt als een tegen-houder. De Geest Vervulde kerk is een Goddelijke tegenstander daarom kan de satan nog niet volledig zijn gang gaan. Lees het volgende Bijbelgedeelte aandachtig door. 

“Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?

EN GIJ WEET THANS WEL, WAT HEM WEERHOUDT, TOTDAT HIJ ZICH OPENBAART OP ZIJN TIJD. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; WACHT SLECHTS TOTDAT HIJ, DIE OP HET OGENBLIK NOG WEERHOUDT, VERWIJDERD IS. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt” 2 Thessalonicenzen 2:1-8.

Twee belangrijke zaken willen we nader bezien.

 1. De wetteloosheid is in het geheim al aan het werk.
 2. Het wachten is alleen op de verdwijning van de kracht die de Wetteloze nog tegenhoudt.

Zie 2 Thessalonicenzen 2:7 GNB.

Achter de schermen is satan druk bezig om zijn macht te laten gelden. Efeziërs 6:12 HB brengt de tekst dichterbij:

“Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Dit  maakt duidelijk dat we al veel langer dan we zelf weten door machten der duisternis beïnvloed worden. Zo wint de satan steeds meer terrein, heel stiekem dringt hij in alle lagen van ons bestel door. Dagelijks vergroot hij zijn macht, brengt velen in verwarring door zijn waanzinnige daden, angst vervulde mensen tref je steeds vaker dan Geest vervulde mensen. Kijk maar om je heen lees of hoor het nieuws, maar… “Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij  is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en  de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond.  En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God. Als u niet onverschillig of zwak wilt worden, moet u denken aan wat Jezus  heeft doorstaan; Hij heeft verdragen dat slechte mensen de lelijkste  dingen van Hem zeiden” Hebreeën 12:2-3 HB.

Er moet nog iets verdwijnen en dat gebeurt bij mijn weten met de opname van de gemeente van Jezus Christus’. Dan is Gods Gemeente bij God de vader. Hoe en wanneer daar doe ik geen uitspraken over. De discipelen vroegen er ook naar maar Jezus zei hen dit:

Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” Handelingen 1:6 NBG.

Wat we wel weten is dat Jezus zelf terug komt en helaas voor velen als een dief in de nacht. Zie 1 Thessalonicenzen 5:2 dat zal voor de achtergebleven ongelovigen een zeer moeilijke tijd worden. Want in die tijd zal de satan een volledige toewijding van alle mensen eisen. Hij zal zijn plaats innemen in de tempel van God en zich laten aanbidden als God.

Wie nu niet het eigendom van Jezus is heeft de heilige Geest ook niet ontvangen. Dat wil ik toch duidelijk stellen, omdat veel mensen denken zonder Geest vervuld te zijn het wel kunnen volhouden tot het einde. Laat mij je dit mogen zeggen als je dit lukt ben je sterker dan de inwoning van de heilige Geest. Lees de briefen van Paulus en ontdek zelf waarom hij zo hamert op het ontvangen van de heilige Geest. Hieronder een goede uitleg van Paulus voor het ontvangen van de heilige Geest.

“Terwijl Apollos in Corinthe was, reisde Paulus door het bergland naar  Efeze. Toen hij daar aankwam, vond hij enkele discipelen van Johannes  de Doper. "Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u ging geloven?" vroeg hij.  "Nee," antwoordden zij. "Wij hebben daar nog nooit van gehoord. Wat is  de Heilige Geest?" "Hoe bent u dan gedoopt?" vroeg Paulus. "Zoals Johannes heeft gezegd," was het antwoord. Paulus zei: "Johannes  doopte mensen die tot bekering waren gekomen en hij zei dat zij moesten  geloven in de Man, Die na hem zou komen; dat is Jezus!" Nadat zij dat hadden gehoord, werden zij gedoopt in de naam van de Here  Jezus. Toen Paulus zijn handen op hen legde, kwam de Heilige Geest over hen.  Zij spraken in vreemde talen en gaven woorden van God door´ Handelingen 19:1-6 HB.

Dit is een herhaling van wat er met Pinksteren gebeurde. Het waren volgelingen van Johannes de Doper. Ze waren dus bekend met de boodschap van verlossing en vergeving. Maar op de vraag of ze de heilige Geest hadden ontvangen moesten ze dit ontkennend beantwoorden. Dan legt Paulus hun het hele verhaal uit wat ze kennelijk nog niet goed hadden meegekregen en wat valt ons op, er was een directe gehoorzaamheid (een vorm van stille honger naar echtheid) om volwassen gedoopt te worden. Dit leert ons dat een aantal dingen een logisch gevolg zijn  van Gods opdracht uit Mattheus 28.

 1. De eerste vraag was of ze Jezus kenden
 2. de tweede vraag was of ze de heilige Geest ontvangen hadden en
 3. de derde vraag was of ze gedoopt waren in Jezus Naam.

Wat mij opvalt is dat de heilige Geest hier de verbindende factor is. De centrale spil in elk bekeringsverhaal. Door Zijn werk in de mens in jou en mij zijn we in staat dat te begrijpen wat we begrijpen moeten. Vgl. Deuteronomium 29:29. Het begint met het aanvaarden van Jezus, gevolgd door de doop dat is hun belijdenis van een gereinigd geweten voor God en daarna bevestigd God het uit de Hemel door hen te vervullen met Zijn Geest waarvan direct bewijs geleverd werd door het spreken in andere talen.

Nu we dit weten begrijpen we des te meer hoe belangrijk het is dat Jezus de Kerk in Handelingen liet weten, er niet alleen voor te staan wanneer jezus weer bij Zijn Vader zou zijn. Hierdoor kan de Kerk van Jezus Christus, de wedergeboren mensen verbonden blijven met God de Vader. Dat was ook het belangrijkste van Jezus’ werk op aarde;  de mens vergeving van zonden en vrijlating uit de gebondenheid aan de gevallen schepping geven, hier heeft Jesaja al over geprofeteerd.

“De Geest van God de HERE rust op mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden” Jesaja 61:1 HB.

Dat we hier lezen is de absolute kern het hart van het Evangelie. Hier worden nogal verschillende visies op losgelaten, maar het dient ons nu niet om hier uitvoerig bij stil te staan. Wat er staat is mijns inziens direct te koppelen aan het volledige werk van Jezus op aarde en onder de aarde. Hij heeft in alle hemelsferen en in de Hades Zijn overwinning geproclameerd. Zo heeft Jezus’ offer de mens van de vloek van de gevallen schepping bevrijd. Dat is geweldig om met deze Boodschap Pinksteren te herdenken. Als een feest waar de mens wedergeboren en vervuld met Gods geest een totale metamorfose mag ondergaan. Want met wie je ook hier over spreekt ‘Geest-vervulde mensen’ weten ondanks alle strijd toch dit alles met Gods blijdschap tegemoet te treden.

Zo diep begrepen de discipelen dit toen nog niet, toen Jezus zei dat Hij hen verlaten zou en dat er een Andere Trooster zou komen. Hierdoor waren ze voor altijd verbonden met God de Vader. Later werd dit wel zichtbaar, Paulus getuigt hierover;

“Toen ik bij u was, is in alle opzichten gebleken dat ik een apostel van Christus ben. Met grote volharding heeft de Here door mij wonderen onder u gedaan en bewijzen van Zijn macht gegeven” 2 Corinthiërs 12:12 HB.

De moeilijkheid was dat het Zichtbare plaats maakte voor het Onzichtbare, dat is nu voor velen nog steeds een moeilijk begrip. We willen een zichtbare een tastbare god nou daar is ruimschoots in voor zien. Toen Mozes op de berg was om God te ontmoeten, werd het volk ongeduldig. Later dacht men dat Mozes niet meer terug zou komen. En wat zien we men had behoefte aan een zichtbare god die ze aanbidden konden, en onder invloed van hun Egyptische slavernij maakten ze een gouden kalf. We kennen misschien de gevolgen hiervan, lees het maar eens na in Exodus 32 vv.  “Aäron smolt het goud en goot het in de vorm van een kalf. De Israëlieten riepen: "O Israël, dit is de god die ons uit Egypte heeft bevrijd!" Exodus 32:4 HB. Ze begrepen het niet en wisten maar bitter weinig wie de Enige Waarachtige God was. Dat leerden ze later door schade en schande. Ze waren wel uit Egypte verlost maar nog niet verlost van de invloeden van Egypte.

Hoe zijn wij verlost en waarvan? Zeker in de tijd waar de druk steeds meer toeneemt is het belangrijk om zicht te hebben op het Koninkrijk van God. Om het verschil te kunnen maken van wat uit de hemel komt en wat van de aarde komt. Ook dit hoort thuis bij het werk van de heilige Geest.

 • Maar de Vader zal de Plaatsvervanger sturen.
 • Dat is de Heilige Geest,
 • Die u in mijn naam alles zal leren
 • En u steeds weer zal herinneren
 • Aan wat Ik gezegd heb.

Zie  Johannes 14:26 HB.

Ik hoop dat je nu voldoende onderwijs hebt mogen ontvangen om te weten  hoe we de dingen moeten zien.

“Wij horen immers niet in deze wereld thuis (De zichtbare wereld); WIJ KIJKEN UIT naar de toekomstige stad ( voor ons de onzichtbare wereld ook wel het Nieuwe Jeruzalem wat uit de Hemel nederdaalt op de aarde)” Hebreeën 13:14 HB.

“Nu deed Mozes zijn werk in het huis van God wel goed, maar hij was toch  niet meer dan een knecht; zijn werk was vooral een verwijzing naar wat  er later zou gebeuren. Maar Christus, Gods trouwe Zoon, heeft het volledige beheer over het huis  van God. En dat huis zijn wij, de christenen, als wij tenminste tot het  einde toe volhouden en met blijdschap op de Here blijven vertrouwen” Hebreeën 3:5-6 HB

 • En dat huis zijn wij, de christenen,
 • als wij tenminste tot het  einde toe volhouden
 • en met blijdschap op de Here blijven vertrouwen.

Dit is de invulling van Gods werk in ons door de heilige Geest. En door Dezelfde Geest worden wij geholpen om Gods Blijde Boodschap te verkondigen tot het uiterste van deze aarde. Hier moeten we beseffen dat dit nooit uit eigen kracht kan plaatsvinden. Ook hier is de Geest van God werkzaam Paulus doet hier verslag van op een van zijn zendingsreizen.

“Zij reisden verder door het gebied van Frygië en Galatië, omdat de Heilige  Geest hun niet had toegestaan naar Asia te gaan en daar over Jezus  Christus te spreken.  Toen ze in Mysië kwamen, wilden zij doorreizen naar Bithynië, maar de  Geest van Jezus hield hen tegen. Daarom trokken zij door Mysië in de richting van de westkust en kwamen  in de havenstad Troas. Daar kreeg Paulus ‘s nachts een visioen. Hij zag een Macedonische man  staan, die hem dringend vroeg: "Steek over naar Macedonië om ons te  helpen!" Nadat Paulus het visioen had gekregen, deden wij ons best zo snel mogelijk  naar Macedonië te vertrekken, want wij maakten eruit op dat God ons  opdroeg de mensen daar het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen” Handelingen 19:6-10 HB.

Zo zijn er meer voorbeelden te vinden waar we uit op mogen maken dat de heilige Geest een altijd Aanwezige is en in verschillende zichtbare en onzichtbare gedaantes tot ons kan komen zoals visioenen en engelen.

Was Jezus ook vervuld met de heilige Geest?

Toen Jezus Zijn bediening begon onderwierp hij zich aan de bekeringsoproep van Johannes de doper. Hierdoor aanvaarde Jezus het Gezag wat via deze Johannes geopenbaard werd. Dus gaf Hij gehoor aan de oproep om Zich te laten dopen. Daarna zien we een heel bijzonder gebeuren;

“Johannes probeerde hem te weerhouden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en u komt naar mij?’ ‘Laat me begaan,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten alles doen wat God van ons wil.’ Toen liet Johannes hem begaan.  Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, ging de hemel open en

 • Johannes zag de Geest van God als een duif op hem neerdalen.
 • En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart”

Zie Mattheüs 3:14-17 GNB.

Er was dus een zichtbaar en een hoorbaar bewijs dat de Heilige Geest Jezus vervulde zodat Hij Zijn opdracht verbonden met de hemel kon uitvoeren. Deze volgorde is tot op de dag van vandaag niet veranderd.

 • Een boodschap horen
 • Reageren op wat er gesproken is
 • Ontvangen wat de boodschap ons belooft. 

Zo worden een aantal zaken duidelijk gemaakt bij het aanvangen van Jezus bediening, dat is geen mysterie maar de reële werkelijkheid.  Want wie van ons zou het zendingsbevel van Jezus kunnen opvolgen zonder de vervulling met Gods Geest? (DENK HIERBIJ EVEN AAN DE ZONEN VAN SKEVAS IN HANDELINGEN 19.) we kennen verschillende beelden van de heilige Geest zoals bij de uitstorting ‘tongen als van vuur”. Maar ook als een duif, omdat de duif een beeld is van ‘steeds weer thuiskomen’ waarin Hij ons meeneemt. Ook wordt de duif wel gezien als beeld van reinheid, denk aan de offers uit het Oude Testament. Maar Hij is ook een beeld van Hemelse incarnatie en vrede voor de ziel. Maar ook is de heilige Geest de samenbindende factor de diepere bezieling van de kerk van Jezus Christus, en de gelovigen in hun relatie met God hun Hemelse Vader.

We zouden het allemaal eens in detail moeten opschrijven van er precies gebeurde nadat de heilige geest op allen was uit gestort. Het zal ons verbazen dat er zo weinig van overgebleven is. De Apostelen moesten wachten in de bovenzaal, het duurde misschien wel lang zeker gezien de dreiging van het volk, maar ze bleven en werden beloond met Nieuwe tongen en vuur om het zendingsbevel te kunnen volbrengen. Daarna zagen ze mensen bevrijdt en genezen worden. Zo werden de woorden van Jezus waargemaakt toen Hij zei:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader” Johannes 14:12 NBG.

We moeten goed begrijpen dat sinds het Pinsterfeest de wereld enorm is veranderd. Overal waar gepredikt werd dat Jezus Christus Heer is kwam er opstand, het rijk der duisternis liet van zich horen op velerlei wijze. Die tegenstand begon ook in Jeruzalem en zal gelijk opgaan met de verspreiding van Gods liefde tot het uiterste der aarde. Wie geloofd, heeft de inwoning van de heilige Geest op welke wijze dan ook, ervaren.  Er is een scheiding ontstaan tussen de gelovige en de ongelovige wereld. De niet geestelijk mens kan geen inzicht krijgen in de dingen van Boven. Paulus zegt dit om ons te helpen dit inzicht te ontvangen. Want het kan in gesprekken soms zo vijandig worden omdat deze werelden met elkaar botsen.

“Maar iemand die niet gelovig is (de natuurlijke mens) heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is” Corinthiërs 2:14 HB.

We leven in een wereld waar een overschot is aan materiele dingen maar een groot gebrek is aan geestelijk wijsheid. We hebben ons bijna ‘dood-geconsumeerd’, geef maar eens acht op de welvaartsziekten. Er heeft een enorme ‘versmalling’ plaatsgevonden. We zijn bijna allemaal afhankelijk geworden van de platte kennisschermen. Dat ‘Googelen’ we even is een vaak gehoorde term. Alles wat gezien of door ons mensen gemaakt kan worden en prestaties kan leveren is voor ons waardevol. Alles wat daar min of meer buiten valt kan heel moeilijk doordringen in die meetbare op zichzelf georiënteerde wereld. We zouden ons kunnen afvragen in hoeverre ons pinsterfeest nog kan doordringen in de werkelijkheid van ons alledaagse leven. Hoeveel ongelovigen komen er op een ‘Pinksterconferentie’ op Walibi. Ze zullen er zijn maar de velden die wit zijn om te oogsten, die vieren hun eigen feesten.

Heeft dit te maken met de grote opdracht die wij alleen maar kunnen opvolgen door het zendingsbevel eerst zelf te ondergaan? Ik bedoel dan:  Ben ikzelf een leerling die gedoopt is op grond van mijn persoonlijk getuigenis van Liefde voor Jezus? Ben ik voldoende onderwezen om te weten wat Gods Woord mij allemaal wil leren?   Wanneer deze essentiële zaken ontbreken in ons leven begrijp ik ook waar onze ‘geestelijk schraalheid’ vandaan komt. Zal het dan toch waar zijn dat de kerk van heden geen onderscheid weet te maken tussen een dankbaar materieel leven of een geestelijke overgave aan God? Moeten we terug naar het begin van de eerste gemeente, nee deze mensen hadden ook de nodige problemen om te overleven met de Grote Opdracht op zak. Terug in de tijd is voor niemand goed want:

“Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods” Lukas 9:62 NBG.

“En ziet naar hetgeen achter hem ligt”, dat zijn de mensen die zich laten beïnvloeden door het verleden en leven niet in het heden met de blik op God gericht om te ontdekken wat Zijn wil is. We moeten leven toekomstgericht verwachtende de ‘Werkelijkheid van God’. Het is goed om eens te ontdekken wat God van Zijn opdrachten veranderd heeft. Wanneer je ontdekt dat alles hetzelfde is gebleven, waarom zijn wij of de kerk dan zo veranderd? Kijken we bij onze opdracht altijd achterom, dan zul je geen rechte voren kunnen trekken. Dat bemoeilijkt het bewerken van het land. Dat zijn de eerste beginselen die een aankomende landbouwer moet leren. Rechte voren wil zeggen; het woord van God niet laten beïnvloeden door wat geweest is. Niet uit je eigen omstandigheid of je kerkelijke achtergrond of ook maar iets wat bij jou afbreuk doet aan het deelnemen aan je grote opdracht. Laten we ons maar blijvend richten op dit Bijbelvers: “Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt. Om de vreugde die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis op zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Hebreeën 12:2 GNB.

Hoe vaak zit ons verstand de wonderen van God in de weg?

Wat Jezus wil is ons naar de volmaaktheid leiden. Zou alleen het volgen van je gevoel voldoende zijn om dit te ontvangen. Het weggeven van veel geld aan de zending zou je dit volmaakter maken? Leiding geven, oudste of jeugdwerker, nee… pastoraal werker dan. Nee, dat zal ons niet brengen bij de volmaaktheid. Het enige wat ons zal bij staan, - hoe kan het ook anders - is de heilige Geest.

 • “Maar als de Heilige Geest komt,
 • Zal Hij u de weg wijzen naar de volledige waarheid.
 • Wat Hij u zal zeggen, heeft Hij niet uit Zichzelf,
 • Maar Hij geeft door wat Hij hoort.
 • Hij zal vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.
 • Door u te vertellen wat Hij van Mij hoort,
 • Zal Hij Mij grootmaken.

Zie Johannes 16:13 HB.

De heilige Geest is de ‘erbij Geroepene’ om God en mensen samen te brengen wat zal uitmonden in het groot maken Van God de Vader. In de tijd die we op aarde leven functioneert de heilige Geest als een soort van Zaakwaarnemer. We zouden ook kunnen zeggen ‘een Ambassadeur die in een ander land zijn eigen land mag vertegenwoordigen. Dat is wat we net gelezen hebben. Hij zal ons voortdurend doen herinneren om te leven volgens de voorschriften van dat nieuwe land. Een vernieuwing, ja zeker, maar ook een vorming om ons voor te bereiden op een eeuwige ontmoeting met de Vader. We moeten goed begrijpen dat de helige Geest veel meer is dan tongenvuur, profetie en onderscheiding van goed en slecht. Nee, de heilige geest neemt ook Gods zaken waar als vertegenwoordiger tot instandhouding van het Woord der waarheid. En dan zou dit een logies gevolg kunnen zijn.

“Span je in om de toets van God met goed gevolg te doorstaan: zorg dat je je niet hoeft te schamen voor je werk en dat je de boodschap van de waarheid eerlijk brengt” 2 Timotheüs 2:15 GNB.

Zo vertegenwoordigt de heilige Geest het Woord van Jezus op aarde, Hij brengt het ons te binnen al wat Jezus gesproken heeft. Dat was Jezus belofte dus ook een heen-wijzing naar de uitstorting van de heilige Geest. Met de Hemelvaart verliet Jezus Zijn Plaatselijke Aanwezigheid, maar met Pinksteren vulde Hij de aarde in al zijn kinderen de aarde. Hoe groot zou het effect kunnen zijn als elk wedergeboren mens hier mee aan de slag was gegaan?

Hadden we dan Jezus wederkomst kunnen bespoedigen?

Wat merken anderen dat we ‘Geest-vervulde kinderen van God zijn’. Loopt dit steeds uit in discussies met de betweters onder ons. Verdeeld het ons? Heeft het ons al verdeeld? Wat merkt de wereld hiervan, aan uitnodiging in de krant voor een bijzondere dienst, of zijn wij zo bijzonder door onze dienst aan God? Dan heb je geen enkele vorm van media nodig, dan ben jezelf die media, dat doorgeefluik van Gods liefde, verlossing en bevrijding. Dat is ook Pinksteren een samensmelting van onmogelijke karakters tot een homogeen doel; dat wat God is te laten zien in al haar toonaarden. Over tongentaal, profetie en alle andere Geestisuitingen kan een kerk of gemeente zomaar in de gevarenzone komen van het uiteenvallen. Daar hebben we in het verleden al veel pijn van gezien, en nog steeds menen mensen hierover zelf de wijsheid te kunnen dirigeren, jammer dat we zo mens-gebonden zeggen dat we van kracht van omhoog of kracht van omlaag zijn. Laten we alstublieft samensmelten en ons bekleden met het Karakter van Christus Jezus. Dan gaan we meer van PINKSTEREN beleven dan ooit tevoren. Wat zegt het Woord?

“Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” Johannes 13:35 GNB.

Voor mij is dit de allermooiste beleving het samensmelten van al ons pinstergevoel, niemand kan met de eer gaan strijken of zeggen dat ze er het dichtste bij de waarheid zaten, ik noem dit ‘kinderlijk-gedrag’ in Gods Huis. luister maar eens naar de conclusie van Paulus in 1 Korintiërs 13 en dan kijken we even naar het slot van de eerste 13 verzen.

 1. “Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en  redeneerde ik als een kind.
 2. Maar nu ik volwassen ben, heb ik het  kinderlijke voorgoed achter mij gelaten.
 3. Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus,
 4. maar later zullen wij  oog in oog met Hem staan.
 5. Ik ken Hem nu nog niet volkomen,
 6. maar dan zal  ik Hem volledig kennen,
 7. zoals Hij mij door en door kent.
 8. Kortom, er zijn drie dingen die blijven: GELOOF, HOOP EN LIEFDE.
 9. Maar de  LIEFDE is het voornaamste.
 10. Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de Geest

Wat is ons hoogste doel, ‘de liefde’ of  ‘streven naar gaven van de Geest’?

“Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” Johannes 13:35 GNB.

Kan iedereen zien dat wij leerlingen van Jezus zijn? Zeg niet te snel ja, maar denk eerst even na, aan de binnenkant van je leven. Alles op orde, opgeruimd, zodat je lichaam een Tempel van de heilige Geest kan zijn, dat je Hem kunt verheerlijken met je hele wezen? De woorden van Jezus zijn Hét Leerboek waaruit de heilige Geest voortdurend aan ons citeert. Je kunt weten wanneer de heilige Geest aan het werk is in je leven, en dat is het moment waarop jij zegt; ‘spreek Heer want uw kind hoort’. Met Pinksteren maakt God onze oren en ogen open opdat wij kunnen zien en horen wat de Geest tot de Gemeente zegt.

Tot slot: Er is zoveel meer te vertellen over het werk van de heilige Geest en de gaven, hoe het allemaal onderwezen dient te worden. Maar ik denk dat deze studie een gezonde basis biedt om vervuld te worden en te blijven, zodat wij samen dat helende getuigenis van gaven en Geest mogen neerleggen bij hen die hongeren naar Gods Geest.

"Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld (…)  B - Jezus antwoordde: "Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. (…)  C Hij sprak hier over de Geest Die gegeven zou worden aan de mensen die in Hem geloofden. Want de Geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet naar Zijn Vader was teruggegaan." Zie a Mattheüs 5:6 HB – b Johannes 6:35 HB - c Johannes 7:39 HB.

 

Ik wens jullie allen een fijne dag. Fred IJzerman

Datum gemaakt: 28-5-2018
Versie: 4
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?