Fijn u weer te ontmoeten.

  Voor vragen, opmerkingen - info@aresko.nl

   Bijgewerkt: 05 - 10 - 2021

  We denken na over:

  We gaan op weg met een brandend hart

  We gaan op weg met een brandend hart

  Deel 1 -  Over 14 dagen hoop ik het laatste deel te publiceren

  Met een persoonlijke oproep  om Jezus te volgen.

  Lees voor je verder gaat Psalm 19:2-15 BB.

  Deze mooie psalm is voor mij een pareltje tussen al het andere moois wat we mogen lezen in de Psalmen. De eerste verzen bezingen de heerlijkheid van Gods schepping terug te zien in Zijn natuur. De andere verzen over de heerlijkheid van de Wet. Samen geven beide delen aan hoe de ‘Natuur en de Wet’ van God, getuigen van  Zijn Grootheid. Hoewel we ons behoorlijk kunnen verliezen in de grootsheid van Gods natuur, moeten we niet vergeten dat we in de Wet van God – dat zijn Zijn Woorden – tot een veel grotere hoogte kunnen opklimmen.

  Waar gaat onze bewondering het meest naar uit? Heel tactisch zult u zeggen, naar beiden. Hoewel voor mij de natuur het pronkstuk van Gods Aanwezigheid is, gaat mijn voorkeur toch uit naar de Schoonheid van Zijn Woorden. Want zo weet ik uit eigen ervaring, deze zijn een balsem voor het verwonde hart.

  Hoeveel tijd besteden we aan het natuurlijke leven en hoeveel aan het geestelijke? Het geestelijke leven staat voor mij gelijk aan  het toekomstige ‘Hemelse’ leven. Maar wat weet ik van het Hemelse? Door de jaren heen heb ik wel ontdekt dat wanneer we meer tijd aan het Hemelse besteden we minder angst voor de dood kennen. Je begrijpt dan veel duidelijker waar je naar toe gaat én Wie je zult ontmoeten. Maar, zo staat er te lezen,Het natuurlijke lichaam komt eerst en daarna pas het geestelijke” 1 Korinthiërs 15:46 HTB. Laten we niet vergeten dat hoe krachtig de natuur, soms gewelddadig ook zal reageren, dat het een maaksel is van Gods handen. Dus hoeveel maal zal God deze natuur dan ‘Overstijgen’? Zo zien we hier Gods complete werk zichtbaar gemaakt in het natuurlijke en in het Geestelijke. Zo is onze natuurlijke mens de drager van Het Geestelijke Leven. Om die reden zegt Petrus;

  “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop 1 Petrus 1:3 NBG51.

  Wij zijn dus ‘een levende hoop’. Hoop van wat en voor wie? Wij zijn een levende Hoop van Gods vergevende Liefde, zeker ook voor jezelf, maar ook voor die ander, hetzij dichtbij of veraf. En daarom ook voor de ander mogen wij die Levende Hoop dragen, tot aan het uiterste der aarde.

  Mag ik je helpen Pa

  Papa, mag ik je mee helpen, vroeg dat nogal onhandige broertje van mij? Mijn pa is heel handig en dat ben ik ook. Maar mijn broertje, praat me er niet van. Eerder mee verlegen dan om verlegen, zou mijn moeder zeggen. Toch laat mijn vader hem altijd wel iets doen, dat snap ik niet dan heb je toch twee keer werk. Maar mijn Pa zegt altijd; ‘Als ik het hem niet leer, van wie zal hij het dan leren?’ Voel jij je dan niet verantwoordelijk voor je broertje, vraagt pa dan aan mij? Een keer heb ik toen gezegd, ik ben mijn broeders hoeder toch niet. Dat was niet zo verstandig. Mijn pa zei dat ik een voorbeeld kon nemen aan dat broertje, die getuigde meer van Jezus dan ik. En daar moest ik maar eens over nadenken.

  Maar, wat zie ik nu van God?

  Psalm 19

  Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt. Elke volgende dag spreekt daarover. Elke volgende nacht laat dat weer zien. Het is een taal zonder woorden. Er is geen stem te horen. Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde. De hele wereld hoort ervan. (…) De wet van de Heer is volmaakt en richt de mensen op God. De woorden van de Heer zijn te vertrouwen en geven de mensen wijsheid. (…) De bevelen van de Heer zijn waarheid en zijn allemaal juist en goed. Ze zijn kostbaarder voor een mens dan goud, kostbaarder dan veel, zuiver goud. Ze zijn zoeter dan honing, zoeter dan honing uit de honingraat.

  • Ik laat me door uw wet leiden.
  • Gehoorzaamheid aan uw wet geeft een grote beloning.
  • Wie merkt het altijd als hij iets fout doet?
  • Vergeef me wat ik verkeerd doe zonder dat ik het weet.
  • Bescherm me ook tegen trots.
  • Laat trots niet de baas over mij zijn.
  • Dan leef ik zoals U het wil en doe ik geen verkeerde dingen.
  • Heer, ik wil dat U kan genieten van alles wat ik zeg of denk. Heer,
  • U bent de rots onder mijn voeten.
  • U bent mijn Redder.’

  Ik had best even naast David willen zitten toen hij deze overpeinzingen uitsprak. Zijn gedachten namen hem mee richting ‘Hemels denken’. Denk je dat eens in! De machtige daden van God overwegende in zijn hart, kwam daar ook zijn eigen daden tegen en mijmerde  hij;

  “Wie merkt het altijd als hij iets fout doet?”

  Tja, zo kan het gaan wanneer je voor de vuist weg-leeft.  Je niet bekommerend over hoe Gods woorden tot je spreken in heden en verleden. Maar, en dit vind ik zo eerlijk van David, hij geeft het toe dat zijn gedachten en zijn daden niet altijd brandschoon waren geweest. Kijk daarom is het zo goed om Gods Woord te overdenken om zo je eigen leven daar aan te spiegelen. Dit kan wel confronterend zijn maar het brandt je ziel en je geweten wel eens heerlijk schoon. En hoe heelend kan dit zijn? Dan kun je weer verder met je leven. Hoe goed is het dan te zeggen;

  “Vergeef me wat ik verkeerd doe zonder dat ik het weet”.

  Heer, sla niets over, doorzoek mijn totale innerlijke mens. Dan ga je Gods diepten en hoogten weer bij hernieuwing ontdekken, dan vallen je ‘beperkingen’ als schellen van de ogen. Als God Zich weer kan laten zien door onze gereinigde zielen dan gaat Hij ons weer inzetten voor Zijn Plannen. Dan gaan wij weer getuigen  om wat Hij gedaan heeft.

  “Ik weet niet meer wat geluk is. Al het goede ben ik vergeten. Ik heb geen kracht meer. Alleen de Heer kan mij nog helpen. Heer, denk alstublieft aan mijn ellende, aan mijn eenzaamheid! Steeds als ik zo denk, word ik heel verdrietig. Daarom probeer ik steeds weer te bedenken: "Dankzij Gods eindeloze goedheid zijn we niet allemaal gestorven. Elke morgen is Hij opnieuw goed voor ons! U bent zo trouw!" Ik zeg bij mijzelf: "Ik ben van de Heer. Daarom zal Hij mij redden." De Heer is goed voor de mensen die op Hem vertrouwen. Het is goed om rustig te vertrouwen dat de Heer redt. Accepteer het rustig, want de Heer doet dat omdat het goed voor ons is” Klaagliederen 3:17-26, 28 BB.

  Gods vakmanschap

  Beseffen we wel dat we elke dag omringt worden door Gods Vakmanschap,  dat elke dag Gods indrukwekkende bewijzen ons omringen, dag en nacht? Zelfs Paulus verwijst in Romeinen 1 naar deze Psalm wanneer hij zegt;

  “God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldigingRomeinen 1:20 HB.

  Welke verontschuldiging hebben wij om niet te getuigen van Gods 'Daden-Pakket'.

  Van Zijn vergeving, verlossing en eeuwig leven.

  “Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zéker het getuigenis van God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus zijn Zoon is” 1 Johannes 5:9 HB.

  Maar wat zijn Gods getuigenissen dan!

  Het feit dat ons lichaam een tempel is?

  “Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben Hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf!” 1 Korintiërs 6:19 BB.

  Dat de Doop ons besmeurde geweten gereinigd heeft.  

  “Ook jullie worden door het water heen gered. Namelijk door het water van de doop. De doop is niet iets wat het vuil van je lichaam afwast. Maar de doop is een gebed tot God, een gebed van een geweten dat zuiver is geworden. Jullie worden gered door de doop, doordat Jezus uit de dood is opgestaan” 1 Petrus 3:21 BB.

  Dat we een nieuwe schepping in Jezus zijn geworden.

  “Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan”  2 Korintiërs 5:17 BB.

  Dat God onze geest altijd zal beschermen, door de kracht van Jezus Bloed.

  “Jezus Christus, de Zoon van God, is door het water van zijn doop en het bloed, van zijn dood gegaan. Hij ging niet alleen door het water, maar door het water én het bloed. Ook de Geest zegt dat. En de Geest is de waarheid, en dus liegt Hij niet” 1 Johannes 5:6 BB.

  Zoals God van plan was, heeft Hij jullie geroepen om bij Hem te horen. Hij wilde dat jullie gehoorzaam zouden worden aan Jezus Christus. Hij wilde dat jullie je door zijn bloed zouden laten schoonwassen. En door de werking van zijn Geest horen jullie nu bij God. Ik bid dat God in steeds meer dingen goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie steeds meer van Gods vrede zullen hebben” 1 Petrus 1:2 BB.

  Welk wedergeboren kind van God kiest ervoor om dit moedwillig de medemens te onthouden? Wie denkt dat de wedergeboorte ons het recht geeft om zich te verliezen in de eigen heerlijkheidsdrang die heeft niets begrepen van ‘het wedergeboren zijn’. Want dit zijn wij om weder, dat is opnieuw of bij hernieuwing’, dat te doen wat God in Christus Jezus heeft laten zien. Hierbij kunnen we denken aan de volgende tekst;

  “Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen 1 Petrus 2:21 HSV.

  “Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft” 1 Johannes 2:6 HSV.

  Hoe klinken de woorden van Gods vraag door in onze harten wanneer Hij zegt;

  “Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan?”

  Mag God deze vraag herhalen, of was dit alleen voor Jesaja bedoeld? Als u dit met JA beantwoord, bedenk dan wel dat u nog steeds een verloren zondaar bent. Als u dit met NEE beantwoord, bedenk dan dat u een geredde zondaar bent die net als Jesaja gaat zeggen;

  “Zie Heer; Hier ben ik, zend mij” Jesaja 6:8 NBG.

  Hoe spannend moet dit voor Jesaja geweest zijn? De vraag was wel heel indringend; “Wie zal er voor ONS gaan?” Met andere woorden, Wie wil er werken voor de Vader, de Zoon in de kracht van de heilige Geest? Dat was een ernstige oproep van Godswege om de Heerlijkheid van de drie-enig God te verkondigen aan je eigen landgenoten. Je hoeft dus niet te denken aan verre landen, nee zegt God, eerst Israël en van daaruit de wijde wereld in en vertellen wie IK BEN is. God zag in Jesaja een man met gezonde bereidheid en toewijding om te gaan. We moeten niet vergeten dat God de mens gemaakt had om over Gods werken te heersen.

  “Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht” Genesis 1:26 HTB.

  Waarom heeft God de mens gemaakt naar “Zijn beeld en Zijn gelijkenis?” Om te Heersen overeenkomstig het Karakter van de drie-enig God. Om te heersen door Zijn kracht, Het Woord en de heilige Geest. Paulus had dit begrepen toen hij dit opschreef aan de Filippenzen;

  “Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens Filippenzen 2:3-7 HTB.

  Hier zien we een goddelijke opsomming van feiten en keuzes maken die voortkomen uit het hart van een ‘heersende dienaar’. Dit wordt ook heel impliciet genoemd door Paulus;

   “dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus”.

  Wanneer we deze houding ons aanleren met behulp van Woord en Geest, dan zijn we een dienaar naar ‘Gods hart’. Dan zijn we veel vaardiger dan mensen die niet weten wat het inhoud om wedergeboren te zijn, om alles prijs te geven om zo de wil van God te kunnen doen. Met ‘alles prijsgeven’ bedoelt God die dingen die ons in de weg staan om te zeggen; “Zie Heer, hier ben ik, zend mij”. Soms moeten we tegen onszelf zeggen; ‘heb ik wel dat of dat prijsgegeven om Jezus Christus te kunnen volgen? Hebben we geleerd wat het wil zeggen, om de kosten te berekenen. Soms moeten we een ‘Kruisdrager zijn’.

  “Als je niet het kruis draagt en Mij volgt, kun je geen leerling van Mij zijn. Als je een toren wil gaan bouwen, ga je toch eerst rustig uitrekenen wat het zal gaan kosten? Je moet toch weten of je het werk zal kunnen afmaken? Want stel dat je het werk niet kan afmaken nadat je het fundament hebt gelegd. Dan zal iedereen je uitlachen! Ze zullen zeggen: 'Ha, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken!” Lukas 14:27-30 BB.

  Iemand zei eens over dit onderwerp, Kruis dragen is wanneer; ‘onze wil Gods WIL tegenkomt’. Het begrip kruisdrager was heel goed bekent bij de mensen tegen wie het werd gesproken. Want bij een Romeinse veroordeling moest het kruis door de veroordeelde zelf naar de plaats van executie gedragen worden.

  En nu wij?

  Wie van ons zou een berekening kunnen maken van hoeveel mensen er wereldwijd nog kennis moeten maken met de vergeving en reddende Genade van Jezus? En wanneer we dan dit aantal projecteren op de huidige wedergeboren kinderen Gods, hoeveel mensen zou elk van ons dan moeten bereiken? En zouden we daar dan voldoende tijd voor hebben? Zijn we dan ook in staat om zelf de kosten te dragen, om hun de Boodschap te verkondigen? En wie gaat deze mensen begeleiden in hun verdere weg achter Jezus aan. Kunnen we met deze mensen optrekken, liefhebben en hen helpen net als Jezus dit deed? Welke kosten moeten we nu berekenen en wat is ons aandeel? Ook al krijg je maar een talent Dan nog ben jij verantwoordelijk wat je ermee gedaan hebt. God heeft in Christus Jezus in ons geïnvesteerd, dus heeft Hij recht op een opbrengst. En Hij vraagt er ook om;

  “Die met de twee talenten trad ook toe en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; zie, ik heb er twee talenten bij verdiend” Matteüs 25:22 NBG.

  Ja ik weet dat ik heel persoonlijk ben maar wat is ons het christendom waard wanneer we niet ingaan op Jezus’ woorden dat zijn huis vol moet worden. Lees Matheus 28:16-28.

  Deze Talenten heb ik gekregen; zie, ik heb er…

  “Toen iemand van de andere mensen aan tafel dat hoorde, zei hij tegen Jezus: "Wat heerlijk als je aan tafel mag gaan in het Koninkrijk van God!" Maar Jezus zei tegen hem: "Iemand ging een grote feestmaaltijd houden. Hij nodigde veel mensen uit. Toen alles klaarstond, stuurde hij een dienaar naar de gasten om te zeggen: 'Kom, want de maaltijd staat klaar.' Maar geen van de gasten wilde komen.

  De eerste man waar de dienaar kwam, zei: 'Ik heb een akker gekocht. Ik moet die nu gaan bekijken. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen.'

  De volgende zei: 'Ik heb tien ossen gekocht. Ik ga nu kijken of het goede dieren zijn. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen.'

  Weer een ander zei: 'Ik ben net getrouwd. Ik kan echt niet komen.'

  De dienaar ging terug en vertelde het zijn heer. Die werd woedend en zei tegen zijn dienaar: 'Ga onmiddellijk naar de straten en stegen van de stad. Haal daar de bedelaars, de verlamden en de blinden op en breng ze hier.' Toen de dienaar terugkwam, zei hij: 'Heer, ik heb gedaan wat u mij heeft bevolen. Maar er is nog steeds plaats aan tafel.' De heer zei tegen hem: 'Ga dan naar de wegen en de paden buiten de stad. Zeg tegen de mensen daar dat ze naar mijn feest móeten komen. Want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg je: de gasten die het eerst waren uitgenodigd, zullen niets van mijn maaltijd krijgen” Lukas 14:15-24 BB.

  Ik zou willen dat ik de macht had om een ieder op weg te sturen, met de Boodschap van verlossing en vergeving. Maar dat kan ik niet, daarom voel ik me zo machteloos zo tekortschieten. Het is schrijnend te moeten zien hoeveel tijd wij voor onszelf nodig zijn. En dan heb ik het nog niet over wat we allemaal uitgeven aan onze eigen heerlijkheids(syn)dromen. Ik hoop dat jullie me de ruimte gunnen om dit te schrijven. Want mensen dit raakt me. Doet me zeer hoe de kerk steeds futlozer raakt.

  Een groeiende kerk is  een evangeliserende kerk.

  En geloof me er zijn tientallen mogelijkheden om te getuigen van je geloof.      

  Misschien deel je Gods Liefde al uit en getuig je van je Redding door het Offer van Jezus. Maar hoe doe jij dit? Stuur je verhaal eens naar ons op dan kunnen we dit delen op deze website. Je zult zeker anderen bemoedigen. Voorwaarden lees je hier - Uw verhaal Aanleveren kan - info@aresko.nl

  Einde eerste deel – als het lukt volgt deel 2 over 14 dagen

  • Voor u geschreven, uw ploeg-genoot Fred IJzerman
  • Dit artikel wordt auteursrechtelijk beschermt door © WWW/Aresko.nl
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?

  Opwekking Nederland Zingt EO

  Mededelingen

  Bijgewerkt op - zaterdag 26 juni 2021

  Beste lezers en geïnteresseerden,

  Met vriendelijke groet - W. J. Yzm.

  Bedankt W.J. voor al je werk aan deze site.

  =========

  Wilt u naar aanleiding van een studie, meditatie of gedicht, uw getuigenis/verhaal met ons delen, dan stellen we dit op prijs.

  let op deze aandachtspunten 

  • Door uzelf geschreven tekst wat aansluit bij onze doelstelling
  • Geen tekst dat politiek of van seculier religieuze aard is
  • Niet meer dan 1000 woorden
  • Wij plaatsen geen gedichten
  • Geef ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen via uw E-Mail
  • De copyright rechten blijven bij www.Aresko.nl (tenzij het van uw eigen website is)

  Zo kunt u ook anderen bemoedigen met wat God doet in uw leven.

  Onze Doelstelling is:

  • De geloofsbeleving van anderen te ondersteunen doormiddel van Studie, Meditatie, Gedichten en Bemoediging.

   Onze Missie is:

  • Zoveel mogelijk mensen te bereiken met Gods liefde via onze site.
  • We doen ons uiterste best om de site er verzorgd uit te laten zien.
  • Onze dank gaat uit naar God die ons deze bediening heeft toevertrouwd.

   We willen dit werk doen in de geest van Gods Woord:

  Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven, gered worden. In de eerste plaats is dit nieuws voor de Joden, maar ook voor alle andere volken Romeinen 1:16 HB.

  • Gebed voor dit werk wordt zeer op prijs gesteld,
  • Wilt u ons werk ondersteunen of heeft u andere vragen –  info@aresko.nl
  • Deze site is gebouwd, wordt onderhouden en steeds verbeterd door - W.J. Yzm

  Hopende u met onze inzet een dienst te bewijzen  - namens het Team - Fred

  E-cards & C-Cards

   Voor Ecards kunt u klikken op:

  www.C-Cards.nl 

  bij C-Cards vindt u ook gedichten van Ria Riksten-Brouwer  
  Voor andere vragen kunt u ons altijd mailen.