Deel 3

Hoe kan iemand wedergeboren worden

De bijbel geeft ons drie belangrijke feiten, waardoor de wedergeboorte tot stand komt.

 • Door het woord van God te geloven
 • Door de inwoning van de Heilige Geest
 • Door geloof in het offer van Christus

 • Door het woord van God te geloven

Bij de wedergeboorte draait alles om het woord ‘horen en aannemen’ dat is, hét woord geloven.

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaatJOHANNES 1:1-3.

Laten we dit vers eens vergelijken met 1 JOHANNES 1:1-4

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken”.

Dit zijn twee belangrijke bijbelgedeelten die ons laten zien dat alles door het woord van God ontstaan is. Maar ook dat wij er zelf deel aan kunnen krijgen door het gelovig aan te nemen. Dat is Gods verlangen want: “Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen” JACOBUS 1:18.

Het Nieuwe Testament spreekt veel over de waarheid van het Evangelie. Ook benadrukt het de betrouwbaarheid van God en Jezus. De verkondiging van de ‘waarheid’ is het evangelie tot behoud. Een ander voorbeeld vinden we in de Efeziërs brief.

“In Hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is” EFEZIËRS 1:13.

Door de verkondiging van de waarheid kan men wedergeboren worden maar wat is dan de uitwerking van dit nieuwe leven? Het uit zich praktisch in:

 • Gerechtigheid en heiligheid - EFEZIËRS 4:24
 • Die waarheid geloven - 2 THESSALONICENZEN 2:13
 • In gehoorzaamheid wandelen - GALATEN 5:7
 • In waarheid wandelen - 2 JOHANNES VERS 4
 • En er zich mee omgorden - EFEZIËRS 6:14

De evangelist Johannes maakt veelvuldig gebruik van het woord ‘waarheid’. Waarom, omdat dit de enige manier is om te ontdekken en te begrijpen dat door die waarheid - Jezus Christus - onze redding mogelijk is. Gods woord is de ‘waarheid’. Jezus vraagt zelfs of God de Vader ons door dat woord wil heiligen. Zie JOHANNES17:17.

Deze heiliging hebben we namelijk nodig om door de waarheid te leren leven. De Heilige Geest wijst de weg naar Die ‘waarheid’ zie JOHANNES 16:13.

Een praktische uitwerking hiervan is:

 • Wie Christus heeft, erkent de waarheid - JOHANNES 8:32
 • Doet die waarheid - JOHANNES 3:21
 • Staat in de waarheid - JOHANNES 8:44
 • Is uit die waarheid - JOHANNES 18:37
 • Hij is vrij door de waarheid - JOHANNES 8:32

Christus verkondigt ons de ‘waarheid’. Vgl. JOHANNES 8:40. Ook Johannes de Doper heeft, door van Christus te getuigen, van de ‘waarheid’ getuigt. Vgl. JOHANNES 5:33.

Maar ook anderen getuigen van dit feit.

Paulus

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden geredROMEINEN 10:9-13.

Conclusie: Belijden dat Jezus Heer is met ‘mond en hart’, dat werkt behoudenis uit, en dan zal het geloof je bemoedigen en kom je niet bedrogen uit.

Petrus

“U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.  Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord” 1 PETRUS 1:19-23.

Conclusie: Jezus is geopenbaard zodat wij zouden worden wedergeboren uit onvergankelijk zaad behouden door het levende en blijvende woord. Lees in dit verband ook 1 CORINTHIËRS 15:35-49.

 • Door de inwoning van de Heilige Geest

De heilige Geest heeft een centrale plaats in het proces van de wedergeboorte. Laten we eens een aantal feiten noemen.

1)   Om de mensen door het woord van God te overtuigen

“Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” JOHANNES 16:8-11.

En dan noemt Johannes drie belangrijke punten wat de heilige Geest doet, overtuigen van:   

 • Zonde - omdat ze niet in Mij geloven
 • Gerechtigheid - omdat Jezus werk volbracht is
 • Oordeel - door Jezus opstanding is satan verslagen

Een paar voorbeelden dat het geweten de mens overtuigd van deze feiten:

“Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten” JOHANNES 8:9 S.V.

“Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten” ROMEINEN 2:15.

“Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg” ROMEINEN 9:1.

“Bidt voor ons; want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen” HEBREEËN 13:18 NBG.

Paulus oefende zijn geweten om het zuiver te houden tegenover God en mensen. Zie HANDELINGEN 24:16; 32:1.

2)   Om de mensen er toe te brengen Jezus te vertrouwen

Het werk van de heilige Geest is er altijd op gericht om ons te herinneren aan wat God in Jezus voor ons gedaan heeft zowel in het heden als in de toekomst. De vervulling met Die Geest is voor ons het bewijs dat we gered zijn. Een mooi voorbeeld is de volgende tekst:

“Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is” ROMEINEN 5:5.

Het is de heilige Geest, die ons bewust maakt van de liefde die God voor ons heeft in Jezus Christus. Gods woord stelt met zekerheid, dat ‘de hoop’ vervuld zal worden, zodat wij de liefde van Jezus altijd op een krachtige manier mogen ervaren. Zij is ‘uitgegoten’ in onze harten, wat een genade. Met het woord ‘uitgieten’ wordt hier aangegeven, dat dit op een overvloedige manier is gebeurd. En het is iets wat zal blijven, want het is de kinderen van God beloofd. Vgl. de volgende teksten: JOËL 2:28; HANDELINGEN 2:17,33; 10:45; TITUS 3:4-6.

Het geweldige is dat wij door de vervulling met de heilige Geest een voortdurende innerlijke beleving van Gods liefde, vrede, kracht en nabijheid mogen ervaren. Dit te weten zal ons ervan overtuigen dat wij altijd ons vertrouwen op Hem kunnen stellen. Een andere bevestiging van dit feit is:

“In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid” EFEZIËRS 1:13-14.

Vgl. ook de volgende teksten; HANDELINGEN 16:31; 2 CORINTHIËRS 3:4-6; EFEZIËRS 3:10-12.

3)   Om te wonen in iedere gelovige

We hebben al gezien dat de heilige Geest in iedere gelovige woont, maar toch wil ik nog wat dieper ingaan op dit feit. Omdat er zoveel over te zeggen is juist ook binnen de grenzen van ons onderwerp. Maar ook omdat het een speciale belofte is van Jezus zelf wanneer Hij zegt: “Ik laat jullie niet als wezen achterJOHANNES 14:18.

Met andere woorden, Ik laat je er niet alleen voor staan. Ik ga met je mee want je hebt Mij nodig. Zonder Mijn Geest kun je niet wedergeboren worden maar er ook niets van begrijpen. Maar ook het leven niet leven zoals Ik het verlang. Daarom is er ‘Die andere Helper’ de Geest der waarheid. En even eerder heeft Jezus gezegd:

“Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn” JOHANNES 14:16.

En hiermee doelde Hij op ‘Zijn komen’ in de heilige Geest. Hiermee is nogmaals gezegd dat wij niet zonder Zijn hulp kunnen. De Geest zal voor ons een ware Helper zijn. In het Grieks staat hier ‘Paraklētos’ en dat betekend letterlijk ‘een erbij geroepene’. In juridische zin zou je kunnen zeggen: ‘Iemand, die bijstand verleent, en die als vertegenwoordiger van de betrokkene bij een ander optreedt’. Dat was Jezus zelf ook ten voeten uit, een ‘Paraklētos’.Vgl. 1 JOHANNES 2:1. Daarom bidt Hij ook om een ander Pleitbezorger, een andere Parakleet. En de Vader heeft de heilige Geest gegeven, maar dan om voor altijd onze Zaakwaarnemer onze Advocaat te zijn.

Een ander aspect van de heilige Geest is dat Hij ons wil leren en onderwijzen. Johannes zegt hier het volgende over:

“Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb” JOHANNES 14:26.

Wat Jezus niet meer met zijn discipelen kon delen zou de heilige Geest van Hem overnemen. Die Geest zou het werk van Jezus, als Leraar, voortzetten. Ook wij kunnen ons laten leren door Die Geest, zodat wij alles kunnen weten om de taak die ons zal worden opgedragen, te kunnen volbrengen. Vgl. 1 JOHANNES 2:20; 27.

4)   Om de gelovigen Gods natuur te geven

Wie wedergeboren is krijgt een andere natuur namelijk, Gods natuur. Dat wil niet zeggen dat we onze eigen natuur met zijn eigen unieke identiteit kwijt raken. Nee, onze eigen natuur ondergaat een verandering omdat we wedergeboren zijn.

Petrus zegt hier het volgende over:

“Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur2 PETRUS 1:3-4.

Door Gods genade zijn grote en kostbare beloften ons deel geworden. En hoe geweldig kostbaar die beloften zijn blijkt uit het doel waartoe ze ons gegeven zijn. Het doel is om deel te hebben aan de Goddelijke natuur. Dat betekend dat wij in een heel nieuwe verbondenheid met God de Vader terecht zijn gekomen. Johannes getuigt hiervan als hij zegt:

“Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus1 JOHANNES 1:3.

Zie ook 1 JOHANNES 3:1-2 EN JOHANNES 1:12; GALATEN 4:6.

Dat deel hebben aan die Goddelijke natuur, zal ertoe leiden:

 • Dat onze eigen natuur een verandering ondergaat

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen” EFEZIËRS 4:20 NBG.

“Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreepKOLOSSENZEN 1:6.

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters” 1 JOHANNES 3:16.

 • Dat wij deel zullen krijgen aan Gods heiligheid, gerechtigheid en liefde

“Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd” 2 CORINTHIËRS 3:18.

“Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luisterROMEINEN 8:29-30.

 • Dat wij gelijkvormig worden aan Zijn heerlijkheid

“Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is1 JOHANNES 3:2.

“Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaamFILIPPENZEN 3:21.

5)   Om de wedergeboren mens in waarheid te leiden

Gods Geest wil ons leiden, en veel Christenen bidden daar ook voor. Het is dan ook een logisch gevolg van onze wedergeboorte. De Bijbelse waarheid wil ons leven zuiveren zodat we in gehoorzaamheid Jezus zullen volgen. Juist in deze tijd met zijn vele verleidingen hebben we Gods kracht nodig om staande te blijven. Paulus schrijft ons:

“Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst” GALATEN 5:25.

In Christus zijn onze zonden vergeven en zijn we wedergeboren dat is een geweldige genade. En door Hem mogen we vrij zijn van onze gebondenheden. Ondanks deze feiten moeten we constateren dat we zomaar weer de fout ingaan. In dit leven zullen vlees en geest telkens met elkaar in conflict zijn want zegt Paulus:

“Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt” GALATEN 5:17. Vgl. ROMEINEN 7:20-23.

De weg die de Geest ons wijst geeft de eigen verantwoordelijkheid aan. U en ik zullen ervoor moeten kiezen om ons te laten leiden door die Geest. En dat kan een feit zijn want; “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” JOHANNES 16:13.

 • Door geloof in het offer van Christus

Als we het hebben over de vraag hoe iemand kan worden wedergeboren dan is dat alleen mogelijk door het levende Woord van God geopenbaard in Christus Jezus. Jesaja zegt hierover heel indringende woorden:

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezingJESAJA 53:5. Zie ook 1 PETRUS 2:24.

Deze woorden uit Jesaja geven precies aan wat Christus voor ons gedaan heeft. En dit is dé basis hét fundament voor ons behoud. Vgl. 1 CORINTHIËRS 3:11. Een andere weg tot behoud is er niet. Jezus zegt hierover: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mijJOHANNES 14:6. En een stukje verderop lezen we dat: “De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeftJOHANNES 3:14-16.

Duidelijker kan het niet gezegd worden hoe de mens een ‘nieuw leven’ kan ontvangen.

In Het Boek NUMERI 21:4-9 staat een prachtige illustratie hoe de wedergeboorte ervaren kan worden. Laten we Goed begrijpen dat het Christus eigen illustratie is.

We kunnen het in zeven punten samenvatten

“Van de Hor trokken ze (de Israëlieten) verder in de richting van de Rode Zee; ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? ’ verweten ze God en Mozes. ‘Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Toen stuurde de HEER giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven.

Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We hebben gezondigd,’ zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt. Bid tot de HEER dat hij ons van die slangen verlost.’ Mozes bad voor het volk, en de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.’ Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in levenNUMERI 21:4-9.

Een waarneming vooraf is VERS 4 “Het volk werd ongeduldig.” Ongeduld is een voedingsbodem voor allerlei zonden. Dat zien we ook in dit verhaal. Wij kunnen hieruit de volgende les leren:

 1. Zondeopstand tegen God. VERS 5

Hier zien we ‘opstand tegen God’. Israël ging in tegen Gods plan, zij zondigden in, woorden en daden. Dit bevestigt wat Paulus zegt: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God” ROMEINEN 3:23.

 1. OordeelGod strafte het volk. VERS 6

God heeft Zijn woede boosheid geopenbaard tegen de zonde. “En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen” ROMEINEN 1:18 zie ook 6:23.

 1. Berouw - Het volk besefte hun schuld. VERS 7
 • Ze beleden hun zonden en zochten vergeving
 • Ze waren tot andere gedachten gekomen
 • Hun houding veranderde en dat deed hun anders handelen

God verwacht berouw van de zondaar. Berouw is spijt hebben over een verkeerde daad. God zegt: “Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer” HANDELINGEN 20:21. “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws” MARCUS 1:15. Vgl. LUCAS 13:3; HANDELINGEN 17:30,31.

 1. Openbaring - God spreekt. VERS 8

Zoals God bekend maakte hoe de Israëlieten van de slangenbeten genezen konden worden, heeft Hij in zijn Woord laten zien hoe Hij ons wil redden.

“Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om:

 • Onderricht te geven
 • Om dwalingen en fouten te weerleggen
 • Om op te voeden tot een deugdzaam leven

Met als doel: “zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust” 2 TIMÓTHEÜS 3:14-17.

 1. Voorziening - Iets om naar te kijken. VERS 8 en 9

God gaf een middel tot genezing en herstel. Het volk Israël moest toen opzien naar de slang en nu mogen wij kijken naar de Verhoogde gekruisigde Christus. Slang en kruis, beiden een beeld van vergeving en herstel in de relatie tot God. Paulus verwoordt het zo:

“Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeldROMEINEN 5:7-9. Vgl. ook JESAJA 53:5-6; 1 CORINTHIËRS 15:1-4.

 1. Voorwaarde - Een ieder die daarnaar ziet. VERS 8

Het opheffen van de koperen slang was niet voldoende, iedere Israëliet moest kijken om te leven. Het feit dat Christus voor alle mensen één offer heeft gebracht redt de mens niet. Er is een persoonlijk geloof in Jezus Christus voor nodig om behouden te worden. Een bekende tekst is:

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” JOHANNES 3:16.

Dit vers leert ons dat een ieder persoonlijk moet kiezen.

“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan” EFEZIËRS 2:8-9. Zie ook HANDELINGEN 13:38-39.

 1. Resultaat - Wie kijkt blijft leven. VERS 9

De wedergeboorte vindt plaats door naar het offer te kijken en het te aanvaarden.

“Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God” HEBREEËN 12:2.

Het offer van Christus staat borg voor onze redding.

Bovenstaande samengevat kunnen we zeggen: zonde brengt oordeel en dit kan leiden tot berouw zodat we een openbaring van God krijgen in de voorziening van Jezus Christus en als we dit als voorwaarde accepteren dan is het resultaat eeuwig leven.

Wat een genade, van Gods kant is alles klaar. Hij deed het voor ons omdat wij het nodig hebben.

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn” 1 JOHANNES 5:1.

“Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die hij u bewijst niet tevergeefs zijn. God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de dag van de redding help ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding” 2 CORINTHIËRS 6:1-2. Zie ook HEBREEËN 4:1-7.

De gevolgen van de wedergeboorte

Hoewel we al veel hebben gezien over dit feit wil ik toch graag nog enkele dingen in het kort noemen.

De wedergeboorte geeft ons een Goddelijke natuur en stelt ons in staat om “beelddragers” van God te zijn. Dat wordt gezien in verandering van ons natuurlijke en geestelijke leven. Iemand heeft eens gezegd dat de wedergeboorte zichtbaar, voelbaar en merkbaar moet zijn en ik denk dat dit in deze studie voldoende is aangetoond.

“Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd2 CORINTHIËRS 3:18.

“Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt” KOLOSSENZEN 3:9-10.

De natuurlijke geboorte doet ons op onze ouders lijken, in karakter, gedrag en wil. Zo is het ook met de geestelijke geboorte. Het vindt plaats om ons te laten delen in drie belangrijke feiten.

 1. onze positie - als wettige plaats in het gezin.
 2. onze naam - deel hebben aan dat gezin.
 3. ons karakter - een bewijs als lid van dat gezin.

“Zo is er dan geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn” ROMEINEN 8:1.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?