/File/Id/1199959201

God kennen door de Bijbel

Studie 008

Wanneer je fan bent van een bepaalde schrijver dan ga je die schrijver langzamerhand kennen. De manier waarop iemand schrijft, vertelt iets over wie hij of zij is. Dat is met films zo en met zangers, dichters en schilders, enz. Zou het kunnen zijn dat dit met de Bijbel Gods Woord, ook zo is? Het kan haast niet te missen zijn voor wie de Bijbel met zijn hele wezen leest, zal Gods Adem gaan voelen in geest, ziel en lichaam. Elke bladzijde ademt Gods aanwezigheid uit. Bij elk verhaal is Hij betrokken. Die Adem van God is zo belangrijk voor het ontstaan, het tot leven komen van de mens. Zo is Gods Adem in al wat leeft aanwezig.

“Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt. Elke volgende dag spreekt daarover. Elke volgende nacht laat dat weer zien. Het is een taal zonder woorden. Er is geen stem te horen. Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde. De hele wereld hoort ervan” Psalm 19: 2-5*

Wat God aantoont

Het woord ‘Ruach’ wordt in het Oude Testamant vertaald als wind. De eerste keer dat wij dit tegenkomen is in Genesis 1:2 maar in heel het scheppingsgebeuren zien we die ‘Adem van God’ steeds aanwezig. Toen de aarde onherbergzaam en verlaten was, “Joeg de wind van God over het water” Genesis 1:2 GNB. Als we ons dit proberen voor te stellen krijgen we een beeld dat God als het ware Zijn plannen maakt om die onherbergzame die onbewoonbare aarde, gereed te maken tot een ‘mens en dier vriendelijke’ leefomgeving. Later zien we dat God en mens elkaar ontmoeten in de tuin in de avondkoelte.

“En zij hoorden de Stem van de Here God, wandelende in de hof” Genesis 3:8 Stv.

We weten dat niemand van ons God kan zien zoals Hij werkelijk is. “Nooit heeft iemand God gezien” 1 Johannes 4:12 NBG. Want de mens leeft in zijn gevallen staat en kan in zijn huidige positie in zijn vlees en bloed het Koninkrijk van God niet binnengaan. Sterfelijke dingen kunnen geen onsterfelijkheid binnengaan” 1 Korintiërs 15:50*. Om deze reden zal er geen ‘directe ontmoeting’ tussen God en mens kunnen plaatsvinden. Adam en Eva en vele anderen hebben de stem van God écht verstaan maar Hem niet gezien. De Adem, de Ruach’ van God was De drager, (= dat wat overbrengt), van Zijn Woord. En dat is altijd zo gebleven, daar getuigt de Bijbel van.

Het woord Ruach wil ons meer duidelijk maken dan we denken. Wanneer het Gods ‘Adem’ is, dan kunnen we hier uit opmaken dat we God vaker ontmoeten in verschillende situaties. De Geest van God kan de Kracht van God voor ons zichtbaar, voelbaar en merkbaar maken.

“Want wat de Heer zegt, is te vertrouwen.

 • Aan alles wat Hij doet, is te zien dat Hij trouw is.
 • Hij houdt van rechtvaardigheid.
 • Aan alles op aarde is te zien dat de Heer goed en vol liefde is.
 • De hemel is gemaakt door het woord van de Heer.
 • De zon, de maan en de sterren ontstonden door één woord van Hem.
 • Hij bepaalde de grenzen van de zee.
 • Het water van de oceanen verzamelde zich op de plaatsen die Hij had aangewezen.

“Laat iedereen op aarde ontzag hebben voor de Heer. Laten alle mensen diep ontzag voor Hem hebben. Want door één enkel woord heeft Hij alles gemaakt. Hij sprak en het was er” Psalm 33:4-9*.

Een geweldig voorbeeld

Hoe de mens geraakt kan worden bij het zien van Gods betrokkenheid, vinden we in 1 Koningen 10:1-10* De koningin van Scheba had gehoord hoe rijk en wijs Salomo was, dat wilde ze met eigen ogen zien. Deze vrouw was zeker niet dom want ze stelde veel moeilijke vragen om Salomo’s kennis te testen. Letterlijk staat er; “om hem met raadselen te verzoeken” St. vert. Het Hebreeuwse woord ‘verzoeken’ houd hier in dat het met ‘duistere redenen’ omkleed was. Het waren geen vragen uit de losse pols, of voor de vuist weg. Nee, er staat; “al wat zij in haar hart voorgenomen had met hem te spreken” vers 5 St. vert. Daar was dus goed over nagedacht en zo was haar mond een werktuig van het rijk der duisternis. Het doel was om Salomo klem te praten, door goed geredigeerde vragen te stellen. Zo wilde ze hem bewerken en overtroeven met haar (?) kennis.

Maar het liep heel anders, de rollen waren omgekeerd, de duistere vragen en diepzinnige raadselen omgeven door duisternis, scherpzinnig en geraffineerdheid, waarin Salomo’s wijsheid tekort zou schieten, maar die overwinning zat er niet in.

“En Sálomo verklaarde haar al haar woorden; geen ding was er verborgen voor den koning dat hij haar niet verklaarde” vers 3 St. vert.

Van alles wat zij zag, was ze diep onder de indruk. En haar conclusie was: “U bent nog wijzer en rijker dan ze zeiden”. Ze was ontsteld en haar geest werd overmand door de geest van God. Dat zien we in haar reactie terug. De Geest van God kwam op haar en let nu eens goed op wat zij uitsprak.

“Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht, dat ik gehoord heb. Welgelukzalig zijn uw mannen, welgelukzalig deze uw knechten, die gedurig  voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen! Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u heeft gehad, om u op den  troon van Israel te zetten! Omdat de HEERE Israel in eeuwigheid bemint, daarom heeft Hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen” 1 Koningen 10:8-9 ST. vert.

In haar lofprijzing erkent zij het bestaan van Israël en weet ze; “dat de HEERE Israel in eeuwigheid bemint”. Wat een erkenning en bevestiging uit de mond van een ongelovige vrouw, (lees ‘de duisternis’). Zo kan de Geest van God ons ook overtuigen en de zekerheid van Zijn Bestaan onuitwisbaar in onze harten leggen. Daarom kunnen we God leren kennen door Zijn woord. En hierbij worden we bijgestaan door de heilige Geest, de Ruach van God. Het Woord zegt er dit over:

“En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken” Johannes 16:8-11*

Een pak dubbelvla

Hoe kunnen we nu weten dat het Gods Geest is die tot ons spreekt en helpt inzien wie God werkelijk is? Zijn dit de stemmen van onze voorgangers, is het je eigen religieuze gedachten? Aan zulke woorden kun je nog wel eens twijfelen, vooral de stem van je eigen hart is de grootste misleider. Dit heeft God doorzien. Hij had al zo lang naar de mislukkingen van de mensen gekeken. En wat ze deden kwam allemaal voort uit een vertwijfeld hart. Een hart dat heel gemakkelijk met alle winden meewaait. Al deze invloeden kunnen er voor zorgen dat we niet verstandig omgaan met het maken van de juiste keuze. Het is die aloude strijd tussen vlees en geest. En luister nu eens goed naar de volgende woorden, waarin God aankondigt; ‘Ik wil bij jullie wonen’. Horen we hier het verlangen van God dat duidelijk laat zien dat Hij een keuze maakt niet tegen ons maar voor ons. God wil niet dat we ons leven vast laten lopen in de zonde zodat we vruchteloos dit leven leven. Daarom sprak Hij bij monde van Ezechiël;

 • Ik zal hun hart veranderen.
 • Daardoor zullen ze Mij weer met hun hele hart willen dienen.
 • Ik zal hun een nieuwe geest geven.
 • Hun hart dat zo hard en zo koud is als steen, zal Ik uit hen weghalen.
 • En Ik zal hun een warm, zacht hart geven.

Dan zullen ze met hun hele hart willen gehoorzamen aan mijn wetten en leefregels. Ze zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn” Ezechiël 11:19-20*

Veel harten lijken op een pak ‘dubbelvla’. Misschien een rare vergelijking maar toch geeft dit precies aan hoe de gesteldheid van veel harten is. Men wil van twee walletjes eten, hoe bekent is dit gezegde? Maar God wil geen valsheid maar oprechtheid, een hart wat niet verdeeld is tussen de afgoden en Hem Zelf.

“Ze zullen maar één ding willen: bij Mij horen. Zij en hun kinderen zullen hun leven lang diep ontzag voor Mij hebben. Dan zal het goed met hen gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik beloof dat Ik hen nooit meer zal verlaten en dat Ik goed voor hen zal zijn. Ik zal er Zelf voor zorgen dat ze diep ontzag voor Mij zullen hebben. Daardoor zullen ze nooit meer bij Mij weglopen. En Ik zal blij over hen zijn en goed voor hen zijn. Ik zal ervoor zorgen dat ze voor altijd in dit land zullen wonen. Ik zal met hart en ziel voor hen zorgen” Jeremia 32:39-41*

Begrijpen we wat God hier zegt. Bij alles wat hier staat is het een besluit van God en zijn de woorden “IK zal en IK beloof” een krachtig besluit van God. Het onderstreept dat Hij ons zo belangrijk vindt dat Hij in ons wil investeren. En dat dit noodzakelijk was zien we in deze verzen. Het volk vindt dat God niet rechtvaardig handelt, en God spreekt hen aan met deze woorden;

“Daarom, omdat jullie verkeerd doen, zal Ik over jullie rechtspreken, volk van Israël! Ik zal ieder van jullie beoordelen op wat hij zelf gedaan heeft, zegt de Heer. Stop dus met het doen van slechte dingen! Want anders zal het slecht met jullie aflopen! Doe alle slechtheid uit jullie weg! Zorg dat jullie een nieuw hart, een nieuwe geest krijgen. Want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël? Want Ik ben er niet blij over als iemand moet sterven, zegt de Heer. Heb dus spijt en verander, zodat jullie in leven zullen blijven” Ezechiël 18:31*

Hoe belangrijk vinden we dit en wat is onze reactie hierop? Dit zal een overtuiging moeten zijn, anders kun je dit niet volbrengen. En hierin hebben we een geweldig voorbeeld van de Heer onze God en Vader. Zo kunnen we een innerlijke genegenheid voor God ontwikkelen en zal het ons in beweging zetten. Dan durven wij ook te bidden wat David bad;

Vergeef me dat ik U ongehoorzaam was, Heer, doe al mijn slechte daden weg. Geef me een zuiver hart, God! Maak mijn geest nieuw en sterk. Stuur me niet bij U vandaan. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Maak me weer blij over uw redding. Maak me gewillig om U te gehoorzamen. Dan zal ik slechte mensen leren hoe U wil dat zij leven” Psalm 51:11-15*

Eigenlijk bidt David om een ‘herschepping’van zijn hart, zijn binnenste, en vraagt of de heilige Geest niet van hem zal weggenomen worden. Hij weet dat het vernieuwen van het hart een werk is van Gods Geest. Dan kan hij met een ‘gewillig hart’zijn weg met God gaan.

En wat zijn dan de zichtbare resultaten?

Dat ieder mens het ter harte zal nemen, dat God Hun Verlosser wil zijn. Ook hier getuigt het Woord veelvuldig van. En Zijn kinderen zijn hierin Gods instrumenten om dit ‘verlossingsfeit’ bij de mensen te brengen.

“Als de mensen dat zien, zullen ze begrijpen en toegeven dat Ik dat heb gedaan, Ik, de Heilige God van Israël” Jesaja 41:20*

Wat hebben wij nu begrepen van Gods Verlossingsplan? Hebben wij al toegegeven dat we dat Plan van God willen leren kennen? Wat dringt hiervan bij ons binnen? Of sluiten we ons hier bewust vanaf? Een ding staat dan wel vast, de Boodschap is dan wel door ons opgepikt. Maar waarom sluiten wij ons af voor een God die van Ons houdt? Die Boodschap wil God de Vader ‘zichtbaar maken in ons aller leven. Want hier voor heeft God ons gemaakt.

“Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht” Efeziërs 2:10*

Paulus spreekt hier niet over ons geboren worden in deze wereld, de eerste geboorte, nee, hij spreekt hier over de vernieuwing van ons hart, de wedergeboorte. Dat is onze tweede geboorte wat ook wel de ‘nieuwe mens’wordt genoemd.

“Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. En dat is Gods werk. Hij heeft door Jezus Christus de mensen vergeving gegeven. En Hij heeft ons de taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan Hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld. En Hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen. Want daardoor kunnen ze vrienden van God worden” Korintiërs 5:17-19*.

Wat een geweldige duidelijke boodschap, dat laat zien dat je bij God altijd weet ‘waar je aan toe bent. Hij stuurt je niet weg met een of andere vage boodschap. Nee, het is voor ieder mens te begrijpen en door ieder mens verder de wereld in te brengen. En het doel van dit alles zit verpakt in de volgende woorden; “Want daardoor kunnen ze vrienden van God worden”. Moet het nog duidelijker gezegd of geschreven worden? Moeten hier mensen voor opgeleid worden om dit mooie Nieuws met anderen te delen? Nee! En waarom niet, omdat God Zelf ervoor gekozen heeft om het in; ‘ hun binnenste te schrijven, in hun hart”.

“Maar het nieuwe verbond dat Ik later zal sluiten, zal anders zijn: Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie Ik ben. Want iedereen, van hoog tot laag, zal Mij kennen. Ik zal al hun ongehoorzaamheid vergeven. Ik zal er zelfs niet meer aan denken” Hebreeën 8:10-12*.

Wat een geweldig werk doet God in het ‘binnenste van de mens’. Staan we daar wel eens bij stil. Was Zijn wet niet ‘het Middel’ om tot God te komen? Zeker wel, maar niemand kon die wet zo naleven als God die bedoeld had. Steeds weer faalde de mens en struikelde over alle goede voornemens. Gods wet was zo volmaakt dat uiteindelijk maar een Persoon die wet kon vervullen. En dat was ‘de Zoon’, geboren uit het geslacht van David. Zie ook Galaten 3:17.

“Iedereen kan zien dat jullie een brief van Christus zijn, door mij geschreven (dat is Paulus’ s om het evangelie verder te brengen). Maar niet geschreven met inkt, maar met de Geest van de levende God. En hij is ook niet geschreven in steen, maar in vlees: in jullie harten” 2 Korintiërs 3:3*.

“Iedereen kan zien dat jullie een brief van Christus zijn”, dat is wel heel uitdagend en confronterend. Je bent geleerd door God, niet in schoolbanken of een of andere cursus. Het is Gods Persoonlijke aandacht die jou en mij onderwijst door Zijn Geest in ons hart. Dat is ons eigenlijke zijn, de kern van wie en wat we zijn. Daar gaat Zijn aandacht en opvoedende invloed naar toe. God weet dat een veranderd hart een veranderd mens is. Woorden op schrift zijn belangrijk maar als de Geest van God ons niet helpt en onderwijst weten we niet helemaal precies waar het om gaat. Jezus zegt er dit over:

“En Hij zei: "Daarom heb Ik jullie gezegd dat niemand in Mij kan geloven als de hemelse Vader hem er niet bij helpt” Johannes 6:65*

Paulus had dit aan de lijve ondervonden. Hoewel hij een vooraanstaande godgeleerde was, verstond hij de schriften niet goed. Zo interpreteerde hij het ontstaan van de Gemeente van Jezus Christus als een ondermijning en aantasting van het oude Israëlische geloof. Maar toen God zelf had ingegrepen in zijn leven werden hem de ogen geopend en ontdekte hoe fout hij bezig was geweest. Een kort fragment uit deze leerzame geschiedenis.

“Met die brieven reisde Saulus naar Damaskus. Toen hij vlak bij de stad was, straalde er plotseling een fel licht uit de hemel om hem heen. Hij viel op de grond en hoorde een stem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Saul vroeg: Wie bent U, Heer? De Heer zei: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar het is moeilijk om tegen mijn wil in te gaan! Saulus was hevig geschrokken en vroeg: "Heer, wat moet ik doen?” zie Handelingen 9: (3-6)*

“Maar het is moeilijk om tegen mijn wil in te gaan”, was Gods antwoord. Is dit ook niet zo met ons? Als wij iets met eigen kennis willen uitleggen is het heel normaal dat mensen zich tegen je keren, ze ervaren niet dat de kracht van God hierin wordt geopenbaard. Lees het verhaal van de zonen van een Joodse hogepriester, Sceva, deze broers dachten dat ze de kracht van Paulus konden kopiëren om iemand met boze geesten te bevrijden. Maar let op wat er gebeurde:

“Maar de boze geest antwoordde en zeide: Jezus ken ik wel, en van Paulus weet ik ook; maar wie zijt gij? En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen, werd hen meester,  en wierp hen ten onder, zodat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd bekend aan allen, die te Efeze woonden, beiden, Joden en Grieken; en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here Jezus werd hoog geloofd” Handelingen 19:14-17*

Dit verhaal, maakt wel heel duidelijk dat wij te alle tijde afhankelijk zijn van Gods werk in ons. Verstandstheologie bouwt geen kerk daar kunnen geen wonderen en tekenen gebeuren. En het is een wonder dat in dit verhaal toch positieve dingen gebeurden. De boze geest accepteerde Jezus als Heer en van Paulus had hij wel gehoord, maar hij erkende niet het gezag, wat deze mannen meenden te bezitten. God maakte een rechte slag met een kromme stok omdat het om de eer van Zijn Naam ging. Hoeveel van dergelijke mensen lopen rond in ons geestelijk Nederland? Er wordt veel te veel ‘improvisatie geloof’ bedreven met het gevolg dat de kerkgroei bijna is stil komen te liggen. Wat we wel zien is dat er veel geestelijke zwerfgelovigen zijn. Daar waar een kerk ook maar enigszins opbloeit kom je ze weer tegen. Maar we zijn gewaarschuwd lees maar goed:

“Maar er waren vroeger ook leugen-profeten bij het volk. En ook bij jullie zullen er zulke bedriegers komen. Zij willen jullie verkeerde dingen leren. Ze leren jullie leugens, die slecht voor jullie zijn. Ze zullen zelfs de Heerser die hen heeft gekocht, niet als Heer willen dienen. Daardoor zal het al heel gauw slecht met hen aflopen” 2 Petrus 2:1*.

Raakt Paulus hierover in de stress? Nee, hij weet dat de kerk van Jezus Christus bestand zal zijn tegen vervolging en aanvallen van wolven in schaapskleren. Jezus zei tegen zijn leerlingen, “Pas op voor leugen-profeten. Zij beweren dat ze namens God spreken terwijl dat helemaal niet zo is. Je kan hen vergelijken met wolven die zich vermomd hebben als schapen. Ze zien er onschuldig uit, maar van binnen zijn ze verslindende wolven” Mattheüs 7:15*.

Hij wil de kerk niet in onrust brengen en wijst hen op het onderhouden van de interne gemeenschap, het omzien naar elkaar. En waar valt hij dan op terug? Zijn dat de voorschriften van Paulus’ hand? Of van een vooraanstaand tijdgenoot? Van een club van wijze geestvervulde mensen? Nee, de Geest van God is aan het werk geweest, de kinderen van God krijgen een ‘supertraining’ zou je kunnen zeggen. Ze worden onderwezen op zeer hoog niveau. Ze worden door God zelf onderwezen.

“Ik hoef jullie niet meer te schrijven dat jullie van je broeders en zusters in Thessaloniki moeten houden. Want dat hebben jullie zelf al van God geleerd” 1 Thessalonicenzen 4:9*.

“Als je Hem verwacht, ga je op een zuivere manier leven, net zoals Hij Zelf zuiver is” 1 Johannes 3:3* zie ook 1 Korintiërs 6:20; 1 Thessalonicenzen 4:4.

Zo krijgt de kerk van toen en van nu, veel geestelijk gereedschap mee. Het is een logisch gevolg dat wanneer je een kind van God bent, dan wordt je van Godswege geleerd en zal je manier van leven steeds meer in overeenstemming zijn met Gods wil. Hoe bevrijdend is dat! “Dat nieuwe leven trek je aan, (schrijft Paulus) zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op Hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en die nu bij God horen” Efeziërs 4:24*.

Waar baseert Paulus deze sterke uitspraken op, met welk gezag mag hij dit zeggen tegen al Gods kinderen? Paulus was een ‘kenner der schriften’ “Want hij weerlegde de Joden met nadruk en openlijk, en bewees uit de Schriften, dat Jezus de Christus is” Handelingen 18:28 NLB.

Kijk dit is voor iedereen te begrijpen geen moeilijk gedoe maar gewoon helder en duidelijk, dat met de komst van Jezus Christus in onze wereld, dat een ieder die dit wil bij Gods volk mag horen. Dat was Gods beslissing toen Hij in Zijn Zoon de satan openlijk te kijk heeft gezet. Aan het kruis heeft God voorgoed laten zien wie Hij is, namelijk; een Redder van mensen. Paulus schrijft dit klip en klaar;

“We waren ongehoorzaam doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft Hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet” Kolossenzen 2:15*.

Paulus kende de schriften en hij zag hoe die schriften – de woorden van God – in vervulling gingen. De belofte van God kwam in al haar kracht zichtbaar voor de mensen, toen Jezus opgestaan was uit de dood. De dood had geen enkele macht over Hem. Jesaja mocht dit al meegeven als een geweldige belofte voor hen die onderweg waren naar; “gelukkig zijn en vrede hebben”.

“Al je bewoners zullen Mij leren kennen. Ze zullen gelukkig zijn en vrede hebben. Je zal leven zoals Ik het wil. Daardoor zul je stevig blijven staan. Je zal nooit meer onderdrukt worden. Je hoeft nooit meer bang te zijn. Want er zal je niets gebeuren. Let op, je zal wel door vijanden aangevallen worden, maar dat is niet op mijn bevel. Daarom zullen ze je niet kunnen veroveren” Jesaja 54:13-15*

Raken we al overtuigt van het feit dat de Bijbel ons God laat kennen zoals Hij is? De inbreng van Gods Woord door de heilige Geest in ons leven leert ons dingen die wij nooit met zoveel kracht hadden kunnen zeggen. Daarvan was Paulus zich heel sterk bewust. Het kennen van het Woord komt door Het Woord in ons binnenste; “Want als de Geest van de waarheid gekomen is, zal Hij jullie de hele waarheid laten zien. Want Hij zal niet Zelf bedenken wat Hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat Hij van God moet zeggen. En Hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren” Johannes 16:13*.

De uitstorting zoals wij dat kennen uit de Handelingenbrief is hier het bewijs van. Daar sprak God door mensen in elke taal alle mensen aan. Een ieder kon in de eigen taal over Gods grote daden horen. Zulke grote dingen met een wereldwijde impact dat kan geen mens organiseren wanneer hij of zij niet de kracht van de heilige Geest ervaart. Zie Handelingen 1:8. Geen mens kan Gods Boodschap uitdragen zonder de wijsheid van Gods Geest. Ze kunnen dit niet zonder een relatie met Jezus te hebben. Dit is wat Jezus ervan zegt:

“Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is." Mattheüs 28:19-20*.

En IK BEN alle dagen met jullie. En hoe werkt God mee, door telkens weer dat nieuwe verbond in de harten van mensen te schrijven. Wij kunnen er wel over vertellen maar nooit iemand in het diepst van zijn wezen aanraken en daar op tafelen van vlees neerschrijven ‘ÍK Ben je God’.

Dit leert ons dat een christen op een vernieuwende manier Gods Woord zal leren kennen en toepassen, dat is ernaar handelen. “Maar het nieuwe verbond dat Ik later zal sluiten, zal anders zijn: Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn” Hebreeën 8:10*.

Hierin ontdekken we het verlangen van God om met ons ‘binnenste’ te communiceren. Onder de wet was het dat God bij de mensen wilde wonen, maar dat nieuwe verbond, het genade tijdperk, laat zien dat God in de mensen wil wonen door Zijn heilige Geest en het Woord. Een goed voorbeeld hiervan is in wat Paulus aan Timotheüs schrijft. En benadrukt belangrijke zaken:

 • Maar jij, Timotheüs, houd vast aan wat je hebt geleerd.
 • Vergeet nooit van wíe je het hebt geleerd.
 • Al vanaf je kinderjaren ken je de Boeken.
 • Door de Boeken kun je wijs en verstandig worden.
 • Ze leren je hoe je door het geloof in Jezus Christus, kan worden gered.
 • Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig.
 • Het kan de mensen iets leren,
 • hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof
 • en hen opvoeden tot een leven zoals het God het wil.

“Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak” 2 Timotheüs 3:14-17*

Het kennen van Gods woord is een absolute voorwaarde om anderen van die weg te leren en tot gehoorzaamheid onder Christus te brengen. Dat doen we met de wapenen die God ons ter beschikking stelt.

“We zijn wel gewone mensen die in deze wereld leven, maar we gebruiken geen menselijke wapens. De wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke wapens. Het zijn sterke wapens van God, die elke geestelijke muur kunnen afbreken. Als mensen God niet willen gehoorzamen, kunnen we met die wapens elke redenering van hen uit de weg ruimen. Alles wat in de weg staat om God werkelijk te leren kennen, kunnen we als het ware gevangen nemen: alle verkeerde gedachten, redeneringen en ideeën. En daarna kunnen we die gehoorzaam maken aan Christus. Zo worden jullie helemaal gehoorzaam aan Christus. En als iemand van jullie toch nog verkeerde dingen doet, staan we klaar om deze wapens te gebruiken” 2 Korintiërs 10:3-6*

Het is van overtuigende energie dat God Zijn Kracht bij onze inzet voegt. Wanneer dit plaatsvindt, zijn wij gereedschappen in Gods Hand, en zal Hij ons opdrachten geven die passend zijn op de plaats waar we wonen, waar we zijn. Een mooi voorbeeld vinden we in het Marcus evangelie, waar Jezus kort voor zijn terugkeer naar De Vader dit tegen Zijn Discipelen zei; “Maar de leerlingen gingen op pad en vertelden overal het goede nieuws. En de Heer Jezus deed wonderen door hen heen. Zo liet Hij zien dat het waar was wat ze zeiden” Markus 16:20*.

Wat hier in het kader van dit leermoment zo belangrijk is om te weten dat Jezus zich Persoonlijk verbint aan ons gaan en getuigen. God bevestigde de getuigenissen door de monden van gewonen mensen. En wij, ervaren wij ook die drang om iets te doen wat in die richting gaat? Er zijn zoveel verhalen dat christenen een bijzondere drang ervaren om ergens heen te gaan om ‘Woord en Getuigenis’ te brengen dat Jezus Heer is. Ook hier een mooi voorbeeld: “Eén van hen heette Lydia. Ze verkocht textielverf in de stad Tyatira en ze aanbad God. Ze luisterde goed. De Heer opende haar hart en ze geloofde wat Paulus vertelde” Handelingen 16:14*.

Voor ons allemaal zijn de volgende woorden een aanmoediging, eigenlijk een vermaning, om gehoorzaam te zijn aan De grote opdracht;

“God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is.

Het is goed om God op die manier te dienen.

“Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt” Romeinen 12:1-2*

Wat een indringende oproep om jezelf weg te geven aan God, om te zeggen; kijk Heer hier ben ik, zoals u er was voor mij om mij te redden uit deze gevallen wereld. Kijk, dan ga je verstaan en proeven, wat het betekent om een ‘heilig offer’ te zijn waar God heel blij mee is. Dan leer je de kracht van God kennen en toepassen. Maar hoe maak je die omschakeling, wanneer je Jood of Griek of Christelijk of een Heiden bent en worstelt met je achtergrond die niet blijkt te passen in Gods denkbeeld over ‘hoe we moeten leven’.

“Maar nu we met Jezus gestorven zijn, heeft de wet van Mozes (of welke achtergrond we ook mogen hebben) niets meer over ons te zeggen. We bestaan niet meer voor die wet waaraan we ons moesten houden, want we zijn dood voor de wet. Vroeger dienden we God door middel van de wet van Mozes. Maar nu niet meer. Nu dienen we God als nieuwe mensen, door Gods Geest” Romeinen 7:6*.

Duidelijk toch, niets meer aan toevoegen zou je zeggen, maar we ervaren allemaal hoe vast we soms kunnen zitten aan onze achtergrond. Hoe sterk zijn ‘die wortels’ van onze achtergrond, die ons leven bij Gods waarheid vandaan kunnen houden. Paulus kende dit probleem als geen ander. Dat is de reden dat hij zo op een ‘verandering van je hart’ timmert. En wanneer je christen bent geworden en in dat Woord van God gelooft, wat ziet de ander hier dan van?

“Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen! Want jullie hebben naar Hem geluisterd. Jullie hebben van Hem de waarheid leren kennen. Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken, zoals je een stel oude kleren afdankt. Jullie oude manier van leven léék jullie wel gelukkig te maken, maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen.

Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar de dood.

Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op Hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en die nu bij God horen” Efeziërs 4:20-24*

‘Maar jullie moeten helemaal anders zijn’, wat is jouw conclusie of ben je nog steeds bezig om de kosten te berekenen? Op zich is dit een goede voorbereiding. Want dan kun je voor jezelf heel eerlijk zijn. Want je kunt een ‘volgeling van verre zijn en van dichtbij. En Jezus is heel duidelijk in Zijn oproep aan ons om Hem te volgen. “Alles verlaten” zegt Jezus. Meer van Hem houden, dan van jezelf anders kun je mijn leerling niet zijn. Dan wordt je uit die andere bron gevoed je weet wel ‘die bron’ die je aanzet om het tegenovergestelde te doen van Gods wil. Dus kosten berekenen is zo gek nog niet, het zal je helpen om te laten zien ‘Hoe echt je keuze is zal dus voor iedereen te zien zijn. Vgl. Lukas 14:26-30*.

Hoe serieus waren de christenen die hun kosten berekend hadden

Dat kunnen we op veel plaatsen tegenkomen in Gods Woord. Het staat er heel duidelijk en zonder omhaal van woorden. Wat zegt Paulus:

“Ik vind het fijn om alles wat ik heb, voor jullie te gebruiken. Want jullie zijn mijn kinderen. Ik houd zoveel van jullie dat ik zelfs mijzelf aan jullie wil geven. Zelfs als jullie daardoor minder van mij zouden houden” 2 Korintiërs 12:15*.

“Ik vind het fijn om alles wat ik heb, voor jullie te gebruiken”. Paulus genoot ervan om alles wat hij had ten voordele van die ander te gebruiken, hoe divers dit was lezen we in zijn brieven terug. Dat dit een leerschool is voor een ieder van ons zal duidelijk zijn. Maar er moet wel een verandering van gezindheid komen willen we op ‘hoger niveau’ komen. Om dit te verduidelijken helpt het Woord ons een handje en zegt; ‘je vroegere leven moet je afdanken’, vergelijk het maar met versleten kleren die gooi je ook weg’. Wat is de conclusie van het oude leven;

“Jullie oude manier van leven léék jullie wel gelukkig te maken, maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen. Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar de dood”.

Hoe duidelijk willen we het hebben. Hieraan kun je toch niets toevoegen? Iedereen kan het begrijpen dat een leven waar geen ‘kosten berekend zijn’ op niets uitloopt, alleen een uitzicht op de dood dat is je enige zekerheid. En wil je dit? Denk eens goed na. We kunnen een ander leven leiden, lees deze woorden maar eens met aandacht:

“Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op Hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en die nu bij God horen” Efeziërs 4:22-24*.

Mensen die op Hem lijken zijn mensen die hun gedachten, hun woorden en daden voortdurend spiegelen aan het woord van God. Dan ontwikkel je een andere gezindheid, dan onderga je een verandering in de geest, de plaats waar we communiceren met Gods Geest. Vgl. 1 Petrus 4:1*. Laten we dat volbrachte werk van Jezus goed begrijpen als iets wat ons ook ten dele treft; “Want we weten dat ons oude ik samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn niet langer slaven van het kwaad” Romeinen 6:6*

We zijn wat de zonde betreft medegekruisigd om niet langer een slaaf van de satan van de zonde te zijn. Mensen die egocentrisch leven pronken met hun ik en doen wat ze zelf willen. Maar mensen die gevoed worden door de Geest zullen leven op de manier die de Geest van God wil. Vgl. Ook Romeinen 8:5; Galaten 5:19*.

  Samengevat kunnen we zeggen;

 • Wij zijn nieuwe mensen geworden.
 • Wij zullen steeds verder volmaakt worden,
 • Wij zullen helemaal op onze Maker lijken. zie Kolossenzen 3:10*.

Wat een heerlijk vooruitzicht!

Deel 2

De tegenpartij

Tja, helaas die zijn er ook nog en we hebben hier terdege rekening mee te houden, maar gelukkig staan er in ‘Het Woord’ verhalen die ons tot lering en bemoediging zijn. Maar ook worden we direct door Het Woord toegesproken. God kan zo dichtbij komen dat het lijkt alsof je oog in oog met Iemand staat te praten.

“Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij” 1 Petrus 5:8-9*.

Hier zien we hoe actief de boze aan het werk is, en niet zonder succes. Overal weet hij door te dringen, maar tegen de macht van de heilige Geest kan hij niet op. Vandaar de oproep; ‘verzet je tegen de duivel en sta daarbij sterk in je geloof. Zie ook Openbaring 12:11 NLB. De boze, hij wil ons voortdurend terugbrengen in onze oude gewoonten, maar de Bijbel blijft ons onvermoeibaar waarschuwen. Van alle kanten leren we in het Nieuwe Testament hoe we ons behoren te gedragen en wie ons hier op een effectieve manier zal ondersteunen.Johannes leert ons iets heel belangrijks over onze leerschool met God.

“Ik schrijf jullie dit om jullie te waarschuwen voor bedriegers. Zij proberen jullie verkeerde dingen te leren.

 • Maar jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest.
 • En Hij woont in jullie.
 • Het is niet nodig dat iemand jullie leert wat God van jullie wil:
 • de Heilige Geest leert jullie alles.
 • Wat Hij zegt, is de waarheid. Hij liegt niet.

Daarom moeten jullie één met Hem blijven, zoals Hij jullie heeft geleerd. Kinderen, blijf dus één met Hem. Want dan kunnen we Hem, als Hij komt, vol vertrouwen ontmoeten en hoeven we ons niet te schamen” 1 Johannes 2:26-27 NBG.

We staan er niet alleen voor, de heilige Geest zal ons leren welke kracht er is in Jezus woord. Zolang wij één met Jezus blijven zullen wij ons niet te hoeven schamen in onze ontmoeting met Hem. Wat een bemoedigende woorden, dat er een blijvende Kracht in ons zal zijn die ons vertelt hoe wij moeten handelen in elke verleiding of tegenspraak van mensen. Zelfs dat stemmetje binnen in ons, kunnen we het zwijgen opleggen door de Kracht van God. Zo worden wij dagelijks onderwezen opdat wij zullen leren én weten wat Gods wil is in elke aanval uit het rijk der duisternis. Dat dergelijke aanvallen heel geraffineerd kunnen zijn leert ons de volgende geschiedenis.

Maar jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest

Zo is Salomo en de koningin van Scheba een goed voorbeeld van vlees en geest, van Het kennen van God tot Hem niet willen erkennen als de schepper van hemel en aarde. Die strijd vat Paulus heel kernachtig samen wanneer hij zegt:

“Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik” Romeinen 7:15-19 NBG.

Kunnen we ons die strijd voorstellen, of zeggen we, ‘waar heeft Paulus het over?’ Wel, hij heeft het hier over die aloude strijd die we allemaal te voeren hebben. Dat is de strijd tussen ‘goed en kwaad. Voor een kind van God is dit een geestelijke strijd, het gaat hier niet in de eerste plaats om de ‘uitwendige daad’, een volbrachte zonde, want dit zullen we nalaten als volgeling van Jezus Christus. Paulus heeft het hier over onze interne overwegingen om of de zonde na te laten of er aan toe te geven. Dat is de strijd die wij te voeren hebben.

Wat Paulus ons wil leren is dit:

 • Want wat het 'ik' wil, is precies het tegenovergestelde van wat de Geest wil.
 • En wat de Geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het 'ik' wil.
 • Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil” Galaten 5:17*

Het kwade strijd tegen het goede dat is er sinds de zondeval en zal voortduren totdat de nieuwe hemel en aarde een feit is. Dan zullen we totaal verlost zijn en de innerlijke mens zal dan de volkomen aanwezigheid van onze eenwording met Christus uitstralen. Daarom moeten we op onze hoede zijn:

“Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst” Galaten 5:13-17 NBG.

Hoor je het goed? Wij zijn geroepen om vrij te zijn en gelijk gewaarschuwd om die Vrijheid niet te misbruiken voor de zwakheid van ons vlees. Hieruit leren we dat Goed en Kwaad in ons leven naast elkaar bestaan en voortdurend zullen wij moet kiezen, wie we zullen dienen. Paulus kende deze strijd zeer goed dat schrijft hij aan de kerk in Galaten met deze woorden:

“Omdat God zo goed en vriendelijk is, heeft Hij jullie geroepen om bij Jezus te horen. Maar ik ben er verbaasd over, dat jullie je al zo gauw bij Hem hebben laten wegtrekken. Want jullie zijn ander ‘goed nieuws’ gaan geloven” Galaten 1:6*

Hoe herkenbaar is dit? In hoeverre voltrekt die strijd in ons leven? Hoe vaak laten wij ons wegtrekken van de waarheid en doen dingen die onze relatie met Jezus stuk kunnen maken? We kunnen daarom veel leren van Salomo, die bestand was in de strijd om zijn geest,ziel en lichaam. Ik denk dat dit zijn motto was: ‘leef als bevrijde mensen maar misbruik die vrijheid niet, gebruik je bevrijd zijn om je verlosser te dienen met ontzag voor wie Hij is. Vgl.1 Petrus 2:16-17*.

En de gemeente van Jezus Christus heeft die ook last van dergelijke aanvallen? Reken daar maar op. Jezus waarschuwt ons met deze woorden: Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Pas op voor leugen-profeten. Zij beweren dat ze namens God spreken terwijl dat helemaal niet zo is. Je kan hen vergelijken met wolven die zich vermomd hebben als schapen. Ze zien er onschuldig uit, maar van binnen zijn ze verslindende wolven” Mattheüs 7:15*

“We zien dat dit later een werkelijkheid is geworden en Jacobus schrijft ons: “Want er zijn bepaalde mensen de gemeente binnengeslopen die zich niets van God aantrekken. Ze leven er maar op los. Ze denken dat God zó vriendelijk is, dat Hij het allemaal wel vergeeft. Ze geloven niet in onze enige Heer en Meester, Jezus Christus. Vroeger waren er ook al zulke mensen. En we kunnen in de Boeken lezen hoe het met hen afliep” Judas 1:4*.

Wij kunnen nu nooit meer zeggen, dit…. ‘Hebben we nooit geweten’. Van te voren worden wij door Het Woord van God gewaarschuwd en vermaand om standvastig te blijven leven in de christelijke vrijheid. Hoe sterk sta jij in die Vrijheid van Jezus, ben je bewapend met woord en Geest? Het is heel gemakkelijk om Die vrijheid als een dekmantel te gebruiken om je vleselijke, verslaafde of zondige bezigheden te verbergen.

Salomo had geen dekmantel alles toonde hij aan koningin van Scheba, zijn roerende en onroerende goederen, zij mocht dit alles zien en tot inzicht komen hoe geweldig groot God is. Deze tekst zou ook tot de slagzinnen van Salomo kunnen behoren; “Zorg ervoor dat je bij niemand schulden maakt. De enige ‘schuld’ die je aan andere mensen hebt, is: het geven van liefde. Ik bedoel dat je van alle mensen moet houden. Want als je van de andere mensen houdt, heb je gedaan wat de wet van God vraagt” Romeinen 13:8*.

Salomo toonde met gepaste gevoelens zijn liefde voor de medemens. In al zijn wijsheid en bezit, bleef hij wie hij moest zijn; een mens die begreep dat je liefde voor God een ongekende vrijheid gaf. Hij kende de wet, om haar ook te praktiseren.

“Wees dus gehoorzaam aan Gods koninklijk bevel dat in de Boeken staat: dat je net zoveel van je medemensen moet houden als van jezelf. Dan doe je wat God wil. Maar als je de ene mens belangrijker vindt dan de andere, ben je ongehoorzaam aan de wet van God. Dan zal de wet je veroordelen” Jakobus 2:8-9*.

Dat er een strijd gaande is om het bezit van ons hart, dat hebben we inmiddels wel begrepen. Dat we een keuze moeten maken weten we ook. We begrijpen ook wat het inhoud en anders maken deze woorden het ons wel duidelijk.

“Geen één dienaar kan twee heren dienen. Want hij zal altijd meer van de één houden dan van de ander. Je kan niet God dienen, én Mammon. De Farizeeërs, die hebzuchtig zijn, hoorden wat Jezus zei. En ze lachten Hem uit. Maar Hij zei tegen hen, Jullie doen tegenover de mensen alsof jullie precies leven zoals God het wil. Maar God kent jullie hart. Wat de mensen erg bewonderen, vindt God walgelijk” Lukas 16:13-15*.

“Maar God kent jullie hart”. Als je iemand bewondert dan stop je daar gewoonlijk behoorlijk veel tijd in. Je probeert alles over die persoon te weten te komen. Dit vind ik altijd een prachtig voorbeeld, het vertelt precies wat je keuze is. Hij weet wie we dienen en wie nog geen keuze gemaakt hebben om Hem te volgen. Dit vers trekt een duidelijke grens tussen vlees en geest, tussen wie je lief hebt en wie je haat.

Waar zit voor jou de grootste winst?

En we kunnen wel doen ‘alsof we Hem dienen’ maar God weet wat er in ons binnenste omgaat. En als we eerlijk zijn, wij weten toch ook wel waar ons hart naar uitgaat. We weten als geen ander wanneer we staan te huichelen. Daarom kun je heel simpel zeggen; ‘de boom ken je aan de vruchten’. Als het innerlijk zo duidelijk voor je is, waarom het dat niet gewoon laten zien, want van twee walletjes eten daar wordt je op de duur toch niet écht gelukkig van. En wanneer je nu al de uitkomst weet, waarom dan niet meteen de juiste maken, dan mag je nu al delen en leven in Gods overwinning. Dan mag je de verlossing door Jezus’ nu op dit moment ervaren. Zie ook Colossenzen 3:12a; 1 Thessalonicen 5:8.

Wat sommigen willen aantonen

“Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt” Romeinen 8:22 HB.

Velen bestrijden ‘dat moment’ met alles wat daar aan vast zit. Maar de hele schepping laat ons zien dat ze ook te lijden heeft van die gevallen schepping. De schepping kan door ons dan wel bejubeld worden, maar in wezen ‘zucht en kreunt’ ze als een vrouw die aan het baren is. Door dit Woord van God proeven we ook onze eigen strijd. Want verlangen wij ook niet naar een beter leven met een dito leefomgeving? Onze strijd om duidelijk te maken dat God niet bestaat is op voorhand al beslist. Maar laat die strijd niet zien dat je eigenlijk al verloren hebt? Want als God niet zou bestaan, dan was dit toch allang zichtbaar geweest? Dan zou die strijd nooit gestreden worden. Wanneer er maar één Heer zou zijn, dan zouden we weten wie we moeten volgen. Maar de schepping met al haar pracht en praal verkeert nog steeds in een ‘baringsproces’. En staat iets te gebeuren er komt een enorme ommekeer. En dat proces moeten wij ook ondergaan.

Omdat we weten dat er nog een heer is die ons dienstbaar wil maken aan zijn ondergang, daarom wil hij in ons denken bestrijden dat die Andere Heer, terugkeert op deze aarde. Want op dat moment zal hij voorgoed zijn strijd hebben verloren. Dan is zijn invloed gebonden door ‘de Hand van God’. En dat zuchten van die schepping klinkt voor hem als een doodsteek in de oren. Hij weet dat het spel dan uit is. Dus vraag ik me altijd af wat denk je te kunnen aantonen in je gevecht tegen God de Vader en tegen God de Zoon. Ik ken nog niemand die dit gevecht heeft gewonnen. Niemand is volgens mij daartoe in staat gebleken. Maar ik ken wel verhalen van mensen die door het een te bewijzen door ‘Het Andere’ zo geraakt werden dat ze nu trouwe volgelingen van Jezus zijn.

Ze zijn gaan zien met andere ogen. Het veranderde hun leven zo dat ze het oude leven de rug toekeerden en een volgeling van Jezus zijn geworden. Dergelijke verhalen zijn vaak de achtergrond van evangelisten en predikers. Zij zijn gaan ervaren wat Hebreeën 4:12-13 ons duidelijk maakt.

“Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en doen, is zichtbaar voor God. En we zullen tegenover Hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan”.

Hoe bestaat het dat de Bijbel:

 • nog niets aan waarde
 • nog niets aan kracht
 • nog niets aan liefde
 • nog niets van de verlossingskracht
 • heeft verloren?

De betrouwbaarheid van de Bijbel

Wat mij zo vaak treft is dat de Bijbel een eerlijk Boek is. Het stopt de donkere tijden van het menselijke bestaan niet weg. Ik ben haast geneigd te zeggen dat de schrijvers ‘in geuren en kleuren’ vertellen wat de mensheid allemaal heeft uitgespookt. De hoogte en dieptepunten, het is één grote spiegel waar ieder mens in kan kijken om te zien hoe het WERKELIJKE leven geleefd mag worden.

Welke God laat Zich zo kennen, bij welke God mag je het diepste van je eigen ziel en geest ontdekken om, en dat zonder wraakgevoelens van Gods kant, te kunnen corrigeren? Er is maar één God die zijn schepsels een door en door beproefd af-schrift, de Bijbel, meegeeft op hun reis dichter naar God de Vader toe.

 • Ben je een slecht mens, dan kun je hier zien hoe het met je af zal aflopen.
 • Ben je een goed mens, dan mag je je verblijden in een heerlijke toekomst.

We mogen dankbaar zijn dat God ons een reisplan meegeeft. En Hij zelf is onze reisgids, door zijn Woord en Geest, kunnen we lezen en begrijpen wat er staat. Zo heeft God een Boodschap voor alle volkeren en voor ieder individu.

Wat herkennen wij in dit alles?

Dat God niet zomaar een van de vele goden is, maar de ENIGE ware God. Van het begin tot aan het einde van de Bijbel maakt God duidelijk wie Hij is. We kunnen begrijpen dat ons leven niet bestaat bij de gratie van twee mensen. Zonder God zou er niets bestaan, ons bestaan is Zijn Plan. Of we Hem nu wel of niet willen kennen vroeg of laat zullen we toch antwoorden op onze eigen vragen moeten vinden. Je bent geen toevallig product voortgekomen uit de lust van een mens.

Vragen als, waar kom ik vandaan hebben nog nooit zo’n grote rol gespeeld in ons bestaan. We willen allemaal onze roots kennen, maar waar komen we dan bij uit? Bij de Bijbel, bij de Levende God??

Dit soort en duizenden andere vragen zullen we niet kunnen ontlopen. Waarom leef ik om daarna weer dood te gaan. En hoe gaat het dan als ik dood ben. Is dood dan ook ‘werkelijk dood’? Is het handig om deze vragen maar opzij te schuiven, voor later wellicht? Maar kan het dan ook ‘te laat’ zijn, ben ik dan nog wel ‘wils bekwaam’ en beslissen anderen dan voor mij? Ik heb al zo lang gezocht ik ken de alternatieve wereld als mijn broekzak, maar echte antwoorden…?

Deze wetenschap kan je zo sterk doen ervaren hoe leeg je van Binnen bent. Het is dan toch wel heel goed om te weten dat er wel antwoorden zijn. Maar dan moet je ook accepteren dat ‘kennis van God’, nooit begrepen kan worden los van Jezus.

“Jezus zei tegen hem: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen” Johannes 14:6*.

Jezus is ‘De Weg’, wanneer je die weg wilt volgen zul je leren wat echte Waarheid is en deze waarheid zal je vrijmaken en je een leven met Jezus geven. Zonder Jezus kunnen we nooit bij God de Vader komen.

Er bestaan twee wegen een met Jezus en zonder Hem.

Maar het is wel van wezenlijk belang welke weg jij kiest. De Bijbel moedigt ons allemaal aan om een keuze te maken, lees deze woorden maar eens goed;

“Jezus antwoordde hem: "Iemand die van Mij houdt, zal doen wat Ik zeg. Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen bij hem komen en in hem wonen. Iemand die niet van Mij houdt, doet niet wat Ik zeg. En wat Ik zeg, bedenk Ik niet zelf. Ik moet het zeggen van mijn Vader die Mij gestuurd heeft” Johannes 14:23-24*.

Dat wil je toch niet missen, dat de Vader van je zal houden. Hoelang heb je hier op zitten wachten dat er weer Iemand van je houdt. Wat kan dit een genezend effect hebben op je geest, ziel en lichaam. Geweldig dat dit niet van tijdelijke aard is. Nee, we kunnen het duidelijk lezen: Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen bij hem komen en in hem wonen.

Wanneer je tegen jezelf zou roepen is er Iemand thuis, dan weet je dat God de Vader en God de Zoon in je wonen. Je zult begrijpen dat dit een ‘Geestelijke aangelegenheid’ is. Dat wordt ons duidelijk wanneer Jezus deze woorden tot Zijn Discipelen zegt;

“En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de Geest van de waarheid. De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn” Johannes” 14:16-17*.

Maar jullie kennen Hem, wij beseffen soms niet wat dit allemaal kan betekenen of uitwerken. Door de invloed van Die Geest zullen we geen wereldse mensen meer blijven. Langzaam aan komt er in ons ‘binnenste’ een kennis van God tot openbaarheid. Dan ga je de dingen wel begrijpen, hoe moeilijk dit soms ook kan zijn. Zo worden wij onderwezen en vertroost, vermaand en bemoedigd.

Kijk: “De mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden, doen wat ze zelf willen. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil” Romeinen 8:5*.

Namelijk om u te onderwijzen, vertroosten, versterken en verzekeren van uw zaligheid, maar ook om ons sterk te maken in ons geloof. Zo leren we ‘een eeuwen oud en verborgen geheimenis kennen’ in ons hart en verstand. Wat zo geweldig is dat er een Persoon in je woont, jouw Persoonlijke Leraar.

En dat nieuws: “wordt nu overal bekend gemaakt, zodat alle volken gehoorzaam kunnen worden aan het geloof in God. Alle lof en eer is voor Hem, de enige, wijze God, door Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het!” Romeinen 16:25-27*.

“Wordt nu overal bekend gemaakt”. Dat is mijn motivatie, dat is de reden dat je nu kunt leren begrijpen Hoe waar, “de Weg, de Waarheid en het Leven is. Velen zullen met mij zeggen:

 • Vroeger aanbad ik afgoden. ( mijn wereldse instelling)
 • Want dat had ik zo geleerd.
 • Ik wist niet beter.
 • Dat waren goden die niet eens kunnen spreken.

Wat heerlijk dat Gods geest mij nu heeft leren zeggen, ‘dat Jezus Heer is’ en hoe langer ik christen ben des te meer ik leer over de praktische betekenis, dat Jezus Heer is. Ik kan Hem niet meer ontkennen, ontwijken of net doen dat Hij niet bestaat. Zie 1 Korintiërs 12:1-2*.

Zo worden wij door Die geest van God aangezet in beweging gebracht om Hem te dienen. Een mooi voorbeeld is de wijze waarop Paulus laat zien wat dit voor het Joodse volk betekende. Maar het is tevens een voorbeeld die van toepassing is om bevrijd te zijn van heidense gebondenheden, verslavingen en een zondig leven. Paulus roept het ons allemaal toe en ervaar de klank in zijn stem:

 • Maar nu zijn wij van de wet bevrijd.
 • Omdat wij gestorven zijn, kan zij ons niet vasthouden.
 • Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen:

“Vanuit ons hart, door Zijn Geest en niet door het angstvallig houden van allerlei opgelegde wetten” Romeinen 7:6 HB.

Voelen, ervaren we of weten we diep van binnen hoe waar dit is voor een ieder die Jezus Christus heeft aanvaard? Dat maakt Paulus ons duidelijk wanneer hij ons laat weten:

 • En wij hebben niet de geest van de wereld gekregen.
 • Nee, wij hebben de Geest van God gekregen.
 • Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven.
 • Over die dingen spreken we dan ook.
 • Maar niet met woorden die uit menselijke wijsheid komen.
 • We spreken erover met de woorden die de Geest ons geeft.
 • Zo kunnen we geestelijke dingen ook met de hulp van de Geest vertellen en begrijpen

Zie 1 Korintiërs 2:12-13*.

Dit soort antwoorden kun je nooit buiten God om ervaren. De ‘geest van de wereld heeft ons niet meer in haar macht’. Wij hebben nu de Geest van God in ons wonen. Alles om ons heen zal weten dat wij spreken met woorden die God ons geeft. Vallen er nu briefjes uit de hemel met kant en klare oplossingen, nee zo gaat het niet want in de Bijbel hebben we al Gods antwoorden voor dit leven en wat hierna komt. Zo zijn wij net als Gods schepping waar de Psalmmist dit van zegt:

Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt. Elke volgende dag spreekt daarover.

 • Elke volgende nacht laat dat weer zien.
 • Het is een taal zonder woorden.
 • Er is geen stem te horen.
 • Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde.
 • De hele wereld hoort ervan” Psalm 19:2-5*

De natuur is de ‘Stille Getuige’ van het bestaan van God. Het is een onzichtbaar boek waarin de hele mensheid kan lezen wie God is. Zonder één gesproken woord kunnen we begrijpen waartoe God allemaal in staat is. We lezen het met de ogen van ons hart en dan komt het begrijpen van die ‘Brief van God’, de Bijbel, als een zichtbare, voelbare en merkbare waarheid bij ons binnen. Want:

“Iedereen kan zien dat jullie een brief van Christus zijn, door mij geschreven. Maar, maar met de Geest van de levende God. En hij is ook niet geschreven in steen, maar in vlees: in jullie harten. Ik durf dit zo te zeggen, want zo groot is mijn vertrouwen op God door Christus. Het is niet zo dat wij zélf zulk goed werk doen. Maar de goede dingen die gebeuren, zijn het werk van God door ons heen. Hij heeft ons geschikt gemaakt om Hem in het nieuwe verbond te dienen. Dat nieuwe verbond is geen wet waar we ons aan moeten houden. Het is een verbond in de Geest. Want de wet brengt uiteindelijk de dood. (Doordat we ons niet aan de wet kunnen houden, worden we schuldig verklaard.) Maar de Geest van God maakt levend” 2 Korintiërs 3:3-6*

Geen mens heeft een excuus om niet in God te geloven. Daarom staat er in de Bijbel:

“Want die mensen kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hun Zelf bekendgemaakt. God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk (alles wat Hij heeft geschapen) bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster” Romeinen 1:19-21 HB.

Wat een kracht gaat er van Gods woord uit, wij kunnen héél goed weten dat God er is! Er bestaat geen enkel ander boek waarin we ‘betrouwbare’ informatie over God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest kunnen ontdekken. Alleen in Gods Woord worden we zo aangesproken dat wij kunnen begrijpen Dat Hij de Maker van ons leven is. En het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat ieder mens zijn of haar leven zo ‘inricht’ dat daarin de zin van ons bestaan gezien zal worden. Want zonder God in ons leven leidt ons menselijk bestaan nergens toe.

Ik denk dat we nu in deze studie duidelijk gezien hebben dat er twee wegen en twee Machten zijn die ons leven willen bewonen. Een van die wegen vertelt ons de weg die God gegaan is met de mens, maar toch niet voor God gekozen hebben. Die gevolgen werden al snel zichtbaar bij het eerste bestaan van de mens. En hebben ze daar van geleerd? En wat hebben wij hieruit geleerd? Wie de geschiedenis leest zal ontdekken dat we hardleerse mensen zijn. De hele geschiedenis is één grote opstapeling van feiten die tegen de mens getuigen. Is het verwonderlijk dat Paulus ons laat weten dat: “Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid” Romeinen 3:23 GNB.

Zo kent onze hardleersheid, het ontkennen van Gods bestaan, dat we het moeten stellen zonder; ‘Gods heerlijke aanwezigheid’.

Hoe kunnen wij met deze informatie die heerlijkheid afwijzen en zo jezelf en wellicht je gezin je vrienden ontzettend tekort doen? Als we kunnen lezen zelfs in seculaire wetenschapsboeken dat er wel degelijk veel te controleren valt over het bestaan van God, dan moeten we heel goed beseffen wat we ‘afwijzen’. Het verleden laat ons een spoor van ellende zien wat de mens, zonder de aanwezigheid van Gods Heerlijkheid, veroorzaakt heeft. Begrijp het goed, God geeft ons deze ellende niet, nee, we roepen dit alles over ons zelf af. Hoor maar wat Hosea en Jesaja ons toeroepen:

 • Je hebt jezelf bedorven met je afgoden
 • Door wat de mensen doen, kunnen ze niet bij Mij terugkomen
 • Dat komt doordat er een geest van ontrouw in hen woont
 • Ze kennen de Heer niet

Israël is veel te trots. Door de slechte dingen die ze doen, zal het slecht met hen aflopen” Hosea 5:4-5*.

Later krijgt Jesaja opdracht om te zeggen: “Maar zeg tegen de goddeloze: "Uw veroordeling staat vast. Ook u zult uw verdiende loon krijgen; uw straf is in aantocht” Jesaja 3:11*

Hoelang kunnen we Gods spreken naast ons neerleggen en net doen of wij sterker zijn dan Hem die ons dagelijks toeroept: “ IK BEN, houd van jou”. Hoelang kunnen wij Zijn Liefde negeren en blijven rondlopen met de zonde die ons dagelijks teneerdrukt. Begrijpen we wel goed wat Paulus wil zeggen dat: “Samengevat is het zo: Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal” Romeinen 5:12 HB.

Ik hoop van harte dat we willen begrijpen dat wat we elke dag aan ellende zien dichtbij of veraf, dat dit niet van God komt, maar dat dit alles te maken heeft met onze keuze om zondig te leven. Het leven kent veel moeiten, zorg, ziekte, haat, dood, en hebben wij hier een antwoord op? Hoe kunnen we uit deze poel van ellende ontsnappen? Wat zijn de antwoorden van de ‘overheden en machten’ die nauwkeurig het schouwspel van de mensheid in de gaten houden. Wel dat belooft niet veel goeds, lees het maar in de Bijbel. Maar wat kunnen we verheugt zijn dat God ons een “ontsnappings route’ laat zien. Dat is de weg van verlossing door het Offer van Jezus Christus.

 • De dood is het logische gevolg van de zonde.
 • Het leven in God een logisch gevolg van Jezus’ Offer.

Tegenover al onze zonde en pijn staat Gods onvoorwaardelijk liefde om ons te redden uit de macht van de boze. Om ons vrij te spreken van elke verslavende macht. Om ons een nieuwe toekomst te geven, in en door de Kracht van de heilige Geest. Geen uitzichtloze situaties maar een toekomst die vandaag kan beginnen, waarin we ons vrij gekocht mogen weten door het Kruis van Golgotha. Durven we het aan om Gods uitgestoken hand vast te grijpen om ons op te trekken uit de poel van verderf. Om ons op te trekken en ons te laten begeleiden naar Zijn Beloften van eeuwig leven?

Willen we dit ontvangen, vertrouw dan je hele leven aan Hem toe. Je kunt kiezen om te weten dat Hij je Redder en Herder wil zijn. Dan zal God de Vader je meenemen op jouw reis naar Zijn Heerlijkheid. Zo kan er weer hoop groeien in verloren zielen, Want zegt God:

“Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht” Jeremia 29:11-13 HB.

Hoewel God dit tegen Israël zegt is het zeer zeker ook voor ons bedoeld want wij zijn in Israël mede gezegend en door het Offer van Jezus Christus uiteindelijk één gemaakt tot een nieuwe mens.

“Want hij is onze vrede, hij die Joden en niet-Joden tot één volk heeft gemaakt en de muur van vijandschap die tussen hen in stond, heeft afgebroken, door met zijn eigen lichaam de wet met haar geboden en voorschriften buiten werking te stellen. Tussen Jood en heiden bracht hij vrede, door in zichzelf uit die twee één nieuwe mens te scheppen” Efeziërs 2:14-15 GNB.

Ik hoop dat ik iets heb mogen uitleggen wat ons op weg helpt om het hart van God de Vader te leren kennen. Om je Thuis te laten komen bij Hem die, “Al voordat Hij de wereld maakte” jou had uitgekozen om één met Jezus Christus te worden. Ik hoop en bidt dat je dit alles zult begrijpen en zult zien als een speciale boodschap van God de Vader voor jou en ons allemaal. Daarom wil ik tot slot deze tekst noemen waarin ik alle eer aan Hem geef:

“Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is. Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hèm zijn en volmaakt voor Hem staan. Het is altijd Zijn bedoeling geweest ons als Zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij Hem zouden prijzen voor Zijn onovertroffen genade. En Hij heeft ons door Zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven.

Wat een ongelofelijke genade!”

Ik wens je nog een fijn dag, Fred IJzerman

Datum gemaakt: 6-3-2024
Versie: 5
Categorie: Voorjaar
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?