Studie 7

  In onze serie over, voorbede doen, is het belangrijk om te leren hoe anderen dit deden. Want voorbede doen is iets waar iedere christen mee te maken krijgt. Ook al ben je niet zo’n geweldige bidder, soms kunnen de omstandigheden ervoor zorgen dat je een langere tijd voor Gods aangezicht verschijnt.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Abraham
  • Ester
  • Paulus en voorbede
  • Jij en voorbede

  Inleiding

  “De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan” 2 KRONIEKEN 16:9.

  Dit is een vers waar je even bij stil moet staan. De ogen van God de Vader zijn op zoek naar mensen. En dat met een speciale bedoeling. De kern van Gods zoektocht is, naar harten die Hem toegewijd zijn. Daar gaat Zijn aandacht naar uit. En dat is niet iets wat God eens in de zoveel dagen doet, nee, er staat; ‘voortdurend’. De vertaling van Het Boek zegt zo mooi wat Gods doel is van Zijn speurtocht naar mensen die met hun hele hart Hem willen dienen. “Zodat Hij Zijn grote macht kan tonen door hen te helpen”.

  In onze voorbede voor anderen staan we nooit alleen. God ziet ons, zegent ons en biedt ons Zijn hulp aan. Persoonlijk vind ik dit een tekst wat me geweldig helpt om te blijven bidden. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Het vergroot mijn visie  om mij, ‘ten dienst van die ander te stellen’. Want daar gaat het God om. Daar is Hij naar op zoek. Door dergelijke mensen wil Hij Zijn grote macht tonen.

  Zo zal God onze voorbede gebruiken om Zijn macht te vergroten op deze aarde. Dit is iets wat veel christenen maar moeilijk begrijpen. Ik zelf heb dit ook moeten leren. Mogen Gods ogen ons hart ontmoeten, dat is wel heel persoonlijk. Maar vergeet niet, Hij verlangt ernaar. En mijn vraag aan jou is, mag God zichzelf door jou heen openbaren? Want daar gaat het om in het doen van voorbede. Wie zich dit bewust is, zal de oproep van Paulus ook niet zomaar naast zich neer kunnen leggen.

  “Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder”.

  En dan staat daar óók een duidelijk doel bij vermeld. Het is Gods wil:

  “dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen” 1 TIMÓTHEÜS 2:1-4.

  Begrijpen we nu waarom God op zoek is naar mensen zoals jij en ik? Hij wil ons gebruiken om anderen Zijn ‘heel-making’ te brengen. Om hier iets meer van te begrijpen is het goed om een kijkje te nemen in het leven van anderen. Want de Bijbel geeft ons vele prachtige voorbeelden hoe mannen en vrouwen zich aan God toewijden en gebruikt werden. Deze mensen mogen ons een voorbeeld zijn om ons aan te wakkeren in onze bediening van voorbede. Maar vergeet niet dat ook deze mensen uitgetest en op de proef gesteld werden of ze werkelijk, ten dienste van die ander’ wilden leven. In deze studie zullen kijken naar; Abraham, Ester, Paulus én jezelf.

  Abraham

  Een geweldig sterk voorbeeld van voorbede vind ik in het verhaal van GENESIS 18. Je moet het maar eens lezen. Daar bezoekt God Abraham, VERS 1-5. En nadat ze samen gegeten en gesproken hebben, gaan ze richting Sodom. Abraham loopt met de Drie mannen mee. Wat zo belangrijk in dit verhaal is, dat God nadenkt over Zijn plannen met Sodom. Nu is het feit dat God nadenkt over dingen heel gewoon. Maar in VERS 17 staat:

  “De HEER dacht: Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van plan ben?”

  En dit is heel opmerkelijk. God deelt Zijn plannen met Abraham.

  Wil God Abraham testen in hoeverre hij bereidt is zich in te zetten ‘ten gunste van die ander’? Worstelt God Zelf ook met de vraag wat Hij met Sodom van plan is? Natuurlijk doet het God verdriet om te moeten ingrijpen, want Hij heeft geen welbehagen in de dood van een zondaar.

  “Denkt u dat Ik de goddeloze graag zie sterven? vraagt de HERE. Juist niet! Ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft” EZECHIËL 18:23 HB VERT.

  Kijk, dat is wat God bezig houd. Het gaat Hem aan het hart en die pijn wil Hij delen met Abraham.

  Abraham hoe denk jij erover, is Mijn pijn ook jouw pijn? En God deelt Zijn plannen met Abraham. We zien dat de strijd om Sodom begint met het openbaar maken van Gods gedachten. Wanneer dat, voor die tijd, een normale omgang van God was met Zijn kinderen, zou dat nú dan anders zijn? Nog steeds zien we dat God Zijn plannen bekend maakt aan Zijn kinderen. Daar zijn vele voorbeelden van want God blijft in: “Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” HEBREEËN 13:8.

  Het is zo belangrijk om te begrijpen dat God écht zijn plannen wil delen met mensen die Hem willen dienen. God dacht, zal ik voor Abraham geheim houden wat Ik eigenlijk van plan ben? En God laat Abraham meedenken, mee strijden. In Amos staat:

  “geschiedt er ooit onheil in een stad zonder toedoen van de HEER? Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten” AMOS 3:6-7.

  Zo zoekt God steeds een luisterend oor een open hart, waar Hij zijn geheimen mee kan delen en aan toevertrouwen. Vgl. 1 CORINTHIËRS 4:2.

  God kwam niet zomaar bij Abraham: “Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd” GENESIS 18:19. God gebruikte Abraham om Zijn plannen uit te voeren. Hij moest zijn nageslacht in Gods wegen onderwijzen, hij moest ze leren om rechtvaardig en goed te handelen.

  Heeft God jou ook uitgekozen om Zijn plannen te kennen en uit te voeren. Jazeker, Paulus zegt dit zo duidelijk: “Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend1 CORINTHIËRS 8:3. De Palm vertaling gebruikt voor het woord ‘gekend’, het woord ‘onderwezen’. Dat is de betekenis van kennen. Niet zomaar oppervlakkig? Maar een kennen in de betekenis van; luisteren, doen wat er gezegd wordt. Dat is de basis waarop God zijn geheimen kan delen met ons, wanneer wij Hem liefhebben.

  In Abrahams leven was die basis meerdere keren beproefd door God. Daarom had God hem ook uitgekozen. Het was een betrouwbare dienstknecht. En God deelde zijn zorgen met Abraham over het zondige Sodom. God had gezien al het onrecht en kon het niet langer verdragen. En Gods antwoord was overduidelijk. De totale vernietiging van Sodom.

  Hoe zouden wij gereageerd hebben? Hadden we God aangemoedigd en gezegd dat we het volkomen met Hem eens waren? Hadden we net als Jona een tentje gebouwd om Gods oordeel te aanschouwen? Of hadden we ons omgekeerd en God aangesproken om dat niet te doen? Abraham deed dit wel. “Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen?” VERS 23. Hij ging tegen Gods plannen in. En hij nam het op voor de onschuldige inwoners van Sodom. Die mensen gingen hem aan het hart. Abraham stelde zich op, ‘ten gunste van die ander’.

  Kijk dat is voorbede tot op het bot. Met God onderhandelen over onschuldige mensen. Tegen God durven zeggen; ‘nee, dit kunt U niet doen’. Er zijn vele voorbeelden dat God zich laat verbidden. Zo bracht David offers aan de Heer en God verhoorde zijn gebed ten gunste van het land, zie 2 SAMUËL 24:25. Zie ook: 1 KRONIEKEN 5:20; 2 KRONIEKEN 33:13; EZRA 8:23.

  Zo doet Abraham een beroep op Gods genade en gaat met Hem onderhandelen.

  “Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?” VERS 24-25.

  Abraham beroept zich op Gods rechtvaardigheid en gaat afdingen bij God. En wat doet God, Hij luistert en stelt steeds zijn plannen bij. Abraham had bijna de hele stad gered, het ging nog maar over tien rechtvaardigen. En God zei: “Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien” VERS 32. En Abraham weet dit is de limiet. Ondanks dat hij vijf keer een gebedsverhoring heeft gehad, moet hij het nu los laten. Hij weet dat hij niet meer van Gods gerechtigheid kan vragen.  

  Uit dit verhaal blijkt hoeveel waarde God hecht aan voorbede. Hij laat zich vermurwen door ons gebed. Hij wil Zijn plannen veranderen wanneer wij oprecht voor Zijn aangezicht verschijnen. Wanneer wij ons te gunste van die ander willen inzetten, hebben we een goede pleitgrond, en kunnen we enorm veel van God vragen én verwachten. Hoever durven wij te gaan?

  Ester

  Een ander voorbeeld over voorbede vinden we in het verhaal van Ester. Ook in haar leven zien we wat een grote plaats voorbede inneemt.

  Het rijk van koning Ahasveros was een geweldig uitgesterkt gebied, van Indië tot Ethiopië. Het was een man met geweldig veel invloed. Op een keer hield hij een groot en lang feest om te laten zien dat hij een goede koning was. Iedereen mocht net zoveel eten en drinken als hij wilde. En voor het eind van het feest had hij zijn vrouw, de koningin uitgenodigd. Maar die had geen trek om voor een stelletje dronken lui op te komen draven. En ze bleef mooi in haar eigen paleis, dit tot groot ongenoegen van de koning. Wat dacht ze wel en; “het ergerde de koning zeer en hij ontstak in woede” ESTER 1:12.

  Toen vroeg de koning om raad bij zijn rijksgroten, en hun conclusie was, dat koningin Wasti zich had misdragen en dat haar gedrag andere vrouwen ertoe zou aanzetten om ook hun mannen te minachten. En bij koninklijk besluit werd besloten dat de koningin niet meer bij de koning mag komen en dat haar koninklijke waardigheid aan een ander zal worden gegeven, die beter is dan zij. Dus werd ze verstoten uit het koninklijke palijs.

  Zo werd er een Miss verkiezing gehouden.

  “En de koning voelde voor Ester meer liefde dan voor alle andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in de plaats van Wasti” ESTER 2:17-18.

  En zo begint Ester een belangrijke rol te spelen in het overleven van het Joodse volk. Zij is het middel om de koning te bereiken, en haar oom Mordechai  weet dit ook. En hij is het dan ook die de samenzwering tegen het Joodse volk, bedacht door Haman, ontdekt. Op dit moment komt Mordechai in actie. Hij kan dit niet accepteren. Hij is dan ook diep bedroefd en zal zeker ook het aangezicht van God hebben gezocht om raad en wijsheid. En Mordechai wordt de centrale spil in Gods reddings operatie voor Zijn volk. Hij gaat naar het hof om contact te zoeken met Ester, om haar op de hoogte te brengen van dit verschrikkelijke plan. De boodschap van Mordechai via een dienstknecht van Ester was: “verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleitenESTER 4:8.

  Maar Ester had hier moeite mee omdat ze niet zomaar naar de koning kon gaan. Maar Mordechai zet haar onder druk met de volgende woorden:

  “Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als dezeESTER 4:13-14.

  Zo wil Mordechai Ester motiveren tot voorbede. Ze wordt uitgedaagd in hoeverre ze haar leven wil inzetten voor háár volk.En de woorden: “Wie weet of jij niet voor een situatie als deze de koninklijke waardigheid verkregen hebt”, zullen haar de ogen geopend hebben.

  Mordechai wijst haar op Gods plan met haar leven. Ze had de koninklijke waardigheid niet voor haar zelf gekregen, maar het was Gods middel om zijn volk te redden. Ester was dus niet zomaar een koningin, ze moest ook de rol van voorbidster gaan vervullen. Ze moest gaan leren om haar invloed te gebruiken ten gunste van een heel volk, haar volk.

  En wanneer ze dit inziet ontstaat er bij haar een totale overgave. En die overgave gaat voor haar tot op het bot. En de woorden: “Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen”, gaan de geschiedenis in als woorden van grote moed. Ester bidt en vast samen met haar volk drie dagen en nachten. Ze gaat niet goedkoop naar de koning, maar met inzet van haar eigen leven, wil ze gaan. En dan gaat ze, in haar ‘koninklijke gewaad’ naar de koning.

  Heel voorzichtig bouwt Ester naar het doel wat ze voor ogen heeft. En na een aantal etentjes, waar de koning Ester zeer goed gezind is, vertelt ze haar probleem. Ze voelt zich gesterkt door de belofte van de koning dat ze alles mocht vragen: “al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden”. en met een overtuigende moed in haar stem zegt Ester:

  “Majesteit, als u mij goedgezind bent en als het de koning goeddunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven; dat is wat ik wil vragen, dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid” ESTER 7:3-4.

  En na het horen van deze woorden ontstak de koning in grote woede en Haman werd gedood.

  Wat een leerzaam verhaal zo duidelijk en doeltreffend én met een groots resultaat. Drie dagen en nachten doorbrengen met bidden en vasten en met inzet van eigen leven, verhoorde God het gebed van Ester en haar volk.

  Kom ik om dan kom ik om, wát een inzet. Iets om na te volgen? We zien wat er kan gebeuren als mensen luisteren naar de stem van God. Jezus zegt: “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden” JOHANNES 15:13. En in het geval van Ester wordt een heel volk gered van de ondergang. Ook vandaag wil God jou en mij gebruiken als voorbidders, die op de bres willen staan ten gunste van die ander.

  Paulus en voorbede

  We weten dat Paulus twee nationaliteiten had, een Romeinse en een Joodse. Na zijn bekering (HANDELINGEN 9) werd hij een fulltime dienstknecht van God, en werd hij gebruikt om beide volken te bereiken met het evangelie. Zie 1 TIMÓTHEÜS 1:12-14. En als we zijn geschiedenis bestuderen zien we dat hij veel tijd met voorbede doorbracht. Ook ontvangt hij veel inzichten voor de kerk van toen en nu, en voor het volk Israël. Zijn gebeden zijn geen vage inhoudsloze gebeden. Nee, wanneer hij bidt dan is dat op grond van geopenbaarde geheimenissen. Vgl. ROMEINEN 11:25; 1 CORINTHIËRS 9:26.

  De houding van Paulus gebedsleven heeft alles te maken met zijn innerlijke mens. Hij zegt hier zelf over:

  “Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld" ROMEINEN 9:1-2.

  Paulus kende diepe emoties een sterke innerlijke beleving en verantwoordelijkheid in zijn gebedsleven voor anderen. Hierdoor waren zijn gebeden zeer effectief.

  Wat opvalt, is dat Paulus veel inzicht had over zijn eigen volk. Vgl. 2 TIMÓTHEÜS 1:11; HANDELINGEN 22:3; ROMEINEN 9-11. Dit is belangrijk in het doen van voorbede. Zodoende kon hij de dingen, geleid door de Heilige Geest, goed uitleggen. Zijn bediening ging hem zo aan het hart dat hij zijn leven ervoor over had. “Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn” ROMEINEN 9:1-5. Ter wille van zijn volk was Paulus bereid zijn leven te geven. Deze geweldige opoffering zien we ook in de voorbede van Mozes terug: “Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt” EXODUS 32:32.

  Mensen die zó hun leven willen inzetten voor God de Vader, zullen ook Zijn plannen kennen om effectief te kunnen bidden. Dat zien we bij alle godsmannen terug. God werkt via bepaalde strategieën die Hij openbaard aan zijn kinderen. Hoe dit werkt kunnen we leren van Paulus. “Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles eindigt in God” ROMEINEN 11:36 HB VERT.

  Alles komt van God, dat is ‘uit Hem’ ontstaan Zijn strategieën, Zijn wil. Alles bestaat door God, dat is ‘door Hem’, de Heilige Geest, wordt het ons geopenbaard. Alles eindigt in God, dat is alles komt weer ‘tot Hem’ terug. Zo is het met heel ons leven, het komt van God, het bestaat door God en het eindigt bij God. Zo werkt het ook bij de voorbede. Het komt en bestaat en het eindigt bij de heerlijkheid van de Vader. Het is één grote cirkel waar wij een deel van mogen zijn.

  Laten we dit principe eens praktisch maken in de voorbede voor Nederland. Ieder mens heeft in zekere zin een band met het moederland, dat begint met de taal de cultuur, de mentaliteit, het denken en begrijpen, enz. Dat gevoel, die betrokkenheid, kan God gebruiken om ons bewogen te maken om voor Nederland te bidden. Zo kan God je bepaalde ontwikkelingen laat zien en geeft dan het inzicht, zodat er voor een goede oplossing gebeden kan worden. We zien ook hier weer het principe van: “uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen”.

  Zo mogen we net als Paulus leren bidden op grond van de openbaring die God ons geeft. Dat is voorbede doen door de leiding van de Heilige geest. Jezus zegt hier zelf over:

  “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeftJOHANNES 16: 13-15.

  Het is Gods Geest die ons de specifieke openbaringen en opdrachten gaat geven om voorbede te doen. Ons gebed kan dus nooit los van Gods leiding plaatsvinden want dan gaan we dingen bidden die dan niet passen in Zijn plan. En voor concrete gebedsverhoring is dit een noodzaak!

  Om een idee te krijgen van Paulus’ voorbede kunnen we de volgende bijbelgedeelten bestuderen. Wat hierin opvalt, is zijn diepe bewogenheid, zijn verlangen naar inzicht, naar fijngevoeligheid én de geest van openbaring.

  “En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterkenROMEINEN 1:8-12.

  “Wij bidden God dat u het kwade nalaat, niet om te bewijzen dat wij geslaagd zijn, maar omdat u het goede moet doen (…) Het verheugt ons werkelijk dat wanneer wij zwak zijn, u zo sterk bent; we bidden ervoor dat u zich zult beteren” 2 CORINTHIËRS 13:7-9.

  “Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven” EFEZIËRS 1:15-19.

  Bestudeer ook de volgende Bijbelgedeelten: FILIPPENZEN 1:3-9; KOLOSSENZEN 1:3-9; 1 THESSALONICENZEN 1:2-4; 5:23; 2 THESSALONICENZEN 1:11-12.

  Paulus weet als geen ander hoe belangrijk het is dat we bidden met beide benen op de grond maar, met ons hoofd in de hemel. Hij wil ons duidelijk maken dat wie bidt moet weten waar hij mee bezig is. En daar ligt voor ons meestal het probleem. Daarom is het goed dat ook anderen voor ons bidden zodat we kunnen beantwoorden aan Gods doel met ons leven. Paulus schaamde zich hiervoor niet:

  Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie” EFEZIËRS 6:19. Zie ook 1 THESSALONICENZEN 5:25.

  Jij en voorbede

  Wie regelmatig voorbede doet zal gaan zien dat het een positieve invloed op je eigen leven zal hebben. Het zal je leven op verschillende niveaus veranderen. Je relatie met God, met anderen en met jezelf zullen anders worden. Het doen van voorbede zal ons leren hoe rijk Gods voorzieningen zijn. Dat zal ertoe leiden dat we Zijn zegeningen gaan verspreiden, want geloof me, voorbede zet Gods hand in beweging.

  Zo kun jij ontzettend veel voor anderen gaan betekenen, soms zelfs zonder dat je het weet. Met voorbede kun jij anderen bereiken omdat jij ze bij God brengt. Dan kun je, net als Paulus, voor hen bidden. Zo kan voorbede een effectieve manier zijn om mensen met het evangelie te bereiken. Je hoeft niet de straat op, geen drukwerk te verspreiden, enz. Het enige wat nodig is, is een verlangen om God en je naaste te dienen. Zo kunnen we ongemerkt veel voor anderen betekenen. We kunnen bidden voor hen die gevangen zitten, HEBREEËN 13:3. Voor de regering in eigen of in andere landen, ROMEINEN 13:1-3. Met voorbede kun je dus veel meer mensen bereiken dan je denkt.

  Wie regelmatig voorbede doet zal gaan merken dat het je eigen leven ook zal veranderen. Je manier van denken over veel dingen zal anders zijn dan voorheen. Het zal allemaal veel meer op God gericht zijn. We zullen denken hoe God denkt en Zijn hart beter leren kennen. We zullen minder snel een ander veroordelen. Er zal een liefde en bewogenheid voor de verloren mensheid ontstaan. Barrières in taal en cultuur zullen verdwijnen wanneer we wereldwijd onze voorbede richten op bepaalde gebieden. God kan je een wereldvisie geven die overeenkomt met JOHANNES 3:16.

  Maar voorbede zal meer met je leven doen dan je kunt denken. Je gedachten, gevoelens en je houding ten opzichte van jezelf en anderen zal een vernieuwing ondergaan. Kleine of grote problemen zijn ineens beheersbaar geworden. Het zal je vrijmaken van zelfmedelijden en andere dingen die je voorheen zo belangrijk vond. We zullen gaan ontdekken wat God belangrijk vindt. En je zult dichter bij het Vader hart van God gaan leven dan voorheen.

  Voorbede kan zo uitgroeien tot je éérste roeping. In de eerste gemeente waren er bestuurlijke problemen. De oudsten waren met dingen bezig die niet echt bij hun bediening pasten. Dat bracht de verkondiging van Gods woord en het voorbede doen voor anderen in gevaar. De oplossing bestond uit het feit door anderen aan te stellen die hun werkzaamheden konden oppakken. Zo konden ze zich: “wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God” HANDELINGEN 6:1-7.

  En let nu op het effect.

  “Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloofVERS 7.

  Dát is wat voorbede kan doen!

  In de volgende studie zullen we kijken naar, Voorbede en strijd.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?