Psalm 2

  In Psalm twee wordt het toneel al enigszins verplaatst naar het grote Vrederijk, naar de wederkomst van Jezus Christus. En allen die dan niet van Hem willen weten, die Hem verwerpen, zal Hij afwijzen. Jezus Christus zal tot Koning worden gezalfd om over de wereld te heersen. Dan zal de mens weer in volledig herstelde staat, in een volmaakte relatie, eeuwig met Hem leven.

  In deze psalm gaat het over een koning die veel tegenstand krijgt van de omliggende volkeren. Hier wordt een strijd beschreven tussen de wereldheersers en God zelf. Eigenlijk werpt deze psalm het licht vér vooruit. Het laat de strijd zien die we in het laatste Bijbelboek tegenkomen. Dan zullen alle volkeren zich samenspannen in een poging om het ‘Vrede rijk’ van Jezus Christus te verhinderen. Maar, zegt deze psalm, dit is reeds een verloren strijd. Want de overwinning heeft Jezus al behaald aan het kruis van Golgotha.

  Dat is de toekomst, maar het heden laat een andere strijd zien. Het volk van God wordt voortdurend bedreigt. Er wordt een eeuwenlange strijd uitgevochten om de Joden uit Jeruzalem en uit Israël te verdrijven. En in die strijd gaat het maar om één ding, namelijk God van Zijn troon te stoten. Dat was het plan dat de satan zich al eeuwen geleden had voorgenomen.

  Jesaja zegt hier het volgende over: “O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put.” JESAJA 14:12-15

  De satan die hier “morgenster en zoon van de dageraad” wordt genoemd zal uiteindelijk verdwijnen in het dodenrijk. Want Jezus zal de overwinning opeisen. Welk verbond de naties ook sluiten het zal allemaal zinloos zijn. Elke resolutie wat aangenomen wordt om Gods volk in de tang te nemen zal teniet gedaan worden. God waakt over Zijn volk, over Zijn kinderen. Het zal een hopeloze samenzwering zijn. De opstand tegen God en Jezus Christus zal nooit kunnen slagen. Welke leiders er ook gekozen worden, God erkend maar Eén Macht, Jezus Christus, de Verlosser, de Koning. Hij heeft de prijs betaald. Het Koningschap komt Hem toe.

  Daarom zal Hij een ander koninkrijk stichten. Een vrederijk voor hen, die Hem hebben aangenomen. Die hebben erkend dat God ‘Heer is over de volken.’ Voor hen is Hij, “die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.” HEBREEËN 5:9 Zo zullen allen die bij Hem schuilen gered worden van de eeuwige dood.

  Wat is hun geheim. Waarom worden ze gered. Waarom geeft God hen eeuwig leven. Wel, dit is hun motivatie. “Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus.” VERS 11-12A Het woord ‘kus’ is een teken van nederigheid. Het is je onderdanig opstellen tegenover God. Sommige vertalingen zeggen: ‘neemt tucht aan’ of ‘aanbid met een zuiverhart.’

  En daar gaat het om, dat zijn de spelregels als ik het zo mag zeggen. Als je dit kunt dan heb je niets te vrezen. Of heb je nog niet geleerd om rekening met Hem te houden. Heb je je misschien aangepast aan de tijd waarin je nu leeft. Luister je naar de grote machthebbers van deze wereld die weigeren om rekening met God te houden. Ben je ook bezig om een eigen koninkrijkje op te bouwen met alles erop en eraan?

  Nu zeg je misschien, maar mag ik dan geen verlangens hebben, natuurlijk. Maar de vraag is, wie en wat is je voedingsbron. Gaan je verlangens uit naar wat er in de wereld allemaal te koop is? Wel dit is een onverzadigbaar verlangen. Maar het is ook het allergrootste wapen in handen van de satan. Hij weet dat je gevoelig bent voor al het moois om je heen.

  En laten we eerlijk zijn, het is in onze tijd veel gemakkelijker om in afgoden te geloven dan in Jezus Christus, want religie is in. En we hebben niets in de gaten, terwijl God zegt: “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.” 1 PETRUS 5:8 Wil jij een prooi zijn voor de satan? O ja, hij wil niets liever dan jou losrukken van God. En als je eenmaal in zijn bestand zit kan hij je gemakkelijk met één druk op de knop deleten.

  Hoe zal God zich hierbij voelen. Laat Hij het allemaal maar over Zijn kant gaan? Nee, Hij heeft een andere toekomst voor de mens. Het doet Hem verdriet dat er zoveel onrecht gedaan wordt. Dat het schepsel bezig is Zijn schepping te vernielen zal de mens zwaar aangerekend worden. Misschien denk je, ach God, wat kan Hij me maken. Maar ik mag je zeggen: “Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen: ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’ VERS 4-6

  God laat zich niet opzij duwen. Hij reageert tweedelig, met een belofte die ook een dreiging inhoud. De belofte is: “Ikzelf heb mijn koning gezalfd.” En Die Koning zal de spot met hen drijven, en dat is de dreiging voor de volkeren. Want: “Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm.” PSALM 50:3 God zal Zich niet altijd stilhouden. En wanneer Hij spreekt zal de aarde beven en in doodsangst zijn.

  De satan krijgt niet de kans om Gods schepping over te nemen. Want hoe was de belofte ook al weer: “Ikzelf heb mijn koning gezalfd.” En die koning is de Zoon van God. En aan Hem wordt het gezag terug gegeven om af te rekenen met al Zijn vijanden. En zo wordt in psalm twee het toneel al enigszins verplaatst naar het grote Vrederijk, naar de wederkomst van Jezus Christus. En allen die dan niets van Hem willen weten, die Hem verwerpen, zal Hij afwijzen. Jezus Christus zal tot Koning worden gezalfd om over de wereld te heersen. Dan zal de mens weer in volledig herstelde staat, in een volmaakte relatie, eeuwig met Hem leven.

  Het gaat dan niet over de vraag: of God tevreden over ons kan zijn. Of wij het zo goed gedaan hebben. Nee, de herkenning voor God zal bestaan in het feit of wij Jezus erkennen, Hem hebben aangenomen als onze verlosser. Dat we weten dat onze zonden zijn vergeven door het bloed van Jezus Gods Zoon.

  Heb jij die zekerheid? Weet jij dat God geen bedreiging voor je is. Ken jij Hem als je Hemelse vader? De zoon van God wil je bevrijden en zuiveren met Zijn bloed. Hij wil je vrijmaken van alle dingen waar aan je gebonden bent, wat het ook is. De Psalmist zegt: “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.” PSALM 91:1-2 Wat een geweldige bemoediging voor hen die God kennen, Hij is je toevluchtsoord.

  “Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus”, hebben we net gelezen. Wie dit in de praktijk brengt zal de waarde van Jezus’ offer ervaren en begrijpen. Dan heb je een gezonde vrees voor Hem omdat je niet bang hoeft te zijn. Dan heb je een sterk verlangen om te horen bij die Heilige God, omdat in Jezus Christus de bedreiging is weggenomen.

  Hoe ik dit zo zeker weet? “Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.” HANDELINGEN 13:33 Nou dat is toch geweldig, God noemt jou Zijn zoon. Hoe dat kan? Paulus schrijft ons: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.” ROMEINEN 8:1 NBG VERT.

  De koning komt, ben jij een koningskind? Ik hoop dat je hier net zolang van wakker ligt tot je die zekerheid in je binnenste ervaart. En dan kun je rustig slapen.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?