Door God geroepen

Is de uitoefening van kerkelijk werk nu een roeping of een beroep? Deze vraag kan heel belangrijk zijn als je een vraag krijgt om als Oudste of geestelijk leider in je gemeente actief te worden. Hoewel hier al veel over nagedacht is zijn er ontwikkelingen gaande die dit onderwerp eigenlijk weer eens op de agenda zouden moeten zetten. Maar met welke argumenten je ook aankomt, onze leidraad zal toch het woord van God blijven. En dat hoop ik ook voor alle gemeenten die met deze vragen worstelen.

Moet de keuze om oudste te worden geboren worden uit een tekort aan dergelijke mensen of door een roep/bevestiging van Godswege? Die laatste groep wordt steeds kleiner, terwijl het gevoel van oudste steeds meer gezien gaat worden in het kader van een ‘geolied team’ binnen de gemeente. Dat laatste, daar zien we een sterke ontwikkeling in. En hierbij raakt het begrip:

Roeping of van Godswege geroepen worden

Steeds verder op de achtergrond.

Wanneer we op zoek zouden gaan naar sterke punten dan zijn die er best te vinden. Hiervoor moeten we vooral kijken naar de totale samenstelling en verdeling van het werk dat toch gedaan moet worden.

Sommige gemeenten hebben een kaartenbak waarin ook is opgenomen het beroep, de interesses en de eventuele bereidheid om hun capaciteiten voor de gemeente in te zetten. In die ontwikkeling zien we dat de verstandelijke inzichten steeds meer terrein winnen. De Geestelijke benadering bij het woord ‘roeping’ wordt steeds minder gehanteerd, of gepraktiseerd. Dat zal zeker met verloop van tijd schadelijk voor de geestelijke ontwikkeling van de gemeente zijn. Nu al zijn hier kleine voortekenen van te bespeuren zoals het gemak waarmee mensen benaderd worden, die vervolgens veel te vroeg afhaken omdat het niet of nauwelijks gedragen wordt door het ‘eigen geestelijke fundament’. Het niet goed kunnen in schatten van dergelijke oproepen kan voor redelijk veel spanning zorgen bij de gevraagde personen.

Zijn de bestaande oudsten en voorgangers meer gericht op het ‘vasten en gebed’ (zoals in de eerste gemeente) of om maar zo snel mogelijk die vacatures te vervullen? Ik noemde net al het vasten en bidden wat we tegenkomen in de Bijbel en dat punt raakt steeds meer op de achtergrond. Steeds meer zal worden gevraagd aan de bestaande oudsten wat vind je van die of die? Hierin zal de menselijke-inzichten-weegschaal steeds meer de overhand krijgen. Dit zal tot gevolg hebben dat de inzichten van God nauwelijks nog  doorslaggevend kunnen zijn.

Zo krijgt het verstandelijk denken steeds meer de overhand.

Daarom mijn vraag; ‘In hoeverre mag de heilige Geest ons duidelijk maken, zondert Mij die of die broeder af voor het werk van de Heer. Of veel dichterbij: Zondert Mij... En je hoort je eigen naam noemen. Wat zal dit in je losmaken? Verkeerd verstaan? Hoezo, er zijn toch genoeg anderen? Maar wanneer God je op het oog heeft, hoe denk je dan hier onderuit te komen?

Je zou mij kunnen verwijten dat dit allemaal niet meer zo nodig is en sterk achterhaald. Mogelijk ga ik niet zo met deze tijd mee maar laat me dan een simpele vraag stellen die mij helemaal up to date maakt. Waarom zien we steeds meer kerken en gemeenten met een zwak fundament? Ik denk dat dit het resultaat kan zijn van goedwillende mensen die toch niet op de juiste plek staan. Ik weet best dat het moeilijk is om ja of nee te moeten zeggen in de keuzebepaling om iemand een taak te laten uitoefen. Deels zullen we moeten vertrouwen op de leiding van de heilige Geest en onze verworven inzichten door het Woord van God.

“En Jozua, de zoon van Nun, was vol van de Geest van wijsheid. Want Mozes had hem vóór zijn dood de handen opgelegd. De Israëlieten gehoorzaamden hem, zoals de Heer had bevolen” Deuteronomium 34:9.

Wat een duidelijk inzicht kunnen we hier tot ons nemen.

• Jozua was vol van de heilige Geest

• Dit was het resultaat van de handoplegging door Mozes

• En Gods volk gehoorzaamde hem omdat ze het gezag van God zagen

De handoplegging is toch van doorslaggevend feit of iemand zal slagen in zijn ‘Dienst aan God’. Laat duidelijk zijn dat vol van Geest en waarheid zijn niet komt door ‘eigen inzicht’, maar door de verbintenis met God en zegenende dienaars-handen,. Dan zal er ook gezag zijn want; “De Israëlieten gehoorzaamden hem, zoals de Heer had bevolen”. Is dit niet een mooie gedachtebasis, een sterk geestelijk platform om Gods werk uit te mogen voeren. Deze voorwaarde loopt als een draad van Kracht namens God door alle tijden heen. Hierdoor was er duidelijkheid dat de Heer aan het werk was.

We kennen jammer genoeg ook voorbeelden hoe Gods volk door foute en hebzuchtige leiders bestuurd werden.

“Micha zegt: Luister, leiders van het volk Israël. Jullie zouden toch moeten weten wat eerlijk en rechtvaardig is? Maar jullie haten het goede en houden van het kwaad. Jullie nemen de mensen alles af. Jullie worden rijk van mijn volk. Zoals je een dier de huid afstroopt, de botten breekt en de stukken vlees in de kookpot stopt, zo doen jullie met de mensen. Er blijft niets van hen over. (Ze aten niet echt de mensen op. Micha bedoelde dat de rijke mensen steeds rijker werden, ten koste van de arme mensen die steeds armer werden) Als jullie in die tijd de Heer om hulp roepen, zal Hij jullie niet antwoorden. Hij zal zich voor jullie verbergen, omdat jullie zulke slechte dingen doen.

Dit zegt de Heer tegen de profeten die mijn volk bedriegen: zolang ze te eten krijgen, profeteren ze vrede. Maar tegen mensen die hun niets geven, roepen ze de oorlog uit. Omdat jullie leugens profeteren, zal het nacht voor jullie worden. Omdat jullie aan waarzeggerij doen, zal het donker worden en zullen jullie niets van de toekomst kunnen zien. Zo zal de zon voor hen ondergaan en de dag zal voor deze profeten veranderen in nacht. De profeten zullen voor schut staan. De waarzeggers zullen niets weten te zeggen. Ze zullen een doek voor hun gezicht slaan, omdat ze zich schamen dat ze geen boodschap van de goden voor de mensen hebben.

Maar ík ben vol van de kracht van de Geest van de Heer. Ik ben vol recht en vol kracht. Ik vertel het volk Israël dat ze verkeerd hebben gedaan. Luister, leiders van het volk Israël! Jullie hebben een hekel aan eerlijke rechtspraak. Jullie bouwen Jeruzalem op bloed en oneerlijkheid. De rechters laten zich omkopen. De priesters willen betaald worden om de mensen les te geven in Gods woord. De profeten laten zich betalen om te waarzeggen. En dan beweren ze ook nog, dat de Heer met hen is. Ze zeggen: "De Heer is toch met ons? Er zal ons niets gebeuren." Omdat jullie dit gedaan hebben, zal de berg Sion als een akker worden omgeploegd. Van Jeruzalem zullen alleen puinhopen overblijven. Op de top van de berg waar nu de tempel staat, zullen bomen en struiken groeien” Micha 3:1-12.

Wat een oordeel van God, Jeruzalem het hart en centrum van de levende Godsdienst zal God van hen wegnemen. Het enige waar ze nog naar kunnen kijken zijn de puinhopen en de struiken en bomen.

De vraag is, kan God uit een dergelijke gemeenschap nieuwe leiders roepen om het volk naar eer en geweten te leiden? Het antwoord is nee. Dus zal het volk geen eenheid meer kennen en zal los van God komen te staan. Denk je eens in dat iets dergelijks met je eigen gemeente zal gebeuren omdat er een basis van ongehoorzaamheid heerst. Bestudeer het gedeelte nogmaals en probeer eens te herkennen of zulke vergelijkbare zaken vandaag de Kerk van nu, de baas zijn geworden. Zou God ons overvloedig kunnen zegenen. Is dit ons antwoord van God waarom onze gemeenten beginnen te lijken op uitgeholde evangelie kerkers? Ja, ja ik weet het, het is krasse taal maar moet het niet eens duidelijk gezegd gaan worden door mensen die lijden omdat de Kerk van Jezus Christus niet meer voldoet aan Gods voorwaarden?

Het is verstandig om opnieuw een kijkje te gaan nemen hoe het de eerste gemeente verging. Een mooi voorbeeld.

“Op een dag, toen zij zonder te eten de hele dag aan het bidden waren, zei de Heilige Geest tegen hen: "Ik heb een speciale taak voor Barnabas en Saulus." Ze baden de hele dag en legden hun daarna de handen op om hen te zegenen voor het werk dat ze gingen doen. Daarna lieten ze hen gaan” Handelingen 13:2-3 BB.

Let eens op het resultaat van een dag vasten en met elkaar bidden, weet je wat dan zo mooi is, dan gaat de heilige Geest met ons meedenken. Hij zal duidelijk maken wat het Plan van God is. En ga nu eens deze twee mannen volgen om te zien hoe God hen gebruikte en hoe ze uiteindelijk nare problemen wisten op te lossen. Je zult versteld staan wat een dag bidden kan betekenen voor zoveel andere mensen. Kijk met een dergelijke gedachte ben je misschien nog nooit naar een bidstond gegaan.

Wat we hieruit ook kunnen leren is dat God betrokken is bij iedere aanstelling van mensen die Hem gaan dienen, waarom, omdat God hen kon roepen ongeacht hun eigen bezigheden of verplichtingen. Zij zagen hun arbeid voor God niet als werk, maar als een roeping.

Je zult het maar mee mogen maken dat je een dag met je kerk uitgaat om te bidden en God mengt Zich in de gesprekken en zegt ; Ik wil dat die en die volgende week naar Verweggistan gaan om daar de kerk te helpen opbouwen. Mens je schrikt je blauw als jij een van deze mensen zou zijn. Of niet, zit ik er nu naast zijn jullie geestelijker ingesteld dan ik of die ander? Gelukkig ziet God het hart aan en weet hen te roepen die al in hun hart voorbereid zijn. Wees maar niet bang dat je morgen al moet vertrekken.

Maar toch zijn er mensen die zichzelf geroepen weten zonder dat God hen geroepen heeft. Zij vervullen hun eigen (aangeleerde?) profetieën en verkondigen luid dat God hen geroepen heeft. Maar kunnen we ons zelf zomaar aanstellen, of is dit een vleselijke vergissing? Wel, wij houden er toch van om te zeggen; ‘Waar staat dat in de Bijbel’? Een duidelijk voorbeeld is dit vers.

“Maar niemand kiest er zelf voor om hogepriester te worden.

 • Hij krijgt die taak van God.
 • Zo ging dat ook bij Aäron.
 • Ook Christus heeft Zich niet Zelf tot Hogepriester gemaakt.
 • Hij kreeg die taak van God die gezegd had
 • Jij bent mijn Zoon. Vanaf vandaag ben Ik jouw Vader

Zie Hebreeën 5:4-5 BB.

Begrijpen we nu dat een taak in Gods Koninkrijk altijd de voorwaarde kent of je werkelijk een kind van God bent. Zolang dit niet het geval is kun je geen enkele taak namens God de Vader uitoefenen! Zelfs Jezus Christus kreeg van Zijn Vader die erkenning, om vanuit het Zoonschap Gods Zijn taken op Zich te nemen. Vaak zien we in Oude Testament dat God zelf het initiatief neemt om voor specifieke doelen mensen aan te stellen of te roepen voor een bijzondere bediening. Zie in Exodus 28:1 BB. Daar laat God van Zich horen. Mozes moest als de Tempel gereed was namens God zijn broer aanstellen als Hogepriester, lees maar mee;

“Mozes, als alles af is, moet je je broer Aäron en zijn zonen laten komen. Maak hen klaar om Mij te dienen. Zij worden mijn priesters. Laat dus Aäron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar komen”.

De voorwaarde dat je een kind van God moet zijn heeft God niet veranderd. Want dan zou je zonder het offer van Jezus Gods opdrachten mogen uitvoeren? Dit is te allen tijde ondenkbaar. Jezus heeft uit Zichzelf nooit geroepen dat Hij een Hogepriester namens God was. Er zijn ook andere teksten die duidelijk maken dat Jezus Zich in alles liet bevestigen door Zijn Vader. Daarom zei Hij ook; Ik en de Vader zijn één.

Je kunt het vergelijken met het zomaar een gezin binnendringen en zeggen; Hallo hier ben ik ik ben nu jullie kind en jullie grote broer. Dat kan wel door adoptie of door geboorte, maar niet zomaar. Daarom is het zo belangrijk te weten of je ‘wedergeboren bent’. Dan ben je in feite door God geadopteerd. Dit is zo ontzettend belangrijk te weten wat Gods principes zijn voor het aan stellen van mensen in Zijn Gemeente. Zonder die aanstelling zullen we ons alleen maar kunnen inbeelden, om iets of iemand te zijn in de Kerk van God. In sommige landen zijn veel geestelijke leiders die taken op zich nemen om zo, gedreven door armoede, in hun dagelijkse levensbehoefte te voorzien. Dat brengt veel excessen aan het licht, daarom moet er ingegrepen worden. Veel mensen zullen moeite hebben met hun geestelijk gehoor, ze hebben moeite om te verstaan wat God zegt. Een van de oorzaken zal zeker te maken hebben met het volgende feit.

“Als Gods wil niet langer bekend wordt gemaakt, gaat het volk steeds slechtere dingen doen. Maar het gaat goed met mensen die zich aan Gods wet houden” Spreuken 29:18 BB. 

Dat dit waar is bevestigen we allemaal door soms voor de waarheid weg te lopen. We willen sommige dingen niet horen of zijn er nog niet aan toe. Maar het kan ook een bewuste keuze zijn om Gods woord zo aan te passen dat iedereen zich hierin zal vinden. Dergelijke gemeenschappen zijn nu al actief en veroorzaken veel schade binnen de kerk van nu. Daar trekt God door zijn geroepen leiders een streep door. Het krijgt geen goedkeuring van God, die ons laat weten:

“U bent veel te goedgelovig. Zelfs als iemand u een heel ander beeld van Jezus geeft dan wij, gelooft u hem. Als iemand aankomt met een andere geest dan de Heilige Geest, Die u hebt ontvangen, of met een ander evangelie, dan accepteert u dat zomaar” 2 Korintiërs 11:4 HB.

Wat was er gebeurd met die kerk, waarom zo goedgelovig zijn en alles maar accepteren omdat het naar het woord ruikt? Nee, zegt God; “Vrienden, geloof niet alles wat u hoort, ook al wordt er beweerd dat het een boodschap van God is. Ga eerst na of er wel echt namens God gesproken wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond” 1 Johannes 4:1 HB.

God wil ons helpen om niet te verdrinken in de poel van valse profeten, de zogenaamde broodpredikers. Het zijn vaak krachtige sprekers die hardnekkig hun stellingen verdedigen. Waar het echte evangelie maar moeilijk door kan dringen. Ook in onze tijd zien we hier veel nare dingen van. Onterechte beloftes, valse beweringen en goed verwoordende boodschappers zijn ook in onze tijd moeilijk te overtuigen. De Bijbel zegt; “De mensen uit uw eigen midden, die moet u veroordelen. Sluit die slechte man dan uit!” 1 Korintiërs 5:13 HB.

Maar hoe doe je dit en wat zijn de ingrediënten die laten zien dat iemand niet in zijn eigen gemeente thuishoort? Daarom wil God dat we heel zorgvuldig en pastoraal bewogen moeten handelen. In de Filippenzen brief komen we sterke handvaten tegen die wij kunnen gebruiken om anderen te be-oordelen.

“Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt; dan zal de God van de vrede met u zijn” Filippenzen 4:8-9 HB.

Let even op de laatste woorden, “dan zal de God van de vrede met u zijn”. Mensen met een onzuiver oor kunnen nooit echt van goede muziek genieten. Het zal niet klinken zoals het gecomponeerd is. Dit manco zien we ook terug in de gemeente. Mensen zijn niet in staat om met een zuiver getraind geestelijk gehoor zuivere keuzes te maken. Hoe kun je hen, en wellicht jezelf, weer op het juiste pad brengen? Wij moeten hen trainen, of hen leren dat ze opnieuw hun gedachten richten op God. Dat brengt de Vrede van God weer terug in hun leven en in de kerk. Dan ben je terug-geroepen. Waar Jacobus dit van zegt. “Als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden” Jakobus 5:20 HB. (later zal ik wat dieper op dit vers ingaan)

Soms moeten we daar een hoop werk voor verzetten. Het is soms moeilijker om dicht bij dergelijke mensen te komen. Maar we worden opgeroepen door God om hier mee bezig te zijn, de ver-dwaalde gelovige moet gezocht worden zoals die herder dat ene schaap zocht. Want bij het tellen van zijn dieren ontbrak er een, dat moest ten koste van alles gevonden worden, deze liefdevolle inzet verwacht God ook van ons. Dat behoort zeker tot de standaard uitrusting van elk wedergeboren christen.

“Vertel de mensen het woord. Dring bij ze aan, of het jou nu goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen. Voed hen met veel geduld op in het geloof. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels” 2 Timotheüs 4: 2 BB.

Dit woord ligt in het verlengde van wat Jezus zei tegen Zijn Discipelen. Vooral de woorden “En maakt ze tot mijn discipelen”. Zien we het of kijken we de andere kant uit. Laat ik eerlijk zijn, ‘het komt ons niet altijd even goed uit. We willen het dan maar even voor ons uitschuiven. Maar als God ons de kans geeft moeten we dit wel benutten, want wie zegt dat je er op een ander moment nog toe in staat bent? Er kan immers van alles gebeuren. Die opdracht om ‘heen te gaan’ dat zal toch wel bij iedere christen bekend zijn? Of was je dit altijd nog ontgaan? Wel dan ben ik blij dat ik je dan dit mag vertellen op grond van Gods Woord.

Of het ons uit komt of niet, het Goddelijke bevel om heen te gaan en alle volken te vertellen over Zijn Liefde is geen beroep of roeping, maar hier is dit een opdracht. En opdrachten gelden voor ons allemaal. Dit maakt, dat Paulus hier zo direct zegt;

“Vertel de mensen het woord. Dring bij ze aan, of het jou nu goed uitkomt of niet”.

Zo zet God ieder kind van Hem gelijk aan het werk, met of zonder de juiste opleiding, geen vakgerichte school of iets dergelijks. Nee, zo kunnen we horen tussen de regels door, want je doet dit niet op basis van kennis maar op grond van Gods Liefde, geopenbaard door Jezus’ leven. Weet je om zo te denken over je opdracht maakt het allemaal een stuk eenvoudiger. Geen onderlinge verschillen nee, het is allemaal Zwart of WIT. Niemand van ons kan zeggen dat die opdracht maar door de ‘juiste mensen’ gedaan moet worden. Maar daarmee haal jij jezelf wel heel erg onderuit, want je wilt dan niet horen bij ‘De juist mensen’. Je nee, is ook een afwijzing van het feit waar God je voor heeft Goedgekeurd. Hij heeft je immers op grond van Jezus’ verlossings werk opgewaardeerd om de aarde de mensen weer met het ‘Hemelse in contact’ te brengen. 

Weten wij hoe groot het verschil kan zijn tussen je ‘beroep’ en tussen je ‘roeping’? Dit vraag ik omdat mensen er soms vanuit gaan dat dit hetzelfde is. Maar het verschil is dat je beroep door jezelf gekozen wordt en dat je roeping of opdracht, je door God gegeven wordt. Laten we leren om met dit verschil zorgvuldig om te gaan. Net als Samuël zal ons gehoor getraind moeten worden om te kunnen zeggen; “Spreek Heer, want uw knecht hoort” 1 Samuël 3:10 NBG.

Wat heeft Gods Boodschap met mij gedaan?

Een beroep dat voltrekt zich op basis van kennis en Tijd maar een ‘roeping of een opdracht’ dat vraagt je tijd en leven. Dat is je restloos inzetten. Wat Paulus schrijft aan de  Thessalonicenzen zegt zoveel over zijn eigen inzet, lees het eens aandachtig en verruil Paulus’ naam voor die van Je zelf.

 • Ik ben zo zacht en vriendelijk voor u geweest als een moeder voor haar kinderen.
 • Ik had zoveel liefde voor u gekregen,
 • Dat ik u niet alleen met plezier Gods boodschap bracht,
 • maar zelfs Mijn eigen leven voor u wilde geven.
 • Weet u niet meer, broeders, Hoe ik mij voor u heb ingespannen?
 • Dag en nacht Ben ik in de weer geweest.
 • Terwijl ik u het goede nieuws van God bracht,
 • Ik ben niemand tot last geweest.
 • Ik heb mijn eigen brood verdiend.

Zie 1 Thessalonicenzen 2:7-9 HB.

Wel, het mag duidelijk zijn dat dit dieper gaat dan je wellicht gedacht had. Daarom is het goed dat we weten; ‘Wat heeft Gods Boodschap met mij gedaan’? Veel mensen zijn wel blij met hun redding én Redder, maar zijn nog teveel aan zichzelf gebonden om met de vrijheid van Gods Liefde op stap te gaan. Corrie ten Boom schreef dit in een van haar boeken; ‘Jij bent een Zendeling of je bent Zendingsterrein’. Weten de mensen op je werk in je straat of in je familie dat jij voor de Boodschap van Gods Reddende genade durft uit te komen?

Paulus deelde zijn leven met anderen, dat maakt dat wij nu nog steeds horen van deze Paulus. Door zijn inzet heeft hij als het ware een geestelijke erfenis nagelaten waar wij nog steeds van kunnen genieten. ‘Wat laat ik na’, is iets wat ik me menig keer heb afgevraagd. Goed, een ieder mag er voor zichzelf over nadenken hoe ‘vruchtbaar’ hij of zij is.

Toen Jezus terugkeerde naar de Vader krijgen we daar een kijkje in Gods Vaderhart. Hij verlangde dat wij Jezus’ verlossingsboodschap zouden verder vertellen.

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt;

 • zul jij kracht krijgen
 • zul jij getuigenis van mij afleggen
 • dit zul jij doen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria
 • ja, tot in de verste delen van de wereld”

Zie Handelingen 1:8 GNB.

Hoe het verder ging, is ons voorbeeld

Hoe is uiteindelijk dit verhaal verder gegaan, wel het boek Handelingen geeft ons een goed overzicht van; ‘wat kan, wat moet en wat zal gebeuren’. Het is een ontwikkeling van gemeenten die groeiden en problemen kenden, ze werden vervolgd en toch groeide de kerk. En tot op dit moment is dit proces nog steeds gaande. De kerk van deze tijd is nog steeds het ‘Lichaam van Jezus Christus’. God heeft dit nooit veranderd, het enige wat veranderd is zijn wij. We nemen Gods opdrachten minder of helemaal niet meer serieus. De vele kerkscheuringen en kerkverlaters het binnendringen van valse leraars in wolfsklederen de afgoderij de ontucht de vele echtscheidingen het aanstellen van leraren die vertellen wat mensen willen horen. Dat zal een boodschap zijn waar wijzelf geen verantwoording meer hoeven te dragen waar wij netjes en keurig leven binnen de grenzen van wat goed of fout is die we zelf hebben samengesteld. 

De grote vraag is; is de gemeente ‘Die gemeente die Jezus achterliet bij Zijn heengaan’. Zijn wij kinderen van Hem, die vertegenwoordigers zijn binnen de grenzen van Mattheüs 28?

Kijk, dit zijn die grenzen waarbinnen we onze opdracht kunnen praktiseren, dus lees het met de juiste intentie.

 • “Daarom gaat heen,
 • en maakt alle volken tot mijn jongeren,
 • hen dopende in de naam van de Vaders en de Zoon en de heilige Geest;
 • en leert hun onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
 • En zie, Ik ben bij u al de dagen tot aan des werelds einde.

Dit is het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: "Zie, ik zend mijn Engel voor u uit, die uw weg voor u bereiden zal. Er is een stem van een prediker in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht”.

Als je door God geroepen bent dan zul je ook op zoek zijn gegaan om je opdracht inhoud en gestalte te geven. Want je wilt niet doelloos in een of andere kerk je tijd verdoen. Want wat zo ontzettend belangrijk is dat onze opdracht heel nauw gekoppeld is aan de wederkomst van Jezus Christus.

“En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. Maar de mensen die volhouden tot het einde, zullen worden gered. En het goede nieuws van het Koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat Ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen” Mattheüs 24:12-14 BB.

Logisch denken zegt mij dit, als ieder kind van God op zijn of haar wijze de verlossings Boodschap bekendmaakt, waar ook ter wereld, zal dit de komst van Jezus bespoedigen. Als de hele wereld Jezus’ Boodschap heeft begrepen pas dan zal het einde komen. Dus onze inzet heeft wel degelijk gevolgen voor de wederkomst van Jezus. Het is tegenstrijdig gezegd, maar daar wacht de satan ook op. Zolang de heilige Geest op aarde actief bij de kerk betrokken kan zijn zal de satan niet helemaal zijn gang kunnen gaan. Hier en daar kan hij al behoorlijk doen wat hij wil omdat er gebieden op aarde zijn waar alle christen of vermoord zijn of weggevlucht. De volgende tekst verduidelijkt dit punt weliswaar wat lastig maar de geoefende lezer zal begrijpen wat er staat.

“En jullie weten nu wel wat hem op dit moment tegenhoudt. Hij kan pas aan de macht komen als het zijn tijd is. De wetteloosheid is nu al in het verborgene aan het werk. Alleen is er nu nog iemand die hem tegenhoudt. 8 Pas als die weg is, zal hij aan de macht komen” 2 Thessalonicenzen 2:6-7 BB.

Jullie weten wat de antichrist tegenhoudt, zijn volledige openbaring, zijn openlijke komst wordt verhinderd door de Kracht van de kerk, Het Lichaam van Jezus Christus. Dus bij de opname van de Gemeente is deze ‘Weerhouder de Kracht en Autoriteit van Gods Geest in Zijn Kerk’ weggenomen. Dan is er voor de satan geen enkele reden om zich in te houden. Hij kan dan laten zien wie hij werkelijk is. Hij zal zich op aarde als een god laten aanbidden in de tempel van Jeruzalem. Gelukkig geeft God in Zijn woord ons voldoende openbaring waaruit wij kunnen begrijpen hoe een en ander zal verlopen. (Ga maar eens op zoek)

Vrienden, de wereld loopt op haar einde. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Hij is de grote vijand van Christus. Maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft. Die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt. Anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren, hebben zij laten zien dat ze niet allemaal bij ons hoorden. U bent heel anders, want de Heilige Geest is in u komen wonen en daardoor kent u de waarheid. Ik schrijf u dus niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden” 1 Johannes 2:18-21 HB.

Dit schrijven van Johannes geeft aan hoe lang dit proces al gaande is en in zekere zin moeten we concluderen dat de tegenpartij op voorsprong lijkt te staan. Hij blijkt zoveel invloed te hebben binnen de christelijke gezinnen en gelovigen binnen de kerk van Jezus Christus. Hierdoor zijn al velen ‘van het geloof weggegleden de wereld weer in’, niet in de gaten hebbende dat ze daar overgeleverd zijn aan de chaos van de hel die zich als een koude deken over onze aarde verspreid.

Laten we ons bemoedigd weten door de vele teksten die ons aanmoedigen om vast te houden aan het Woord.

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen” 1 Korintiërs 12:27-28.

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. Beseffen we ons wel voldoende wat dit voor de Kerk wil zeggen? Dat wij Jezus vertegenwoordigen op aarde. Maar weerspiegelt dit ons persoonlijk en onderling gedrag ook? Dat we weten ons te gedragen ten opzichte van elkaar maar ook tegenover die maatschappij om ons heen. Wij hebben deel en zijn verbonden aan het zelfde Lichaam. Dat hier ook opdrachten uit voortkomen hebben we al gezien hierboven. Maar het is ook goed om het oog eens stevig op de ‘binnenkant van de kerk’ te richten. Zijn we voldoende bewust hoe nodig wij elkaar hebben en hoe we aan elkaar verbonden zijn?

Paulus vergelijkt de gemeente met ons eigen lichaam. Zo is het ook met de kerk we zijn door pezen en spieren en huid tot één lichaam geworden. Nu begrijpen we ook beter dat er lichaamsdelen zijn die grote behoefte hebben aan onderhoud. Dus, “Als er een lid (lichaamsdeel) lijdt dan ervaart dit het hele lichaam. Zo moeten we leren om onze lichaamsverzorging te projecteren op de verzorging van de onderlinge gemeente leden. Weet je dat de wereld dit zal begrijpen als een ‘reclameblokje van de hemel’, vertoond in hun wereld. Hoe ik hier bij kom om dit zo te zeggen? Luister, en neem dit goed in je op, Het Hoofd van de Kerk van Zijn Lichaam die zegt het volgende;

 • “Aan de onderlinge liefde
 • zullen de mensen zien
 • dat u mijn discipelen bent”

Zie Johannes 13:35 HB.

Een hemels Reclameblokje

Het lezen van dit Woord heeft menig christen als grote pijn ervaren, omdat men aan de lijve voelde dat hier samen nog veel in te leren valt. Een aantal teksten wil ik even met je langslopen, dan kan dit begrip door ons beter begrepen worden.

“Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn Vader grootgemaakt” Johannes 15:8 HB.

Dit vers zegt wanneer wij vrucht dragen dan ‘bewijzen wij’ Zijn Discipelen te zijn. Maar kijken we nu naar het resultaat hiervan dan kan het haast niet anders dat we hier ontzettend blij van worden. De Vader wordt hierdoor grootgemaakt. En dan kan ik mij er haast niet aan onttrekken dat dit een hemels ‘reclameblokje’ is. Want er kunnen mensen in ons midden zijn die de weg naar de Here Jezus nog niet gevonden hebben. Ik zeg dan met heel mijn hart laten we dan nog meer vrucht dragen, want mens wie wil dit missen, toch niemand?

De keerzijde van dit alles is dit:

De opdracht is: “Help elkaar met de moeilijke dingen in het leven. Want dan doe je wat de wet van Christus van jullie wil”.

Maar: “Als jij jezelf beter vindt dan een ander, houd jij jezelf voor de gek. Beoordeel alleen je eigen werk. Kijk alleen of je het zelf goed gedaan hebt of niet. En als je het goed gedaan hebt, mag je er tevreden over zijn. Maar ga er niet bij anderen over opscheppen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen taak” Galaten 6:2 BB.

Wie van ons doet nog aan ‘zelfbeoordeling’? Of slaan we dit maar over omdat dit te confronterend is? Laten we daar dan mee ophouden want dan vorm je een anti aureool om je heen. Je haalt je eigen ‘heiligheid door het slijk’. En de omgeving heeft weer iets om de kerk af te kraken. Maar wat belangrijker is, ‘Hoe beoordeelt God deze dingen’?

“U bent vriendelijk en goed voor duizenden mensen. En als mensen U ongehoorzaam zijn, heeft dat gevolgen voor hun kinderen en kleinkinderen. U bent de grote, geweldige God. Uw naam is 'Heer van de hemelse legers.' U bent wijs en U doet machtige dingen. U ziet alles wat de mensen doen. U geeft ieder mens wat hij verdiend heeft met de dingen die hij heeft gedaan, goed of slecht” Jeremia 32:18-19 BB.

Dit soort verzen moeten we niet plaatsen in het kader dat God een spelletje met ons speelt en er een genoegen in schept om ons te plagen. Nee, het is veel meer dat Hij ons wil helpen om ons ‘geroepen zijn’ in Zijn Spoor te vervolgen’.

Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt” Openbaring 2:23 BB.

Vgl. Mattheüs 16:27; Romeinen 2:6; 14:12; BB.1 Korintiërs 3:8; 2 Korintiërs 5:10.

Een stap verder.

Tot nu toe hebben we veel geleerd om aan onszelf te werken. Ik heb sommigen van jullie mogelijk het vuur aan de schenen gelegd, daar ben ik me voldoende van bewust. Maar begrijp me goed, deze studie wil je even 'porren' of wakker schudden uit je 'dagdromerij'. Jullie weten dat ik niemand tegen de geestelijke haren wil instrijken. Maar soms zijn er van die momenten dat je een vermaning moet ondergaan. Dat is nodig voor ons allemaal, dus ook voor mij. Er staan hierboven rake dingen maar geloof me, het is Gods liefde voor jullie die mij hiertoe brengt. Dus probeer met een wijs hart te lezen wat God uit liefde tegen ons allemaal zegt.

Deze studie; 'Door God geroepen', ging het meest over de kerk en hoe actief wij hierbij betrokken zijn. Dat is een keuze die gemaakt is op basis van groei in je geestelijke Leven. Maar wanneer ik heel eerlijk ben dan zie ik het als een schande dat de Kerk van Jezus Christus door onze lauwheid zo in verval is geraakt. Mogelijk kunnen we samen weer de schouders er onder zetten op basis van Nieuw vuur van de heilige Geest in ons leven. Het kan voor velen onkunde zijn waardoor er een passief christelijk leven is ontwikkeld. Dan is het goed dat we dit deel eens goed onder de loep nemen. Ik zou dan willen starten met dit vers: 

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen” 1 Korintiërs 12:27-28 HB.

In het dienen van God in de gemeente kan er nog wel eens verwarring ontstaan over het gebruik van Gods gaven en Talenten. Dat dit enorme problemen kan veroorzaken, daar zijn veel voorbeelden van. Eigenlijk is dit jammer want het doet geweldig veel afbreuk aan het geloof van jongere christenen. Maar ook de omgeving zal hiervan snel op de hoogte zijn, want de kerkelijke Tam Tam werkt uitstekend. Goed, dit pad wil ik nu niet verder bewandelen maar mij richten op ons thema; ‘het dienen van God’.

Paulus had al regelmatig te maken gehad met mensen die egoïstisch waren ingesteld. Ze trekken veel dingen naar zichzelf toe omdat ze denken dat God hen zegt om dit of dat te doen. Wanneer dit herkenbaar is of als je hiermee worstelt dan is het goed om door te denken over de volgende tekst:

Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u:

 • Beoordeel uzelf eerlijk en
 • Denk niet te hoog van uzelf;
 • Bepaal uw eigen waarde
 • Naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt.

Wij worden hier allemaal opgeroepen om aan ‘zelfonderzoek’ te doen. En juist de kracht hiervan wordt door velen onderschat. Wie van ons kijkt, wanneer hij of zij in de gemeente een taak gaat beoefenen, eerst in het eigen hart, voordat je aan het hart van anderen gaat werken? Dat kan of zal voor velen heel confronterend zijn. Want zijn we bekwaam, zijn we geroepen, zijn we verlost van nare invloeden zoals Titus ons dit voorschotelt; “Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende” Titus 3:3 NBG. Het bewust negeren van je zwakke kanten zal je vroeg of laat in de problemen brengen. 

Hier moet een ieder van ons een eigen verantwoordelijkheid tonen, doen we dit niet dan zijn we niet die krachtige maar zwakke medewerkers in Gods huis. “U kunt niet twee heren dienen. Dat is onmogelijk. Want u zult de ene haten en de andere liefhebben. Of omgekeerd: De ene van harte dienen en van de ander niets willen weten. U kunt niet God dienen en tegelijk achter het geld aanzitten” Lukas 16:13 HB. Hier hoeft het per definitie niet per se om geld te gaan. Want we kunnen zoveel andere dingen in ons leven centraal zetten dat we hierdoor automatisch God buiten spel zetten.

Dat is het resultaat van de weigering die Paulus als Gods gezant bij ons allemaal neerlegt. Het is dus van groot belang om het belang van anderen met of door Gods gaven te dienen met een hart wat in Gods ogen op ‘orde’ is. Zie Romeinen 12:5 HB.

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden”.

De gaven werken het best wanneer we in harmonie leven, net als het menselijke lichaam. We kennen het Bijbelgedeelte wel waar Paulus zegt dat de hand niet tegen de voet kan zeggen ik heb je niet nodig. Op een been lopen geeft een directe last voor het lichaam, je wordt dan instabiel. Een rolstoel biedt dan uitkomst en uit ervaring weet ik dat geestelijk gezien veel christenen in een rolstoel zitten. Hun leven is uit balans. Hadden ze voldoende in hun eigen hart gekeken dan waren ze volwassen kinderen van God geweest met een dosis gezonde eigenwaarde. Laten we nog even die woorden van Paulus terug halen dan zegt hij;

Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft zeg ik tegen ieder van u:

 • Acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden,
 • Denk over uzelf met bedachtzaamheid,
 • Ieder naar de maat van het geloof,
 • Dat God aan hem heeft toebedeeld”

Zie Romeinen 12:3 WV95.

,Zeg ik tegen ieder van u’, hoe komt dit bij ons binnen?

Verdragen wij het dat een ander ons de waarheid zegt? Paulus durft dit wel te doen, maar aanvaarden wij dit ook? Zien wij in hoe we hier ons voordeel mee kunnen doen? En kunnen we hier ook de Aanwezigheid van Gods liefde in herkennen? Elke vermaning of tuchtiging door ons aanvaard zal God omzetten tot een bruikbaar getuigenis. Dan zullen we ook heel effectief met Zijn gaven en talenten weten om te gaan. Maar wanneer dit niet zo is lees dan in de Hebreeënbrief deze woorden:

“Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zover teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen-zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net babies die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is; hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby! Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen” Hebreeën 5:12-14 HB. Zie ook Hebreeën 3:2.

Gods medewerkers en Gods werk, als wij hier over na WILLEN denken dan kunnen we op bepaalde vlakken een botsing met ons eigen getuigenis tegemoet zien. Paulus zegt het heel duidelijk, je bent al zolang een kind van God en ik moet tot mijn spijt zeggen;

 • Je bent nauwelijks gegroeid.
 • Besef je wel wat je allemaal hebt laten liggen?
 • Weet je wel dat je nu een onderwijzer had moeten zijn?
 • Wat is er met je aan de hand.
 • Ik moet je eigenlijk opnieuw de beginselen en fundamenten van de christelijke leer bijbrengen.
 • Je moet weer gedrenkt worden in de melk en leren zoals een baby opgroeit.
 • Dan zul je de diepte van Gods opdracht en Zijn woord beter begrijpen.

Veel gelovigen hebben een chronisch gebrek aan de diepere zaken over Gods koninkrijk. Ze missen de diepzinnigheid om anderen dit duidelijk te maken.

Er is veel geestelijke achterstand bij de gelovigen. Paulus legt dit uit met deze woorden:

“Maar, broeders en zusters, ik kon niet tegen jullie spreken als tegen mensen die Gods Geest in zich hebben. Want ook al geloven jullie, toch denken jullie nog op de manier van de ongelovige mensen. Dus als mensen die Gods Geest niet hebben. Jullie zijn nog steeds baby's in het geloof. Jullie weten nog bijna niets van Christus. Ik heb jullie heel eenvoudige dingen over God geleerd. Net zoals je aan baby's melk moet geven en geen vast voedsel. Want de moeilijker dingen konden jullie nog niet begrijpen. En dat kunnen jullie nog steeds niet. Want jullie doen en denken nog precies als de ongelovige mensen. Want als jullie jaloers zijn en ruzie maken, dan zijn jullie toch nog net als de ongelovige mensen? Dan zijn jullie toch nog helemaal niet veranderd? 1 Korintiërs 3:1-3 BB.

 • Ik kon niet tegen jullie spreken
 • Als tegen mensen die Gods Geest in zich hebben.

Stel, je zit zondag in de kerk want je favoriete voorganger komt spreken. Vol verwachting zit je daar, maar dan komt de voorganger met dit soort verzen aan en de gemeente krijgt behoorlijk op haar kop. Wat is dan je reactie? Wanneer je hierover boos wordt is dit een bevestiging dat het zo waar is wat er gezegd werd. Dan blijft er natuurlijk die bekende ham-vraag over; wat doe jij. Heeft het Woord je overtuigd dat er ‘waarheid’ is gesproken? Dat er weinig nieuw en heel veel ‘oude mens’ in de kerk zit. Daarom stelt Paulus dan ook vast, ‘Jullie zijn helemaal niet veranderd, je oude mens heeft nog een dikke vinger in de pap.

Laten we dit eens neerleggen in ons eigen midden, in ons eigen hart. Gaan we dan ook begrijpen waarom er zoveel lauwheid in sommige kerken of mensen zit. Mensen, dit is een aanklacht van God en wat doen we met deze vermaning? Begrijp me goed, kijk niet naar de ander, je eigen hart daar heb je voldoende werk aan. Er is een gezegde dat we best het verlangen mogen hebben om de wereld te veranderen, maar begin dan wél bij jezelf.

Daar gaat het over, niet die ander maar je eigen leven onder Gods heerschappij brengen.

Wanneer een kerk dit samen gaat doen, zal God meewerken met wonderen en tekenen. Een voorbeeld bij de bouw van de Tabernakel; “De HERE zei tegen Mozes: "Luister, Ik heb Bezaleël, de zoon van  Uri, de kleinzoon van Hur, uit de stam Juda, aangewezen en hem vervuld met de Geest van God. Ik heb hem veel wijsheid, aanleg en  vakmanschap gegeven voor de bouw van de tabernakel en alles wat zich  daarin bevindtExodus 31:1-3 HB.

Wat God hier zegt is dat Hij de gaven uitdeelt en met de Geest vervuld tot het volbrengen van Zijn opdracht of taken. Zo kwam de Tabernakel tot stand. Het was in alle details perfect voorbereid en mensen mochten onder Zijn toezicht het huis van God bouwen. Want Gods verlangen was om bij de mensen te wonen. Dit is een mooie gedachte en een verwijzing naar wat wij met Pinksteren zien, namelijk de uitstorting van de heilige Geest. Door de gaven die ons vanaf die tijd toebedeeld werden waren wij ook bekwaam en in staat om te bouwen aan de Gemeente. Dit kunnen we nooit doen uit eigen inzicht, daarom hanteert God hetzelfde principe als bij de bouw van de Tabernakel. Daar zien we welke mensen Zijn opdrachten mochten volbrengen.

“Maar het is een en dezelfde Geest, Die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt Zijn gaven uit zoals Hij wil 1 Korintiërs 12:11 HB.

De gaven kunnen velerlei zijn of voortreffelijk of een grote verscheidenheid laten zien, maar het is één en dezelfde Geest. Of je nu een eenvoudige of een moeilijke gave hebt ontvangen, bedenk dat het de heilige Geest is die uitdeelt gelijk Hij wil. Daar hebben wij geen enkele invloed op ook al zijn er die denken dat zij het zijn die kunnen ‘uit of toebedelen’. Het volgende Bijbelgedeelte heb ik gekozen, omdat dit ons zo ontzettend kan helpen om Gods plek te vinden in de Gemeente. 

“God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier.

Dan zullen jullie ook anders gaan leven.

Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. God heeft mij de taak gegeven om jullie geloof op te bouwen. Daarom zeg ik tegen jullie allemaal: vind jezelf niet belangrijker dan je bent.

 • Wees bescheiden.
 • Gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven.
 • Die hoeveelheid is bij iedereen verschillend.

Je zou het zó kunnen zeggen: Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen, en die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk. Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. 6 We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. Voor elke gave geeft God ons zijn hulp.

 • Wie de gave heeft gekregen om te profeteren, heeft die gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid geloof die hij heeft.
 • Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen.
 • Wie de gave heeft gekregen om les te geven in het woord, krijgt Gods hulp om les te geven.
 • Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen in het geloof, krijgt Gods hulp om dat te doen.
 • Wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen.
 • Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen.
 • Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen”

Zie Romeinen 12:1-8 BB.

Nu is het niet de bedoeling dat deze studie zich zal vervolgen om uit te leggen hoe de gaven werken via de doop in of met de heilige Geest. Nee, ik zit in het voortraject “Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u!

Dat is ,het doel’ van deze studie, maar dat hadden jullie al begrepen.

Een auto die slecht onderhouden wordt zal het eerder begeven dan die wel goed onderhoud heeft gehad. Goed en slecht voedsel maken het verschil tussen ziek en gezond zijn. Het ‘zelfonderzoek’ waar ik eerder over schreef, is eigenlijk het allerbelangrijkste. Laten we dit maar zien als de startmotor om de kerk van Jezus in beweging te krijgen. Mensen die altijd sleutelen aan andere onderdelen creëren geen gezonde gemeente. Daar zal altijd geharrewar zijn daar zal de macht van de sterkste heersen. En hoeveel gemeenten zijn hier aan stuk gegaan? Hoeveel mensen hebben de keuze gemaakt om nooit meer naar een kerk toe te gaan omdat ze werden geleid door voorgangers met manipulerende krachten?

We zullen heel bewust dat; ‘Andere leven moeten gaan leiden’.

Paulus deed een schokkende ontdekking toen hij de gemeenten ging bezoeken. Het ontstemde hem en wat hij toen zei, kunnen we eigenlijk nog steeds zeggen:

 • Want u leeft nog altijd als mensen van deze wereld.
 • Want als u jaloers bent en onenigheid hebt,
 • Is dat dan geen bewijs van uw wereldse gezindheid
 • En leeft u dan niet puur menselijk

Zie 1 Korintiërs 3:3 GNB.

Want u leeft, ‘gelijk aan’ of, als onveranderde mensen. U doet nog steeds dat wat u niet anders maakt dan de wereldse mens. Een kerk zal proberen met het gezond maken van de basis van ons fundament. Laten we onze eenheid in Christus zoeken en niet in al dat geharrewar, wat een teken voor de mens om ons heen is, dat we niet veel, of helemaal niet leven als veranderde mensen. Dat we deze boodschap vaker dan één keer tegenkomen wil zeggen hoe groot dit probleem is. Het lopen ruziën, zal onze eenheid met de grond gelijk maken. Er mag geen verschil zijn in onze beleving aan wie we toebehoren. Anderen hebben ons over Jezus verteld, maar dat wil niet zeggen dat we hun onderdanen zijn geworden. Dat zal juist de eenheid aantasten, dat is de reden dat Paulus aan verschillende gemeenten schrijft om een te zijn in Christus. Vgl.1 Korinthiër 1:11.

Waarom dit zo belangrijk is, wel we zijn in één Lichaam geboren namelijk in het lichaam van Jezus Christus. Want we weten heus wel wat het wereldse leven van ons verlangt. Dan gaan we erop los leven, of afgoden aanbidden, ruzie maken, dronkenschap en andere verslavingen dan is het gedaan met de eenheid in Jezus. Dan zal onze eigen begeerte ons verdelen tot op het bot. Denken we dat wij dan nog geschikt zijn voor het Koninkrijk van God? Vgl. Gal 5:19.

“Het is duidelijk wat verlangens van het 'ik' zijn: verkeerde dingen doen op het gebied van seks, er maar op los leven, afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het Koninkrijk van God komen” Galaten 5:19-21 BB.

We worstelen nog steeds met het feit dat we willen worden aangezien als wijze en verstandige mensen. Maar wat is hier van te zien? Zijn we wijs en vriendelijk bij alles wat we doen? De wereld heeft ons zo gevormd dat we worstelen met jaloersheid en maakt dat we alleen maar aan onszelf kunnen denken. We moesten maar eens ophouden met dat ‘christelijk vervreemdend’ leven. Kunnen wij nog wel onderscheiden of onze wijsheid van BOVEN komt? Weten we wat Jacobus over menselijk zondig makende wijsheid zegt?

“Dat soort wijsheid komt namelijk niet van boven, van God. Maar die wijsheid is werelds, ongeestelijk en zelfs duivels. 16 Want door jaloersheid en geruzie ontstaat verwarring en worden er allerlei slechte dingen gedaan. Maar de wijsheid die van God komt, is zuiver, vol vrede, bescheiden, gehoorzaam, vriendelijk en vol goede daden, zonder iemand voor te trekken, en eerlijk bedoeld. Mensen die leven zoals God het wil, zaaien als het ware vrede. Daardoor zullen ze ook vrede oogsten” Jakobus 3:16-18 BB.

Wanneer we de werkingen van het vlees zullen doden dan laten we zien dat we geschikt zijn voor het Koninkrijk van God. De Kracht van de huidige Gemeentes staat of valt met het feit; Wie volgen wij echt?

Woont Christus Jezus in ons

Ons ,vlees’ het huisje waarin we leven, wonen en werken, dat zal wel vergaan, maar onze geest die vrijgesproken is van elke schuld, die roept Abba Vader, die kent ook de roepstem van God de Vader. Is dat niet geweldig dat we nu al mogen getuigen dat het bloed van Het Lam ons persoonlijk heeft vrijgesproken van elke schuld. Weet je, dan voel je diep van binnen dat je eigenlijk nu al teruggeroepen bent uit dat ‘doodsbestaan’ en vrijgemaakt door Zijn Offer, een nieuwe mens mag zijn.

Weten we eigenlijk wel wat dit met ons zal doen, we zijn niet meer verplicht om te leven volgens de regels van de ‘oude mens’. Als die nieuwe mens ons leven mag leiden dan zijn we bevrijd van het slaafse leven. Dan woont de Geest van God in ons en dan zal Die Geest ons altijd aan dit woord herinneren:

“Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden. Wij hebben nu vrede met God dank zij onze Here Jezus Christus. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle grootse dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen. Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben, want wij weten dat wij daardoor leren vol te houden. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest, Die Hij ons heeft gegeven Romeinen 1-5 HB.

 • Omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde
 • door de Heilige Geest,
 • Die Hij ons heeft gegeven

Wat is jou ervaring als je dit leest, wat is dan je innerlijke overtuiging? Of hoor je nog die andere stem die je dagelijks onderuit wil halen. Roep jezelf dan toe, dat je in Jezus Meer dan overwinnaar bent. Dat is voor mij altijd ‘het bijstellen van mijn getuigenis, mijn erkenning dat Jezus Heer is. Weet je wat dit met mij doet, dat zet mijn leven weer op de rails. Dan moet het incomplete van mijn leven verdwijnen. Dan kan ik weer, misschien prevelend, maar ik zeg het toch, Abba Vader roepen weet je waarom? Mag ik dit duidelijk maken met deze woorden:

Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer Romeinen 8:38-39 HB.

Deze verzen zijn onze loopplank van; ‘Het emotionele onvolwassen kind naar die volwassen vaders in het geloof’. Vgl. 1 Johannes 2:13-14. Kijk, dan zijn we bruikbaar en begrijpen we dat die nieuwe mens in ons Gods Loopplank is, als een verbinding tussen de Hemel en aarde. Van Gods hart naar het hart van de mensen. En wij, jij en ik, weten dan dat “Christus sommigen aan de Gemeente gegeven heeft die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken; sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat  de Gemeente (als het lichaam van Christus) zal groeien en sterk en  volwassen zal worden” Efeziërs 4:11-12.

De overgave, ons zelfonderzoek, onze toewijding, het zonde besef, het belijden van onze zonde, beste lezer het zal van ons die mens maken die God gebruikt en vervult met Zijn Geest. Die in onze harten is uitgestort om ons tot ‘die loopplank’ te laten zijn. Zo zijn we allemaal persoonlijk voorzien van de ‘Boven natuurlijke gaven’ om de gemeente op te bouwen in het allerheiligst geloof. Maar we weten nu waar dat begint, juist bij onszelf.

“Maar, vrienden, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en  u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. Blijf bereikbaar voor de liefde van God. Wacht geduldig op het eeuwige  leven, dat onze Here Jezus Christus ons in Zijn goedheid zal geven” Judas 1:20-21 HB.

Wie wedergeboren is kan niet zeggen dat de Geest van God niet hem woont. Want, “niemand kan, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest” 1 Korintiërs 12:3 NBG. Zo kunnen we met zekerheid vaststellen dat een kind van God de heilige Geest als Gods zegel met zich meedraagt. We zijn allemaal voorzien van de Kracht van God in ons en krijgen we gaven ook wel gereedschappen om de Gemeente op te bouwen. Eigenlijk kunnen we zeggen dat de gaven van God de steigers om de kerk of een individuele gelovige zijn. Binnen ‘Die Steigers’ worden we hersteld om voor God bruikbaar te worden. Zo zijn we ook loopplanken geworden waardoor God gebracht kan worden tot in de uiterste gebieden van deze wereld.

Het is vanzelfsprekend dat alle in de Bijbel genoemde gaven hun aandeel zullen leveren aan de groei van de Kerk en gelovigen. Zo werken er interne en externe gaven die noodzakelijk zijn om Gods Gemeente te leren onderhouden wat Jezus aan hen opgedragen heeft. Gelukkig zijn er ook gaven voor het interne onderhoud van gemeenteleden. Want we weten uit eigen ervaring hoe eenvoudig het is om af te glijden naar een werelds-niveau. Zo zijn er Pastorale hulpverleners om de nood van mensen helpen te verwerken. Dat zij dit alleen kunnen doen door de gave van onderscheiding en wijsheid, mag duidelijk zijn. Waarom we deze bediening niet moeten onderschatten is wel om deze reden; Mensen in nood binnen de gemeente moeten geholpen worden zodat ook deze mensen de kans hebben om die loopplank voor God te kunnen zijn. En laten we eerlijk zijn de machten in de wereld die ontzettend sterk kunnen zijn hebben sterke tegenstanders nodig. Paulus zegt:

Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus 2 Korintiërs 10:4-5 HB.

Wat hier te lezen staat wordt op grote schaal bijna niet toegepast. Want we zullen het nu wel door hebben dat ook een handeling als dit zeer sterk afhankelijk is hoe je relatie met God er uit ziet. Want er moet een mate van ‘Geestelijke Autoriteit’ aanwezig zijn wil je bij anderen het verzet tegen God ontzenuwen. Op dergelijke wijze kun je mensen vrijheid in Jezus bijbrengen. Je breekt hun barrières en sloopt hun tegenstand om hen Die ‘Andere toekomst’ te laten zien.

Paulus kende de kracht van het vlees, hij kende de kneepjes van het vak zou je kunnen zeggen. Er was bij hem ook het nodige mis gegaan wat God in Zijn grote liefde bij Paulus heeft doorbroken en vergeving heeft geschonken aan deze ex-vervolger van de eerste Gemeente. Nu was hij een groot medewerker in het huis van God, de Gemeente. Om meer inzicht te krijgen hoe Gods kracht en wijsheid in hem werkten zou je handelingen 16 kunnen lezen waar Paulus dit zegt:

“Maar Saulus (die ook wel Paulus werd genoemd) keek Elymas recht aan. Vol van de Heilige Geest zei hij: "Jij zoon van de duivel! Je zit vol listen en bedrog. Je bent een vijand van alles wat goed is. Wanneer zul jij ophouden de waarheid van de Heer voor leugens uit te maken? Let op, de Heer zal je straffen! Je zal een tijd lang blind zijn en het zonlicht niet kunnen zien." Op hetzelfde moment werd het voor Elymas donker om hem heen” Handelingen 16:9-11 BB.

Dit heeft een enorme Kracht van God geopenbaard, het was de deur die nodig was om ‘binnen te komen’ en andere te overtuigen van de Waarheid van Gods Boodschap. Gods openbaring is werkelijk hard nodig ook vandaag want onze geestelijke luiheid laat langzaam de kerk leeglopen bij gebrek aan die Openbaring.

“Als Gods wil niet langer bekend wordt gemaakt, gaat het volk steeds slechtere dingen doen. Maar het gaat goed met mensen die zich aan Gods wet houden” Spreuken 29:18 BB.

Weten we wie de beste slagingskans heeft om een gemeente kapot te krijgen? Dat is de mens die op slinkse wijze ons zicht op de kerk, op Jezus wil ontnemen. Deze mensen hebben in de afgelopen eeuwen het geestelijk leven van ons en dat van de Kerk behoorlijk zuur gemaakt. Hadden we net De Waarheid ontdekt dan werd dit gelijk aangevochten want hoe kun jij nu zeggen dat je een kind van God bent? Kijk, en hiermee probeert satans macht door ogenschijnlijk goedgelovigen kerkmensen, de aandacht af te leiden van Christus’ offer. Daarom zegt Paulus:

“Want Christus heeft mij niet gestuurd om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen. En dat doe ik, niet met veel mooie woorden, maar zo gewoon mogelijk. Want het gaat niet om mooie woorden, maar om de gekruisigde Christus. Dat is het belangrijkste. De mensen die verloren gaan, vinden het een belachelijk verhaal dat Jezus ons gered heeft door aan het kruis voor ons te sterven. Maar voor ons die gered zijn, is het de kracht van God” 1 Korintiërs 1:18 BB.

De erbij geroepene

Om onze studie verantwoord af te sluiten is het volgens mij van ‘levens belang’ dat; ‘Een ieder die Jezus Christus wil dienen zich honderd procent afhankelijk maakt van God de Vader en God de Zoon en God de heilige Geest’. Wij kunnen immers niets uit onszelf doen zelfs Jezus beleed dit met deze woorden:

“Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Wat Ik tegen u zeg, komt niet van Mijzelf, maar van mijn Vader. Hij leeft in Mij en doet in Mij Zijn werk. Geloof toch dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is. De dingen die Ik doe, zijn het bewijs daarvan. Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader” Johannes 14:10-12 HB.

De macht van een eigen ontwikkelde godsdienst, had haar werk goed gedaan. Er was een macht aan het werk geweest om de mensen in Jezus tijd zo in haar greep te houden dat al het zicht op de komende Messias zo plat was gewalst dat je met recht kunt zeggen; dat ook hier   het zicht op Jezus Als Gods Zoon hen volledig was ontnomen. Maar ja, konden ze dit tegenhouden door Jezus de mond te snoeren, door Hem te kruisigen? Nee, hiertoe waren ze niet in staat want geen enkel argument van hun kant was steekhoudend, ook zij waren geestelijk blind geworden.

De Kracht van Jezus getuigenis lag in deze woorden: Wat Ik tegen u zeg, komt niet van Mijzelf, maar van mijn Vader. Hij leeft in Mij en doet in Mij Zijn werk”. En Die Kracht tegenhouden, dan moet je wel van slechte huize komen, dan kun je wel bereiken dat Jezus werd omgebracht, maar was dit niet Gods plan, dat Hij zou sterven voor zondaars? Dan kun je er wel voor zorgen dat Hij van het toneel verdwijnt maar er was al een zo groot getuigenis van Gods liefde en Kracht openbaar geworden dat je wel moest geloven dat: De dingen die Ik doe, zijn het bewijs daarvan”. We weten dat wanneer iemand wordt aangeklaagd dan moet er wettig en overtuigend bewijs geleverd worden anders kun je zo iemand nooit veroordelen. Dus wat zullen ze blij geweest zijn dat Jezus, ondanks een ‘juridische leugen’, voorgoed verdwenen was.

Maar ze hadden geen rekening gehouden met het feit dat God de Vader dit Toestond, anders zou dit nooit gebeurd zijn. Maar Zijn getuigenis in De Zoon was zo overweldigend dat Jezus tegen hen gezegd had: “De dingen die Ik doe, zijn het bewijs daarvan”.

Ik zou best eens willen weten, wat deze studie bij jullie losmaakt. Is dat Bewijs van de dingen die Jezus gedaan heeft ook in jullie aanwezig. Of zijn de geestelijke gordijnen stevig gesloten en staat de waarheid heel ver bij je weg. Tja, wat valt er dan nog te begrijpen, dan kan het je toch niets schelen of je goed of slecht staat te doen. Dan laat je je toch fijn meedrijven op slechte gedachten en wilde begeerten.

Maar wat als...

“Maar dat heeft Christus u niet geleerd! Als u werkelijk Zijn stem hebt gehoord en Hij u de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden” Vgl. Efeziërs 4:18-23.

Het is niet moeilijk te begrijpen dat weinig mensen hier echt voor te porren zijn. Wie heeft er trek in een ‘totale verandering’, een grondige vernieuwing? Hoeveel van dergelijke broeders of zusters ontmoet je in je eigen kerk, of als je voor de spiegel staat? Gelukkig is de man die de woorden van Psalm 1 in zijn of haar eigen spiegel leest.

“Het is heerlijk als je niet luistert naar de raad van mensen, die zich niets van God aantrekken, als je niet omgaat met slechte mensen, als je niet meedoet met mensen die lachen om God.

Het is heerlijk als je geniet van Gods wet, en daar dag en nacht over nadenkt. Want daardoor zul je lijken op een boom die aan het water is geplant, waar vruchten aan groeien als het daar de tijd voor is en waarvan de bladeren nooit verdrogen. Je zal succes hebben bij alles wat je doet.

Maar zo gaat het niet met de mensen die zich niets van God aantrekken. Zij zullen lijken op stof dat door de wind wordt weggeblazen. Als God komt rechtspreken over de mensen, blijft er niets van hen over. De slechte mensen worden dan gescheiden van de mensen die leven zoals God het wil. De Heer leidt het leven van de mensen die leven zoals Hij het wil. Maar met de mensen die zich niets van Hem aantrekken, loopt het uiteindelijk slecht af” Psalm 1 BB.

Hoe serieus nemen wij het Woord van God?

Wanneer je dit nu in procenten moest aanwijzen op een schaal van 1 tot 100, waar blijft de wijzer dan stil staan? Ik zeg dit niet om wie dan ook de les te lezen. Maar ik wil je wel wijzen op de vraag aan welke kant van de lijn zit je nu je Psalm 1 gelezen hebt. Nee, dit hoef je mij niet te laten weten, dat is iets tussen jou en je Schepper, je Maker. Hij heeft je met een doel een plekje gegeven waar je voor Hem en anderen een ‘getuige van Jezus’ zult zijn. En wees je bewust van de mogelijkheden die Jezus door je heen kan doen. Kijk maar eens goed naar de volgende tekst.

 • Als u Mij iets vraagt in mijn naam, zal Ik het doen.
 • Wie van Mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven.
 • Ik zal de Vader bidden of Hij een Plaatsvervanger wil sturen, Die altijd  bij u zal blijven.
 • Dat is de Heilige Geest. Die de wereld niet kan ontvangen omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. U kent Hem wel omdat Hij bij u  blijft en in u zal wonen.
 • Ik zal u niet als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij u terug”

Zie Johannes 14:14-18 HB.

Wie is die ‘blijvende Plaats-vervanger’ die Jezus ons stuurt? Vanuit het Grieks zouden we dit ook kunnen vertalen met het woord, ‘onze Advocaat’ of de ‘erbij geroepene’. Deze pleitbezorger zal ons troosten, kracht geven, maar ook de woorden geven wanneer we getuigenis mogen afleggen van ons geloof. Maar ook in tijden van nood, ziekte of vervolging zal de ‘blijvende Plaats-vervanger’ bij ons zijn.

“Als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten, maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen om je te verdedigen. De Heilige Geest zal je op dat moment de juiste woorden geven Lukas 12:11-12 HB.

Dit kan een heel ander licht op onze noden werpen, dat we in alle omstandigheden de rust en vrede in ons meedragen. Want; “Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als zonen. En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: “Abba! Vader!” Romeinen 8:15 HB.

Wie open staat voor die ‘geestelijke machtswisseling’ zal boven alle narigheid kunnen uitstijgen en het leven aankunnen hoe het ook tot je komt. Dus laten we vooral ruimte geven aan de ‘Paraklétos’ die nimmer afwezig zal zijn bij al Gods kinderen. Want; “De Heilige Geest helpt ons hierbij, want wij zijn zo zwak. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen. Zo intens dat daarvoor geen woorden zijn Romeinen 8:26 HB.

 • Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen.
 • Zo intens dat daarvoor geen woorden zijn.

Wat een prachtige zin om eens even op je te laten inwerken. Daar groeit je geloof van en merk je dat je geestelijk sterker wordt, dat je hart en ziel tot rust kunnen komen bij Hem die onze belangen behartigd. Geweldig! Maar voor de niet wedergeboren mens is dit niet te doorgronden omdat het alleen beoordeeld kan worden ‘in het licht van de heilige Geest’. Vgl. 1 Korinthiërs 2:14 GNB.

De wereldse mens kan dit niet begrijpen, daarom is er agressie tegen het geloof in Jezus Christus. Hierbij moeten we heel duidelijk zien, deze boosheid is niet gericht op ons, maar hun vijandschap kent twee doelen. Ten eerste om ons aan te pakken en belachelijk te maken zodat wij mogelijk Jezus ook de rug toe keren, dat is het tweede doel. Hoor, wat Jezus hier over zegt: “Want de wereld kan jullie niet haten. De wereld haat Mij omdat Ik haar beschuldig van slechte dingen” Johannes 7:7 HB.

Natuurlijk worden de kinderen van God steeds openlijker aangevallen en zijn het slachtoffer van geweld, maar zegt Jezus, het is om Mij van jullie te scheiden. Er mag geen witte wereld zijn, waarvan Jezus zegt; “kijk eens goed rond en let eens op de velden; ze staan wit, rijp voor de oogst” Johannes 4:35 GNB. Dat is de strijd waar het ten diepste om gaat, de vijand wil een zwarte wereld, dat zien we nu al in de media, in de wereld om ons heen. De vijanden van God kleden zich in de kleur van de dood. Die strijd voorzag Jezus en zegt:

“Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest, Die Hij ons heeft gegeven” Romeinen 5:4-5 GNB

We weten dat vervolgingen iets van alle tijden is, bij het ontstaan van de eerste gemeente vielen er ook slachtoffers die hun trouw aan Jezus Christus niet wilden verloochenen. Denk aan Stefanus, die dood werd gegooid met stenen, maar hij zag wel de heerlijkheid van de Here Jezus. De hele geschiedenis van de kerk heeft altijd vervolging gekend, die strijd zal dan pas ophouden als de engel Gods op de Bazuin blaast. Dan breekt er een tijd aan van de grote afrekening. Wie dan leven zullen het zwaar te verduren krijgen, maar de Heer zal onze vijanden verslaan in het dal van Armageddon.

Maar voor wie nu leven is het ook belangrijk om de woorden van Jezus serieus te nemen. We kunnen niet volstaan met een aangepast christendom. Daar neemt Jezus geen genoegen mee. Daar ging Hij niet voor aan het kruis en hoe waar zijn dan deze woorden:

“Wie mij liefheeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben, en mijn Vader en ik zullen naar hem toegaan en wij zullen bij hem wonen Johannes 14:23 GNB.

Kijk, dan praat je over een kerk met inhoud, dan ontmoet je mensen die er alles voor over hebben om Christus te volgen. Dan luisteren we niet meer naar de vijand van God, want we weten wat dit met ons eigen leven kan doen. Paulus was een man die de overgang van wet naar de genade aan de lijve ondervonden had, hij kende de prijs van deze overgang, maar hierdoor wist hij als geen ander hoe en waarom de kerk van Jezus christus aangevallen werd. Dat was de reden dat Paulus altijd in de weer was om gemeenten te stichten en hen te leren onderhouden alles wat Jezus gezegd had. Hieruit ontstond een gemeente die anders was, die hun eigen zin niet meer doordrukten, en luisterden naar wat de Geest van God in hun harten verkondigde. Zo waarschuwde Paulus de mensen dat, “Als u de Geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij Hem” Romeinen 8:9 HB.

Zo is de vervulling met de heilige Geest van ontegenzeggelijk belang voor de kerk van aller tijden. Hoe zullen we anders weten of wij kinderen van God zijn? We krijgen immers de Geest van God als een voorschot, als een bevestiging dat we Hem toebehoren. Hier een drietal verzen ter bevestiging.

“In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeheven. Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven 2 Korintiërs 5:4-5 HB.

“Hij heeft Zijn stempel op ons gezet door ons Zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij Hem horen 2 Korintiërs 1:22 HB.

“In uw verbondenheid met Christus bent ook u tot geloof gekomen, toen u de boodschap van de waarheid gehoord had, het grote nieuws van uw redding. En daarom bent u gemerkt als eigendom van God met het stempel van de heilige Geest die hij beloofd had. De Geest is het voorschot van ons erfdeel, waarborg voor de bevrijding van Gods eigen volk. Laten wij zijn grootheid prijzen!” Efeziërs 1:13-14 GNB.

Wat een heerlijke boodschap, lees het met aandacht en je geloof zal toenemen in kracht en zekerheid. Om dit geweldige feit durft Petrus het aan om deze woorden aan de kerk te schrijven: U hebt hem lief zonder hem ooit te hebben gezien; u gelooft in hem zonder hem nu te aanschouwen. Maar u juicht van onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u wordt gered. Dat is immers het doel van uw geloof” 1 Petrus 1:8-9 GNB.

 • U hebt hem lief zonder hem ooit te hebben gezien.
 • u gelooft in hem zonder hem nu te aanschouwen.

Hoe kun je als gelovige er zo zeker van zijn dat jij Zijn eigendom bent, lief te hebben zonder te zien wat die eeuwige heerlijkheid inhoud. Dat komt door het ‘Onderpand’ de Heilige Geest welke God zelf aan ons gegeven heeft. Kijk dan kunnen we tegen een stootje. Dan zijn we bestand tegen vervolgingen. Dan begrijpen we dat: “De Geest uitdrukkelijk zegt dat in latere tijden sommigen het geloof zullen opgeven door te luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Zij worden hiertoe gebracht door de ‘schijnheilige leugentaal’ van lieden die in hun geweten gebrandmerkt zijn door de zonde” 1 Timotheüs 4:1-2 GNB.

Deze mensen zijn allemaal het slachtoffer van een leven zonder dat stempel, ook wel zegel van God. Ze hebben dat geweigerd of weer weggedaan omdat de verleidingen sterker waren dan hun geloof. Hoewel de heilige Geest ook hun Helper wilde zijn, hebben ze zichzelf die kans ontzegd om welke reden dan ook. God heeft deze waarschuwing niet voor niets afgekondigd. “Verdrijf de Heilige Geest niet uit uw hart” 1 Thessalonicenzen 5:19 HB. Maar hierdoor zijn ze niet van de ‘innerlijke Boodschapper’ van God af. De Geest van God zal altijd blijven overtuigen van; “zonde, recht en oordeel” Johannes 16:8 GNB. En zijn er ook nog mogelijkheden voor ons, ja zeker, lees deze tekst maar eens met aandacht en je zult begrijpen dat je hierin ook een opdracht kunt vinden.

“Broeders en zusters, als iemand niet meer luistert naar de waarheid van Gods woord, probeer hem dan terug te brengen bij die waarheid. Dan red je zijn ziel van de dood. En dan is het niet meer belangrijk wat hij verkeerd gedaan heeft” Jacobus 5:19-20 BB.

Hier hebben we geen speciale gaven voor nodig wel fijngevoeligheid om over te brengen aan die ander wat zijn of haar keuze heeft bepaald. Wie dit doen zullen ontdekken dat er best veel terug te winnen valt, want op den duur loopt de ‘afgedwaalde vast’ in het leven. En denk hierbij aan voorbeelden zoals ‘Het verloren schaap’ en ‘de verloren zoon’. Mijn vraag is dan; ‘Hoeveel rust en bemoediging’ kunnen we overbrengen op die ander. Er willen meer mensen geholpen worden dan je denkt. Hoe fijn heb jij het gevonden toen er antwoorden waren voor je noden, dat er ruimte was voor gesprekken die de ‘doorslag’ gaven om je liefde voor God als een kostbaar geschenk te bewaren?

Jesaja wil ons bemoedigen met deze woorden:

“God, de Heer, gaf mij een vaardige tong, om op te beuren wie de moed verloren. Elke ochtend wekt hij mij met zijn woord. Hij fluistert het mij in, en ik luister, aandachtig als een leerling” Jesaja 50:4 GNB.

Heb jij een vaardige tong of een scherpe tong die vlijmscherp snijd door de harten van het verlorene. Daar ben je niet klaar mee, ga maar eens een praatje maken en je zult versteld staan dat wanneer je aandachtig kunt luisteren er harten samen gaan komen. Mensen begrijp het goed, men zit niet te wachten op die vlijmscherpe waarheid maar op de tong die met vaardigheid en respect bij die ander wil zijn. Er is al genoeg afgewezen omdat mensen het niet meer konden trekken. Dan zit je niet te wachten op onbegrip. Dus laten wij ons oor in de vroege ochtend te luisteren leggen bij God de Vader en horen wat zijn wil is voor ons leven. Je zou ook Gods Woord kunnen betrekken in het horen van Gods wil en dan zou het best kunnen dat je dit vers tegenkomt.

“Let goed op jezelf. Sta stevig in het geloof. Wees volwassen en sterk! Doe alles vol liefde voor elkaar. Ik wil jullie nog iets vragen. Jullie weten dat het gezin van Stefanus het eerste gezin was dat in Achaje in Jezus ging geloven. Daarna zijn zij de andere gelovigen gaan dienen. Ik wil graag dat jullie je door mensen als Stefanus laten leiden” 1 Korinthiërs 16:13-15 BB.

Hiervoor hebben we geen speciale gaven voor nodig maar alleen dit, ‘Veel liefde, héél veel Liefde van God door jou heen. Luister maar goed:

“Broeders en zusters, er zijn mensen bij jullie die niet meer willen werken omdat ze denken dat de Heer toch binnenkort zal komen. Zeg tegen hen dat ze orde in hun leven moeten brengen en weer aan het werk moeten gaan. En bemoedig de mensen die de moed hebben verloren. Help de mensen die een zwak geloof hebben. Heb geduld met elkaar. Als iemand je kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Doe liever allemaal je best om altijd het goede te doen. Niet alleen voor elkaar, maar voor alle mensen. Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God altijd, wát er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen” 1 Thessalonisenzen 5:14-18 BB.

 Tot slot nog dit wat een mooie afsluiting is van deze studie; ‘Door God geroepen’.

“Ik heb jullie in alles laten zien dat je, door zó te werken, voor de arme mensen in de gemeente kan zorgen. Daardoor kunnen jullie onthouden dat de Heer Jezus Zelf heeft gezegd dat het fijner is om te geven dan om te krijgen. Toen knielde Paulus neer en bad met alle leiders van de gemeente. Ze huilden allemaal, omhelsden Paulus en kusten hem steeds opnieuw. Ze waren er erg verdrietig over dat hij gezegd had dat ze hem niet meer zouden terugzien. Toen brachten ze hem naar het schip” Handelingen 20:35-38 BB,

Dat de Heer van alle liefde en vergeving ons mag zegenen met dezelfde saamhorigheid.

Ik wens je een fijne dag, Fred IJzerman

Datum gemaakt: 21-2-2017
Versie: 3
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?