Er is veel onrecht in onze wereld, maar Gods woord geeft een geweldige oplossing

  Gebed – “Spreek Uw oordeel uit over armen en wezen; laat het recht zegevieren voor de armzaligen en hen die niets hebben” PSALM 82:3.

  Een mening, een oordeel, een veroordeling zijn woorden die al heel wat teweeg hebben gebracht in onze wereld. Het heeft goed gedaan maar ook veel fout, heel veel fout. Dat is de pijn die de gevallen schepping met zich meedraagt. Zo ging het vroeger zo gaat het nu. Zal er ooit iets veranderen? Het onrecht is alleen maar toegenomen. En dreigt steeds meer volken in haar greep te krijgen én te houden. En wat kunnen wij er tegen doen? Het lijkt haast onbegonnen werk.

  Maar gelukkig, God laat het niet over Zijn kant gaan. En in deze Psalm lezen we dan ook dat God de volken aansprakelijk stelt, voor al het onrecht wat ze hebben gedaan. God grijpt hoogstpersoonlijk in. Het lijkt wel een generale repetitie voor de grote oordeelsdag. God treedt op als rechter der volken. En Hij gaat staan temidden van de machtigen en tegenover hen die zich goden noemen. En dan hoort Hij naar wat Asaf Hem allemaal verteld. En het beeld wat dan getekend wordt is zo herkenbaar. Het lijkt erop dat de ongelovigen meer recht wordt verschaft dan de kinderen van God. En Asaf vraagt aan God, ‘hoelang moet dat nog duren’?

  En dan vraagt hij aan God: “Spreek Uw oordeel uit over…”. O, wat kun je daar naar verlangen, dat het onrecht teniet gedaan zal worden. Dat God het voor de verdrukte zal opnemen. Dat er weer voor alle mensen een door God gegeven gelijkheid zal zijn. Dat iedereen te eten en te drinken heeft. Dat gevangenissen afgebroken zullen worden. Deze Psalm is een oproep aan God, om de arme te bevrijden uit hun vernedering, om ze te redden uit de handen van misdadigers.

  Heer laat het recht zegevieren. Wat zullen deze woorden vaak zijn uitgesproken. Misschien ook wel door jou, omdat je je zo verworpen voelt door wat een ander je heeft aangedaan. En het onrecht heeft misschien wel een ander mens van je gemaakt. Iemand die je helemaal niet wilt zijn. Je had het leven zó anders voorgesteld. Je had ervoor gekozen om gelukkig te zijn, en nu? Je voelt je een pakhuis vol met slechte herinneringen. En wie is dan je bevrijder? Wie zal dan het recht laten zegevieren? Wie zal omkijken naar wat niet meer meetelt?

  Belofte – “Laat de koning de armsten uit de samenleving hun rechten geven en hen werkelijk helpen. Maar laat hij de onderdrukker veroordelen” PSALM 72:4.

  Wanneer wij een koning mochten kiezen, aan welke eigenschappen zou hij dan moeten voldoen? Ik denk dat hier de meningen sterk uiteen zullen lopen. We hebben allemaal zo onze wensen en voorkeuren. In onze leiders zien we het liefst die eigenschappen terug, die passen in ons beeld voor democratie. Zo heeft, denk ik, God ook Zijn voorkeuren voor leiders. God verlangt dat die mensen voldoen aan, wat Hij verstaat onder rechtvaardigheid en oprechtheid. En dat heeft Hij allemaal laten vastleggen in wat wij de Bijbel noemen. Theocratie noemen we dit.

  De wereld zou totaal veranderen, wanneer onze leiders zich zouden houden aan Gods wetten en voorschriften. Maar dat lijkt door de eeuwen heen een lastige klus. Zelfs voor de koningen uit Bijbelse tijden. Daarom kijkt deze Psalm als het ware over alle koningschappen heen, naar de komende Koning. Dan zal er een vrederijk komen dat aan ieders verwachting zal voldoen. Dit Vrederijk zal ontstaan wanneer onze Koning Jezus terugkomt en voor altijd zal regeren. Kijk dat is hoop, waar je warm van wordt.

  En ondertussen, nu vandaag, jou en mijn situatie? God zorgt, Hij heeft oog voor het zwakke, de arme, de hulpeloze, ook voor jou. In Zijn ogen zijn de kwetsbaren heel bijzonder en kostbaar. God koestert heel sterke gevoelens voor hen, maar ook voor jou. Hoe kunnen we hen, waar God zo van houdt, negeren? Als jij in staat bent, hoe denk jij hen te helpen? Als jij bidt, ‘God grijp in’, dan wil Hij dit wel verhoren, maar niet buiten jou om. Want jij bent een deel van Zijn koningschap.

  • “Wat ik van je vraag, komt hierop neer: Bid veel voor andere mensen; smeek God of Hij genadig wil zijn; dank Hem voor alles wat Hij voor hen heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen.Bid zo ook voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, opdat wij in rust en vrede mogen leven en de Here vrij in alles kunnen dienen” 1 TIMOTHEÜS 2:1-2.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?