Velen van ons zullen wel eens met bedreiging te maken hebben gehad, maar hoe kun je hiermee omgaan? En wie wie zal het voor jou opnemen?

  Gebed “Luister toch naar mij en red mij vlug. Wees voor mij als een rots die beschutting biedt; als een sterke burcht, zodat ik word gered” PSALM 31:2.

  Bedreiging, iedereen heeft of krijgt er mee te maken. Het kan heel persoonlijk of tegen vele landen gericht zijn. Maar de meeste bedreigingen liggen toch op het persoonlijke vlak. Want we worden dagelijks omringd door factoren die wij niet de baas zijn. Het gevaar loert ons van alle kanten aan. Dit feit heeft al menig mens op de knieën gebracht, want nood leert ons bidden. Met dit feit is David al zo vaak in zijn leven geconfronteerd. Daarom gaat zijn roep ook uit naar die Ene redder, zijn God. Die had hem al zo vaak geholpen in moeilijke momenten. Er waren altijd mensen die op een oneerlijke manier zijn leven in gevaar brachten. Om die reden riep David tot God: “Luister toch naar mij en red mij vlug”. In de woorden, “red mij vlug”, zien we dat hij in grote nood verkeerde. En David beriep zich op de Naam en het karakter van God. Want hij wist dat Hij rechtvaardig en liefdevol was, maar ook bereidt Zijn kinderen te bevrijden.

  Dit geeft iets heel belangrijks aan. Ik kom veel mensen tegen die in moeilijkheden verkeren, maar ze zijn eerder geneigd om zich tégen, dan tót God te richten. Waarom helpt Hij me niet, nu Ik Hem het meest nodig heb, lijkt Hij niet thuis te zijn. Veel mensen zeggen dat ze in God geloven, maar bestaat er ook een band van vertrouwen tussen hen en God? Vertrouwen ze zichzelf helemaal aan Hem toe? Ik denk dat hier de kern ligt van veel onverhoorde gebeden, en dat is een gebrek aan relatie met God. In deze Psalm lezen we dat David zegt: “Mijn hele wezen leg ik in Uw handen, want U zult mij zeker bevrijden, HERE, mijn trouwe God” VERS 6.

  “Mijn hele wezen leg ik in Uw handen”, dit laat een geweldige geloofszekerheid zien. Want we leggen niet zo snel ons leven in andermans hand. Dan moet je wel weten wie die ander is. Kijk, dat wist David, daarom kon én wilde hij zich aan zijn Schepper overgeven. Zien we hier een brug naar andere mensen in nood? Zeker, dan denk ik aan Jezus en aan de woorden die Hij aan het kruis riep. Dat getuigde van een absolute afhankelijkheid aan zijn Vader. Maar ook een Stefanus, een diaken, was rotsvast in zijn overtuiging dat de dood een enorme verlossing was naar een beter leven. Zij kenden allemaal de zekerheid die David in zijn gebed zo treffend onder woorden bracht, ‘U bent voor mij een rost die bescherming biedt, een burcht waar ik kan schuilen’.

  Belofte “Hij zal Israël beschermen tegen storm en wind. Hij zal haar verfrissen als een rivier in de woestijn en als een grote rots, die schaduw geeft in een heet en onvruchtbaar land” JESAJA 32:2.

  Wat een geweldige belofte lezen we hier; “Hij zal… beschermen en verfrissen”. Kijk, dit hadden ze nodig. Gods volk was al zoveel onrecht aangedaan. Ze hadden al zoveel te lijden gehad van onrechtvaardige heersers. En nu, na al die onrechtvaardigheid verlangden ze naar een sterke Koning, die rechtmatig zou heersen. Zodat Israël de bescherming zou ervaren tegen elke bedreiging. Een Koning die zijn kinderen zou verfrissen. Bij het woord verfrissen kun je denken aan schoonwassen van alle ongerechtigheid en onrechtvaardigheid. Die verfrissing laat ons de blik richten op de grote Koning Jezus Christus. Dit verlangen zien we terug in de woorden van Jesaja. Het kwaad zal dan niet meer bestaan. Door Christus zal dit een einde nemen. De grote Koning zal heersen met gerechtigheid.

  Wat een geweldig vooruitzicht. Eens zal de rechtvaardige Koning komen en voor alle mensen zichtbaar worden. Hij zal de vijand ontmaskeren en voor eeuwig van deze aarde verwijderen. Wie in opstand hebben geleefd tegen God zullen niet kunnen standhouden. De zonde kan zich niet meer vermommen en als een ‘engel des lichts verschijnen’. 2 CORINTHIËRS 11:14. Het openbarende licht van Jezus zal doordringen tot in alle duistere hoeken van ons hart. Dan zal gezien worden wat recht en onrecht is. En de schaduw van de onvruchtbaarheid zal teniet gedaan worden. Waar Koning Jezus mag regeren, wordt elke bedreiging vroeg of laat weggenomen. Die zekerheid ligt opgesloten in de woorden “Hij zal”. God neemt het voor je op, durf je Hem te vertrouwen? Of kun je het aan om zonder Zijn bescherming dé bedreiging te overleven?

  • “HERE, U bent als een rots voor mij, als een sterk fort. Altijd bent U mijn bevrijder. Mijn God bent U, mijn rots, bij U schuil ik. Achter U, mijn schild, schuil ik weg. U verkondigt mijn redding en bij U mag ik veilig wonen” PSALM 18:3.

    Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?