Gods doel met ons leven

Studie 1

Geloven dat Jezus heeft bestaan wordt meestal moeilijker gemaakt door anderen dan door God, Jezus of de Bijbel. Het is dan ook veel logischer om te geloven dat God wél bestaat, dan te geloven dat Hij níet bestaat. Want hoe kunnen wij bewijzen dat God niet bestaat? Met zoveel bewijzen van Gods liefde om ons heen kunnen we Hem moeilijk verloochenen. Ik hoop dat je door deze studies gaat beseffen dat God van je houdt en dat het leven de moeite waard is om écht geleefd te worden.

Inhoud:

 • Gods plan
 • Gods doel
 • Jezus opdracht
 • Onze opdracht

Gods plan

Gods missie was vermenigvuldiging door groei. Dat heeft Hij al duidelijk laten zien in het eerste hoofdstuk van het boek Genesis.

“God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen” GENESIS 1:26-28.

Voor studiePSALM 8:6-8, 100:3; GENESIS 9:6, 5:2; JACOBUS 3:9; 1 CORINTHIËRS 11:7; MATTHÉÜS 19:4.

Het waren de ‘allereerste en de allerbelangrijkste’ woorden die God tegen de mens sprak. 'Weest vruchtbaar, wordt talrijk, vervult de aarde’. Deze opdracht heeft God nooit nietig verklaard.

De uitdrukking, ‘laat ons mensen’ maken heeft al veel stof doen opwaaien. Maar waar het om gaat is dat we de juiste vragen stellen. Feit is dat jij bestaat. Het was Gods initiatief om mensen te maken die op Hem zouden lijken. Dit wil niet zeggen dat wij exacte kopieën van God zijn. We zijn slechts ‘beelddragers’ van Hem, een afspiegeling van Zijn heerlijkheid. Vgl. 2 CORINTHIËRS 3:18. We kunnen nooit als God worden, het hoogste wat we kunnen bereiken in ons leven op aarde, is dat in ons leven Zijn karakter zichtbaar wordt. Dit ‘zichtbaar’ zijn zal bestaan in het feit dat wij Zijn liefde uitstralen, dat we geduldig en vergevingsgezind zijn, dat we vriendelijk en betrouwbaar zijn. Zo zijn er nog wel meer eigenschappen, probeer er nog maar eens een paar te vinden.

Het besef dat wij Gods beeld dragen zal zich uiten in een gezond zelfbeeld. Want de echte waarde van het leven zit niet in bezit of wat je bereikt hebt in dit leven. Het besef dat je een ‘beelddrager’ van God bent, zal zich vertalen in het doen van Gods wil. Je zult weten dat je een waardevol mens bent in staat om van God te houden en Hem, door Jezus Christus, te kennen. Dan ben je een waardevolle bijdrage voor de mensen om je heen.

Gods doel

Gods opdracht kent dus drie belangrijke doelen:

 • Draag vrucht = weest vruchtbaar.
 • Vermenigvuldig die vrucht = word talrijk.
 • Bereik er de hele wereld mee = bevolk de aarde.

Dit kunnen we vertalen in Gods wereld zending.

 • Draag vrucht = evangeliseren
 • Vermenigvuldig die vrucht = Discipelschap
 • Bereik er de hele wereld mee = Wereld zending, vertel wie God is.

Voorzover ik weet heeft God dit plan nooit veranderd! Bij de Aartsvaders zien we deze opdrachten ook.

 • Noach– “Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde” GENESIS 9:1.
 • Abraham– “Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij” GENESIS 12:3.

“Ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen” GENESIS 22:17.

 • Jacob– “God, de Ontzagwekkende, moge je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt. Moge hij jou en je nakomelingen de zegen van Abraham geven” GENESIS 28:3-4A.

De Aartsvaders werden gezegend zolang ze leefden binnen de grenzen van Gods wil. Wanneer ze God vertrouwden voor de toekomst zou hun leven veilig zijn, omdat God met hen was. Zo kan het zijn dat God jouw leven naar een plaats brengt waar je Hem nog beter kunt dienen. Abraham werd gezegend omdat hij niets achterhield voor God. In gehoorzaamheid volgde hij God, en was hij een beelddrager van God. Bij het woord zegeningen denken we al snel aan geschenken, aan persoonlijk bezit, maar Gods zegeningen zijn er op gericht om er anderen mee te bereiken.   

Jezus opdracht

We weten dat uit Israël de Here Jezus werd geboren als de Verlosser. Om Gods plan een ‘inhoud voor de eeuwigheid’ te geven kwam Jezus op aarde. Zijn eerste komst kende twee belangrijke doelen:

 • Om de mens te redden

Het was Gods doel om in die geredde mens het verloren Beeld van de Schepper te herstellen.

“Want God heeft door hem alles geschapen in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, zoals tronen en heerschappijen, overheden en machten. Alles is door hem en voor hem geschapen” KOLOSSENZEN 1:16 GNB.

Voor studieJOHANNES 1:3; HEBREEËN 1:2.

Jezus is het centrale middelpunt in heel Gods schepping. Door Hem heeft alles gestalte gekregen. Zo is Jezus niet alleen een afspiegeling van God, maar Hij maakt God ook aan ons bekend. Wanneer we twijfelen aan de Godheid van Jezus, dan halen we de ‘kernwaarheid’ uit het christendom vandaan en is ons geloof zinloos.

“en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt” KOLOSSENZEN 3:10.

Voor studieROMEINEN 8:29-30, 12:1-2; EFEZIËRS 2:10, 4:23-24.

Wie Jezus als Redder kent zal veranderen en steeds meer op Hem gaan lijken. Dit is een levenslang proces. En er bestaat geen excuus om hier mee op te houden. Het is dan ook een uitdaging om te zien hoe rijk we in Hem kunnen zijn. Door oefening en ervaring gaan we leren begrijpen wat Zijn wil is voor ons leven.

“Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, Die u heeft gemaakt” KOLOSSENZEN 3:10. HB.

Dit was het doel van Jezus’ dood, begrafenis en opstanding.

 • Om discipelen te trainen

Bij het begin van Zijn bediening begon Jezus discipelen tot Zich te roepen om Hem te volgen. Lees de evangeliën er maar op na. Deze discipelen dragen Gods Boodschap van redding verder de wereld in. Dat was Jezus’ tweede doel op aarde.

“Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt” JOHANNES 17:4.

Jezus’ eerste komst op aarde werd afgesloten met een bijzondere opdracht aan Zijn discipelen. Dit noemen we ook wel het zendingsbevel. Deze grote opdracht is in grote lijnen gelijk aan Adams opdracht. Adams opdracht lag op het natuurlijke vlak, onze opdracht ligt vooral op het geestelijke vlak.

“Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” MATTHÉÜS 28:18-20.

Bij het sterven van mensen worden vaak als laatste belangrijke woorden uitgesproken. Dit zien we ook bij het sterven van Jezus. Deze laatste zinnen geven ons een aantal instructies, die voor de hele mensheid tot zegen zijn. het is een wereldwijde opdracht om te gaan en te vertellen wie Jezus is, wat Hij gedaan heeft in het besef dat Hij altijd bij ons is. Geen enkele christen kan zich hieraan onttrekken. We hebben allemaal wel een gave van God meegekregen waarmee we die ander kunnen zegenen. Zo kunnen we altijd meewerken aan de grote opdracht. En we hoeven dit nooit te doen uit eigen kracht.

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aardeHANDELINGEN 1:8.

Voor studieJOHANNES 15:26-27; HANDELINGEN 2:1-4; ROMEINEN 10:16-18.

Hier zien we dat de heilige Geest de drager is van Gods boodschap. Zo zal Gods Geest in ons die boodschap verder brengen in onze wereld. Zolang Jezus nog niet is terug gekomen moeten we aan dit doel werken. De heilige Geest zal ons bekwaam maken tot het uitvoeren van die taak. Wij zullen hiervoor Kracht ontvangen zodat ons getuigenis tot ‘buitengewone resultaten’ zal leiden. Iemand heeft eens gezegd: ‘Getuigen betekend niet, laten zien wat wij voor God kunnen doen, maar: vertellen en laten zien wat God voor ons gedaan heeft’.

 • Draag vrucht = Ga en vertel van Gods liefde en redding
 • Vermenigvuldig = Leer die ander te onderhouden wat Gods wil is
 • Bereik de hele wereld = Ga tot het uiterste de aarde

Deze opdracht is geestelijk en niet lichamelijk.

Onze opdracht

Onze opdracht kunnen we globaal verdelen in vijf primaire doelen.

 1. Evangelisatie

Vrucht dragen door wedergeboorte, de verloren mensen terug winnen voor God.

“Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden” KOLOSSENZEN 1:12-14.

Voor studieHANDELINGEN 26:18; HEBREEËN 2:14-15; EFEZIËRS 1:7-11.

Dit belangrijke feit is de kern van ons getuigenis. Hier draait alles om. Wie gelooft ís overgebracht naar een geestelijke wereld van vrijheid en licht, vrij van schuld door het bloed van Jezus. Volkomen bevrijd uit de macht, uit de autoriteit, van satan, om onze Schepper te dienen. Paulus heeft het hier over een aantal belangrijke zaken die ons deel zijn, door het offer van Jezus Christus. Dit zijn ook kernwaarheden van ons getuigenis wanneer wij evangeliseren.

  • Wij zijn een onderdeel van Gods Koninkrijk - 2 CORINTHIËRS 5:21.
  • Vrij van satans overheersing - KOLOSSENZEN 2:14-15.
  • Leven voor eeuwig in Gods Koninkrijk – EFEZIËRS 1:4-6 HB.
  • Vrijgekocht uit het oordeel – HEBREEËN 9:12.
  • De vergeving van onze zonden – EFEZIËRS 1:7.   
 1. De gemeente is je Thuis

Gods plan voor ons ‘onderkomen op aarde’, is Zijn gemeente. Door wedergeboorte wordt je in Gods gezin geplaatst. Heb je voeding en correctie nodig. Maar ook bemoediging en acceptatie. Een gezonde gemeente heeft deze dingen in zich.

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefdeEFEZIËRS 4:15-16.

Een christen zal toewijding aan de waarheid hoog in het vaandel hebben staan. Dit betekent dat we waarheid spreken en dat onze daden omgeven zullen zijn van oprechtheid voortkomend uit onze relatie met Jezus. Lees bijvoorbeeld EFEZIËRS 4:17-32. De waarheid doen is niet altijd even eenvoudig maar het zal de gemeente, het geestelijke gezin, wel in de juiste conditie houden. Het gezin van God vindt haar éénheid in Christus en zal die ook praktiseren wanneer er iemand in de problemen komt. Want het lichaam van Christus zal altijd proberen om ook het ‘karakter’ van Christus te weerspiegelen. Wees blij met je broeders en zusters het zijn belangrijke instrumenten in jouw weg achter Jezus aan.

 1. Het maken van Discipelen

Dat is je geloof delen met anderen zodat ze kunnen groeien door middel van onderwijs en training. Dit is het bijbrengen van de basisprincipes.

“Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen2 TIMÓTHEÜS 2:2.

Voor studie1 CORINTHIËRS 15:3-7; 2 TIMÓTHEÜS 2:13.

Vermenigvuldiging is een opdracht die God ons heeft toevertrouwd. Wanneer we die taak serieus nemen dan zal de gemeente groeien. Maar het begint bij jezelf, wil je onderwezen worden, dan kun jij ook anderen onderwijzen. Zie HEBREEËN 5:12 HB. Zo kunnen we elkaar toerusten en gaan zien dat het verlossende Evangelie ook anderen zal zegenen. Zie ook EFEZIËRS 4:11-16.

 1. Veranderen naar Gods beeld

Dit is dat wij ons leven in overeenstemming brengen met het beeld van de Here Jezus. Het kind gaat op zijn Vader lijken. Dit is een geweldig mooi proces, tenminste als je écht op je Hemelse Vader wilt gaan lijken. Maar welk kind zou dit niet willen?

“Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luisterROMEINEN 8:29-30.

“Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengenKOLOSSENZEN 1:27-28.

Voor studieROMEINEN 8:10, 9:23-24; EFEZIËRS 3:8-9,16, 4:13-14.

God heeft Zijn verlangens kenbaar gemaakt. Hij heeft ervoor gekozen dat wij op Christus gaan lijken. Want naarmate we meer op Hem gaan lijken, zullen we ontdekken wie en wat we zijn, namelijk mensen zoals God het in ‘den beginne’ heeft bedoeld. Gods doel met de mensen stond al vanaf het begin vast. God is een soeverein God en dat moet ons niet tot, angst of twijfel brengen, maar tot blijdschap omdat Hij ons tot volmaaktheid wil brengen, door Jezus Christus. God wil van ons ‘complete’ mensen maken, dat is geestelijke volwassenheid. Dat is beelddrager van Hem zijn.

 1. God verheerlijken

Dat zal onze uiteindelijke taak zijn, het grootmaken van Zijn naam en Hem aanbidden. Dat is de reden van Ons eeuwig bestaan. Daar kunnen we nu nog moeite mee hebben omdat we nog zo verbonden zijn aan de aardse dimensie. Maar wanneer we ons uitstrekken om Hem groot te maken zal er een ‘geestelijke ruimte’ in ons binnenste ontstaan waar we God kunnen verheerlijken.

“Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens” PREDIKER 12:13.

“Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam1 CORINTHIËRS 6:19-20.

“Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God1 CORINTHIËRS 10:31.

Voor studieROMEINEN 14:7-8; 2 CORINTHIËRS 6:16.

God aanbidden is een tegengif, wat ons reinigt en heiligt. Wanneer je beseft wie God is zul je geen moeite hebben met Zijn voorschriften. Dan wil je graag voldoen aan Zijn normen en waarden. Dan vult de heilige Geest ons leven, en zullen we steeds meer gaan beseffen dat ons lichaam een huis is waar God woont. Als jouw lichaam Zijn huis is dan wil je Zijn leefregels niet overtreden. En dan zul je jezelf een discipline aanleren uit respect voor Hem, die alles voor jou heeft gegeven aan het kruis van Golgotha.

Geen van deze vijf doelen kunnen verwaarloosd worden. Het zijn de pijlers van ons christelijk bestaan en ze zullen ons helpen een Discipel te blijven en Discipelen te maken. Zo beantwoorden we aan Gods doel met ons leven.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 15-10-2018
Versie: 3
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?