De heilige Geest

Studie 12

Over dit onderwerp valt heel veel te zeggen. Vooral over de gaven en de werkingen van de heilige Geest. Maar in deze studie willen we ons beperken tot het geven van een basis van wat de heilige Geest doet in het proces van onze bekering tot God. Wanneer we Jezus Christus aannemen als onze verlosser vindt er een proces plaats waar we vaak niet zo bij stil staan, en in de eerste plaats ook niet zoveel van begrijpen. Eigenlijk is dit het werk van God waar Hij al lang voor die tijd mee bezig was. Dus voor je bekering werkt God al door de heilige Geest in je hart. Om jou voor te bereiden en te leiden naar een wedergeboorte.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Waar woont de heilige Geest
 • Wat doet de heilige Geest
 • Maar de heilige Geest doet meer
 • Wat werkt de heilige Geest in mij uit
 • Tot slot

Inleiding

In deze les zullen we uitleggen wat de functies en de eigenschappen van de heilige Geest in je leven zijn. Waarom dit zo belangrijk voor je is ligt in het bijzondere feit dat God veel beter met je kan communiceren wanneer Hij in je woont. Dan ga je veel meer van Hem begrijpen en Zijn wil ontdekken voor je leven. Ook ontvang je op velerlei wijze de leiding in zaken waarin Gods Geest je wijsheid geeft om de juiste beslissingen te nemen.

Of je er nu iets van gemerkt hebt of niet, maar op het moment dat jij Jezus in je leven aanneemt komt de heilige Geest in je wonen. Hoe ik dit zo stellig weet? Daar zijn twee belangrijke bronnen voor.

“Wat Ik zeg, is de waarheid. Toch is het voor u beter dat Ik wegga, anders kan mijn Plaatsvervanger niet bij u komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar u toe. Als mijn Plaatsvervanger komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel” JOHANNES 16:7-8 HB.

Dit zegt Jezus met een heel belangrijke reden want, wanneer Hij:

 • niet op aarde was gekomen - hadden wij het Evangelie niet gehoord
 • niet zou sterven - kon Hij onze zonden niet wegnemen
 • niet uit de dood zou opstaan - zou Hij de onze dood niet kunnen verslaan
 • niet terug keerde naar de Vader - kon Zijn Plaatsvervanger niet komen

We moeten goed begrijpen dat Jezus leven op aarde, een voor de verkondiging van Zijn verlossing, menselijke beperking kende. Hij kon maar op één plaats tegelijk zijn. Daarom zei Jezus, ‘Het is veel beter dat Ik wegga want in mijn Plaatsvervanger, de heilige Geest, kan Ik bij iedereen Aanwezig zijn. En dan zegt Jezus waarom dit zo belangrijk is, en noemt drie functies die de heilige Geest zal doen. Hij zal:

 • de mensen overtuigen van zonde
 • duidelijk maken dat Gods Rechtvaardigheid zichtbaar is geworden in het offer van Jezus Christus
 • het oordeel over het rijk der duisternis laten zien

De werking van de heilige Geest op aarde is een zelfstandig proces en gaat buiten elk menselijk besluit om. Gods Geest kan nu overal en met iedereen een unieke rol spelen in het verlossingsplan wat God in Christus voor een ieder beschikbaar heeft gemaakt. De heilige Geest zal ons met ‘Bewijzen’ overtuigen van het complete werk van Jezus Christus, betreffende; Zijn geboorte, sterven, opstanding en hemelvaart.

Een ander belangrijk punt is:

“Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest” 1 CORINTHIËRS 12:3.

Voor studie JOHANNES 13:12-13; 1 JOHANNES 4:1-6.

Er zijn veel mensen die beweren namens God te spreken. Maar hóe onderscheidt je nu, het ‘kaf van het koren’? Wel, hier wordt ons een alles doorslaggevend feit genoemd. Dit vers toont aan of iemand Jezus als Heer erkent. Dit is namelijk een probleem van alle tijden, daarom staat Paulus hier ook bij stil. Hij wil ons leren hoe we kunnen onderscheiden wie namens God spreekt of handelt. Of de boodschapper ook De Boodschap, de weg de waarheid en het leven kent. Vgl. JOHANNES 14:6.

Belijdt je Jezus als Heer, zegt Paulus, dan kan dit alleen maar door de heilige Geest. Niet iedereen spreekt waarheid. Dit vers is de ultieme test om te weten of iemand Jezus kent of niet. Het feit dat iemand zich door een ‘hogere macht’ geïnspireerd weet kan heel overtuigend zijn, maar niets zeggen, over het belijden dat Jezus Heer is. Alleen de heilige Geest kan mensen tot die ‘geopenbaarde kennis’ leiden. Het belijden dat Jezus Heer is maakt duidelijk dat je moet geloven dat Jezus als mens op aarde leefde als de Zoon van God. Maar ook dat Jezus Heer is over alle gebieden van je leven.

Waar woont de heilige Geest

Dat is hierboven al wat uitgelegd. Maar er valt meer over te zeggen. Ieder mens die Jezus aanneemt en beleid als Heer, daar is de heilige Geest bij betrokken. Op het moment dat je gered wordt komt de heilige Geest in je wonen. Sommige mensen ervaren dit heel sterk, anderen zijn zich dit niet of nauwelijks bewust. Maar het feit blijft dat op het moment van wedergeboorte de heilige Geest in je komt wonen als een onderpand van je eeuwige erfenis. Paulus legt hier een aantal belangrijke feiten voor ons neer.

“Hij (God) heeft Zijn stempel op ons gezet door ons Zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij Hem horen” 2 CORINTHIËRS 1:22 HB.

Voor studie 2 TIMÓTHEÜS 2:19; OPENBARING 2:17; 2 CORINTHIËRS 5:5.

Wanneer we tot geloof komen ontvangen we twee dingen. God drukt Zijn stempel op ons hierdoor kunnen we getuigen, laten zien, dat wij Jezus als Heer hebben aangenomen. Maar het is tevens onze ‘levensverzekering’ dat we van Hem zijn. Het stempel is Gods handtekening onder de ‘eeuwige akte’ van redding, door het bloed van Christus Jezus. En hierdoor kunnen we ons legitimeren als trouwe vertegenwoordigers van Gods koninkrijk. Veel kinderen van God beseffen dit niet, maar op het moment van je redding kwam de Eeuwigheid in je wonen, en Die maakt je spiksplinternieuw naar geest, ziel en lichaam.

“In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid” EFEZIËRS 1:13-14.

Voor studie - EFEZIËRS 4:30; KOLOSSENZEN 1:4-5 HB; ROMEINEN 8:23.

De inwoning van de heilige Geest is Gods garantie dat Hij alles zal doen wat ons beloofd is. Het is Gods aanbetaling wat onze redding rechtsgeldig maakt. De kracht van de heilige Geest zal ons leven nu al daadwerkelijk beïnvloeden en veranderen als voorproef op de ‘totale verandering’, die we zullen ondergaan bij Zijn wederkomst.

Het begrip; ‘gemerkt met de heilige Geest’ wil dus zeggen, dat we vanaf onze wedergeboorte vervuld zijn met de heilige Geest. De gave van de Geest moet gezien worden als een voorproef van de toekomstige heerlijkheid. Maar het zal ons ook voortdurend herinneren wiens eigendom we zijn. Vgl. HEBREEËN 6:4.

Daarom is het zo begrijpbaar wanneer Paulus het volgende zegt:

“Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont" 1 CORINTHIËRS 3:16.

“Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam” 1 CORINTHIËRS 6:19-20.  

Voor studie 2 CORINTHIËRS 6:16; EFEZIËRS 2:21; 2 THESSALONICENZEN 2:4; ROMEINEN 14:7-8; 1 PETRUS 1:18-19.

Twee teksten die aantonen dat God ons lichaam uitkiest als woonplaats van de heilige Geest, na onze wedergeboorte. Met ‘het lichaam’, wordt zowel ons lichaam als de Gemeente op aarde bedoeld. Ook Jezus vergeleek Zijn lichaam met een tempel. Vgl. JOHANNES 2:19.

Een tempel is een afgezonderde plaats waar dienst aan God wordt verricht. En die plek moet dan ook in alle reinheid bewaard worden. Dit beeld gebruikt Paulus om te laten zien dat we heilig met onszelf en met elkaar moeten omgaan. We mogen onszelf en de Gemeente niet beschadigen door zonde in welke vorm dan ook. Want God heeft het lichaam uitgekozen om er te wonen, dat wil Paulus hier benadrukken. Veel mensen zijn van mening dat het lichaam niet zo belangrijk is, maar Paulus wijst ons er heel treffend op met de woorden: “U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam”.

We hebben dus niet het recht te doen met ons lichaam wat wij willen. Het is Gods, ‘woon én werkplaats’. Na je wedergeboorte gelden er andere (huis)regels. En die mogen we niet overtreden, dat is waar we voor gewaarschuwd worden. En Wie kan ons nu het best laten zien wat goed of fout is, de heilige Geest. Begrijpen we nu waarom het zo belangrijk is om te weten wáár de heilige Geest woont? Dus waar verheerlijken wij God en waarmee? In ons hart en met ons leven. Door ons aan Hem toe te wijden. Hem te verheerlijken en te eren door in reinheid en eerlijkheid met onszelf en met elkaar te leven. Dit kunnen we nooit zonder de inwoning van Gods heilige Geest.

Jezus zegt:

“Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug” JOHANNES 14:15-18.

Hier maakt Jezus duidelijk dat die andere Pleitbezorger niet door de wereld ontvangen kan worden. Wereldse mensen kunnen de dingen van God niet onderscheiden, al denken sommigen van wel. Maar Jezus zegt dat ze het werk van de heilige Geest niet kunnen onderscheiden. Want de geest van de waarheid, de heilige Geest, staat lijnrecht tegenover de geest van dwaling en leugens.

Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen1 JOHANNES 4:6.

Wat doet de heilige Geest

Het werk van de heilige Geest zal ons altijd leiden naar het Vaderhart van God. Van daaruit zal Hij ons verder leiden door dit leven. Ikzelf vind het geweldig om te zien dat de heilige Geest onze Vaderrelatie in stand houdt, door ons elke dag te herinneren aan de liefde van God de vader.

“Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is” ROMEINEN 5:5.

Het complete werk van Jezus omvat Gods liefde voor ons allemaal. Die Liefde laat een Goddelijke hartenklop horen. Lees 1 CORINTHIËRS 13:13 er maar eens op na. Door die liefde gaan we beseffen dat we verlost moeten worden van alles wat ons bij God de Vader vandaan houdt. En de hele Goddelijke Drie-eenheid is hierbij betrokken. De Vader heeft ons lief, uit liefde voor ons stuurt Hij zijn zoon Jezus om ons te verlossen, en de heilige Geest zal ons leven vullen met de aanwezigheid van de Vader en de Zoon.

“U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’ROMEINEN 8:15.

“En omdat wij Zijn kinderen zijn, heeft God de Geest van Zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met ‘Vader’” GALATEN 4:6.

“In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn GeestEFEZIËRS 2:22.

De heilige Geest zal ons altijd verbinden met God de Vader, want welke zoon kent Zijn Vader nu niet? In het Romeinse recht was het gebruikelijk dat een ‘aangenomen kind’, net zoveel recht op bezit had dan de eigen kinderen. Het geadopteerde kind raakte namelijk alle rechten in zijn ‘oude familie’ kwijt. Dit is een prachtig beeld van; ‘het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen’. Vgl. 2 CORINTHIËRS 5:17. Zo mogen wij delen in al Gods beloften op grond dat wij zijn erfgenamen zijn.

Daarom leert de heilige Geest ons God aan te roepen als Vader. Hij wil dat wij begrijpen dat we nu al mogen delen in alles wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wij zijn niet langer slaven van het ‘oude leven’, maar Kinderen van God. En wie anders dan de heilige Geest kan dit in onze harten bewerken en bevestigen? Dit te weten is een geweldig voorrecht. Zo mogen we delen in het zoonschap, de vergeving van onze zonden en een eeuwig leven. En de Geest moedigt ons aan om ons uit te strekken naar meer van Gods aanwezigheid in ons leven.

Nog een belangrijk werk van de heilige Geest is dat Hij de mens overtuigt in hun geweten van zonde. Lees JOHANNES 16:8-9. Dat hebben we hierboven al uitgelegd. Die overtuiging kent twee kanten. De heilige Geest overtuigt hen die nog niet gered zijn en overtuigt de geredden hoe ze rein kunnen leven. Dit ‘overtuigen’ zal in alle situaties van ons leven doorgaan. Het is een Persoonlijk werk van God in ons leven. Wel is het belangrijk te begrijpen dat er verschil is tussen ‘schuld en schuldbeleving’. Schuld is weten dat je een niet geredde zondaar bent en schuldbeleving is weten dat je als een gered kind van God vergeving voor je dagelijkse fouten nodig hebt.

Zowel bij de schepping als bij de wedergeboorte is de heilige Geest betrokken. We kunnen dus zeggen dat de heilige Geest nieuw leven tot stand laat komen. Deze betrokkenheid van de heilige Geest zien we bij het ontstaan van onze schepping. Daar was Hij actief bij betrokken.

“De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het waterGENESIS 1:2.

Het woord ‘zweven’ betekent eigenlijk ‘broeden’. Zo moeten we de aanwezigheid van de heilige Geest zien. Hij ‘bedenkt een plan uit’, hoe Hij iets tot leven kan wekken met de materie die voorhanden is. In het scheppingsverhaal zien we duidelijk dat de heilige Geest als eerste daad de duisternis verdreef met Het Licht. Hij had de macht om door Zijn aanwezigheid het Licht van de duisternis te scheiden. Hoewel het hier om natuurlijke elementen gaat zit er zeker ook een geestelijke boodschap in. De psalmmist omschrijft het zo:

Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaatPSALM 104:30.

Ook in het boek Job lezen we van Gods wonderdaden verricht door Gods Geest.

De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Ontzagwekkende doet mij levenJOB 33:4.

Het werk van de heilige Geest wijst ons op de ‘natuurlijke en geestelijke’ geboorte van de mens. Hij is in staat om in ons de duisternis te verjagen met Zijn licht. In een gesprek wat Jezus had met een Godsdienstleraar zegt Hij iets heel belangrijks.

“Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden” JOHANNES 3:7.

Dat opnieuw geboren worden is Gods allergrootste verlangen. Om dit te realiseren gaf Hij het allerbeste wat Hij had als offer voor onze zonden, namelijk Zijn zoon. Wie anders dan de heilige Geest kan dit aan ons bevestigen. Hoe het werkt kunnen wij niet doorgronden. Net zo min als wij onze natuurlijke geboorte hebben kunnen beïnvloeden, kan dit ook niet bij de geestelijke geboorte, het blijft Gods werk aan ons. Het is Gods geschenk wat zichtbaar gemaakt wordt door de heilige Geest.

“Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken1 CORINTHIËRS 2:12.

De heilige Geest laat ons weten dat wij niet een wereldse geest hebben ontvangen maar een Geest die ons in relatie brengt met de goedheid van God. En die ‘goedheid’ komt als een geschenk van boven. Terecht zegt Jacobus hier dit over:

“Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen” JAKOBUS 1:17.

Voor studie PSALM 27:1; JESAJA 60:19-22; JOHANNES 1:1-14.

Goedheid, heel-making en het volmaakte, zijn begrippen die in de Bijbel altijd vergeleken worden met Het licht. Het onvolmaakte de zonde echter, met de duisternis. Zo kunnen wij weten wat van God komt óf van de tegenpartij. Vgl. JOHANNES 10:10.

Maar wat is nu het allerbelangrijkste wat ons geschonken kan worden?

“Breng met blijdschap dank aan de Vader, want hij heeft u geschikt gemaakt om te delen in de erfenis die allen die hem toebehoren te wachten staat in het rijk van het licht. Hij heeft ons onttrokken aan de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem weten wij onze bevrijding verzekerd en onze zonden vergevenKOLOSSENZEN 1:12-14.

Voor studie HANDELINGEN 26:18; EFEZIËRS 1:11-12; 5:20; HEBREEËN 2:14-15; EFEZIËRS 1:7. 

Dit vers toont ons de onzichtbare werken van God. Alleen de heilige Geest kan ons hier laten zien en begrijpen wat er allemaal gebeurd op het moment van wedergeboorte. Van nature zijn wij allemaal bang voor de ‘onzichtbare machten’, of het nu kwade of goede zijn. Daarom is het goed om hier even bij stil te staan. Paulus wil kennelijk dat wij in staat zijn om onze redding vanuit een ‘hemels perspectief’ te zien. Met klem zegt hij dat; ‘de heilige Geest ons onttrokken heeft aan de macht van de duisternis’. Wij zijn geen slaven meer, maar kinderen van het licht. Wij mogen leven in het besef dat we, vrij van schuld zijn en door het bloed van Jezus zijn wij onttrokken aan de macht van satan.

Wij zijn vrijgekocht uit een duister koninkrijk, om nu onze rechtmatige Koning te dienen. Deze bevrijding gaat altijd gepaard met strijd in ons hart. Want de satan zal er alles aan doen om ons hiervan af te houden. En hier komt het werk van de heilige Geest aan de orde.

Bij een erfenis komt er altijd een notaris, rechter of advocaat om de hoek kijken. Hij is de aangewezen persoon die juridisch gemachtigd is om uitspraak te doen voor wie de nalatenschap van iemand is. Wij weten dat de heilige Geest dezelfde functie heeft. Hij is door God aangesteld om ons mede te delen wat onze geestelijke erfenis inhoud én voor wie het bestemd is. De heilige Geest is onze ‘parakleed’, de erbij geroepene. Hij is het die onze zaak bepleit, zijn werk is van juridische aard. Volgens het Joodse recht had een getuige de bevoegdheid om als advocaat of verdediger én aanklager op te treden.

Wat Paulus ons laat zien is dat het werk van de heilige Geest ons juridisch recht geeft op Gods volledige erfenis. En dan noemt hij vijf voorrechten die God ons geeft op grond van Jezus’ offer.

 • Geschikt gemaakt om te delen in de erfenis – 2 CORINTHIËRS 5:21
 • Onttrokken aan de macht van de duisternis – KOLOSSENZEN 2:15
 • Overgebracht naar het Rijk van zijn geliefde Zoon – EFEZIËRS 1:5-6
 • In hem zijn we zeker van onze bevrijding – HEBREEN 9:12
 • En onze zonden zijn vergeven – EFEZIËRS 1:7

Maar de heilige Geest doet meer

Duidelijk is dat de Heilige Geest het werk van Jezus op aarde voortzet. Jezus wilde zijn discipelen niet als wezen achterlaten. Zie JOHANNES 14:18. Daarom stuurt Hij de heilige Geest en als zodanig is deze de Trooster de Helper van Gods kinderen. Laten we eens een aantal feiten van de heilige Geest op een rijtje zetten. De heilige Geest:      

 • komt als Jezus weg is - JOHANNES 14:16
 • wordt door Jezus gezonden - JOHANNES 16:7
 • zal tot in eeuwigheid bij én in ons zijn - JOHANNES 14:17
 • zal van Jezus getuigen - JOHANNES 15:26
 • verzegeld ons van redding - EFEZIËRS 1:13-14; 4:30
 • is de getuige van onze redding - 1 JOHANNES 4:13; ROMEINEN 8:16
 • onderwijst ons in de Bijbel - JOHANNES 14:26; 16:13-15; 1 CORINTHIËRS 2:9-10
 • helpt ons bij het bidden - ROMEINEN 8:26-27; EFEZIËRS 2:18
 • troost ons in tijd van nood - JOHANNES 14:15-18; 2 CORINTHIËRS 1:3-4; 2 TIMÓTHEÜS 1:7
 • herinnert ons wat Jezus leert - JOHANNES 14:26
 • is de bron van alle waarheid - JOHANNES 15:26
 • overtuigt van zonde - JOHANNES 16:8
 • geeft ons inzicht over de toekomst - JOHANNES 16:13
 • verheerlijkt Jezus - JOHANNES 16:14

Wat werkt de heilige Geest in mij uit

God heeft maar één verlangen van Zijn kinderen hier op aarde. En dat is dat wij getuigen van Hem zijn dat wij Zijn liefde in ons met andere zullen delen. Daarom geeft de heilige Geest ons een aantal unieke eigenschappen die tot uiting komen in onze wandel met Hem. Deze eigenschappen noemen we, ‘de vruchten van de Heilige Geest’.

Waarom zijn die vruchten nu zo belangrijk voor ons? Wij weten allemaal dat we van nature worstelen met slechte verlangens. En sommige zonden kunnen we maar moeilijk de baas worden. Daarom wil de heilige Geest onze ‘reisgids’ zijn. Hij geeft ons aanwijzingen hoe wij de zonde moeten aanpakken. Net doen of er geen zonde is, is net zo onmogelijk om vergeten adem te halen. Het negeren van het feit dat we zondaars zijn zal ons verhinderen om Gods erfenis te ontvangen. Want we worden allemaal omringd door machten die ons willen bezitten. Wie de wet niet kan naleven wordt erdoor veroordeeld. Wie beheerst wordt door zijn eigen zonden komt in zijn slechte daden om. Maar wie beheerst wordt door de vruchten van de heilige Geest brengt vruchten voort die nieuw leven voort brengen bij hemzelf én bij anderen.

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft” GALATEN 5:22-23.

Wie ernaar verlangt dat deze vruchten gezien worden zal het leven vinden dat in Christus Jezus aanwezig is, met gevolg dat ze God en mensen liefhebben. Dat is Gods doel van Zijn vruchten in ons. Vraag jij je nu ook af welke van die vruchten nog niet zichtbaar in je leven zijn? Hiervoor mag je de heilige Geest vragen om dit uit te werken. Als de Geest van God in je leven mag werken zul je in overeenstemming met Gods wil gaan leven. Dan regeert de ‘wijsheid van boven’ in je.

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht” JACOBUS 3:17.

Voor studie LUCAS 6:36; ROMEINEN 12:9-11; 18; 2 CORINTHIËRS 6:6; FILIPPENZEN 1:11; HEBREEËN 12:10-11; JACOBUS 2:13; 4:8; 1 JOHANNES 3:18-20.

God wil ons van binnenuit veranderen. Dit kan alleen wanneer de heilige Geest ons hart kan zuiveren van alles wat ons in de weg staat om God te ontmoeten.

Tot slot

Wie in God blijft zal een voortdurende ervaring hebben dat de heilige Geest ons in staat stelt om dingen te doen die wij voor die tijd voor onmogelijk achten. En hoe meer wij ons richten op Gods woord, hoe sterker de band met Hem zal zijn. Lees maar eens wat KOLOSSENZEN 3:16 zegt:

“Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft”.

Dit laat een mooi natuurlijk proces van groei zien. Wandelen met God noemen we dit ook wel. Lees ook GALATEN 5:16-18, 25.

Leer dat God controle over je leven mag uitoefen en je zult dan een diepere ervaring hebben van het vervuld zijn met Gods Geest. Niet dat je meer van Gods Geest krijgt. Want met je wedergeboorte heb je alles al ontvangen voor een vruchtbaar leven met God. Eigenlijk is het zo, hoeveel geef jij van jezelf aan God? Dat zal bepalend zijn voor een leven vol van gaven en vruchten van de Heilige Geest. Wat de Geest allemaal wil geven leer je niet in een dag, maar het is een levenslang proces. Daarom wees geduldig en bovenal standvastig zodat Gods wijsheid je kan geven wat nodig is voor een leven met Hem.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 15-10-2018
Versie: 3
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?