Wie is de heilige Geest

Het vermogen van de heilige Geest om te denken, te willen, te handelen, te spreken en te scheppen laten Hem zien als een Persoon van de drie-eenheid. Zijn eigenschappen als eeuwigheid, heiligheid, alwetendheid en overal aanwezig zijn, doen ons Hem kennen als een Goddelijk Persoon en als de Plaatsvervanger van de Here Jezus. Zo is Hij onze Trooster, onze Leraar en onze Leider, zoals Jezus dat voor Zijn volgelingen was.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Een andere Pleitbezorger
 • De heilige Geest is een Persoon
  We kunnen Hem lasteren
  We kunnen Hem bedroeven
  We kunnen Hem bedriegen


 • Andere eigenschappen van de heilige Geest
  Hij kan leren
  Hij kan spreken
  Hij kan roepen
  Hij kan bidden
 • Conclusie
 • De heilige Geest als Goddelijk persoon
  Hij wordt God genoemd
 • Hij heeft Goddelijke eigenschappen
  Hij is eeuwig
  Hij is almachtig
  Hij is alwetend
  Hij is alomtegenwoordig
  Hij is waarheid
 • De heilige Geest in Gods schepping

Inleiding

Wie de heilige Geest is? Dat is een boeiend maar ook een moeilijk onderwerp. In deze studie proberen we hier een antwoord op te geven. Niet alle facetten van de heilige Geest zullen aan de orde komen, in andere studies zullen we meer uitleg geven.

Overal waarin wij hulp nodig hebben, zal de heilige Geest ons bijstaan. De reden hiervoor ligt in het feit dat God niet wil dat wij verloren gaan. Daarom kwam Jezus en bracht voor ons allemaal een volmaakt offer. En door het aannemen van Jezus Christus zijn wij een tempel van de levende God. Hierdoor kunnen we communiceren met God de Vader en mogen we met Hem in vrede leven.

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij (…) Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn de Geest van de waarheid” JOHANNES 14:1;16.

Wie het verhaal van Jezus kent zal het met mij eens zijn, dat dit de meest onroerende woorden waren die Hij tegen zijn volgelingen sprak. Hij was toen met Zijn Discipelen in een bovenzaal op de avond die vooraf ging aan de kruisiging. Er moet een geladen sfeer hebben gehangen want de Discipelen hadden zoal het een en ander moeten aanhoren. Niet alleen het feit dat Hij bij hen zou weggaan? Maar ook dat één van hen Hem zou verraden. En dat een ander Hem zou verloochenen. Al die woorden veroorzaakten grote verslagenheid onder de Discipelen. Het schokte hen zeer dit nieuws te moeten horen. Was dit wel noodzakelijk? Het ging toch buitengewoon goed en er was toch weer hoop voor het volk. Hij, hun nieuwe Koning, wat een geweldig vooruitzicht. Waarom moest Hij nú weggaan? Dat diende toch geen enkel doel?

Maar Jezus die de harten kent bemoedigde hen door te zeggen: “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.” Ze moesten gaan begrijpen dat Hij niet hun privé weldoener was, maar hun Redder. Daarom moest Hij van hen weggaan en sterven aan een kruis. Dan kon Hij niet alleen hún Redder zijn, maar ook die van álle mensen die in Hem geloven. Zou Hij hen dan voor altijd verlaten? Nee, want in de woorden: “Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven”, spreekt Hij een geweldige belofte uit.

Ik denk dat ze dit niet zomaar begrepen hebben. Hoezo, een andere pleitbezorger die er altijd zal zijn. Jezus’ zelf was toch hun troost, hun steun en toeverlaat, hun grote Vriend? Waarom moet er nu Iemand anders komen en Zijn plaats innemen? Nou daar zitten ze dan met gemengde gevoelens en twijfels in hun hart.

Een andere Pleitbezorger

Een ‘andere’ Pleitbezorger. Wie zou dat dan zijn? En heeft die andere dan dezelfde kracht als hun Jezus? Het woordje ‘andere’ wil zeggen; een ander maar dan met ‘gelijke bevoegdheden’ als Jezus. Alles wat Jezus voor de Discipelen betekende zal die Pleitbezorger ook voor hen betekenen. Het is dezelfde Persoon maar in een andere gestalte. En Hij zal niet voor een bepaalde periode bij hen zijn maar voor altijd, voor eeuwig.

Maar wie is die ‘andere’ Persoon dan? Ook dit vertelt Jezus aan Zijn Discipelen en Hij begint met de naam te noemen, “de Geest der Waarheid.” Nou dat is even nadenken zeg en voor ze van hun verbazing zijn bijgekomen zegt Jezus ook nog, “en gij kent Hem.” (VERS 17) Hoezo, Hem kennen.

Hebben we Hem dan eerder gezien? Zou het een van de Discipelen zijn, Jacobus, Matthéüs of zal het Petrus zijn? Nee toch, zal Johannes Zijn plaats innemen? Veel tijd om na te denken krijgen ze niet. En om het nog ingewikkelder te maken zegt Jezus hen ook nog eens duidelijk, dat die ‘Andere’ “bij hen zal wonen.” Bij ons wonen, bij ons allemaal, op hetzelfde moment? Nou dit gaat hun begrip helemaal te boven.

En Jezus ziet hun verbaasde gezichten vol onbegrip en vragen. Dus wordt het tijd dat Hij het een en ander gaat toelichten. Want de sleutel van dit hele verhaal ligt opgesloten in de woorden: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug” (VERS 18). O, Komt U terug? Had dat dan gelijk gezegd. Ja, maar dan in een Andere gestalte. Want voortaan zal Ik niet alleen bij jullie zijn maar ook in jullie wonen (VERS 17). Die ‘andere pleitbezorger’ de ‘Geest der waarheid’ dat is de ‘innerlijke persoonlijkheid’ van Jezus. Of om het anders te zeggen, het is Zijn Geest, Zijn persoonlijke IK, die in de mensen komt wonen. In de heilige Geest is Jezus Christus voor ons geworden wat Hij eens voor Zijn Discipelen was.

Eerst woonde het vleesgeworden Woord Jezus Christus onder ons, nu woont het Geest geworden Woord Jezus in ons. Later legt Jezus het duidelijker uit wanneer hij zegt:

“Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zendenJOHANNES 16:6.

De Discipelen, maar ook wij, moeten gaan begrijpen dat Jezus’ sterven en heengaan alleen maar in ons voordeel zal zijn. Want zolang Hij op aarde was konden er maar een paar mensen tegelijk met Hem praten. Een Jezus, ‘in de Geest aanwezig’, zal een veel grotere impact op de mensheid hebben dan we met elkaar voor mogelijk hadden gehouden. Want nu kunnen overal ter wereld alle mensen de actuele tegenwoordigheid van Jezus de Zoon van God ervaren. En dit is tevens het antwoord op de vraag: ‘wie is de heilige Geest?’

De heilige Geest is een Goddelijk Persoon die troost en helpt en die de opgestane Jezus in alles vertegenwoordigen kan. En Jezus vereenzelvigd zich met Hem door te zeggen: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terugJOHANNES 14:18.

Er wordt veel gesproken over de heilige Geest en dat geeft ons soms de neiging om te vergeten dat Hij een Goddelijk Wezen is. Omdat we Hem niet kunnen zien maakt dat het niet gemakkelijk voor ons is, om Hem als een Zelfstandig Persoon in te denken. Maar de Bijbel spreekt duidelijke taal over de aanwezigheid en de invloed van, “die andere Pleitbezorger” in het leven van de mens. Vgl. JOHANNES 3:8. Nu kunnen we ons afvragen of het wel zo belangrijk is om te weten of de heilige Geest een Persoon is. Of dat Hij een kracht van God is om in ons te wonen en ons te leiden. Nou, dit is zeer zeker van groot belang. Zonder Gods Geest in ons leven, zijn we niet in staat om te begrijpen wie God de Vader is en wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Maar wat ook heel belangrijk is, door de inwoning van de heilige Geest ontvangen we inzichten en bescherming tegen eigen begeerte en valse religies. Vgl. 2 TIMOTHEÜS 4:3-5.

De heilige Geest is een Persoon

Er zijn een aantal feiten die duidelijk aantonen dat de heilige Geest een Persoon is.

Om een goed beeld van dit feit te krijgen zou het fijn zijn als we JOHANNES 14 en 16 lezen. Daar zien we dat de heilige Geest als een Persoon genoemd wordt. We zagen net al dat Jezus het heeft over een “andere trooster”. Iemand die Hem ‘Zelfstandig’ kan vervangen. Daarom zegt Jezus:

“Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik Hem jullie zenden. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” JOHANNES 16:7-8.

Hier gaat het om een Persoon die zelfstandig dingen kan doen. Nergens lezen we dat de heilige Geest een ‘het’ is, maar het is een ‘Hij’. Er worden dus persoonlijke voornaamwoorden gebruikt als het over de heilige Geest gaat.

Dat de heilige Geest een Persoon is blijkt verder uit het volgende:

 • We kunnen Hem lasteren

“Elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven” MATTHÉÜS 12: 31. Wat hieraan vooraf ging was een gesprek dat Jezus had met de Farizeeën. Zij beschuldigden Hem dat: “Hij die demonen alleen maar kon uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen” MATTHÉÜS 12:24. Deze beschuldiging neemt Jezus hoog op. En Hij gaat hen waarschuwen voor de gevolgen van dit feit.

“Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven” MATTHÉÜS 12:30-31.

Dit is dus een zeer ernstige zaak. Alle zonde kan ons vergeven worden, maar het lasteren van de heilige Geest niet, want dit is: ‘in strijd met de waarheid kwaadspreken.’ Letterlijk gezien is dit, ‘het ontkennen van Gods aanwezigheid in Jezus Christus. Dus een totale ontkenning dat Hij de Zoon van God is. Maar het is ook een totale verwerping van Gods reddende kracht, van Zijn vergeving. En degene die dit doet zegt Jezus, daar is dus geen vergeving voor mogelijk. Deze mensen hebben totaal geen berouw. Ze willen niets met de boodschap van vergeving te maken hebben zoals Jezus dat verkondigde.

Juist omdat de heilige Geest een Persoon is, raakt het Jezus zo diep dat er mensen zijn die Zijn krachten toeschreven aan Beëlzebul, de overste van de duivelen. Alsof Hij een duivelskunstenaar zou zijn. We moeten goed begrijpen dat we geen dingen kunnen lasteren, maar wel personen. En dat is wat hier gebeurde. Uiteindelijk lasterden de Farizeeën de heilige Geest in Jezus. Want Jezus had de gestalte van een dienaar aangenomen om de mensen te dienen. Vgl. FILIPPENZEN 2:5-7. En de heilige Geest was degene die Hem gezonden had. Gods Geest gaf Jezus de kracht, de autoriteit om wonderen en tekenen te doen. En de ontkenning hiervan is Godslastering. Het is het ontkennen van de heilige Geest als Persoon, maar ook een lastering van God als Persoon.

 • We kunnen Hem bedroeven

“Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing” EFEZIËRS 4:30.

Waar het in dit vers om gaat is dat hier een waarschuwing wordt gegeven om elkaar niet te benadelen. (VERS 29) Waarom Paulus hier zo diep op in gaat heeft te maken met het feit, dat de gelovigen hét Lichaam van Jezus Christus zijn. En beledigen en benadelen van elkaar is hier het beledigen van de heilige Geest Die in het Lichaam woont. Vgl. 1 CORINTHIËRS 3:16; 6:19; 2 CORINTHIËRS 6:16.

Het woord “bedroeven is hier eigenlijk zwak uitgedrukt. In het JESAJA 63:10 staat: “Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot vijand en bond hij de strijd met hen aan.” Krenken betekent, ‘iemand opzettelijk schade toe brengen.’ En dit gebeurt wanneer wij de heilige Geest bedroeven. We moeten inzien dat juist door de heilige Geest wij herkenbaar zijn als ‘kinderen Gods.’ “Vanuit hem (door Gods Geest) groeit het hele gebouw, (de Gemeente) steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn GeestEFEZIËRS 2:21-22. Zie ook 1:13; 2 CORINTHIËRS 1:21-22.

Door onze verkeerde levenshouding kunnen we de heilige Geest bedroeven of krenken. De heilige Geest is dus niet een invloed maar en Persoon. En alleen personen kunnen droefheid ervaren en gekrenkt worden.

 • We kunnen Hem bedriegen

“Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogenHANDELINGEN 5:3.

Je zou zeggen hoe is het mogelijk dat iemand, in dit geval Petrus, zomaar iets van je weet terwijl hij er niet bij is geweest. Het is belangrijk te weten dat het hier niet ging om een deel van het geld wat deze mensen voor zichzelf wilden houden. Nee, het probleem gaat veel dieper. In het bedriegen van de apostelen, zat een directe aanval van de satan op de Gemeente van Jezus Christus. De satan probeerde via Ananias het werk van de heilige Geest te saboteren. Vgl. JOHANNES 13:27.

Ananias heeft niet bedrieglijk gehandeld ten opzichte van mensen, maar ten opzichte van de heilige Geest, van God. Daarom worden Ananias en Saffira verantwoordelijk gehouden voor hun bedrog. Dit leert ons dat we altijd op onze hoede moeten zijn in de beslissingen die we nemen om God te dienen. Want Ananais had ook kunnen zeggen, ik geef maar een gedeelte van mijn geld voor de opbouw van de gemeente. Maar hij liet voorkomen dat hij alles gaf. Met leugens kun je geen gemeente van Jezus Christus bouwen. Daarom moet Petrus dit geval zo radicaal aanpakken. De duivel zal er altijd op uit zijn om ons te verleiden, het anders te doen dan we ons hadden voorgenomen. Maar de heilige Geest doorziet dit en grijpt zelfstandig in en zegt Petrus wat hij moet doen.

Ananias en Saffira hadden beter moeten beseffen dat de heilige Geest een Persoon was. Ze hadden weerstand moeten bieden aan de duivel. Vgl. EFEZIËRS 6:11-12; JACOBUS 4:7; 1 PETRUS 5:9. Door hun keuze moesten ze ondervinden dat de heilige Geest Zelfstandig ingrijpt met een voor hen vervelende afloop.

Andere eigenschappen van de heilige Geest

 • Hij kan leren

“Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb” JOHANNES 14:26.

Wat Jezus hen allemaal nog meer wilde zeggen, dat zou de heilige Geest doen. Vgl. JOHANNES 16:12. De heilige Geest zou in Zijn plaats optreden als Leraar. Hierin zien we dat de heilige Geest dezelfde eigenschappen heeft als Jezus. En dit onderwijs zou betrekking hebben tot zaken die te maken hebben met het opbouwen van het geloofsleven en van de Gemeente, in heden en toekomst. In de eerste Johannes brief lezen we:

“U echter bent gezalfd door de heilige, u allen weet dat (…) wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt (de heilige Geest) is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft” 1 JOHANNES 2:20; 27.

Hij heeft het hier over de heilige Geest die we ontvangen bij onze wedergeboorte. Vgl. 2 CORINTHIËRS 1:21-22; ROMEINEN 5:5. Dit ontvangen van Gods Geest is dus een eenmalige gebeurtenis. En deze “zalving” - de werking van de heilige Geest in ons leven - leert en onderwijst ons voortdurend. Zo is Gods Geest in ons leven vertegenwoordigd als Geest der waarheid. En Hij zal voor een volledige doorwerking van het Evangelie zorgen in het leven van de gelovigen. Want Schrijft Paulus ons:

“Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept” GALATEN 4:4-6.

Jezus’ werk was de basis van de komst van de heilige Geest. En Die Geest gaat al lerend het werk van Christus in ons volbrengen en alles tot een goed einde te brengen.

 • Hij kan spreken

De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar…” HANDELINGEN 8:29.

Hier zien we de heilige Geest Zelfstandig handelen door Filippus een opdracht te geven. Verder zien we dat de heilige Geest vaker ingrijpt.

“Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp” HANDELINGEN 16:10.

Het visioen dat Paulus kreeg werd ingegeven door de heilige Geest. En in de woorden van de Macedonische man verstaan we Zijn woorden, die Paulus de opdracht geven het Evangelie te verkondigen.

“Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de Geest tegen hem: ‘Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn” HANDELINGEN 10:19.

De Geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan” HANDELINGEN 11:12.

Deze verzen laten zien dat de heilige Geest doorgaat, om de gemeente Van Jezus Christus te leiden te bemoedigen en te bevestigen. Telkens zien we dat de heilige Geest mensen een openbaring geeft om iets te doen te zeggen of in te grijpen. Vgl. HANDELINGEN 13:2. Het hele Nieuwe Testament is doorademt van het werk van de heilige Geest die Zelfstandig handelt.

 • Hij kan roepen

“En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roeptGALATEN 4:6.

De Geest van Gods Zoon woont in ons. En dit vers maakt daarom wel een heel bijzonder aspect van de heilige Geest in ons duidelijk. De Geest roept. En Hij roept: “Abba Vader”. Wat zou hier de reden van zijn? Ik denk dat dit een onuitsprekelijk verlangen van de Geest is, om ons duidelijk te maken dat God onze Vader is. Maar het is ook een verlangen van de Geest zelf, een verzuchting, om de éénwording te bewerken tussen God de Vader en de mens. Om de gelovigen te laten weten dat ze zonen Gods zijn.

De Geest roept voortdurend “Abba Vader” in ons om ons te leren, ons hele bestaan op God de Vader te richten. Hij legt het ons telkens weer in onze mond om samen met alle kinderen Gods, één stem te zijn waarin onze belijdenis doorklinkt tot in de hemel dat God onze Vader is. En dat verlangen heeft Jezus zelf al kenbaar gemaakt in het ons zo bekende gebed ‘het onze Vader.’ Daarom roept de heilige Geest in ons, zodat we gaan beantwoorden aan onze hemelse roeping om God te verheerlijken.

 • Hij kan bidden

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchtenROMEINEN 8:26.

Als we eerlijk zijn dan zullen velen van ons moeten toegeven dat we niet van die geweldige bidders zijn. En de lofprijzing zal ons ook niet altijd gemakkelijk afgaan. Daarom helpt de heilige Geest ons om dit te leren, omdat Hij weet hoe zwak en kwetsbaar we zijn.

Paulus kent dit ook en komt tot de volgende conclusie: “Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen” ROMEINEN 7:21. Hij wist precies wat het inhield om te strijden tegen zijn vlees en de begeerte.

Daarom helpt Gods Geest ons door voor ons te pleiten bij de Vader. Om voorbede te doen voor onze noden. De heilige Geest helpt ons om onze zwakheden te dragen. Hij kent onze beperkingen als geen ander. Ons menselijk verstand kent Gods wil niet altijd en weet dus ook niet te bidden ‘naar Zijn wil.’ Daarom pleit de heilige Geest voor ons.

Conclusie

We hebben gezien dat de heilige Geest kan leren, spreken, roepen en bidden. Dit zijn allemaal eigenschappen die horen bij een persoon. De heilige Geest heeft een mening die Hij regelmatig kenbaar maakt. Het woord zegt:

“God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren” ROMEINEN 8:27.

God is een ‘kenner’ van ons hart. Daarom doorzoekt Hij ons hart omdat de heilige Geest in ons woont. De heilige Geest is de tussenpersoon tussen de gelovigen en God de Vader. Dit alles wijst op Zijn persoonlijkheid.

De heilige Geest als Goddelijk persoon

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u Allen” 2 CORINTHIËRS 13:13.

Door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed” 1 PETRUS 1:2.

De Bijbel leert ons dat er drie Personen zijn die de totale Godheid vertegenwoordigen. Door de hele Bijbel heen komen we dat tegen. Maar in de teksten die we net gelezen hebben staat dat feit in één adem vermeld. Als de heilige Geest geen Goddelijk Persoon is dan zou dat ook niet zó gezegd worden. De heilige Geest is dus ook God met wie de Vader en de Zoon zich verenigen tot één ware God. En door het offer van Jezus Christus kunnen we gemeenschap hebben met de heilige Geest en met God de Vader.

Het opvallende in de zegenbede van 2 CORINTHIËRS 13:13 is dat Paulus hier de zegen van drie Personen uitspreekt over de gemeente. Hij maakt geen verschil tussen de Vader de Zoon en de heilige Geest. Hij heeft het dan over:

 1. De genade van de Heer Jezus Christus

Het gaat hier om de ‘genade’ die Jezus heeft voor de gemeente, voor Zijn volgelingen. Natuurlijk houd Hij van alle mensen dat heeft Zijn kruisdood duidelijk bewezen. Maar in de zegenbede gaat het om een voortdurende ‘genade’ voor het hele Lichaam van Christus, Zijn Gemeente.

 1. De liefde van God

Door de genade van Jezus Christus ervaren we Gods liefde in het zenden van Zijn Zoon. Maar ook een aanvaardende liefde van God de Vader die is uitgestort in ons hart. Zie ROMEINEN 5:5 en 8:39.

 1. De eenheid met de heilige Geest

Dit wil zeggen dat de heilige Geest ons in relatie brengt met de Vader en de Zoon. Maar het zegt ook iets over de eenheid tussen gelovigen onderling. Zie FILIPPENZEN 2:1-2.

Als wij moeite hebben met ‘de Godheid van de heilige Geest’, dan ligt dat zéker niet aan wat er in de Bijbel over dit punt staat. Dan heeft dat alles te maken met de beperkte vrijheid van ons bevattingsvermogen. Om die reden is het goed er nog wat meer over te zeggen.

 • Hij wordt God genoemd

“Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? ’ Ik antwoordde: Hier ben ik, stuur mij” JESAJA 6:8.

Jesaja hoorde de stem van de Heer. En als Paulus later dit gedeelte aanhaalt zegt hij: “Volkomen terecht heeft de heilige Geest bij monde van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd …” HANDELINGEN 28:25-28.

De stem van God is ook de stem van de heilige Geest. Paulus zet dit op één lijn, er zit voor hem geen verschil in. Dit toont duidelijk aan de eenheid van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Ook het bedriegen van de heilige Geest door Ananias en Safira wordt een leugen tegen God genoemd. Zie HANDELINGEN 5:4. Hiermee is gezegd dat de heilige Geest ook God is.

Hij heeft Goddelijke eigenschappen

 • Hij is eeuwig

“Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God” HEBREEËN 9:14.

Het bloed van Jezus Christus kent de kracht van redding en vergeving van zonden. Hij gaf Zijn leven vrijwillig en uit liefde voor ons allemaal. Vgl. JOHANNES 10:18. En wat voor ons heel belangrijk is dat Jezus’ bloed ons hart, ons geweten reinigt. Zijn offer is een compleet offer. En dat heeft ‘eeuwige kracht’ omdat de heilige Geest het opgedragen heeft aan God de vader. Ook in dit vers zien we de drie-eenheid terug.

 • De Zoon die zich offert
 • De heilige Geest die het opdraagt
 • De Vader die het aanneemt

De aanwezigheid van de heilige Geest is onmisbaar in het offer van Jezus. Hij heeft het werk van Jezus bij de Vader gebracht, als een smetteloos eeuwig offer. Dit Bijbelvers bevestigt het feit dat de heilige Geest een Goddelijk Persoon, en eeuwig is.

 • Hij is almachtig

“Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt1 PETRUS 3:18.

Omdat de heilige Geest een eeuwige Geest is, is het niet zo verwonderlijk dat Hij ook betrokken is bij de opstanding van de Zoon van God. Jezus zegt hier zelf over:

“Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen” JOHANNES 10:18. Vgl. ook JOHANNES 2:19.

Zijn leven geven (kruisdood) en terug te nemen (opstanding) was een opdracht van de Vader waar de heilige Geest bij betrokken was. Dat is dus een daad van Goddelijke macht. De heilige Geest wekte Jezus op uit de dood daar had Hij de autoriteit voor. En zo zal het ook bij ons gaan:

“Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij (de heilige Geest) die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeftROMEINEN 8:11.

 • Hij is alwetend

“Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen” 1 CORINTHIËRS 2:10-11.

Paulus maakt hier onderscheid tussen menselijke wijsheid en wijsheid van God. De mens kan kennis ontvangen door waarneming met het oog, oor en hart. (VERS 9) Wij kunnen met onze menselijke geest elkaar wel begrijpen, maar niet doordringen in de “wijsheden” van God. Want schrijft Paulus:

“Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld” VERS 14.

Hoe kunnen we God nu wel begrijpen? Dat kan alleen door de heilige Geest die in ons woont, want Hij weet alles. Hij doorgrondt het wezen van God in al haar facetten. Dit toont duidelijk aan dat de heilige Geest alwetend is. Hij kan ons leren en laten zien wat de bedoelingen van God zijn. Door de heilige Geest leren we Gods ‘diepten’ kennen. Want, schrijft Paulus verder:

“Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leertVERS 12-13.

Als de heilige Geest in staat is om het diepste wezen van God te kennen en te openbaren, dan is dat een bewijs van Zijn alwetendheid, maar ook van Zijn Godheid.

 • Hij is alomtegenwoordig

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthoudenPSALM 139:7-10.

Deze Psalm zegt dat het onmogelijk is om aan Gods aandacht te ontsnappen. Gods ‘aandacht’ is Zijn Geest die aanwezig is in Gods schepping. En sinds de uitstorting van de heilige Geest is Hij ook aanwezig in de kinderen Gods. Zie HANDELINGEN 2. Verder zal het duidelijk zijn dat de heilige Geest overal op hetzelfde moment aanwezig kan zijn.

 • Hij is waarheid

“En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is1 JOHANNES 5:6.

De heilige Geest overbrugt het verleden en het heden. Bij heel Gods geschiedenis is Hij betrokken. Ook bij de geboorte van Jezus als Zoon van God. Hij getuigd altijd en overal dat Jezus Christus de weg de waarheid en het leven is. Want:

“Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen”  JOHANNES 15:26. Vgl. 1 CORINTHIËRS 12:3.

De heilige Geest bezit niet alleen de waarheid, maar Hij is ‘een getuige’ van de waarheid. In dit opzicht is Hij gelijkwaardig aan Jezus. Het bedriegen van de heilige Geest door Ananias en Saffira werd onmiddellijk door Hem bestraft met de dood als gevolg. Dit is een bewijs van Zijn Waarheid en Godheid.

De heilige Geest in Gods schepping

Het is voor ons niet mogelijk om alles op te noemen waar de heilige Geest bij betrokken is. Zijn aanwezigheid loopt als een krachtige verbindingslijn door de hele Bijbel. Kijken we naar de werken van de heilige Geest, dan zijn ze bovennatuurlijk van aard. Als we naar het ontstaan van de schepping kijken dan zien we daar ook de aanwezigheid van de heilige Geest.

“In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water” GENESIS 1:1-2.

In het allereerste begin van het ontstaan van deze wereld was daar de heilige Geest, om het vormeloze begin tot aanzijn te wekken.

Zo is heel het scheppingswerk doorademt van de heilige Geest. GENESIS 2:7 zegt:

“Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.”

Bij het scheppen van de mens was de heilige Geest aanwezig. God blies van zijn Levensadem, de adem van de heilige Geest in de mens. Dit verklaard dat de heilige Geest zo goed met de mens kan communiceren wanneer hij of zij wedergeboren is.

Een paar voorbeelden om te laten zien dat door de heilige Geest nieuw leven ontstaat.

“Zendt Gij Uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem” PSALM 104:30 NBG.

“Met zijn adem blaast hij de hemel schoon” JOB 26:13.

“Maar het is de geest van God in de mens, de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt” JOB 32:8.

“De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Ontzagwekkende doet mij levenJOB 33:4.

“Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herlevenEZECHIËL 37:9.

In al wat tot leven komt zien we de aanwezigheid van de heilige Geest. Als God door middel van de heilige Geest zijn schepping tot aanzijn roept, is hiermee voldoende aangetoond wie de heilige Geest is.

Misschien heeft deze studie veel meer vragen losgemaakt dan er antwoorden zijn gegeven. Ik kan dit goed begrijpen. Ik had ook mijn vragen en twijfels toen God me ging aanspreken door de heilige Geest. Maar ik heb ook geleerd dat veel vragen vanzelf beantwoord worden door mijn overgave aan Jezus Christus en de inwoning van de heilige Geest. Of zoals Paulus het verwoord:

“Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend2 CORINTHIËRS 3:5-6.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?