Waarom Aresko?

Graag vertellen we u in in het kort waarom deze website "Aresko" heet.


Een studie over het woord: Aresko

De naam ‘Aresko.nl’ is niet zomaar gekozen. Het is een Grieks woord uit het Nieuwe Testament en wel uit ROMEINEN 15:1-3 NBG.

 

"Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing, want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar, gelijk geschreven staat: De smaadwoorden van hen, die U smaden, kwamen op Mij neder".

 

In dit gedeelte komen we drie keer het woord 'behagen' tegen.

 • Jezelf niet behagen
 • Je naaste behagen
 • Jezus heeft Zichzelf ook niet behaagd

In onze maatschappij is het bijna zover dat je alleen meetelt wanneer je het gemaakt hebt. Dat is wat de reclames ons vertellen en sommige etalages ons laten zien. De wereld om ons heen richt zich op het sterke en niet op het zwakke. Is dit een trend van deze tijd? Ik denk het niet. Er zijn altijd rijken en armen geweest. En waar je ook ter wereld kijkt, vroeger of nu, de spanning die dit oproept van het ‘meer’ of ‘minder’ heeft onze wereld verdeeld. De vele oorlogen, de onderlinge haat binnen één cultuur, zijn daar bizarre voorbeelden van. En het ‘armoedevraagstuk’ blijkt bijna een onoplosbaar probleem.

 

Zijn wij anders

 

Maar hoe is dit met de kerk? Doen wij het anders? Ach, wie de geschiedenis van ‘de Kerk’ erop naleest zal ontdekken dat we het niet veel beter hebben gedaan dan de niet-gelovigen. Hoewel Gods woord zegt: "Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen" EFEZIËRS 4:20.

"Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen", hebben we net gelezen. Dit bepaalt ons bij onze feitelijke opdracht die, volgens mij, ook opgesloten ligt in het zendingsbevel, om elkaar te leren wat Jezus Christus ons heeft voorgeleefd: het omzien naar de ander, jezelf willen verliezen zodat de ander er beter van wordt. Vgl. MATTHÉÜS 28:19.

Dit bedoelde Paulus ook te zeggen. Hoewel het in dit gedeelte in de eerste plaats gaat over mensen die zich verlost weten van de ceremoniële Joodse wetten - die hij de ‘sterken’ noemt - roept hij juist die ‘sterken’ op om verantwoord om te gaan met hen die nog onder de wet leven.

 

Het ‘zichzelf niet willen behagen’ betekent afstand doen van eigen rechten, van vooroordelen, omdat men rekening wil houden met de naaste.

 

Mijn naaste behagen

 

De sterken, zegt Paulus, moeten 'de naaste' behagen. Hij zegt hierover: "Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered" 1 CORINTHIËRS 10:32-33.

 

De naaste is hier onze medegelovige. Maar ‘je naaste’ kan ook diegene zijn die Christus nog niet heeft aangenomen als zijn persoonlijke verlosser en Heer. Paulus schrijft ons:

 

"Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen" 1 CORINTHIËRS 9:19. Zie ook de verzen 20-23

 

We zullen de verantwoordelijkheid moeten nemen om met ons gedrag de ander niet tot aanstoot te zijn. Zowel niet in ons persoonlijke leven als in de gezamenlijke beleving van het Evangelie. En er wordt nòg een belangrijke opdracht aan toegevoegd: "je naaste behagen, ten goede en tot opbouwing". Dat moet de kern zijn van ons dagelijkse geloofsleven. En dat is ook de doelstelling van deze site waarvan ik hoop en bid dat het velen zal opbouwen en bemoedigen.

 

Wat is ons toevertrouwd

 

In de Thessalonicenzen brief lezen we:

 

"Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het Evangelie heeft toevertrouwd. Niet om mensen te behagen, maar God, die de mensen doorgrondt" 1 THESSALONICENZEN 2:4.

 

We zullen de juiste motieven moeten hanteren bij het behagen van die ander. Want in alles zal het moeten gaan om Jezus Christus en die gekruisigd is.

 

Ten ‘goede’ en tot ‘opbouwing’, twee woorden met hetzelfde doel, de ander ermee te behagen. Ervoor zorgen dat die ander Christus leert kennen. Dat we onze mede gelovige gaan versterken in zijn of haar geloof. Maar ook zorgen voor de juiste eenheid en harmonie in de gemeente van Jezus Christus.

 

Jezus is hierin het grote voorbeeld. In alles wat Hij deed heeft Hij Zichzelf niet behaagd. Hij heeft vrijwillig afstand genomen van al Zijn rechten toen Hij aan de mensen gelijk geworden is, om u en mij te kunnen dienen met Zijn offer. Vgl. FILIPPENZEN 2:5-8.

 

De Bijbel zegt: "De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen" MATTHÉÜS 20:28.

 

Hij was bereid om alles te verdragen. Hierbij kunnen we denken aan de woorden uit PSALM 69:10b "De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen".

 

Niet voor jezelf houden

 

Omdat Hij die smaad verdragen heeft hebben we ongekende rijkdommen in Hem ontvangen. Maar niet om het voor onszelf te houden, want:

 

"Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden" 2 CORINTHIËRS 8:9.

 

Alle afkeer en rebellie tegen God werd op Christus gericht en het werd door Hem ‘verdragen’ en ‘weggedragen’ aan het kruis van Golgotha. "Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen". Dit leert ons dat we bereid moeten zijn om iets van onze vrijheid in te leveren voor het heil voor de redding van de ander!

 

Dit is ook mijn wens om mijn tijd en mijn energie te geven aan Hem, Die alles gegeven heeft om u en mij vergeving van zonden en een eeuwig leven te geven. Wat een uitdaging!  

Onze Doelstelling is:

 • De geloofsbeleving van anderen te ondersteunen doormiddel van Studie, Meditatie, Gedichten en Bemoediging.

 Onze Missie is:

 • Zoveel mogelijk mensen te bereiken met Gods liefde via onze site.
 • We doen ons uiterste best om de site er verzorgd uit te laten zien.
 • Onze dank gaat uit naar God die ons deze bediening heeft toevertrouwd.

 We willen dit werk doen in de geest van Gods Woord:

Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven, gered worden. In de eerste plaats is dit nieuws voor de Joden, maar ook voor alle andere volken Romeinen 1:16 HB.

 • Gebed voor dit werk wordt zeer op prijs gesteld,
 • Wilt u ons werk ondersteunen of heeft u andere vragen –  info@aresko.nl
 • Deze site is gebouwd, wordt onderhouden en steeds verbeterd door - W.J. Yzm

Hopende u met onze inzet een dienst te bewijzen  - namens het Team - Fred

Datum gemaakt: 2-5-2022
Versie: 4
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?