Je bent uniek

Bepaalt je afkomst wie of wat je bent?

Of heb je recht op een eigen identiteit op basis van je geloof in God?

“Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem in pijn gebaard.’ Jabes bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had” 1 KRONIEKEN 4:9-10.

Een bekende uitspraak zegt; ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje’. De vraag die we onszelf mogen stellen is; Bepaalt je afkomst wie en wat je uiteindelijk wordt? En in welke mate bepaalt je geloof ‘wat of wie’ je bent.

In het Oude Testament staat een opmerkelijk gebed dat uitgesproken wordt door Jabes, een heel bijzondere man. In dat gebed zit veel wijsheid verborgen, we kunnen hier veel van leren.

De naam Jabes betekent ‘pijn, smart, in smart gebaard’. Volgens de Bijbel is deze naam aan hem gegeven omdat zijn moeder de geboorte als traumatisch heeft ervaren, om wat voor reden dan ook. Zo houd de naam Jabes deze herinnering levend. Maar het is ook als een stempel op zijn leven gedrukt. Volgens mij is dit voor Jabes niet eenvoudig geweest om hiermee te leven, en die betekenis te accepteren. Dit maakt dat hij een andere toekomst wil creëren. Hij wil niet leven in de betekenis van zijn naam. Hij wil geen kind van smart zijn, daarom bidt hij tot God en vraagt hij om verandering. Hij wilde niet dat zijn afkomst zijn toekomst zou bepalen. Daarom bidt hij tot God, die situaties van afkomst en ontwikkeling kan veranderen.

Dit laat zien dat Jabes een gelovige man is die durft te vragen of God zijn omstandigheden wil veranderen. Hierbij heeft hij het vertrouwen dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Verandering ligt dan ook opgesloten in, ‘durven vragen’. De Bijbel laat ons zien dat dit heel normaal is. We worden er zelfs toe aangemoedigd, wanneer Jezus zegt:

“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan” MATTHÉÜS 7:7-8.

En wat Jabes bidt is voor hem van levensbelang. Het zal de herinnering aan zijn verleden herstellen en hem een andere toekomst geven. Een toekomst die zich kenmerkt binnen een aantal geweldige factoren. Hij vroeg of God hem wilde zegenen, zijn leefgebied wilde vergroten maar ook, bescherming tegen het kwaad zodat hij geen pijn hoefde te lijden.

Waarom hij specifiek deze dingen vraagt? Hij kende zichzelf en de belemmerende factoren van zijn omgeving. Hij had God nodig om anders te leven dan zijn tijdgenoten. Daarom zocht hij de hulp van God! Ongetwijfeld kennen wij ook situaties die we niet alleen aankunnen. Ook wij leven onder invloed van verleden en heden. Velen van ons lopen rond met traumatische ervaringen. En wie is er niet teleurgesteld? Al deze dingen kunnen de echte vrijheid aantasten of laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Voor je het weet kwijnt je geloofsleven helemaal weg. Dan richten we ons alleen nog maar op de pijnlijke en scheefgegroeide dingen van ons leven. Dan is er geen hoop meer op verandering.

Maar het kan anders, dat laat het leven van Jabes ons zien. Hij vroeg of God het stempel van zijn verleden, alle pijn en traumatische herinneringen wilde ombuigen tot zegeningen. Tot zegeningen om God te dienen. Daarom geloofde hij in de kracht van God en niet in zijn eigen oplossingen. Hij wist als God Zijn hand op mijn leven legt dan komt er verandering over verleden, heden én toekomst. Daarom vraagt hij zonder schroom om een Andere toekomst. Wat een uitdaging voor ons om Jabes hierin te volgen en te geloven dat God ons een andere toekomst kan geven.

Jabes verlangde dat God zou ingrijpen zodat zijn leven ‘bovennatuurlijk’ zou veranderen. Hij wilde dat zijn leven een andere betekenis zou krijgen. Hij verlangde dat God hem zou gaan gebruiken voor de mensen om hem heen. Hoe is het met ons vertrouwen voor een ander nieuw leven? Richten we ons op onze afkomst op wat ons heeft gevormd. Of geloven we dat God bij machte is om oneindig meer te doen dan we bidden of beseffen, zie EFEZIËRS 3:20. Voor God is onze achtergrond, onze omstandigheden geen barrière waardoor Hij ons zou kunnen bereiken en aanraken.

Maar wanneer we kiezen voor een leven met God, dan moeten we alert zijn op wat de satan wil doen. Want die heeft er geen belang bij dat we Jezus volgen. Hij zal er dan ook alles aan doen om ons te misleiden en te beïnvloeden met werelds denken. Denk niet dat jou dit niet zal overkomen, want satan is een slimme misleider. God waarschuwt ons met deze woorden:

“Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij” GENESIS 4:7.

Om die reden is het gebed van Jabes voor ons belangrijk. Want hieruit mogen we leren dat God ons kan bewaren en beschermen tegen al het kwade. Hierin hebben we natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. God zegt, als de satan probeert om jou in zijn greep te krijgen moet je sterker zijn dan hem. Dus we zullen acht moeten geven hoe we leven in de kwetsbare en boze en opstandige momenten van ons leven. We moeten leren om te leven in afhankelijkheid en verbondenheid met God de Vader.

En staan we hierin alleen? Nee, “God gaf hem wat hij gevraagd had”. Is God veranderd, nee in Jezus is Hij heel dichtbij. Jezus’ naam betekent, ‘God met ons’. Daarom kon Jezus zeggen, “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde” MATTHEÜS 28:18. Jezus wil ons beschermen en leiden. De gewonde mens wil Hij helen en beschermen. Hij kent onze zwakheden en wil ons zegenen zodat we tot Gods doel komen.

Kijk dit maakt ons zo uniek. Jabes liet zich niet leiden door het stempel van zijn verleden. Hij richtte zich op een nieuwe toekomst met God. En God gaf hem waar hij om vroeg. Het Nieuwe Testament leert ons dat in Jezus Christus een ‘unieke toekomst’ is weggelegd voor een ieder die Jezus aanvaard in zijn of haar leven. En het unieke van onze relatie met God drukt Petrus zo geweldig uit met deze woorden:

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken” 1 PETRUS 2:9-10.

Dat zijn geweldige woorden die het unieke van ons leven elke dag onderstrepen. Ken jij dit unieke leven ook, heb jij Jezus je Verlosser al aanvaard? Uit ervaring weet ik dat een leven met Jezus, mij unieke mogelijkheden en kansen geeft om in vrede te leven. Is dit niet waar een ieder van ons naar verlangt? Hoe uniek ben jij!

Ik wens je een fijne dag

Datum gemaakt: 1-2-2013
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?