Investeren

Delen zonder voorwaarde

Wat mij opvalt is de enorme verspreidings-kracht die er in Jezus Boodschap zit, want: Het nieuws over Zijn daden ging door het hele land en bereikte zelfs heel Syrië.

En dan te bedenken dat alles per voet of rijdier verder vertelt moest worden. Ik schrijf iets op mijn E-mail en met een simpele druk op verzenden is het zo aan de andere kant van de wereld. Wat een verschil, maar kunnen we net zoveel mensen bereiken als men toen bereikte. Ja en nee, het verschil zit in het vertellen in het gaan, op pad gaan met je liefde voor Jezus. Daar zat hun kracht in en daar moet onze kracht vandaan komen.

"Jezus trok door heel Galilea. Hij sprak in de synagogen en vertelde overal de blijde boodschap van het Koninkrijk. Hij genas de mensen van alle ziekten en kwalen. Het nieuws over Zijn daden ging door het hele land en bereikte zelfs heel Syrië. Van alle kanten werden ernstig zieke mensen bij Hem gebracht. Sommigen hadden boze geesten. Anderen leden aan vallende ziekte. Weer anderen waren verlamd. Maar wat zij ook hadden, Hij genas hen allemaal. Hij werd gevolgd door een menigte mensen".

Uit - Mattheüs 4:23-25. Zie Het Boek vertaling

 Het nieuws van Zijn daden verspreide zich... Dit zien we door alle eeuwen heen, elke keer als er over dit nieuws vertelt wordt komt het op plekken waar het een aantrekkingskracht heeft op mensen die toch wel heel nieuwsgierig waren geworden. Daar willen ze meer van weten. En wij?

Zo investeert God in mensenleven

Door ons 'Zijn Woord' en de Pinkster-kracht, toe te vertrouwen geeft Hij ons een grote verantwoordelijkheid. Maar de mens maakt keer op keer de verkeerde keuze en moet de gevolgen ervan onder ogen zien.

  • Maar God zet Zijn plannen door
  • De mens is immers door Hem zeer geliefd

Zo zegent God mensen die bereid zijn om Zijn Woord uit te dragen, hier en overal. Waar Gods Woord gebracht wordt zien we veranderingen die wij uit onszelf nooit kunnen creëren. En…, het zijn fijne veranderingen die we de 'wedergeboorte noemen'. 

En dat alles door de Komst van Jezus in onze wereld.

Hij sprak in de kerken en vertelde overal de blijde boodschap van het Koninkrijk van God. We weten dat dit niet goed afliep menselijk gezien. En zijn einde was ‘kruisigt Hem’. Toch laat ook nu, God de mensen niet aan hun lot over.

Jezus had geïnvesteerd in mensen, Zijn Discipelen en vele anderen. Ook in jou?

Het verhaal uit Mattheüs 10 en 28 vertelt ons dit: Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht om alle ellende te herstellen. Deze discipelen heeft Jezus uitgezonden en zijn opdracht was: Maakt alle mensen tot Mijn volgelingen leert hen, doopt hen en zeg dat ze Mij gehoorzaam zijn en IK zal altijd bij hun zijn. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Zo is de boodschap van verlossing en redding door hen en vele anderen, tot ons gekomen.

Later schrijft Paulus ons, hij vat zijn werk als volgt samen: 

Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen” 1 Korintiërs 3:10-11.

Zo is het evangelie tot ons gekomen en hebben we gemeenten, kerken met leiders die ons en anderen helpen om vrede met God te vinden. "God heeft mensen in de gemeente een taak gegeven. Ten eerste zijn er apostelen, ten tweede degenen  die Gods woord doorgeven (oudsten, diakenen en gemeente leden) en ten derde leraren".   Uit; 1 Korintiërs 12:28 HB.

Alle taken die deze mensen doen, zijn God's ‘investeringen’ in jou en mij. 

Wat ik zo graag zou willen weten: Wat heeft of doet dit met jullie? Zeg je; dit leeft al in mij, of wat heb ik eraan? Hoe je ook denkt over het Evangelie van Jezus, God blijft belangstelling tonen voor Zijn schepping, voor jou en mij.

“Want, God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk (onze investeringen) zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst” Hebreeën 6:10.

  • Kun jij nog tijd vrijmaken voor Gods Boodschap
  • Samen Gods akker ploegen gaat makkelijker

Ik wens u, 'Het Voortreffelijk Leven' toe.

In Hem verbonden: Fred IJzerman.

Datum gemaakt: 30-11-2020
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?