Wat geloven we vandaag - deel 2

  De afgelopen keer zijn we gestopt met de tekst: ”Als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden. Jakobus 5:20 HB. Hieruit blijkt dat wij die de weg met God gaan, acht moeten geven op hen die deze weg niet meer volgen. Het gaat hier dus om geloof in actie dat is het laten zien van; ‘Kijk dit geloof ik’.

  “Als je broeder iets misdaan heeft, spreek dan met hem onder vier ogen en wijs hem terecht. Als hij naar je luistert, dan heb je hem teruggewonnen” Mattheüs 18:15 GNB.

  Verloren geloof

   In welke kerk je ook komt, er zullen altijd mensen zijn die het geloof vaarwel zeggen. Die door zorgen of zonde ten prooi zijn gevallen aan machten van ongeloof. Deze mensen leiden een leven dat niet meer overeenkomt met de Boodschap van Gods liefde en genade.

  “Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgewend en zich veel ellende op de hals gehaald” 1 Timotheüs 6:10 HB.

  Soms zijn hier andere christenen, mede verantwoordelijk voor. Want hoe vaak gebeurt het niet dat kinderen van God met elkaar in onmin leven? Dit kent altijd nare gevolgen en dan kun je letterlijk samen niet meer door één deur door. De deur van de kerk wordt dan voor korte of lange tijd gemeden. Sommigen haken volledig af en hebben dan volgens eigen zeggen, moeite met ‘Gods grondpersoneel’.

  Geloof in actie

  En hoe vinden we elkaar dan weer terug? We zien vaak dat het hen niet zo goed afgaat en sommigen komen in ernstige moeilijkheden. Laten we ons dan richten op het feit dat Gods deur nooit gesloten is. Ook dan staat hij aan de deur te kloppen en te wachten tot er wordt opengedaan. Dat is denk ik ook de reden dat Jacobus hier zegt, kijk eens om je heen zijn er mensen die jouw speciale aandacht verdienen? Wie moet je gaan helpen om de weg weer terug te vinden naar Gods Vader hart? Waartoe ben jij bereidt, wat mag het je kosten? Ik weet het dit is een ernstige vraag, maar gezien de uitwerking wel een heel belangrijke vraag. Het vormt zeker een onderdeel van de opdracht om ‘heen te gaan en alle mensen het evangelie te brengen’. Zie Mattheüs 28:…. Dat gebed en liefde voor die ander hierin een grote rol spelen mag duidelijk zijn. En onze aandacht voor hen in een persoonlijke ontmoeting, kan veel duidelijkheid brengen waarom dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Soms moet je dit verleden laten rusten en je richten op een nieuwe toekomst voor hen. Bidt er samen maar voor en bemoedig in liefde dat God verlangend uitziet naar hun terugkeer.

  Zo is dit vers een aanwijzing voor ons dat Gods Kerk een ‘dienende gemeenschap’ moet zijn. Dat er uit ons doen en laten sympathie en zorg, liefde en echtheid gezien zal worden. Want laten we eerlijk zijn, Gods kerk heeft toch een ‘voorbeeld functie’? We worden toch afgerekend op onze daden, door de ongelovigen? Wanneer dit voorbeeld ontbreekt hoe zullen anderen dan een verlangen krijgen om Jezus te gaan volgen?

  “Waar komen toch al die vechtpartijen en ruzies bij u vandaan? Is het niet van uw hartstochten, die u niet met rust laten?” Jakobus 4:1 GNB.

  Wie zal of mag de vinger op de juiste plaats neerleggen? Wie Gods Woord geloofd zal het ook beléven. Maar het tegenovergestelde is ook waar, en dat heeft al veel narigheid gebracht. Gods Woord moet je niet alleen lezen of over nadenken, maat dat moet je doen. Dan straal je een overtuiging uit van geloof en vertrouwen. Dan gaat dit geloof handen en voeten krijgen.

  “Wie de arme mensen helpt, is een vreugde voor de HERE; Hij zal hem daarvoor belonen” Spreuken 19:17 HB.

  “U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen, die van geen wet willen weten. Anders valt u af van de goede plaats waar u nu staat” 2 Petrus 3:17 HB.

  Uit welke bron put je?

  Het vinden van goede antwoorden is heel belangrijk, het zal ook veel eerlijkheid van onszelf vragen. Want soms moeten we toegeven dat wij het ook niet weten. Hebben we dan geen geloof gehad, of begrijpen we Gods geïnspireerde woord onvoldoende? In het verleden zijn er heel wat geloofsbronnen ontstaan die naast het Woord van God een eigen leven zijn gaan leiden.  En zelfs in de vroege kerk worstelde men hier ook al mee. En wanneer we denken dat we hier geen last van hebben zullen we toch nog eens goed moeten nadenken. Want het is de satan er alles aan gelegen om juist op dit vlak het geestelijke denken van Gods kinderen binnen te dringen. Laten we maar eerlijk zijn de kerkgeschiedenis laat zien hoe ernstig de kerk verdeeld kan raken op het terrein van theologische vraagstukken.  Het rijk van satan richt dan al haar pijlen op onze persoonlijke relatie met Jezus. Dat is de reden dat er een aantal zeer sterke teksten naar de kerk van alle tijden is geschreven.

  “Iedereen die zo doorholt dat hij afwijkt van de leer van Christus, maakt zich los van God. Wie zich er wel aan houdt, leeft in verbondenheid met de Vader en de Zoon” 2 Johannes 1:9 GNB.

  Er zijn heel wat theorieën ontstaan (binnen zowel als buiten de kerk) die ons los van Christus kunnen maken. Wie dit serieus neemt zal geen moeite hebben met de woorden van Paulus wanneer hij zich zeer krachtig uitdrukt met dit woord.

  “Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij” Galaten 1:7-8.

  We moeten goed begrijpen dat ongeloof altijd begint met ‘verwarring’. Dit is een sterk wapen in elke strijd, hiermee kun je anderen schrik aanjagen en creëer je angst en vertwijfeling. Wanneer dit kwaad is geplant in ons geloofshart zal de twijfel onze gedachten; “weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus” 2 Korintiërs 11:3. Paulus’ doel was niet om mensen te behagen maar dat de ‘geopenbaarde Jezus Christus’ in hem gezien zou worden. Tja, en dat zal gepaard gaan, ook in ons leven, met een aanval op de Persoon Jezus Christus in ons.

  Bij die strijd zet de satan al beschikbare en onzuivere middelen in om ons, zo hebben we net kunnen lezen, weg te lokken van onze oprechte en zuivere toewijding aan Jezus Christus. Er zal geen methode ongebruikt blijven mensen en middelen kunnen een spoor van vernieling aanrichten. Veel mensen zijn hierdoor van Gods ‘losgeraakt’ en vragen zich af wat ze nu nog wel geloven kunnen. hemel en hel staat ter discussie en God wordt veralgemeniseerd tot een persoon die vergelijkbaar moet zijn met andere wereldgodsdiensten. En wat is er dan overgebleven van het Offer van Jezus Christus, van onze Hoop op een ‘Beloftevolle’ toekomst? Wat is er overgebleven van onze toekomstverwachting dat Jezus zal wederkomen? Er zijn heel wat religies maar brengen ze ons ook bij De Christus? Laten ze ons delen in De Voorzienigheid van God de vader? Wanneer Jezus Zelf zegt dat Hij de enige weg tot God is, wat zegt dit dan over al die ongeldige wegen? 

  Tegen deze dwaalleraars trekt Paulus te strijde en zegt hij: “Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij”. Hebben wij nog voldoende inzicht om onderscheidt te kunnen maken tussen valse en goede leerstellingen. Durven we de brengers de verkondigers van dat ‘andere evangelie’ aan de kaak te stellen? Wanneer we zelf onvoldoende thuis zijn in Gods woord zal dit een lastige klus zijn. Dan moeten we zorgen dat we snel worden bijgeschoold om die confrontatie aan te gaan. Wanneer onze ‘geloofsbronnen gezuiverd’ zijn kunnen we ook die strijd aangaan en getuigen zijn van de Volle Waarheid. Zorg dat jezelf overtuigd bent van de Waarheid in Jezus Christus. Dan ben je ook in staat om dat te ontmaskeren. Begrijpen we nu waarom Paulus zich zo krachtig durft te verweren door een vloek over die mensen uit te spreken? Mogelijk denkt hij dat je beter de vijand van Gods Kerk kunt vervloeken, want dit ligt reeds op hen, dat zij verloste mensen weer onder de vloek van Gods oordeel kunnen brengen.

  Wat is je conclusie?

  Het kan zijn dat je zegt; ‘Ik weet dat ik Hét antwoord heb gevonden’. Ik ben heel duidelijk bij de kerk betrokken. Dat zou geweldig zijn, dan ben je een kind van God door Gods Geest wedergeboren. Maar wat als je toch scheuren van twijfels in je geloofsmuur ziet ontstaan? Wie gaat dan jouw vragen beantwoorden, wie mag dan zeggen hoe jouw waarheid eruit moet zien? 

  “Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen” 2 Korintiërs 11:13-15.

  We kunnen heel ver van de waarheid verwijderd zijn, maar niets is verder verwijderd van Dé waarheid dan satan. De waarheid kan in hem niet bestaan. Zie Efeziërs 6:12 en Kolossenzen 1:13. Toen Paulus dit zei, had Hij te maken met valse leraren die erop uit waren zich te verrijken aan de Boodschap. Sommigen dachten dat Paulus ook een van hen zou zijn. Maar dan daagt hij hun uit met deze woorden:

  “Laat niemand denken dat ik een dwaas ben. Denkt u dat toch, laat me dan ook als een dwaas mijn gang gaan en laat me een beetje opscheppen. Wat ik nu ga zeggen, is niet in de geest van de Heer; ik spreek als een dwaas die vertrouwt op die opschepperij. Als er zoveel mensen zijn die opscheppen over wereldse zaken, dan mag ik het ook. U die verstandig bent, VERDRAAGT NATUURLIJK GLIMLACHEND de dwaasheid van anderen. Want u duldt het ook dat men u knecht, uitbuit en berooft, dat men u uit de hoogte behandelt en u in het gezicht slaat” 2 Korintiërs 11:16-20 GNB.

  Dit is zijn samenvatting: “Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus” vers 13. Met deze conclusie neemt Paulus volledig afstand van die schijnapostelen. Welke vermomming kun je nu het beste dragen door niet op te vallen in de kerk. De vermomming van het licht, dat je net doet of je een christen bent. En geloof me dit schaamteloos gedrag, werkt perfect.

  “Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen” Handelingen 20:29-30. Vgl. ook Johannes 10:12.

  Zo kan de antichrist er heel aantrekkelijk uitzien en als een integer mens ons ver van De Waarheid weg leiden. Hoeveel mensen zullen gehoor gegeven hebben aan zulke verleiders? En hoe velen zijn tegenwoordig ontvankelijk voor de verdwaalboodschappen van de wereldgodsdiensten? Vaak kennen ze de inhoud van de Bijbel beter dan menig christen. Maar hoe kun je nu met zekerheid vaststellen dat de Waarheid in hen NIET is?

  “Omdat wij het eigendom van God zijn, zullen alleen de mensen die Hem kennen, naar ons luisteren en de anderen niet. Op die manier is het mogelijk om te onderscheiden of iets namens God gezegd wordt of niet, of het waarheid is of leugen” 1 Johannes 4:6 HB.

  De eigen waarneming is meestal niet genoeg, maar de waarheid van Gods woord is altijd een betrouwbare bron geweest om onderscheidt te maken tussen goed en kwaad. Wie is nu wel en wie is nu niet een kind of van God een volgeling van Jezus.

  Wanneer je kunt vaststellen:

  • Dat hun verkondiging niet met de Bijbel samengaat.
  • Dat ze niet geloven dat Jezus in het vlees gekomen is
  • Dat Hij niet de zonden der wereld gedragen heeft
  • Dat hun levensstijl niet overeenkomt met de Bijbelse moraal

  Dan mag je aannemen dat de volgende waarheid op hen toepasbaar is.

  “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen” Johannes 8:44.

  “Uw vader is de duivel”: dus is het onmogelijk dat ze God als hun Vader erkennen, dit zou obstructie tegen hun leider satan zijn. Hun ware afkomst zal gezien worden, in wat ze doen en zeggen, want de waarheid kunnen ze niet aanhoren. Het is hun trots en vooroordeel die hun in de weg staan om de vrijheid van Gods genade te aanvaarden. Denk niet dat de macht van satan over hun gering is want we moeten goed begrijpen dan macht en invloed ernstige gevolgen voor de kerk wereldwijd hebben. Hier kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Iemand die blijft zondigen, schrijft Johannes ons die:

  “Bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de aktiviteiten van de duivel een einde te maken” 1 Johannes 3:8 HB.

  Ik weet dat dit voor sommigen een moeilijk onderwerp is. Toch wilde ik dit met jullie delen omdat 'niemand verloren zal gaan'. Een ieder is vrij om het woord van God te aanvaarden of naast zich neer te liggen. Hier dragen we allemaal een eigen verantwoordelijkheid voor. Ook is het niet mijn intentie om wie dan ook te kwetsen. God heeft ons allemaal lief en verlangt naar het moment dat we Jezus' Offer aannemen. Ik wens jullie de wijsheid en de genade van God toe om dit alles te begrijpen.

  Ik wens je een zinvolle dag toe, Fred IJzerman.