Wat duidelijk is

NIEUWE STUDIE

Laat wat duidelijk is ook duidelijk zijn.

“Want U bent de bron van al het leven; als wij in Uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk. Laten Uw volgelingen voortdurend Uw goedheid en liefde mogen ervaren en laten de eerlijke mensen mogen delen in Uw rechtsgevoel” Psalm 36:10-11 HB.

Kijk daar sta je vast niet elke dag bij stil, dat God de Bron van ‘alle leven’ is. Want we worden en zeker in onze tijd meer met ‘de dood’ geconfronteerd dan met het leven. De media drukt ons elke dag met de neus op de feiten dat de dood het voor het zeggen heeft. We vinden het heel normaal en een zekere onverschilligheid over alle ellende heeft zich van ons meester gemaakt.

Goed, nu is het niet mijn bedoeling om het te hebben over al die ellende, maar als je leest dat God de Bron is van al het leven dan vraag je je wel eens af; ‘waarom dan al die ellende?’ hoe is dit dan in onze wereld terecht gekomen? En wie zijn hier de schuldigen van? Had God niet beter Zijn best kunnen doen om dit te voorkomen? Vragen, vragen en nog eens vragen.

Voor een duidelijk antwoord moeten we ver terug de geschiedenis in, en zullen nog eens opnieuw ons oor te luisteren moeten leggen tussen een gesprek wat God met Adam had. Daar kunnen we het antwoord vinden op dit soort vragen. God had heel Zijn Schepping toevertrouwd aan Adam en zijn nageslacht. Maar er waren wel een paar beperkingen. God zei dit:

“Je mag eten van alle bomen in de tuin, alleen niet van de boom die inzicht geeft in goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je sterven” Genesis 2:16-17 GNB.

In dit verbod liggen alle antwoorden waarom de dood zoveel macht heeft in onze wereld. Op het moment dat er van ‘die boom’ werd gegeten maakte de dood woning in het hart en leven van de mens. Die volmaakte band met ‘De Bron van alle leven’ was verbroken. De mens leefde toen gescheiden van de heerlijkheid van God. De dood was heer en meester in Gods mooie schepping.

Ieder mens die na die ongelukkige keuze van de eerste mens geboren wordt leeft onder de heerschappij van ‘de gebroken schepping’. De zonde heeft een grote invloed op ons allemaal. Paulus weet dit zo goed te verwoorden wanneer hij zegt:

“Heeft iets dat goed is me dan de dood gebracht? Natuurlijk niet! Dat heeft de zonde gedaan. De zonde heeft iets goeds gebruikt om mij de dood te bezorgen en daarmee heeft ze haar ware aard getoond. Door het gebod komt uit, hoe zondig de zonde eigenlijk is. Wij weten dat de wet het werk is van de Geest van God. Maar ik ben een mens die van God is vervreemd, ik ben als een slaaf verkocht aan de zonde. Ik begrijp mijn eigen daden niet. Want ik doe niet wat ik graag wil doen, nee, ik doe juist wat ik verafschuw” Romeinen 7:13-15 GNB.

Door de keuze van die enen mens is de relatie met ‘De bron van alle leven’ zo aangetast, dat Paulus tot in het diepst van zijn wezen voelt hoe de zonde zijn leven heeft aangetast. Hij vat het samen met deze worden:

“Samengevat is het zo: Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal” Romeinen 5:12 HB.

De ‘macht van de dood’, beheerst ieder mens. En niemand van ons is in staat om de relatie met God met eigen mogelijkheden te herstellen. Wij zullen allemaal onder ogen moet zien dat wanneer wij het goede willen doen dit overschaduwd wordt door het verkeerde, het kwade dat zich aan ons opdringt.  Zie Romeinen 7:21 Wilbr. vert. Wij zijn niet in staat de band met de “Bron des Levens” te herstellen.

Maar wie kan dit voor ons dan goedmaken, wie kan die scheiding herstellen?

Ook hier is het Paulus die ons laat zien hoe dit kan. De Goddelijke Liefde de allesomvattende genade het onnavolgbare offer van Jezus Christus laat ons ‘de Ontsnappingsroute’ zien. Het is het wonder van het vleesgeworden Woord van God, Jezus Christus. Het Was God, die omwille van onze ongerechtigheid, Zijn Heilige en Rechtvaardige Zoon de macht van de dood liet verbreken in elk detail om ons vrij te kopen met Zijn eigen Leven. Het kruis met al haar gruwelijkheden was het aangewezen zichtbare middel om aan de wereld te tonen dat God ons lijden wilde dragen.

“Hij heeft ons gered en ons geroepen om ons aan hem toe te wijden, niet omdat wij iets gepresteerd hadden, maar omdat het zijn eigen besluit was ons genadig te zijn. Die genade heeft hij voor de aanvang der tijden voor ons weggelegd in Christus Jezus. Maar nu heeft hij die openbaar gemaakt door de verschijning van onze redder, Christus Jezus, die aan de macht van de dood een einde heeft gemaakt en door het evangelie de weg heeft geopend naar een onvergankelijk leven” 2 Timotheüs 1:9-10 GNB.

Laat dit maar eens op je inwerken. Neem er maar eens de tijd voor om die Woorden tot leven te laten komen voor het eerst of bij hernieuwing. De Bron van het Leven is onuitputtelijk gebleken. De Vorst van Het Leven heeft elke vloek van de gevallen schepping verbroken want;

“Christus heeft ons van de vloek van de wet vrijgekocht door voor ons een vervloekte te worden. Want er staat geschreven: Een vloek rust op iedereen die aan een paal is gehangen” Galaten 3:13 GNB.

  • Durf jij hier bij stil te staan?
  • Durf jij te erkennen dat je dit offer ook nodig hebt, elke dag?

Kun jij die genade toelaten in je zondig wezen zodat jij gereinigd kunt worden met Zijn verlossend en vergevend bloed, want zonder dit vergoten bloed bestaat er geen vergeving. Zie  Hebreeën 9:22 Wilbr. vert. Beseffen wij wel de grote waarde van het alles omvattende offer van Jezus Christus? Alleen hierdoor worden wij verloste en bevrijde mensen. Mogelijk lees je dit met kritische ogen met een hart vol opstand. Mogelijkerwijs heeft God voor je afgedaan, omdat jij zo teleurgesteld bent in dit leven of in God. Maar vraag je dan wel oprecht af, wie van al jouw ellende, verdriet, ziekte en pijn dé schuldige is.

Hopelijk ben je nu iets wijzer geworden en heb ik je kunnen wijzen op je Redder en Heer die dit verlossingswerk ook voor jou heeft gedaan. Want:

“Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het eeuwige leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem” Johannes 3:36 HB.

Laat wat duidelijk is ook duidelijk blijven.

Ik wens je een zinvolle dag, Fred.

Datum gemaakt: 30-8-2014
Versie: 5
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?