Onze schuld is voldaan

  “Daarom is Hij precies de hogepriester die wij nodig hebben, Hij is heilig, onberispelijk en onbesmet; Hij is van de zondaars afgezonderd en heeft de hoogste plaats in de hemelen gekregen” Hebreeën 7:26 HB.

  Wanneer er een rekening binnenkomt dan kan soms de schrik je om het hart slaan. Nu al denk je, want je had gehoopt dat je deze betaling nog even kon uitstellen. Maar nee, het staat zwart op wit dat je aan je verplichting moet voldoen. Meestal betaal je het ook wel. Maar wat als je op dit moment niet de middelen voorhanden hebt, welk spaarpotje kun je dan plunderen om het benodigde bedrag bij elkaar te schrapen.

  Dergelijke schuld kan je behoorlijk overvallen, hoewel je wist dat die rekening er aan zat te komen. Met wederzijdse instemming heb je de aankoop zorgvuldig gedaan. Mogelijk kun je uitstel van betaling aanvragen. Maar in deze tijd maak je niet zoveel kans, want iedereen zit op de een of andere manier krap bij kas. Zo gaat dat in crisistijd. Dan worden de voorwaarden strenger gehanteerd. Moet je er dan maar een lening bij afsluiten om die schuld te kunnen betalen? Maar dat is om meer problemen vragen. Want ook dat is met strenge regels omgeven. Soms kun je lenen bij je ouders of vrienden, maar ook dan moet je het geleende terugbetalen.

  Schuld en schuldgevoel zijn vervelende zaken in het leven van alle dag. Zo kun je jaren rondlopen met een schuldgevoel over iets wat zich in het verleden heeft voorgedaan. En hoewel je je best hebt gedaan om het uit te praten zijn er toch restanten schuld achter gebleven. Die hebben zich genesteld in de wanden van je zielenleven. Hoe vaak moet je daar niet aan denken als je de persoon weerziet op straat in je familie op je werk of in de kerk?

  “Velen die waren gaan geloven, kwamen openlijk hun vroegere praktijken bekennen” Handelingen 19:18 GNB.

  Voor dergelijke zaken kun je geen lening afsluiten. Een goed gesprek of je schuld belijden zijn meestal de enige aangewezen ingrediënten. Dan moet je ‘met de billen bloot’, is dan een niet zo fijn gezegde. Wat kun je je dan schamen als je de restanten voelt vreten aan je ziel. En wat kan het een domper zetten op je relatie met de betrokkene.

  "Hij antwoordde hun, ‘Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet, dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken” Jona 1:12 NBG.

  Schuld is een lastig probleem, hoe je het ook kunt verstoppen vroeg of laat ligt het weer open en bloot voor je. En dan is er weer die vraag; 'Hoe ga je dit nu definitief oplossen? Een goed gesprek met een deskundige kan dan heel leerzaam zijn. Maar zijn raad omzetten in daden, oei het blijkt niet zo eenvoudig. Als nu eens iemand met je meeging en het woord voor je voerde, dat zou het een stukje eenvoudiger maken. Maar een goede hulpverlener zal je wel aansturen maar je moet zelf het initiatief nemen, daar kom je niet onderuit. Durf je dan te reageren, als Jona?

  Hoe zou God de Vader over onze fouten nadenken?

  Zou Hij ons afwijzen omdat we al zo vaak de zaak verknald hebben? Zou Hij onze vraag om hulp negeren? Zal Hij je zeggen dat zijn 'vergevingsgezindheid' voor jou weggegooide zorg is? Zou God überhaupt enig verweer tegen je uiten en je afwijzen? Zou voor jou de koek op zijn? Is het mogelijk dat een God van Liefde geen Liefde voor jou meer zou op kunnen brengen? Zou Hij niet een of andere oplossing bedenken, zoals bij Jona?

  Wat kan een mens zich toch af lopen te tobben hoe hij vrij van schulden kan komen. Een leven lang je eigen in het zweet werken? Je leven lang rondlopen met die kwellingen in je ziel die je van binnenuit helemaal verteren?

  Hoe zou God naar jou en mijn schuld kijken?

  “Ik zal hen in de steek laten en naar huis gaan tot zij hun schuld bekennen en Mij weer zoeken. Want zodra zij in de problemen raken, zullen zij weer verlangend naar Mij uitzien. Zij zullen zeggen:

  • Kom, laten we teruggaan naar de HERE.
  • Hij heeft ons verscheurd; Hij zal ons ook genezen.
  • Hij heeft ons geslagen; Hij zal ook onze wonden verbinden”

  Hosea 5:15-6:1 HB.

  Deze woorden houden nogal wat in. Meenden de Israëlieten wat ze zeiden. Of was het een kat en muis spelletje met God. Ze riepen wel om God maar meenden niet wat ze zeiden ze toonden niet oprecht berouw. Een echte verandering in woord en daad werd niet zichtbaar. Daarom liet God het gebeuren dat ze in ballingschap werden weggevoerd. Het volk van God had een sterke voorkeur voor de materiële zegeningen en hadden geen belang bij het eeuwige voordeel dat ze ontvingen door Hem met hun hart te dienen.

  • Wat willen wij verdienen aan ons geloof?
  • Hoe echt is ons berouw
  • Wat gaat er serieus veranderen in je eigen leven?

  Laten we voorzichtig zijn met het veroordelen van de ander, want dat gaat zo gemakkelijk. Uit het boek Job kunnen we de volgende les leren. In het gesprek met zijn vrienden over de schuldvraag zegt Job dit:

  “Alleen Hij is sterk en rechtvaardig. Hij daagt iedereen uit: ‘Wie kan bewijzen dat Ik onrechtvaardig ben?’ Maar ik? Ben ik rechtvaardig? Zelf zeg ik van niet. En ook al was ik volmaakt, dan zou God nog bewijzen dat ik goddeloos was. Ook al was ik absoluut onschuldig, dan zou ik daar nog niet aan durven denken. Ik veracht mijzelf om wat ik ben. Onschuldig en schuldig, het is voor Hem gelijk, want Hij vernietigt  beiden” Job 9:19-22 HB.

  Deze zelfkennis is je hart voor God bloot leggen en in het diepste besef je eigen wezen in afhankelijkheid voor Gods aangezicht los laten. Het zijn woorden die Paulus als volgt samen vat en waarin hij duidelijk aantoont dat wij met heel ons wezen nog verbonden zijn met de ‘gevallen’ schepping.

  “Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar de zonde in mij. Zo ervaar ik steeds weer: Als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe! Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here! Om kort te gaan:

  • Ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God,
  • maar ben in mijn dagelijks leven
  • onderworpen aan de wet van de zonde”

  Romeinen 7:20-25 HB.

  Deze conclusie is voor ons allemaal van levensbelang.

  “Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here!”

  Dit is hét fundament wat er van Godswege is neergelegd. Jezus, de Zoon van God die op het kruis van Golgotha de macht van de zonde verbroken heeft en voor ons de zondeschuld heeft betaald.

  “Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en Hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren” Romeinen 4:25 HB.

  Vanaf nu kunnen we God naderen door Jezus Christus want:

  “We hebben een Hogepriester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een Hogepriester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar Hij werd nooit ongehoorzaam aan God. Daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods troon komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven. Daarom zullen we van Hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want Hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen” Hebreeën 4:15-16 Basic Bijbel

  Er is een Brug gemaakt tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld, een brug tussen God de Vader en de mens. Die Brug is onze Middelaar want:

  “God staat aan de ene kant en de mensen die tegen Hem ingaan, zijn aan de andere kant. En Jezus Christus, Die Zelf mens is, staat als enige Middelaar tussen hen in. Daarvoor heeft Hij Zijn leven gegeven. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt” 1 Timotheüs 2:5-6 HB.

  En hoeveel vragen je nu ook hebt, hoe groot je schuld ook is, met welke schuldgevoelens je nu nog rondloopt; Jezus zegt tegen ons:

  “IK BEN ...  de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen” Johannes 14:6.

  God zegt; “Geloof in Jezus Christus en gij zult behouden worden”.  Zat jij misschien te wachten op een antwoord van God? Zocht je bewijs of God de Vader wel genoeg voor je overhad? Had je behoefte aan troostwoorden die je dicht bij het Vaderhart van God konden brengen? Dan is er nu die Boodschap die; “God op het juiste moment aan de wereld heeft bekendgemaakt”.

  Durf je dit in vertrouwen aan te nemen?

   “Wat ik nu ga zeggen is waar, en iedereen moet het geloven: Jezus Christus is in de wereld gekomen om de mensen te redden die ongehoorzaam zijn aan God. En ikzelf was de ergste van hen! Maar ik heb vergeving gekregen. Zo kon Jezus Christus in mij laten zien hoe geduldig Hij is. Zijn geduld met mij, de slechtste mens, zou zo een voorbeeld zijn voor de mensen die later in Hem zouden geloven en het eeuwige leven zouden krijgen. Voor de Koning van alle eeuwen, de God die wij niet kunnen zien en die nooit sterft, de enige ware God, voor Hem is alle eer en alle macht en majesteit, voor eeuwig! Amen! Zo is het” 1 Timotheüs 1:15-17 Basic Bijbel.

  Ik wens je een zinvolle dag toe, Fred IJzerman.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?