Bij alles wat draait, is het begrip ‘middelpunt’ heel belangrijk. Of je nu gebruik maakt van je fiets je auto een vliegtuig een motor of kruiwagen, als de assen of tandwielen geen goed middelpunt kennen veroorzaakt het onnodige slijtage. Bedenk maar eens waar je zoal een middelpunt nodig hebt. Het zal je verbazen hoe belangrijk het is om een goed middelpunt te hebben van de dingen die je gebruikt.

  Deze slijtage kan de levensduur van producten aanzienlijk bekorten. Het kent dus een groot economisch belang dat iets een goed middelpunt heeft.

  “Christus, het levende woord, was er al voor het begin van alle dingen. God heeft door Hem het leven bekendgemaakt. Met eigen ogen hebben wij Hem gezien, met onze handen Hem aangeraakt1)

  Ook het dagelijks leven kent het gebruik hiervan. In de wiskunde is het exact bepalen van een middelpunt doorslaggevend om een goede berekening te kunnen maken. De meeste beroepen kennen het gebruik van het middelpunt. Er zijn teveel dingen om op te noemen die gebruik maken van het begrip ‘middelpunt’. In ons dagelijks leven krijgen we er ook veel mee te maken. Bepaalde mensen vinden het fijn om de aandacht naar zich toe te trekken om zo zelf in het middelpunt te staan. Dat zijn ‘aandachttrekkers’, die het kennelijk nodig vinden om hun visie te verkondigen als de waarheid. Ze kicken erop wanneer dit uitmondt in een alles nietes strijd. Zulke discussies moeten we proberen te vermijden. Hoe je dit kun doen? Hier is een Bijbels advies:“Blijf dit de gelovigen voorhouden, en bezweer hun bij God niet te twisten over woorden. Het heeft geen enkel nut, het leidt alleen maar tot de ondergang van de toehoorders2)

  “Het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan anderen bekend. Het was bij de Vader, maar is voor ons zichtbaar geworden1)             

  Zijn er nog meer toepassingen voor het begrip, ‘middelpunt’, ja zeker. In de Bijbel komen we het ook tegen. Uiteraard niet als een negatief begrip. Nee, in de Bijbel gaat het om het feit dat wij ‘Het Middelpunt’ van ons bestaan gaan ontdekken. Het Middelpunt waar alles om draait, waaruit alles wat bestaat, uit voort gekomen is. Dit is het Middelpunt van ons bestaan, het centrum, de Bron waaruit wij zijn voortgekomen. Hoor maar wat Johannes er over zegt:

  In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zèlf God.

  • Alles ontstond door Zijn Woord.
  • Zonder Hem is niets ontstaan.
  • Al het bestaande heeft Hij gemaakt.
  • In Hem is eeuwig leven.
  • Dat leven is het licht voor de mensen 3)

  Wel, dit staat niet toe te denken dat wij uit een andere Bron zijn voortgekomen. Goed men probeert aan te tonen dat de schepping van mens en dier zonder de inbreng van Jezus Christus tot stand is gekomen. Maar wij weten dat er een grote tegenstander is en hoe dichter we bij de wederkomst van Jezus Christus komen des te meer we van die tegenstander gaan horen en zien. 4) De eeuwen lange strijd ‘tussen Goed en kwaad’, zal dan voorgoed ten einde komen. God zal de grote tegenstander, de leugenaar van den beginne, de satan doden met de adem van Zijn mond.

  “Maar het priesterlijke werk dat Jezus is toegewezen, is veel verhevener, zoals ook het verbond dat door zijn bemiddeling gesloten werd, beter is, omdat het op betere beloften berust” 5)

  Dan zullen degenen die Het Middelpunt van hemel en aarde Jezus Christus als de Middelaar hebben aangenomen weten in wie ze geloofd hebben. We gaan, we kunnen, dit zelf niet bewijzen. We hoeven ook niet met bewijs te komen hoe God dit alles zal gaan uitvoeren. God heeft voorzegd hoe de feiten zich gaan invullen. Hij kent het eindscenario precies en weet wie de overwinnaars en wie de verliezers zullen zijn. Hadden die verliezers dan geen keuze mogelijkheid? Waren ze gedoemd ten onder te gaan omdat dit voorzegd was? Nee, net zo min als de overwinnaars zeker van hun zaakjes zijn. Want: “Wie dus denkt rechtovereind te staan, moet oppassen dat hij niet komt te vallen” 6) Nee, er is niet voor of tegen ons gekozen. God heeft dit aan ons overgelaten omdat we allemaal de gevolgen van de eerste Adam met ons meedragen.

  “Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. 1)

  Er staat toch immers geschreven: “Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid7) Ik zie hier geen verschil, geen overwinnaars en geen verliezers. Zonder Jezus Christus als het Middelpunt van je leven te kennen, moet je het stellen zonder Gods Heerlijkheid. Omdat we allemaal gezondigd hebben zullen we, ieder voor zich, de keuze moeten maken wie het middelpunt van ons bestaan zal zijn. God roept ons allemaal met dezelfde oproep: “Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij. Wie niet met Mij meewerkt om de mensen bijeen te brengen in mijn koninkrijk, jaagt ze uiteen8) Ook hier zie ik geen verschil! Iedereen zondigde, wie niet voor Hem is, is tegen Hem, wie niet meewerkt, jaagt de boel uiteen.

  “Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren.1)

  Wat is het een voorrecht om weloverwogen de keuze te maken om ‘voor Hem te zijn’. Om dan ook je stem en wat daarbij hoort in te zetten voor Koning Jezus, om ‘Bij één te brengen’. Daardoor laat je tevens zien dat je verbonden bent met ‘Het Middelpunt Jezus Gods Zoon’. En dat dit je vertrekpunt is voor je verdere leven. Dan is het geen dwang om Zijn daden te verkondigen want daar zul je blij van worden. Die blijdschap is trouwens ook ‘de brandstof voor je ziel’, je voedsel wat je zal voeden als je onderweg bent. Vroeger hadden we allemaal wel eens moeite om die woorden te moeten aanhoren, waarin God getuigde;

  “Brood hebt gij niet gegeten, wijn of bedwelmende drank niet gedronken, opdat gij zoudt weten, dat Ik de HERE, uw God, ben9)

  Deze woorden komen we zo vaak tegen in Gods Woord dat ik sterk de indruk heb dat onze Vader het er bij al zijn kinderen in wil timmeren, “IK Ben Uw God”. Deze woorden werden in de loop der tijd een ‘stempel’, die God steeds maar weer op Zijn kinderen drukte. IK BEN UW GOD, houdt daar rekening mee, laat dit uw leven vormen. Zo loopt God de Vader steeds ‘getuigende met ons mee zeggende; IK BEN UW GOD.

  Stel je voor dat onze aardse vaders dit ook zo hadden gedaan, zouden wij dan beter begrepen hebben waarvoor ze ons wilden beschermen. Wat ze bedoelden met hun manier van opvoeden? Het zou mij wel geholpen hebben, want ik was best een hardleerse jongen die het liefst zijn eigen gedachten wilde volgen. En God weet als geen ander dat die ongehoorzaamheid bestreden moet worden, voor ons eigen bestwil. Dan zullen we het er altijd niet mee eens zijn geweest, maar let eens op wat God voor ogen had.

  “Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is; Hij voedt ons op om ons te laten delen in Zijn volmaaktheid10)

  ‘IK BEN DE HEER UW GOD’, waren geen woorden om onze zielen mee te geselen. Het waren veel meer woorden die aangaven, Ik weet:

  • Wat je bezig houdt
  • Wie het op je leven gemunt heeft
  • Hoe verleidelijk de zonde is

  De wereld om je heen is als een zwoele wolk van verleiding die om je heen waait. Kijk dan is deze waarschuwing beslist geen ‘geselslag’, maar een ‘genadeslag’ om de zonde in ons te doden,het zwijgen op te leggen. 11) Kijk dan zijn deze woorden ‘Het Middel tot verlossing’ die God de Vader bekendmaakt, om ons mensen te vangen in Zijn netten van eeuwige liefde. Dan is alles wat Hij doet om ons te corrigeren, hoe pijnlijk ook, Zijn getuigenis van Reddende Kracht: “Omdat Hij u wilde laten voelen dat Hij het is Die voor u heeft gezorgd12)

  “Wat wij van God gehoord hebben en hierbij doorgeven, is dit, God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij Hem horen, maar in het donker leven, liegen wij; wat wij zeggen, is niet waar” 1)

  Zouden de Israëlieten Gods zorg voor hen opgemerkt hebben? Waren ze dankbaar voor Zijn bemoeienis. Tijdens hun bevrijding uit Egypte en op hun reis naar het beloofde land en zelfs toen ze in het beloofde land woonden, hadden de meeste niet veel van Gods zorg voor hun leven gezien.

  En wij, wat hebben wij gezien van Gods zorg in ons dagelijks leven? Ik denk dat velen van ons het niet opmerken wat God de Vader in ons leven doet. We vinden het misschien vanzelfsprekend dat we een baan hebben die ons leven rijkelijk voorziet en denken, ‘dankzij mijn eigen inzet heb ik dit verdiend’. Maar is dit wel zo? Wisten wij van te voren dat we op die positie terecht zouden komen. Of was het; ‘ De heilige Geest die ons geholpen heeft, omdat God wel wist dat we het anders nooit konden bereiken?’ Laten we maar eerlijk zijn, in de meeste gevallen weten we niet eens wat wij bidden moeten. Ook dit weet God; Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen’. 13)

  Wat hebben we aan onszelf te danken en wat aan de genade van God?
  Durf jij je dit af te vragen?

  Was het omdat we zo ‘heilig leefden’, dat we de zegen van God niet konden mislopen? Of hebben we alles te danken aan ‘Gods Centrum’ waar we al onze zorgen mogen neerleggen, waar we volledig tot rust kunnen komen? Bedenk eens, als dat Centrum, Het Middelpunt niets met ons leven te maken wilde hebben, wat was er dan van ons terecht gekomen? Kun je dat overzien? Wanneer dit mogelijk was, had je leven er heel anders uitgezien.

  Dan was het niet zo moeilijk voor de mens geweest om de Boodschap van ‘God is Liefde’ te accepteren. Dan waren wij niet meer op zoek naar de ‘eigen populariteit’ nee, dan hadden wij al heel snel begrepen dat niet wij maar dat Hij het Middelpunt van ons bestaan zou zijn. Dan had het niet meer om ons, maar om Hem gedraaid in ons leven. Dan was het niet wij, maar HIJ. Dan was het, niet Hij heeft ons, maar wij hebben Hem nodig. Dan hadden wij begrepen dat we nooit zonder Hem konden leven. Dan waren we tot de overtuiging gekomen:

  “U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn naam” 14)

  De overtuiging om met anderen te delen dat Hij ons Middelpunt is was niet in ons opgekomen. Het is Gods verlangen dat wij getuigen zijn van dát Middelpunt. Dat ook anderen zullen horen;

  “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht” 15)

  Hoe waar is dit woord? Willen wij erkennen dat wij die mensen zijn die vermoeid en belast zijn? Wanneer dit zo is, kun je dit dan ook accepteren en op zoek gaan wat dit voor jou persoonlijk betekend?

  • Kan het de last van de zonde zijn
  • Kan het de last van een wettisch leven zijn
  • Kan het een overdreven eis van geestelijke leiders zijn
  • Kan het een onderdrukking van de overheid zijn
  • Kan het een twijfel zijn om God te dienen

  Kan het, dit of kan het dat zijn? Een leven zonder Middelpunt maakt een normaal leven bijna onmogelijk. Daar denken we niet aan wanneer het ons voor de wind gaat. Dan kan geloven heel ‘goedkoop’ zijn. Daarom wil Jezus ons leren een ‘ander juk’ te dragen, wat voor ons nooit te zwaar zal worden. Gods leer-plan is zo anders dan het wereldse systeem. Het leer-plan van Jezus  komt uit een zachtmoedig en nederig hart en alles wat Hij van ons vraagt zal het nooit onmogelijk maken voor ons om het te dragen. Alles wat uit Zijn hart komt zal omgeven zijn door rust.

  Kijk eens naar een draaiend tandwiel, dan lijkt het net of het middelpunt stil staat.
  Dan kent dat tandwiel een goed rustig middelpunt.

  Maar een tandwiel waarvan het middelpunt niet precies in het centrum staat, zorgt voor een onrustig draaimoment dat zal de boel aardig verprutsen. Dat brengt heel snel en onnodig, kosten met zich mee. En daar ziet toch niemand op te wachten? Onrustige mensen in je gemeente zorgen voor overlast en onrust. Zij kennen geen Middelpunt waar het in ons leven toch bij een ieder van ons om draait?

  Zijn wij in staat om zelf het goede middelpunt te bepalen, nee? Dan zullen we uit het door onszelf gecreëerde middelpunt moeten stappen om Zijn rust in onze ziel te kunnen ontvangen

  Jezus, Hij wil ons bevrijden van al onze lasten. De rust die we dan ontvangen is niet een leven zonder inspanning, maar een leven in vrede met God.

  Maar hij zorgde voor jullie om je duidelijk te maken dat hij jullie God is.

  1) 1 JOHANNES 1:1-6 HB / 2) 2 TIMOTHEÜS 2:14 GNB / 3) JOHANNES 1:1-3 / 4) 2 THESSALONICENZEN 2:1-12 /  5) HEBREEËN 8:6 GNB / 6) 1 KORINTIËRS 10:12 GNB / 7) ROMEINEN 3:23 GNB / 8) LUKAS 11:23 HB /  9) DEUTERONOMIUM 29:6 NBG / 10) HEBREEËN 12:10 HB / 11) KOLOSSENZEN 3:5 NBG / 12) DEUTERONOMIUM 29:6 HB / 13) ROMEINEN 8:26 HB / 14) JOHANNES 15:16 HB / 15) MATTHEÜS 11:28-30 NBG

  Ik wens je een fijne dag, Fred IJzerman.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?