“Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem” KOLOSSENZEN 1:15-17 NBV.

  Onlangs kwam ik een oude bekende tegen en moest even goed kijken of hij het wel was. We hadden elkaar jaren niet gezien en toch uit de verte zag ik iets bekends en na een lichte twijfeling was ik verrast dat hij het was. Hoe bekend zijn zulke ontmoetingen. Als je dan even de tijd kunt nemen voor elkaar valt er soms een hoop bij te praten. Lief en leed zijn nu eenmaal van die omstandigheden waar niemand van ons van weg kan lopen. Na afloop van ons gesprek was ik blij hem ontmoet te hebben en met de afspraak elkaar wat vaker te ontmoeten gingen we verder met de dagelijkse dingen.

  Dit is zomaar een moment opname dat je eigen leven zo kan beïnvloeden dat je er later dankbaar voor kunt zijn hem ontmoet te hebben. Dit soort ontmoetingen kunnen ons leven radicaal doen veranderen. Je kent het wel, je zit in een moeilijke periode, hoe fijn is het dan dat je een goede vriend ontmoet die precies begrijpt wat jij hebt meegemaakt. Het liefst zou je hem elke dag willen spreken omdat hij zoveel goede antwoorden heeft die je kijk op jou omstandigheden totaal doen veranderen. Het is net of die goede vriend je door en door kent. Alles van je leven begrijpt hij en je voelt geen enkele belemmering om je hele ziel en zaligheid met hem te bespreken.

  Hoeveel van dergelijke vrienden ken jij?

  Goed er zijn er die heel dicht bij je staan, maar vertrouw jij je diepste gevoelens en emoties ook aan die ander toe? Ik denk dat je dan best eens even twijfelt, of je die drempel wilt overgaan. Want sommige dingen daar wil je niet meer aan herinnerd worden, dat doet veel te veel pijn. En de consequentie van iets openbaar maken, moet je ook maar aan kunnen. Nee, vrienden en vriendinnen zijn fijn, maar ieder van ons zal zo de grenzen kennen waar die ander niet overheen mag gaan. Dat zijn de diepste beroerselen van je eigen hart.

  En toch is er een Vriend die over ‘die grenzen’ heen kijkt, die weet wat er tussen de coulissen van je leven afspeelt. Meestal heb je het niet door, maar Hij is altijd op de achtergrond aanwezig en weet wat er werkelijk aan de hand is. Hij staat al heel je leven ‘tussen jouw coulissen’ te wachten en toe te kijken tot jij een beroep op Hem doet. En ook al behoort je hart nog niet aan Hem toe of dien je andere goden, lees dan deze verzen eens met grote aandacht.

  “Als wij Uw naam hadden vergeten en vreemde goden vereerd zouden hebben, zou God dat immers altijd merken? Hij kent immers elke uithoek van het menselijk hart?” PSALMEN 44:21-22 HB.

  Ben jij God vergeten? Dien en vereer jij een andere god? Dat gaat voor God de Vader niet ongemerkt voorbij. Hij bemerkt dit omdat Hij je hart aanziet; “Hij kent immers elke uithoek van het menselijk hart?”

  “Heer,

  • U doorgrondt me,
  • U kent me.
  • U ziet mij of ik nu zit of sta.
  • U verstaat mijn gedachten al van verre.
  • U slaat mij gade of ik nu rust of werk.
  • Wat ik ook doe: het is u vertrouwd.
  • Voor er een woord over mijn lippen komt, weet u al, Heer, wat ik denk”

  PSALM 139:1-4 GNB.

  Wat kunnen dergelijke woorden je aangrijpen als je in de penarie zit, wat kan het je dan bemoedigen dat Hij alles van je weet. Dat kan betekenen dat je je diep schaamt of dat er iets van grote dankbaarheid in je hart opborrelt.

  Lees daarom deze PSALM 139 maar eens helemaal door dan begrijp je veel meer hoe trouw God de Vader over jouw leven zal waken. Het kan een diepe les voor ons allemaal zijn als we tot het besef komen dat we nooit, maar dan ook nooit kunnen wegvluchten van Gods aanwezigheid. Toen Samuël een andere koning moest kiezen, zag hij aan wat voor ogen was, en God sprak hem daarop aan:

  “Maar de HERE zei tegen hem: “Beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte, want dit is niet de man die Ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan u! De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar Ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is” 1 SAMUËL 16:7 HB.

  Begrijpen we er nu iets meer van? Bij God gaat het niet om de uiterlijke zaken maar om de overleggingen van het hart, Hij beoordeeld onze ‘innerlijke mens’.

  Dat zal ons óf verontrusten óf tot rust brengen.

  Het is maar net hoe wij hier mee om gaan. Aanvaarden wij Gods aanwezigheid in ons leven of willen we niets van Hem weten. Deze keuze zal het verschil maken:

  • Tussen rust en onrust
  • Tussen vergeven worden of door de zonde verteerd worden
  • Tussen een leven wat schoon is of vuiler wordt
  • Tussen gebukt gaan onder het juk van de zonde of werkelijk vrij zijn
  • Tussen het weten een kind van Hem te zijn of verloren gaan

  Dit alles, en nog veel meer, zal het verschil maken zolang je geen keuze maakt voor God de Vader, die voor het oog onzichtbaar lijkt, maar; “Maar zijn Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is” JOHANNES 1:18 BASICBIJBEL.

  Dat is het allergrootste wonder, dat de zoon van God Mens is geworden om ons terug te geven wat wij ondereg verloren zijn. Hij kan de verloren relatie met God de Vader weer herstellen, want;

  “God staat aan de ene kant en de mensen die tegen Hem ingaan, zijn aan de andere kant. En Jezus Christus, Die Zelf mens is, staat als enige middelaar tussen hen in” 1 TIMOTHEÜS 2:5 HB.

  Voor dit doel kwam Hij in deze zondige wereld in jou stad en straat om een ‘onverdiende’ dood te sterven, om onze opstandige harten weer te verenigen met De Schepper. Als je nu op dit moment het gevoel hebt van Hem gescheiden te zijn, dan kan Jezus ‘onze Middelaar’ ons weer terug brengen bij God de Vader. Dat is de Kracht van Zijn offer. Ik leg deze vraag maar heel duidelijk aan je voor, ‘Mag Hij Dat?’

  Hoe goed ken jij je vrienden?

  De allerbeste vrienden zullen dit nooit voor je kunnen doen. Goed, ze zijn bereid om een nier af te staan, of hun lichaam over te dragen aan de medische wetenschap. Maar iemand van de ‘werkelijk dood’ redden dat kan niemand van ons. Daarom werd Jezus ‘vlees en bloed’ voor ons en vereenzelvigde Zichzelf met de mens. En met Zijn eigen ‘vlees en bloed’ betaalde Hij de rekening ‘van én voor’, ons allemaal. Zijn Offer heeft elke macht van satan en de demonen wereld verbroken.

  Lees nu deze woorden en roep het maar hardop uit:

  “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid” JOHANNES 1:14 NBG.

  Mag de eeuwige aanwezigheid van Jezus ‘Hét Licht zijn in jou leven? Mag Hij elke vorm van eeuwige duisternis uit je leven teniet doen? Mag Hij je terugbrengen bij wie je ‘thuishoort’, God de Vader? Begrijp me goed, dit alles geeft Jezus alleen omdat jij ervoor kiest, omdat jij het graag wilt hebben. Niemand zal je ertoe dwingen, het moet je vrijwillige keuze zijn om voor eeuwig in Zijn Koninkrijk van licht te leven. Dan zal de toekomst er anders uit gaan zien. Want je mag dan over de grenzen van je eigen tijdelijkheid heen zien. Want er gloort een horizon die alles wat volmaakt en eeuwig is in zich herbergt.

  Stemt dit je tot diepe dankbaarheid of jaagt je dit in de boom en wil je alleen maar van een door jouw gekozen veilige manier toekijken? Weet dan dat Jezus je ook daar ziet en tegen je zegt net als bij Zacheüs:

  “Toen Jezus bij de boom kwam, keek Hij omhoog en zei tegen Zacheüs, kom vlug naar beneden. Want Ik moet vandaag bij jou op bezoek komen. Zacheüs kwam vlug naar beneden en ontving Hem blij als gast in zijn huis” LUCAS 19:5-6 BASICBIJBEL.

  Want ik moet vandaag bij jou op bezoek komen. Wat mag of kan dit voor jou betekenen? En hoe reageer jij op Zijn oproep om uit jou ‘verstopplekje’ te komen? De keuze van Zacheüs is overduidelijk. Misschien heeft hij hier jaren op zitten wachten, door zijn beroep was hij een eenzaam mens geworden. Dus hoe vereert was hij toen Jezus hem ‘Persoonlijk’ bij zijn naam riep.

  Wat doet dit met jou en met mij?

  Aan het begin van deze studie hebben we dit gelezen: “In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare” KOLOSSENZEN 1:15-17 NBG.

  Wanneer we begrijpen dat jij en ik ook bij ‘dit alles’ behoren, dan kan dit je helpen om Zijn Beeld in jezelf te ontdekken. Dat Hij ons altijd gadeslaat om ons te helpen dit leven te kunnen leven. Hoeveel Beeld van God zien we in ons eigen leven in ons dagelijks bestaan? Mag Hij uit de coulissen van je bestaan tevoorschijn komen? Mag Hij je voorgaan als je leidsman om je veilig door dit aardse bestaan te leiden naar je ‘Hemelse bestemming?

  Ik hoop dat je daar nog eens over na wilt denken, of dat het je bevestigt omdat je Hem al kent in je leven. Mogelijk heb je hierover een getuigenis in je hart, wat je met ons wilt delen en mogen plaatsen op deze site. Dan kan jouw verhaal anderen weer bemoedigen. Ik wil je uitdagen om hier eens over na te denken en dan zien we uit naar jouw verhaal. Hoe dit allemaal moet kun je lezen bij welkom en klik dan op ‘Een getuigenis’.

  Ik wens je een zinvolle dag toe, Fred IJzerman.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?