Alles geven

Het woord ‘alles’ is in ons taalbesef voor meerdere uitleg vatbaar. Zo kun je in de sport alles geven, je bent er dan helemaal voor gegaan. Zo kun je alles geven voor je kinderen of je partner. Maar ‘alles weggeven’ voor een zendingsdoel, dan is voor velen de toepassing anders. Dan kent alles, ineens veel beperkingen.

Maar stel dat God je roept om in het ver-weg-gistan Hem te gaan dienen, is alles dan ook alles? Of leven we dan met hetzelfde inzicht als Petrus:

“Wij hebben wél alles verlaten om u te volgen, wat zullen wij krijgen” MATTHEÜS 19:27 GNB.

Veel mensen denken dat rijkdom een bijzondere zegen van God is. De joodse cultuur zat zo ook in elkaar, “Wat zullen we ervoor terugkrijgen?” maar de beloning die Jezus ons voorspiegelt, kent een heel ander fundament. God beloont de mensen op basis van Zijn Rechtvaardigheid.

“Als u deze geboden en wetten van de HERE, uw God, die ik u vandaag bekend maak, volledig gehoorzaamt, zal Hij u boven alle volken van de aarde verheffen. Dit zijn de zegeningen DIE OVER U ZULLEN KOMENDEUTERONOMIUM 28:1-2.

En dan worden de zegeningen genoemd waarmee God het volk zegent c.q. beloont. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat gehoorzaamheid werd beloond, alleen zien we hier dat de zegeningen zijn bestemd voor het tijdelijke en niet voor het eeuwige leven.

Dat is een heel kwetsbare beloning die snel tot wankelen kan komen, want de geest is sterk maar het vlees is zwak. Aardse zegeningen zijn onderhevig aan ons gedrag. Dat zien we door heel ons leven terug, doen we het goed, dan klinken daar de zo bekende woorden, ‘goed gedaan’. Maar het blijft breekbaar, dus is deze waarschuwing niet overbodig.

“Wees toch op je hoede en bid. Anders zal de verleiding je te sterk worden. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak” MATTHEÜS 26:41 HB.

Lees ook dit bewijs met aandacht:

“De duivel is uw vader en wat uw vader wil, wilt u ook graag doen. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aartsleugenaar, hij is de vader van de leugenJOHANNES 8:44 GNB.

De geest wil wel, maar het vlees, dat zal altijd voor een nederlaag kunnen zorgen. Hieruit kunnen we leren dat gehoorzaamheid en beloning niet hand in hand gaan. Nee, er bestaat een voortdurende strijd tussen wat de geest verlangt en wat het vlees uitwerkt. Ze zullen het nooit met elkaar kunnen vinden, omdat ze van nature elkaars vijanden zijn. Elke communicatie is op voorhand gedoemd tot mislukken, want leven en dood kent geen broederlijke banden.

In dat gesprek wat Jezus met de Joden had legde Hij uit, hoe het zat met de beïnvloeding van hun wil. In dat gesprek legde Jezus; ‘de wortel van alle leugenspraak bloot’.  Dat dit een pittig gesprek was blijkt uit hun reactie: ‘Zie je wel, we hebben het jullie toch gezegd, Hij is een Samaritaan en bezeten. Maar Jezus ontkent dit’. (Vrije weergave van JOHANNES 8:48-49.)

Over de strijd die de mens voert tegen goed en kwaad is al heel wat geschreven. Dat maakt ons duidelijk dat het een serieus vraagstuk is. De reden van die strijd ligt in het feit dat het winnen of verliezen alles te maken heeft met waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Daarom is deze studie ook zo interessant, want alles;

  • Geven om Jezus wil of,
  • Verliezen omdat de satan dat wil.

Daar is nogal wat. Die twee krachtige naturen, de een van boven en de ander van beneden, willen ons leven absoluut beheersen. Omdat we zwak zijn doen we liever wat de machten van beneden willen dan dat we de Macht van Boven gehoorzamen. En hoe dit werkt, dat kun je heel eenvoudig testen.

Als iemand die jou dierbaar is, jou de waarheid verteld over iets wat je zou moeten veranderen in je leven, wat nogal ingrijpend is, wat doe je dan. Ga je dan samen uit eten als bedankje, of zeg je dan iets om de ander het zwijgen op te leggen?

Meer is niet nodig om te weten of het werkt. Hoe ik daar zo zeker van ben, luister naar wat Jezus hier over zegt:“Als mijn Plaatsvervanger komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel” JOHANNES 16:8 HB. We weten het door de heilige Geest, die stem is zo overtuigend over wat er fout gaat in ons leven, dat het eigenlijk veel eenvoudiger is om hieraan toe te geven dan om dit te ontkennen. (DIT KUN JE TROUWENS OP DEZELFDE MANIER TESTEN.)

De enige kracht om vrijheid te ontvangen over alles wat slecht is, is door de heilige Geest die ons daarvoor krachtig zal toerusten. Waarom God ons op zoveel manieren te hulp komt om alles op elk terrein te kunnen geven, is omdat we allemaal last hebben van dezelfde slechte natuur waar we wel over kunnen heersen (GENESIS 4:7) maar die we niet kunnen uitschakelen. Alleen door de kracht van de heilige geest kunnen we deze boze natuur aanpakken, die Jezus al overwonnen heeft maar nog niet van deze aarde uitgebannen is. Hoe kunnen we de Boze macht overwinnen?

“U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de Geest; tenminste als de Geest van God in u woont” ROMEINEN 8:9 HB.

Veel mensen vragen zich af, hoe kan ik me laten leiden door de Geest. Stel je voor dat je een blinde naar de super zult brengen voor de wekelijkse boodschap. Maar wanneer jij aan haar laat weten dat je nu linksaf moet en zij gaat rechtdoor dan heb je een conflict. Dan doet zij niet wat jij wilt, wat nodig is om haar bij Dé bestemming uit te laten komen. Dus je laat je leiden door de heilige Geest als jij alles wilt doen wat nodig is om bij Gods doel uit te komen, dat doel is de hemel. De sleutel om dit alles te begrijpen en te ontvangen is die andere Geest die ons denken beheerst.

Een tekst die mij altijd weer uitdaagt om alles te geven zegt dit: “Maar u weet beter,

  • U hebt immers van hem gehoord
  • U hebt Christus leren kennen
  • U bent in hem onderwezen
  • U hebt geleerd wat de waarheid van Jezus is” EFEZIËRS 4:20-21.

Ga eens na hoe vaak er in het Nieuwe Testament gesproken wordt over vernieuwing. Dat is wel zoveel dat wij met geen mogelijkheid om het feit heen kunnen, om anders te zijn dan de niet christen. De mensen om ons heen behoren een verschil te zien in onze manier van leven. Zie je geen verschil dan moet je nodig bovenstaand Bijbelvers grondig bestuderen. Hoewel verandering door Christus een proces is, moet men toch vanaf de eerste geestelijke geboortedag, de wedergeboorte laten zien dat je van Christus bent. Je hebt de zondige natuur afgelegd en de nieuwe natuur die van Jezus Christus, aangedaan. Dit kan, want we zijn nooit een willoos slachtoffer van de zonde geweest. (WE MOETEN EROVER HEERSEN, ZIE GENESIS 4:7.)

De wedergeboorte wil ook zeggen dat er een nieuwe natuur in ons geboren werd toen Jezus Christus in ons kwam wonen. Die ‘natuur van Boven’, zal ons blijvend aansporen in ons denken en handelen, om Jezus te laten zien.

Wie al langer Jezus volgt en even terugkijkt, zal een positieve verandering moeten zien in, denken en handelen. Het gaat mogelijk heel langzaam, maar het proces gaat door. Er zal steeds meer van de Nieuwe mens zichtbaar in ons worden. Lees ook deze verzen, ROMEINEN 6:6; 8:9; GALATEN 5:16-26; KOLOSSENZEN 3:3-8.

Wie begrijpt wat de nieuwe mens allemaal ontvangt zal zich met ‘alles wat in hem is’, nog meer toewijden aan de vernieuwing van ons denken. En in dit proces wordt precies het ‘alles geven’ zichtbaar.

Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe klerenEFEZIËRS 4:23-24 HB.

Dit is zo belangrijk dat we het niet vaak genoeg kunnen zeggen, want we moeten leren om de krachten en machten te negeren. Paulus schrijft:

“Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt” GALATEN 5:17 HB.

Het zou betekenen dat goede mensen rijk en gezond zijn en dat zondige mensen dit niet kunnen ontvangen. Dit kan onze zienswijze sterk beïnvloeden. Want hierdoor kunnen we zeggen dat armoede, lijden en ziekte je eigen schuld zijn. Je hebt het over jezelf afgeroepen omdat je zondigde.

Kan een dergelijk standpunt uit het Vaderhart van God komen?

Is dat de ‘God is liefde’, werkwijze? Wie doorleest ziet dat deze conclusie geen openbaring is van Zijn liefde. Het is veel meer een loon dat zich uitbetaalt in straf, omdat je het bestaan van God verwerpt, dat is; ‘de zonde tegen de heilige Geest’.

“Maar wie lastert tegen den Heiligen Geest, krijgt in eeuwigheid geen vergiffenis, maar hij is schuldig aan een eeuwige zonde” MARKUS 3:29 P.CAN.VERT.

De gehoorzaamheid die hoort bij dit leven zal een les zijn voor ons allemaal. Want daar gaat het God om, we zijn niet bestemt voor deze wereld, maar voor de nieuwe hemel en aarde. Die beloning is nu al ons deel, aan ons belooft, maar nog niet zichtbaar in onze wereld of in ons leven. Dat komt nog en heeft alles te maken met onze gehoorzaamheid aan God en Zijn woord. Wanneer onze daden van geloof door God zouden beloond worden met materiële zaken, ligt het voor de hand dat we zeggen; ‘dat dit alles verkregen is op grond van eigen prestaties’. Dan zijn we ‘plofchristenen’ geworden, onze motieven zijn dan onzuiver en niet van God.

Dan zouden we Hem kunnen aanklagen van voortrekkerei. Want als God elke geloofsdaad zou belonen met materiële zegeningen, dan is de kans heel groot dat we daden ontwikkelen die heel onzuiver van motief zijn. Want we kunnen dan vol trots zeggen; ‘kijk eens hoe goed ik ben’? We zouden dan gaan bluffen en zeggen dat het onze eigen verdiensten zijn. Het verlies zou groter dan de winst zijn.

Om dat te voorkomen leerde Jezus ons dit:

“Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen uit liefde voor Mij verlaat en andere mensen over het plan van God vertelt,krijgt honderd keer zoveel terug. Hier en nu. Huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en bezittingen; dat staat vast. Maar hij zal ook worden vervolgd. EN IN DE KOMENDE WERELD KRIJGT HIJ HET EEUWIGE LEVEN. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten" MARKUS 10:29-31 HB.

Wie hier de tijd voor neemt om te ontdekken wat dit wil zeggen voor je eigen omgang met God de Vader, komt uit bij de kern van Gods doel met jouw leven. Alles geven is een positief gedrag dat ieder kind van God als heel normaal zou moeten zien. Maar ‘alles geven’, is bijna een onmogelijke zaak zou je kunnen zeggen. Maar wie zijn familie verliest omdat hij of zij een kind van God is, of is geworden, kan er op rekenen dat God ingrijpt. Je krijgt altijd méér terug dan je gegeven hebt. Hier zien we iets heel bijzonders; ‘in de nieuwe toekomstige wereld zijn de waarden van deze wereld omgedraaid. En die ‘omgedraaide waarde en normen’, dat mag een kind van God elke dag oefenen in de kerk en daarbuiten.

“Wie groot was zal klein zijn en wie klein was zal in de hemel groot zijn. Wie de voornaamste wil zijn, moet ieders slaaf worden. Want zelfs de Mensenzoon, is niet gekomen om Zich te laten dienen. Nee, Hij kwam om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen”. Vrije weergave van MARCUS 10:42-45 uit Het Boek.

Onze verdorven wereld kent een grote verwarring van normen en waarden. De vijand weet heel nauwgezet gebruik te maken van die verwarring en stuurt ons elke dag boodschappen om dit in stand te houden. Begrijpen we nu ook dat Reclame het toverwoord is om mensen in verwarring te brengen? Al deze ‘richtingaanwijzers’ willen ons doen geloven hoe belangrijk het is dat jij je goed moet voelen. Onderzoek maar eens hoeveel tijd, energie en geld je geeft aan middelen voor de buitenkant en hoe weinig aandacht, tijd en geestkracht je inzet om je innerlijke mens te voeden. Velen van ons zouden schrikken.

Maar deze boodschappers zorgen ervoor dat wij de grootste moeite hebben om op dezelfde manier als Jezus, ‘vrijgevig te zijn’.

Ons ‘zintuiglijk verlangen’, is een emotionele kracht die op elk terrein van ons aardse leven de honger wil stillen en zoekt daarom bevrediging op het gebied van; oor, oog, neus, tong en het lichaam. Want het horen, zien, ruiken, proeven en ons lichaam wordt vooral gebruikt voor zintuiglijke bevrediging, uitspattingen op gebied van seks, eten, amusement en dergelijke. Maar, de op de wereld gerichte ziel zal genezen moeten worden om een inzichtelijke vernieuwing te ondergaan. Wantdit doorlopend verlangen naar zintuiglijke bevrediging, is de oorzaak van onze strijd om alles te geven in navolging aan Jezus Christus.

Dan weten we dat de aardse zegeningen bij dit leven horen, maar dat de hemelse zegeningen het karakter van de hemel laten zien.

Toen Jezus het geefgedrag bij de kerk bestudeerde, keek hij niet over de schouder van de penningmeester mee. Ook controleerde hij de bankafschriften niet van de grootverdieners, en bij het invullen van het belastingdienstformulier bediende Hij ons ook niet van commentaar. Dat liet Hij allemaal aan de eigen verantwoordelijkheid over. De beste manier om het geefgedrag van de kerk te controleren was bij de ‘offerkist’.

Lees nu het verslag van Jezus wat Hij rond stuurde aan de kerk van alle tijden;

“Die arme weduwe heeft er meer in gedaan dan al die anderen. Want allemaal hebben ze er iets ingegooid van hun rijkdom, maar zij van haar armoede: zij heeft alles wat ze had erin gegooid, alles waarvan ze moest leven” LUKAS 21:3-4 GNB.

Alles waarvan ze moest leven zat nu in de ‘offerkist’. (de voorloper van onze collectezak.) Voor haar was alles ook werkelijk alles.

  • Werd ze hiertoe gedwongen, nee
  • Was het haar eigen vrije wil om dit te doen, ja

Zij wist wat geven was. Ze kende de kracht van de vrije wil om te geven. Bij haar zien we geen rekensommetjes van hoeveel+kerkbezoek=is mijn plicht om te geven, maar wie geeft in geloof die ontvangt, dat was de uitkomst van haar kerkelijke vrijgevigheid. Zij liet haar hart en niet haar verstand spreken. Niet hoeveel moet ik, maar hoeveel kan ik geven, was haar instelling. Wat een contrast met hoe wij vaak met geld en goederen omgaan. Zij durfde zich te begeven op het terrein van alles geven om Hem te dienen.

Wij denken er vaak nog over na hoeveel we moeten geven van wat we niet nodig hebben. Die weduwe gaf alles van wat ze wél nodig had. Wat bepaalt onze inzet aan talenten en middelen op de hedendaagse kerk te dienen en te zegenen? Het voorbeeld van deze weduwe is een getuigenis voor de hele wereld, dat van ons ook?

Ze had deze instelling:

“Ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn” FILIPPENZEN 3:8 HB.

De balans opmaken is iets wat een zakenman regelmatig moet doen. Hij moet weten hoe ‘verlies en winst’, zich tot elkaar verhouden. Dat is wat Paulus hier ook doet, hij overdenkt alles om vast te stellen wat waardeloos was in vergelijking met het kennen van Jezus Christus. Ik hoor niet vaak dat iemand dit ook doet, om te ontdekken wat hij of zij moet herzien in de relatie met God de Vader.

Dat is ook niet zo eenvoudig, want het gaat hier om de persoonlijke relatie die je hebt met Jezus Christus. De vraag die Paulus stelde was; of dit meer was dan al het andere in je leven. En of je bereidt bent om die dingen bij grofvuil te zetten om er radicaal mee af te rekenen. Dat is niet eenvoudig, maar het moet wel ons ‘hoogste doel’ zijn. Wie van ons zou durven aangeven wat hij hoger aanslaat dan de relatie met Christus. En toch krijgen we hier de meeste vragen over, iedereen heeft vroeg of laat de behoefte om het met God de Vader in orde te hebben.

Wat moet jij, wat moet ik weggooien, om Jezus Christus, of nog meer van Christus, te ontvangen in je leven? Als je ontdekt dat je de verkeerde prioriteiten tot het hoogste doel in je leven hebt gesteld, kun je ze nu dan als waardeloos weggooien omdat het je belemmert Jezus Christus te kennen? In hoeverre heb je de mogelijkheid om alles wat je tot nu toe bereikt of gedaan hebt te herzien? Mag de liefde van God de Vader, je vertellen wat niets meer waard is in vergelijking met ‘het één met Jezus’ zijn?

Dat je daar even over gaat nadenken staat voor mij wel vast. Want zolang ‘ja, en nee, geest en vlees’ tegenover elkaar staan, kun je kiezen, zodat jij niet langer zult doen wat je gewend was te doen. Mogelijk kunnen deze verzen je hierbij helpen;

”En als Hij ziet wat allemaal is bereikt door Zijn zware lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen” JESAJA 53:11HB.

“Het eeuwige leven is dat zij U kennen als de enig ware God, en Jezus als de Christus Die U naar de aarde hebt gestuurd” JOHANNES 17:3 HB.

“Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaanEFEZIËRS 4:13 HB.

“Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan: Allen, die een even heerlijk geloof hebben als wij. Dat geloof hebben wij gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus” 2 PETRUS 1:1 HB.

Er was eens een arme kappersknecht, en zijn gebed was:

‘Heer ik zal U dienen als ik een goede kapperszaak heb’.

Toen hem veel later werd gevraagd of God zijn gebed verhoord had zei hij: ‘dat zal ik u vertellen. Eerst dacht ik God verhoort mij niet, maar toen ik bleef bidden kreeg ik waar ik om had gevraagd, en nu beste man; ik heb aan niets gebrek’. En op de vraag of hij nu God ging dienen zei hij: ‘tja, daar heb ik nu geen tijd voor’.

De fout van deze man was dat hij de volgorde van, alles geven had aangepast. Heer als U mij geeft… , dan ga ik… , herkennen we dit, ‘alles’ geven eindigt meestal in de bodemloze put van ons eigen ik. En zo gebruiken we Gods zegeningen om ons eigen leven beter uit te laten komen ten koste van een verloren wereld.

“Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen”. Dat is geven volgens Gods volgorde. En wat je dan geschonken zal worden? Wees er maar van overtuigd dat God de Vader je in alles zal verbazen. MATTHEÜS 6:33 HB.

Ik wens je een fijne dag Fred IJzerman

Datum gemaakt: 3-7-2013
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?