Zinvol leven

Week 39 – Heb jij dit in de hand?

Het begrip leven kent verschillende betekenissen. Zo kun je aan het leven hangen, en verlangen om dit leven los te laten. Je kunt serieus of losbandig in het leven staan. Zo kun je vast lopen in het leven of je leeft je eigen leven en hebt lak aan iedereen. Het begrip ‘zinvol leven’ wil zoiets zeggen als, ‘nuttig leven, redelijk in het leven staan, of verstandig met het leven omgaan’. Als christen onderscheiden we drie soorten leven, een natuurlijk, een eeuwig en een opstandings-leven. Deze drie horen bij elkaar en kenmerken we als een nuttig leven. Een leven dat eeuwigheidswaarde heeft ontvangen door het offer van Jezus Christus.

Elk leven begint als een ‘natuurlijk’ leven, dat een gave van God is. De oorsprong van ons leven vinden we in GENESIS 2:7. Of zoals Job het zo mooi weet te omschrijven: “De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Ontzagwekkende doet mij leven” JOB. 33:4; HANDELINGEN 17:25. Maar wat doen wij met ons leven? Erkennen wij dat het God is die over ons leven beschikt, danken wij Hem omdat Hij ons doen en laten bepaald? DANIËL 5:23. Je kunt natuurlijk denken dat je het leven zelf in de hand hebt, en voor een zeker deel is dat ook zo, maar dan wel omdat God dit wil. Maar de uiteindelijke macht over ons leven berust bij God, Hij kan: “overvloed geven van dagen” PSALM 91:16. Ook is het God die ons leven op Zijn tijd tot een einde kan brengen: “Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven” PREDIKER 12:7. Zo zien we dat God van het begin tot het einde van ons leven bij ons betrokken is. En omdat Hij weet in welke wereld wij leven, omgeeft Hij ons met voorschriften om ons tegen de zonde te beschermen. Dit omdat wij zo kostbaar zijn in Gods ogen.

Dat is ook de reden dat Jezus naar ons is toegekomen om te laten zien dat het God menens was. God wist dat wij niet eeuwig in deze gevallen schepping konden leven. Daar had Hij ons niet voor geschapen. Zo stijgt de eeuwigheid ver boven de tijdelijkheid van dit leven uit. Overal in de Bijbel laat God dít zien: “U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde” PSALM 16:11. Daarom is het woord van God zo belangrijk, want: “Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen” SPREUKEN 3:18.

De waarheid over een zinvol leven komt in het Nieuwe Testament heel duidelijk naar voren.

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen” JOHANNES 1:2-4.

Jezus is de Bron van al het leven en door Hem te erkennen als Heer van ons leven, zijn we in staat om een zinvol leven te leiden en ervan te genieten zoals Hij het bedoeld heeft. Wie dit niet wil, moet veel missen in het leven want: “Wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” JOHANNES 3:36. Het doel van een eeuwig leven begint op het moment dat we Jezus aanvaarden in ons leven. Dan gaan we zinvol leven omdat we de ‘Eeuwigheid’ in ons leven meedragen. Iemand die Jezus verwerpt blijft een ‘natuurlijk mens’, omdat hij geestelijk nog niet tot leven is gekomen. Onze geestelijke dood, noemt Johannes “de toorn van God”, maar dat is door het offer van Jezus Christus aan het kruis vernietigt. Om hier deel aan te krijgen moeten we dit aanvaarden. Zie ook EFEZIËRS 2:1-6 en ROMEINEN 8:11.

Tot slot nog iets over het opstandings-leven. Jezus zegt: “jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven” JOHANNES 14:19. Zoals Jezus is opgestaan uit de dood zullen ook wij met Hem opgewekt worden en deel krijgen aan Zijn opstandings-leven. Voor meer informatie hierover is het goed om Romeinen 15 te lezen. Het opsatangs-lichaam is een ‘geestelijk lichaam’ dat dan aangepast zal zijn (vrij zal zijn van zonde, ziekte en dood) om een eeuwig bestaan te kennen op de nieuwe aarde.

Hoe zinvol is jouw leven, op dit moment? Kent het eeuwigheids-waarde? Ik hoop dat je nog eens na zult denken over het feit dat wie Jezus kent een zinvol leven kan leiden ook al zijn de omstandigheden anders dan je zou wensen. Hoe zinvol zal jouw leven zijn, die keus is aan jou.

Ik wens je een fijne dag, Fred

 

Voor meer studie

 

 

Maandag

1 Petrus 2:21-25

Een voorbeeld gegeven

Dinsdag

Spreuken 16:5

De HEER verafschuwt

Woensdag

Jesaja 26:13

Uw naam zullen wij prijzen

Donderdag

Efeziërs 3:18-19

De liefde van Christus kennen

Vrijdag

Psalm 103:12-14

Zo liefdevol is de HEER

Zaterdag

Efeziërs 5:17-20

Laat de Geest u vervullen

Zondag

Jeremia 50:20

Zal ik vergeven

Maandag

Johannes 15:13

Er is geen grotere liefde

 

Datum gemaakt: 7-2-2013
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?