Gods autoriteit

Week 43 – Kun jij daar verantwoord mee omgaan?

Bij het woord ‘autoriteit’ voelen velen van ons zich niet op hun gemak. En om gelijk maar de vinger op de zere plek te leggen, dit komt omdat anderen nogal autoritair met hen zijn omgegaan. Om die reden is het goed om hier eens bij stil te staan. Op alle terreinen hebben we mensen met veel deskundigheid nodig. Deze mensen kom je tegen bij de Overheid op Universiteiten in Kerken in de ontwikkeling van producten, het bouwen van grote projecten maar ook bij medicijn en onderzoek naar ziekten, enz. In al deze gebieden komen we mensen tegen die soms niet verantwoord (kunnen) omgaan met het begrip autoriteit. Mensen met autoritair gezag hebben macht om een persoon of een organisatie te leiden. Begrijp dit goed, autoriteit moet voor een gezonde basis in de maatschappij zorgen om anarchie te voorkomen.

En hier ging en gaat het vaak mis. Omdat mensen niet goed kunnen omgaan met autoriteit. Helaas komen we dit in alle lagen van onze maatschappij tegen, dus ook in gezin en kerk. Dit heeft geleid tot gezinsproblemen en veel kerkversplintering en leegloop. Jammer maar waar. Om ons als christenen te beseffen hoe we met autoriteit kunnen omgaan is het goed om dit begrip eens naast de bediening van Jezus te leggen. Want waar haalde Hij zijn autoriteit zijn gezag vandaan? Werd dit hem toegekend door mensen omdat zij vonden dat Hij goede dingen deed? Of was het een door Hem zelf toegeëigende macht? En misbruikte Hij dit ook?

De mensen vroegen herhaaldelijk waar Hij zijn macht vandaan haalde. Men wilde dit kennelijk weten om Hem goed te kunnen beoordelen. Maar had dit de tegenstanders doen geloven dat Jezus’ autoriteit van God kwam? Voor de één verzweeg Jezus het antwoord, aan anderen liet Hij het ronduit weten vanwaar Zijn macht, Zijn autoriteit kwam. In JOHANNES 17:2 maakt Jezus duidelijk van Wie zijn macht kwam: “gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken” NBG. Dit is een van de mooiste redenen waarvoor Jezus Zijn autoriteit wilde gebruiken. Altijd ten dienste van anderen, om goed te doen. In dit alles kende Hij maar één Oorsprong waaruit Hij een directe autoriteit ontving en dat was zijn Vader. Zie JOHANNES 5:19. Gods autoriteit kent het recht van keuze en vrijheid om te doen wat juist is. Vgl. MATTHEÜS 28:18.

Jezus’ autoriteit zien we terug in wat Hij leerde, want zij stonden versteld over Zijn leer en gezag. Zie LUCAS 4:32. Hij kon zonden vergeven, wonderen doen, maar we zien het ook terug in de manier hoe Hij leefde. Alles wat Jezus deed getuigde van een Goddelijke autoriteit. En nooit kon iemand Hem erop betrappen dat Hij die macht misbruikte. De tegenstand ontstond niet door Zijn wonderdaden maar door wat Hij zei. Want hierdoor begrepen de Joods kerkleiders dat Hij de Zoon van God was. En dat kwam hen in vele opzichten heel slecht uit. Dat was ook de tegenstand die Jezus te horen kreeg. Zijn wonderen werden wel geaccepteerd maar Zijn leer werd verworpen. Ondanks deze confrontaties maakte Jezus Zijn werk af en betaalde de prijs voor de zonden van ons mensen. Zijn offer bracht verzoening voor ons allemaal.

In het Johannes evangelie zegt Jezus iets heel speciaals: “Ik verzeker jullie: wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe; ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader” JOHANNES 14:12 GNB. Een opmerkelijke tekst wat aantoont dat Hij aan ons Zijn macht overdraagt. Niet in die zin dat wij hier op aarde Hem gelijk zijn maar, zegt Paulus: “Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen” 2 KORINTIËRS 5:20. Zo roept God al Zijn kinderen wereldwijd op om van de Zijn liefde te getuigen, om de Kerk op te bouwen om Gods richtlijnen door te geven betreffende normen en waarden. Hiertoe worden wij gemachtigd dat is Christus opdracht voor ons die geloven. En Hij bekrachtigt dit met deze woorden: “Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei:‘Ontvang de heilige Geest” JOHANNES 20:21-22.

Is het niet verbazend om te weten en te geloven dat wij Gods gezanten zijn die door de kracht van de heilige Geest Zijn autoriteit mogen praktiseren? En dat allemaal binnen de grenzen van gezin, kerk en maatschappij. Wat een opdracht! Laat ons in dit alles heel goed beseffen dat het hier nooit om een eigen invulling moet gaan van wat we lezen in Gods woord. We mogen geloven dat we door Gods woord verpakt in liefde en kracht, een stempel mogen zetten op Gezin, Kerk en Maatschappij. En laten we dan ons opnieuw herinneren wat Jezus tot ons gezegd heeft:

“Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” MATTHEÜS 18:19-20.

Ik wens je een fijne dag, Fred

 

Voor meer studie

 

Maandag

Klaagliederen 3:21-22

Want hieraan houd ik vast

Dinsdag

Mattheüs 18:19-20

Ik verzeker het jullie nogmaals

Woensdag

Psalm 75:7-8

Het is God die rechtspreekt

Donderdag

Marcus 1:41-42

Ik wil het, word rein

Vrijdag

Psalm 40:9-11

Mijn oren voor u geopend

Zaterdag

Hooglied 5:10

Hij steekt boven duizenden uit

Zondag

Psalm 77:8-13

Ik denk aan uw wonderen

Maandag

Jesaja 40:12-13

De geest van de HEER gemeten

 

 

Datum gemaakt: 7-2-2013
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?