Gods werken doen God kennen

Studie 2

Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt. Elke volgende dag spreekt daarover. Elke volgende nacht laat dat weer zien. Het is een taal zonder woorden. Er is geen stem te horen. Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde. De hele wereld hoort ervan God heeft aan de hemel voor de zon een tent neergezet” Psalm 19:2-5*.

Deze tekst is een geweldige eyeopener. Het vertelt ons zo duidelijk wat Gods werken zijn. “Het is een Taal zonder woorden” hebben we net gelezen. En juist deze 'Boodschap' klinkt over de hele aarde. Daarom vinden we in alle culturen een vorm van 'godsbesef'. Men voelt op de een of andere manier aan dat er een 'Hogere Macht' moet zijn, waaruit alles is voortgekomen. Zo vertelt de natuur of de schepping om ons heen als een altijd aanwezige 'Stille getuige' over het bestaan van God.

Welk verhaal is zo sterk dat het 'zonder woorden' ons laat weten wat Waarheid is? Zonder één Woord te spreken vertelt God wie Hij is en hoe machtig Hij is. Geen andere god kan dit evenaren. Men zal altijd de al bestaande materie moeten gebruiken om iets te kunnen maken. De heiden wereld probeert god te laten zien door middel van beelden die men vereert en aanbidt. Men heeft tastbare bewijzen gecreëerd uit de 'materie' die God in Zijn schepping heeft gelegd.

Door Gods macht leren we ook onze eigen 'beperktheid' kennen, en begrijpen heel goed dat wanneer we ons willen spiegelen in Zijn kennis dat we schromelijk te kort schieten in én bij alles wat we doen. We staan er niet zo vaak bij stil, maar wij zijn omsingeld door Gods 'Vakmanschap'. En wie van ons kan dit evenaren? Toen Job God ter verantwoording riep antwoordde God Job met deze woorden:

Wie zou Mij dan wel durven uitdagen? Wie zou het tegen Mij durven opnemen? Ik zou niets van hem overlaten! Alles onder de hemel is van Mij” Job 41:1-2*.

Door al het gediscussieer was Job moe en had zijn zicht op God, zijn Gods besef verloren. Zijn reactie is dan ook heel begrijpelijk. Maar het mooie is dat God heel Persoonlijk de tijd neemt om Job terug te brengen in zijn natuurlijk Gods besef. (Lees maar eens in Job de laatste vier hoofdstukken). Dat brengt hem tot het uitspreken van deze woorden:

Toen antwoordde Job de Heer: Ik weet dat U alles kan en dat alles wat U van plan bent ook gebeurt. U zegt tegen mij: Wie is het die, zonder er verstand van te hebben, zijn mening over Mij geeft? Ik geef toe dat ik onverstandig heb gesproken. Ik sprak over wonderbare dingen waar ik geen verstand van heb. Eigenlijk heb ik tegen U gezegd: "Luister naar mij, dan zal ik U een paar vragen stellen. Ik wil van U daarop een antwoord krijgen." Ik kende U alleen van horen zeggen. Maar nu heb ik U zelf gezien. Daarom neem ik alles terug wat ik gezegd heb. Ik heb er heel erg spijt van”Job 42:1-6.*

Dit berouw van Job was een geweldige ommekeer in zijn leven en Gods vergeving bracht hem ongekende zegeningen.

Er zijn zoveel bewijzen van Gods Persoonlijke betrokkenheid bij de schepping en de mens. Gods uitspansel verkondigen het werk Zijner handen. En niemand van ons kan zich daar aan onttrekken. Elk mens wil eigenlijk wel een bewijs of God al dan niet bestaat. Wel de natuur, de directe aanwezigheid van alles om ons heen, vertellen ons Die Boodschap waaruit iedereen kan weten dat God bestaat. Dat er een schepper is die het initiatief heeft genomen die zelfs in ons eigen leven het besef heeft gelegd dat Hij bestaat. Goed we kunnen dit ontkennen met allerlei tegenbewijzen maar wat of hoe je het ook verkondigd, het zal nooit een waterdicht verhaal zijn. Let eens op de wisseling van de seizoenen en verschillende biotopen alles is afgestemd op elkaar. De hemelen vertellen Gods grootheid, Gods eer.

De mens heeft geen excuus om niet in God te geloven

lees de uitleg van Paulus waarin hij ons leert dat iedereen met het verstand kan doorgronden dat God bestaat. Daar kan ik niets aan toevoegen, want dit woord kent een 'stille kracht' om ieder mens God te laten vinden en te aanbidden voor Zijn grootheid in de schepping.

De mensen die slechte dingen doen, trekken zich niets van God aan. Daarvoor zullen ze door God gestraft worden. Want ze zijn niet gehoorzaam aan Gods waarheid. Ze verbergen die waarheid zelfs voor andere mensen. Ze hadden God wel kúnnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten. Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt.

Maar ze wíllen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen.

Ze hadden God dus kunnen kennen door naar de natuur te kijken. Maar tóch hebben ze Hem niet de eer gegeven waar Hij recht op heeft. Ze zijn Hem niet dankbaar geweest. Ze hebben voor alles liever hun eigen verklaring gezocht. Zo is het donker geworden in hun onverstandige hart. Ze vinden zichzelf wel heel wijs en verstandig, maar ze zijn juist dwaas. Want ze hebben de macht en majesteit van de onsterfelijke God niet willen aanbidden. In plaats daarvan hebben ze beelden gemaakt van sterfelijke mensen of dieren en die als goden aanbeden. Daarom gaf God hen in de macht van hun eigen slechte gedachten” Romeinen 1:18-24.*

Lees over de gevolgen de rest van dit hoofdstuk.

Welk excuus heb jij om niet in God te geloven. Durf jij met Hem hierover in discussie te gaan, net als Job en zoveel anderen. Wat veel mensen niet weten is dat Darwin in de laatste dagen van zijn leven alles herroepen heeft en tot het besef was gekomen dat er wel een God was die dit alles geschapen had. Maar zijn kennis was al zo verspreidt dat het niet meer te verwijderen was uit het denken van de mens. En laten we eerlijk zijn het is een geweldig wapen in de handen van Gods vijand om onze aandacht van de werkelijkheid af te trekken.

Wie goed over dit alles nadenkt zal begrijpen dat God in de schepping Zijn Bestaan overduidelijk heeft aangetoond. Dus bestaat er geen enkele excuses dan de woorden van Job:

Ik kende U alleen van horen zeggen. Maar nu heb ik U zelf gezien. Daarom neem ik alles terug wat ik gezegd heb. Ik heb er heel erg spijt van”.

Er komt een dag dat God geen genoegen neemt met onze uitvluchten, dus geef ik je dit advies, geef God de Vader, in Jezus Christus Naam, nu al wat Hem toekomt, jouw leven, jouw aanbidding, toewijding en liefde.

Bijbel tekst komt uit; *BasicBijbel.

Tot een volgend leermoment, Fred IJzerman

Datum gemaakt: 19-1-2015
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?