Voorbede en wereldvisie

Studie 11

Wat hebben wereldvisie en voorbede met elkaar te maken? Alles! Want bidden zonder visie zal al gauw leiden tot verarming van je eigen geloofsleven. Een gezonde visie op je eigen omgeving zal je helpen om doeltreffend te bidden, dichtbij en veraf. Je kunt je als christen niet afzijdig houden aan de nood van deze wereld.

Inhoud:

 • Gods visie
 • Onze visie
 • Onze verantwoordelijkheid:
  • Familie
  • Naasten
  • Kerk
  • Je land
  • Zending

Gods visie

Wat betekende de komst van Jezus ook al weer? “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te reddenJOHANNES 3:16-17.

“De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend wordenGENESIS 12:1-3 NBG VERT.

Wie neemt hier het initiatief? God zegt, trek weg en laat je achtergrond los en IK zal je een andere toekomst geven. Dat zal voor Abram geen gemakkelijke keuze zijn geweest. Dat doe je niet goedkoop. Je geeft niet zomaar je eigen toekomst je eigen leven op voor een ander levensdoel. Zomaar al je wortels los laten? Afstand nemen van wat je lief is? Het was Gods ‘emigratie plan’ om aan de wereld te tonen, dat de mensheid een andere toekomst zal krijgen door in Hem te geloven.

In het woord emigratie zit het woordje, ‘gratie’. God wilde Abram gebruiken voor de allergrootste ‘gratie verlening’ aller tijden. Want in de opdracht om alles te verlaten, lag ook een geweldige belofte opgesloten. En met u zullen alle geslachten, alle naties, van de wereld gezegend worden. Abram ging dus niet met lege handen op weg. God zou hem vele malen meer vergoeden dan hij zou achterlaten. Hij zou tot een groot volk worden, gezegend zijn, een grote naam hebben en tot een zegen zijn voor anderen. Dat zijn geen loze kreten! Dat is Gods vergoeding aan hem en door Abram heen dat wereldwijd tot vandaag de dag nog steeds waarneembaar is. Die belofte houdt stand tot in alle eeuwigheid. En de rode draad door deze belofte heen is, ‘dat de volken gezegend zullen worden’.

Wat een opdracht. Abram ga maar op weg, Ik Ben met je. Ik verleen je gratie en in jou alle geslachten die na jou komen. Zou hij dat hebben kunnen bevatten? Ik denk het niet. Wat begrijpen wij nu van Gods liefde van Zijn opdracht aan ons. Wij zijn toch ook een onderdeel van die roeping? God wil ons toch ook op weg sturen om Zijn liefde uit te dragen? Ook wij leven toch met een andere toekomst in ons hart? Wij zijn toch ook een onderdeel van die geweldige zegen die we uit mogen delen aan een wereld in nood? Wij zijn toch ook familie van Abram. Door Jezus hebben we toch ook deel aan Zijn beloften? Als je dit met ja beantwoord, mens wat heb je dan een geweldige opdracht, een geweldige toekomst. Je zult een naam hebben, je zult gezegend zijn, je zult Gods gratie plan bekend mogen maken. Wat een wereldvisie zal dit bij je ontwikkelen.

God bekommert zich over de volken, over geslachten en families. Wanneer Salomo bij de inwijding van de tempel een gebed uitspreekt, richt hij zich niet alleen op zijn eigen volk maar ook op de mensen die in zijn land komen om God te eren.

wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel, aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen1 KONINGEN 8:42-43.

Salomo heeft ook een wereldvisie, dat alle volken gezegend zullen worden door Gods naam te kennen. En de tempel speelde daar een cruciale rol in. Het was een plaats waar God en mensen elkaar konden ontmoeten. Wanneer een buitenlander naar Gods tempel zou komen om Hem iets te vragen, dan is Salomo’s gebed dat God het zou verhoren. Met deze visie verlegt Salomo de grenzen van Gods liefde naar anderen toe. En zodoende zal de wereld weten dat Israël een kanaal van Gods liefde is voor alle volkeren. Het is dan ook Israëls roeping om voor anderen tot zegen te zijn. Zo luistert God naar alle mensen die komen om Hem te aanbidden in Geest en waarheid, JOHANNES 4:24.

Het is Gods verlangen dat de volken Hem zullen erkennen. PSALM 67:5 zegt: “Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde”. En Jesaja spreekt over een tijd die zal komen dat alle volken Gods heerlijkheid zullen zien, JESAJA 66:18. We weten dat deze profetie is uitgekomen door de komst van Jezus Christus. Ook Hij had een geweldige wereldvisie. Hij zegt hier het volgende over: “Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen” MATTHÉÜS 24:14. Het einde van de wereld heeft alles te maken met Jezus’ visie op de allergrootste ‘gratie verlening’ aller tijden. Als Zijn Naam overal is bekend gemaakt zal Hij terugkomen.

Kijk, dat is Gods liefde voor alle mensen. En dan zal in vervulling gaan wat staat in OPENBARING 7:9.

“Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam”.

Dat is Gods wereldvisie. Dat is Zijn doel met jou en mij, met je familie, je vrienden, je buren. God wil Zijn koninkrijk bouwen, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.

Abram verlaat je land. Salomo bidt voor de vreemdeling en Jezus stierf aan een kruis. Hij maakte Gods boodschap van liefde en vergeving van gratie verlening compleet voor alle mensen. En zo doorlopen Gods ogen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat, 2 KRONIEKEN 16:9. Zo kijkt God naar onze, naar jouw wereld. En zo wil God ook dat jij en ik naar Zijn wereld kijken.

Onze visie

Hoe ontwikkel je nu visie, en dan vooral visie voor een wereld in nood. Het woord visie betekent; een mening hebben, inzicht in iets hebben of een wijze van zien. Ik kan me niet onttrekken aan het gevoel dat wij Nederlanders overal wel een mening over hebben. Maar is dat ook een visie? Bij sommigen misschien wel maar bij velen niet. Want onze visie is vaak niet meer dan een mening wat voortkomt uit kritiek of het zomaar aanhoren van een verhaal. Wanneer wij geen zuiver beeld van een situatie hebben, kunnen we er ook moeilijk de juiste mening of inzicht over hebben. Voor het ontwikkelen van een goede Bijbelse visie moet je andere dingen leren. Je moet kunnen onderscheiden, kunnen luisteren, kunnen begrijpen en belangstelling tonen. Dat zijn allemaal begrippen die te maken hebben met het Bijbelse woord inzicht.  

Hoe kunnen we nu gaan zien zoals God ziet? Je zult misschien zeggen dat is voor mij onmogelijk. Dat lukt me niet. Voor een deel ben ik het met je eens, want wij hebben nu eenmaal niet die Kennis en Wijsheid die God heeft. Wij zijn mensen die in een heel andere wereld leven dan God. Hij is volmaakt. Maar toch kunnen we leren zien zoals God ziet. Want God wil jou en mijn ogen gebruiken voor het ontwikkelen van een gezonde wereldvisie. Wij zijn verantwoordelijk hoe wij naar deze wereld kijken. Voor wie God kent is het mogelijk om met andere ogen, met Zijn ogen, naar de maatschappij om je heen te zien.

Een goed voorbeeld vinden we in het verhaal van Daniël. “Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen” DANIËL 10:12. Daniël wilde inzicht verkrijgen in Gods plannen. En God bemoedigde hem toen Hij zag wat Daniël er voor over had. God zag zijn houding zijn hart en verhoorde zijn gebed. Maar niet alleen door het gebed kunnen we inzicht en visie ontwikkelen. De psalmmist laat ons zien dat Gods Woord ook een onmisbaar instrument is om visie van God te ontvangen. “Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzichtPSALM 111:10. “Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen” PSALM 119:130.

God wil dat we Hem met ons hart kennen. Dat zal bij ons de juiste visie ontwikkelen. Dat zien we ook bij de profeten. Zij hadden een goede kijk op de wereldpolitiek. Ze keken verder dan hun eigen landsgrenzen. Ze stonden midden in ‘hun wereld’, maar hun hart en hun ogen waren op God gericht. Ze hadden visie. Ze keken verder dan hun eigen omstandigheden en waren gericht op Gods toekomst. Ze keken uit naar de Verlosser. In de eerste Petrus brief wordt hier het volgende over gezegd.

“Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen” 1 PETRUS 1:10-12.

De profeten ontvingen visie, inzicht, en ze onderzochten of het voor hun tijd was. Maar het hun geopenbaarde was voor de toekomst, voor een ‘andere tijd’. Dit is een belangrijke les voor ons, dat we gericht zijn op Gods toekomst. Want je bent een onderdeel van Gods plan. Hij wil dat je je verrijkt met Zijn inzichten. Dan zul je een goede interesse hebben en voldoende geïnteresseerd zijn in wat God wereldwijd aan het doen is. Dan zal Hij je de juiste mening schenken over dingen waar jij voorbede voor kunt doen. Dan zal Hij je leiden op een manier die jij je niet kon bedenken. Bedenk dit; Gods visie is altijd een wereld visie, omdat het te maken heeft met je naaste met de landen om je heen.

Hoe kijk jij naar landen die gesloten zijn voor het evangelie? Waarom is daar het evangelie nog niet doorgedrongen? Hoe serieus zijn we daar mee bezig? Wat kunnen wij doen aan de nood in bepaalde landen? Bedenk dat God elke stam en elke natie wil bereiken. Daarom zei Hij tegen Abram, verlaat alles en ga naar het land wat IK je zal wijzen. En nog steeds roept God ons, om te bidden, om te gaan, om te geven, enz. Hoe is met onze visie gesteld? Natuurlijk is het ene land makkelijker te bereiken dan het andere. Moslim landen zitten echt niet te wachten op evangelisten. En regelmatig worden er christenen vervolgd en zendelingen het land uitgezet of vermoord.

Dit klinkt niet bemoedigend, ik weet het, maar toch wil God dat we op de een of andere manier ons gaan inzetten. Maar het begint met het ontwikkelen van visie en kennis. Hosea waarschuwt ons dat we te gronde kunnen gaan door gebrek aan kennis of het verwerpen ervan, HOSEA 4:6. En de gevolgen hiervan zijn dat God zijn volk verwerpt. Daarom is het zo belangrijk dat een kind van God een visie ontwikkeld, die haar wortels kent in Gods woord in Zijn voorschriften.

Wie vanuit deze wortels voorbede gaat doen zal actief betrokken worden bij Gods wereldpolitiek. Dan ontwikkel je een visie met betrokkenheid. En dan zal jouw geloof en gebed een positieve invloed hebben op bepaalde ontwikkelingen die anders negatief zouden uitvallen.

Onze verantwoordelijkheid

Een belangrijke vraag is, hoe ver móet onze verantwoordelijkheid gaan? Wat zijn de dingen waar ik mij voor mag inzetten? Je kunt hier denken aan zaken als veraf of juist dichtbij. Of je nu voor landen of mensen moet bidden is niet zo belangrijk. Wat telt is dat jij weet dat je bezig bent op de plaats die God je gegeven heeft. Ben jij bereidt om uit te trekken en je te gaan inzetten met een verantwoorde visie. Maar, hoor ik iemand zeggen, waar ligt nu mijn eerste verantwoordelijkheid? Nu, in de eerste plaats is dat Gods werk in jou. Maar ik mag je misschien op weg helpen zodat je kunt groeien in een, ‘eigen visie gerichte’ opdracht. En dan denk ik dat je maar dicht bij huis moet beginnen. Want wie van zijn of haar ‘eigen huis’ kan houden, kan dat ‘houden van’ ook richten op de dingen om je heen.

Familie

Dit is als het goed is wat het dichts bij je staat. Maar ook wat je het meest dierbaar is. God wil je daar ook gebruiken. Want als jij niet voor je gezin je familie bidt wie doet het dan? Er zijn vele getuigenissen die vertellen over de trouwe inzet van mannen, vrouwen en kinderen die visie hadden voor hun bloedverwanten. Soms kan het jaren duren maar bedenk dat gebed geen ‘houdbaarheids datum’ kent. Het effect kan soms na jaren zichtbaar worden. Als jij geen visie hebt voor je eigen familie, wie bidt er dan voor hen, en heb je dan wel visie voor je omgeving?

Naasten

Iedereen heeft ze, kennissen, collega’s  vrienden én buren. De een zul je beter kennen dan de ander, maar toch ligt ook hier de vraag; wat is je visie voor hen? Wil je iets voor hen betekenen? Hoe zijn je contacten met hen? Wil je hen ook echt bereiken met Gods liefde? Dan ligt daar ook je verantwoordelijkheid. Dan mag je je daar ook voor inzetten. Maar wie zijn nog meer je naasten? Je zult er niet zo snel bij stil staan maar wat denk je van die mensen waar je niet zo goed mee op kunt schieten. Je vijanden? Iedereen heeft ze, mensen die kwaad van je spreken, die je verachten omdat je in Jezus gelooft. En het kan behoorlijk wat impact op je leven hebben, geloof me. Wat is je visie voor hen? Jezus roept ons op om onze vijanden lief te hebben en voor ze te bidden, MATTHÉÜS 5:44.

Kerk

Wie Jezus heeft aangenomen behoort tot het Lichaam van Christus. Dan ben je lid van Zijn gemeente en krijg je ook een opdracht om iets te doen. Dan mag je Gods liefde handen en voeten geven. Want je gaat toch niet naar een kerk om alleen maar te ontvangen? Bedenk dat Gods kerk een ‘gevende kerk’ is. Denk nog even aan Salomo’s gebed. Wat heb jij te geven? Daar kun je achter komen door je in te zetten binnen de muren van je ‘geestelijke woning’, het huis van God. Je kunt daar bidden voor hen die leiding geven, voor zieken en ouderen of de jeugd. Voor hen die het moeilijk vinden om te geloven, ja zeker die kom je daar ook tegen. En wat denk je van al die activiteiten die er zijn? Er is genoeg werk in de kerk. Dus steek je handen maar uit de mouwen en vouw ze maar eens wat vaker, het zal de kerk en jezelf ten goede komen. Want we moeten allemaal leren om op onze eigen geloofsbenen te staan en daar hebben we elkaar voor nodig.

Je land

Je merkt dat je verantwoordelijkheid groeit naarmate je dit in de praktijk gaat brengen. Wanneer je de verhalen in de Bijbel leest zul je zien dat er altijd, zowel van Gods kant als van de mensen, er een groot gevoel van verantwoordelijkheid in ligt. En telkens als mensen proberen onder hun verantwoordelijkheid uit te komen ontstaan er problemen. Dan grijpt God in en doet Hij dingen om Zijn volk te corrigeren.

Ik wil dit gewoon even extra benadrukken, omdat in onze relatie met God er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. God vraagt gehoorzaamheid en wij mogen er gehoor aan geven. Waarom vraagt God gehoorzaamheid? Om het ons moeilijk te maken? Nee! God wil ons leren om de dingen te doen die binnen de grenzen van Zijn liefde passen. Wie neemt hier dus de eerste verantwoordelijkheid? God. Waarom? Omdat Hij zoveel van je houdt.

De Hebreeën schrijver zegt ons dit zo duidelijk:

“Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid” HEBREEËN 12:10-11.

Wie zet hier de eerste stap, onze opvoeders. Is God een Opvoeder, zeker. En Hij doet het om ons een leven in vrede en gerechtigheid te geven. Wanneer we dit willen nastreven zal het onze visie vergroten. Wanneer je wilt bidden voor Nederland begint het met jouw verantwoordelijkheid. Het is tenslotte jouw land. Jij woont er toch? Dus als er dingen anders moeten is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar het begint bij God. Hij neemt het initiatief en komt met de oplossingen die jij en ik vervolgens mogen uitwerken. Dan kan Hij vergeving en herstel geven op elk gebied door onze gebeden heen.

Ons gebed voor politieke en kerkelijke leiders is van groot belang, want het bepaalt hoe wij in ons land kunnen leven. Als een leider het fout doet kent dat gevolgen voor iedereen. Waarom is voorbede zo belangrijk omdat hierdoor het leefklimaat in ons land verbeterd kan worden. Zo kunnen wij een geweldige invloed uitoefenen op de samenleving. En ons gebed, onze visie, mogen wij gebruiken als een wapen in die strijd.

Zending

Als kind was ik altijd geboeid door de prachtige verhalen van zendelingen. Mensen die net als Abram alles achter zich lieten en Gods liefde gingen brengen aan mensen die Jezus nog niet kenden. Later ging ik begrijpen dat deze mannen en vrouwen enorme offers brachten. En sommigen hebben letterlijk hun leven gegeven uit liefde voor Christus. Dit leert ons dat een zendeling niet zonder gebed kan. Iemand heeft eens gezegd dat ons gebed de brandstof is voor zendingswerkers.

Iedere zendeling heeft een thuisfront nodig voor ondersteuning op elk gebied. En ons gebed voor hen is ook wereldvisie in de breedste zin van het woord. Hoe is onze inzet voor hen? Wat is onze offervaardigheid voor die mensen? Ze hebben onze steun meer dan nodig. Niet alleen om hun werk financieel mogelijk te maken, maar ook het persoonlijke contact, het gebed is van onschatbare waarde. Wij hebben er vaak geen idee van wat een brief een E-mail of telefoontje kan betekenen voor zendingswerkers.

Zendelingen zijn vaak pioniers die de vervolgde en de arme mensen willen helpen. Zij zijn het die begrijpen wat pijn betekent omdat ze zich identificeren met hun naaste. Zij zijn het die zich kunnen voorstellen hoe het is om niets te hebben. Ze moeten leren om net als Abram de zegen van God te ontvangen omdat ze zich helemaal van Hem afhankelijk hebben gemaakt. En met dit offer staan ze naast de miljoenen mensen die niet weten wat Gods liefde voor hen betekent.

Gebed voor hen is nodig want het opent deuren, het verlegt grenzen en schept mogelijkheden waar niemand van heeft durven dromen. Ons gebed, onze wereldvisie, kan de bolwerken van de satan slechten. In de Naam van onze Heer mogen wij ons inzetten voor die ander dichtbij of veraf. Maar het begint met je eigen verantwoordelijkheid. Hoever wil jij gaan? God is al begonnen, Hij nam als eerste Zijn verantwoordelijkheid. Abram verlaat je land want Ik wil dat je mijn zendeling wordt. Jij bent Mijn gezondene zodat met jou, “alle geslachten des aardbodems gezegend zullen worden”.

Voorbede en wereldvisie, is een zaak van alle christenen. Mag God je gebied vergroten? Durf je meer verantwoordelijkheden te dragen dan tot nu toe? Wie geeft ontvangt, en wie ontvangt, kan meer geven dan hij had. Dat is geven ten gunste van die ander. Dat is visie die voortkomt uit een hart wat God toebehoort.

Dit was de laatste studie in deze serie over het gebed. We hopen dat het je gebedsleven nieuwe bezieling heeft gegeven. Misschien roept het vragen op, dat is niet erg want goede vragen zullen je leven altijd verrijken. Er is nog zoveel meer over bidden te zeggen, maar ik heb me beperkt tot een aantal basis onderwerpen. Wil je meer weten er zijn goede boeken. Dus voor wie meer wil, neem eens een kijkje in een (evangelische) boekwinkel.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?