Studie 8

  In deze studie zullen we stilstaan bij de geestelijke strijd die je zult ondervinden bij het doen van voorbede. We zagen al eerder dat voorbede een deel van ons leven gaat worden, zodra we ons ten gunste van die ander gaan inzetten. Dan wordt gebed Gods werk in ons. En dat werk van God in ons zal altijd aangevochten worden. We zullen te maken krijgen met dat wat er achter de schermen plaatsvindt, en dat noemen we ‘geestelijke strijd’.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Je positie
  • De praktijk
  • Oorlog in de hemel
  • Vorsten en machten

  Inleiding

  Er zijn christenen die denken dat bepaalde wereld ideologieën of godsdiensten de vijand van de kerk zijn. Het is niet het communisme, humanisme, atheïsme het materialisme de Islam of de Chinezen, enz. Als we dat denken dan maken we een grote fout. De Bijbel leert heel duidelijk dat dit niet ‘onze vijanden’ zijn. We vechten niet tegen volken of mensen met wie we het niet eens kunnen zijn.

  Wanneer Paulus de gelovigen oproept om de wapens op te nemen, dan heeft hij het over een geestelijke strijd. En niet over wapens om elkaar te vermoorden. Nee, het is een strijd met totaal andere wapens. Het is dan ook een ‘heel bijzondere’ wapenuitrusting waar hij het over heeft. En het zijn ook niet ‘onze wapens’ waarmee we ten strijde trekken.

  “Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen” EFEZIËRS 6:11-12.

  Onze strijd is tegen de machten van de duisternis. Tegen de satan en zijn overheersing. Want het is de satan die onze wereld terroriseert. Hij wil de totale macht in handen krijgen. En achter de schermen probeert hij zoveel mogelijk alles onder controle te krijgen. De wedergeboren mens voert een oorlog tegen die machten der duisternis. En daarom moeten we leren strijden met wapens die niet van deze wereld zijn, maar van God.

  “We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen” 2 CORINTHIËRS 10:3-6.

  Dit Bijbelgedeelte leert ons dat wij in de geestelijke strijd nooit ons ‘eigen belang’ dienen. Maar de strijd is erop gericht om door ons gebed God te dienen. Wij zijn de aanvallers, de soldaten in een geestelijke veldslag en ons krachtigste wapen is gebed.

  Maar in die strijd bevinden wij ons in de meest ‘gunstige positie’, hierover straks meer. Want de satan is reeds door Jezus overwonnen. De satan heeft zich heel tactisch teruggetrokken in allerlei ideologieën, wereldgodsdiensten en andere systemen. En het is onze taak om de mensen die in ‘die bolwerken’ gevangen worden gehouden te bevrijden. Dat is onze opdracht en hiervoor heeft God ons een krachtig wapen gegeven, het gebed. Het is dus aan ons om het ‘geschut van de vijand’, onklaar te maken. Dan kunnen we ook die mensen bereiken met Gods bevrijdende liefde. En in die opdracht staan we niet alleen. We staan samen met al Gods kinderen op ‘overwinningsgrond’, en onthoud goed; ‘de beste verdediging is ook hier de aanval.

  Je positie

  In elke strijd gaat het om de overwinning. En wie de beste ‘positie kent’, heeft een geweldige voorsprong. Maar wat is onze positie? Wel dat is het feit dat we God kennen. Paulus heeft het ook over dit ‘kennen door God’. Aan de Galaten schrijft hij er dit over:

  “Maar nu hebt u God leren kennen, of liever, nu bent u door hem gekend. Hoe kunt u dan weer uw toevlucht nemen tot de zwakke en armzalige machten? Wilt u opnieuw hun slaven worden en van voren af aan beginnen?” GALATEN 4:9 GNB VERT.

  We zijn door God gekend, dat wil zeggen; ‘je bent nu helemaal van Mij, je bent Mijn kind’. En als je je dit bedenkt dan wil je toch niet terugkeren naar je ‘oude’ leven?

  Wie beseft door God gekend te zijn wil leven als een vrijgekocht mens. En PSALM 121 laat er geen twijfel over bestaan dat God met ons is: “Mijn hulp komt van de HEERVERS 2. Onze kracht ligt in het kennen van God, dat leert deze Psalm overduidelijk, je moet het maar eens lezen. Nog een geweldige tekst die zegt dat we toegang hebben tot de plaats waar God woont.

  “De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden” SPREUKEN 18:10 STATEN VERT.

  God maakt ons onaantastbaar, want we mogen schuilen in het ‘aller hoogste Vertrek’. Dat is wel héél dichtbij God. God staat ons toe om in Jezus Christus bij Hem te wonen. Door ons geloof in Hem hebben we toegang tot de hemelse sferen. Dat is onze positie. Toen God de Vader Jezus opwekte uit de dood gaf Hij zijn Zoon ook een speciale plaats in de hemelsferen.

  “Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult” EFEZIËRS  1:20-23.

  Aan de rechterhand van God, dat was de positie die Jezus kreeg. Zo stond Hij boven alle machten omdat Gods gezag ‘werkzaam was’ in Jezus. En die geweldige positie wil Jezus met ons delen wanneer wij in Hem geloven.

  “Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus” EFEZIËRS 2:4-6.

  Ook dit Bijbelgedeelte laat zo overduidelijk onze positie zien. In Christus hebben wij toegang tot het ‘allerhoogste vertrek’ bij God. We zij met Hem mede opgewekt om te laten zien hoe overweldigend rijk Gods genade is. Jezus’ positie is ook de onze. We hebben samen met Hem een plaats in dat hemelse gebeuren van God. Samen met Jezus mogen staan we boven ‘alle overheid en macht en kracht’. We beseffen ons dit niet zo vaak. Maar onze positie in Christus is de allerbeste die je kunt bezitten om te overwinnen. 

  Wie zo leeft zal ook heel goed beseffen wie de tegenstander is. Want de satan heeft een hekel aan mensen die deze overwinning bezitten en vandaar uit leven. De Bijbel geeft duidelijk aan wie onze vijand is. Het is de god van deze wereld die de mensen verblind waardoor ze het licht van Gods evangelie niet kunnen zien, zie 2 CORINTHIËRS 4:3-4. Hij is een brullende leeuw die alleen deze wereld als zijn woonplaats heeft, waar hij zich ook kan vertonen als een engel des lichts. Zie 1 PETRUS 5:8; 1 JOHANNES 5:19; 2 CORINTHIËRS 11:14.

  Vanwege dit feit moeten wij ons heel goed doordrongen zijn van onze positie en wat we zijn in Christus. Velen hebben moeite om dit in de praktijk te brengen. In het verhaal van Kaïn en Abel zegt God iets heel opmerkelijks. “Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken?” Dat eerlijk ‘handelen’ zit niet zo in onze genen. Dat is ons probleem. We hebben allemaal deel aan die gevallen schepping. En we zullen allemaal de keus moeten maken, hoe we ‘daarin’ willen leven. God zegt: “Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zijGENESIS 4:7.

  In de NBG vertaling staat dat wij over de zonde moeten heersen. Dat is onze opdracht. En die kunnen we alleen maar vervullen in het ‘mede opgewekt zijn’ met Christus. Ook ik heb moeten leren wat mijn positie was is Jezus. Dat gaat niet vanzelf het is een voortdurende keuze. En aan de hand van de wapenrusting die God ons aanreikt kunnen we ook vandaag weerstand bieden aan de satan die ons dagelijks belaagt. Je moet het nog maar eens lezen in EFEZIËRS 6:20-18. Hierin komen we veel aspecten tegen wat Jezus voor ons betekent.

  De opdracht is: “Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel” VERS 11. God geeft ons in zijn Zoon wapens voor de strijd. En bedenk hierbij dat mensen die voorbede gaan doen satans eerste doelwit zijn. Want door ons gebed zullen de bolwerken van satan ontmanteld worden. En de wapens uit EFEZIËRS 6 zullen we hiervoor hard nodig hebben.

  • De waarheid.

  “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” JOHANNES 14:6.

  • Het pantser van gerechtigheid.

  “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.” 2 CORINTHIËRS 5:21 NBG Vert.

  • Voeten die de vrede brengen.

  “Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken” EFEZIËRS 2:14.

  • Schild van het geloof.

  “U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande” PSALM 3:4.

  • De helm des heils.

  “O HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht” PSALMEN 18:2 NBG VERT.

  • Het zwaard des geestes

  “Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam Luidde, Woord van GodOPENBARING 19:13.

  Wie deze wapenen gaat gebruiken zal ook kunnen bidden zoals VERS 18 ons oproept: “ Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen”.

  In elke oorlogsvoering gaat het om wapens. En bij een ‘strijd van de Heer’, horen wapens waar de wereld niet tegenop kan. Daarom is Paulus ook sterk in zijn woordkeuze als hij zegt: “De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God” 2 CORINTHIËRS 10:4. Wij hebben krachtige wapens tot onze beschikking. De vraag is wat doen we ermee? Poetsen we ze elke zondag weer op, laten we ze liggen als niet bruikbare middelen? Of gaan we ze gebruiken vanuit onze positie in Christus?

  Wie zich ten gunste van die ander wil stellen zal niet om de volgende woorden heen kunnen: “Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard” OPENBARING 12:11.

  De praktijk

  “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi1 PETRUS 5:8.

  Dit is de dagelijkse praktijk. Da satan zwerft rond op zoek naar prooi. Hij heeft het op ons gemunt, de voorbidders, de mensen die in het gebed ten strijde trekken tegen de bolwerken van de boze. Daarom moeten we oppassen dat we geen half werk doen. Want overal waar hij een gaatje in onze verdediging vindt zal hij daar gebruik van maken. Dus wees op je hoede.

  In PSALM 149 staan een aantal verzen die de praktijk weergeven van gelovigen die voor de Heer strijden.

  “In hun mond zijn de lofprijzingen voor God. In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard. Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken en ongelovige volken afstraffen. Hun koningen zullen zij geboeid gevangen nemen en de vooraanstaanden in ijzeren boeien slaan. Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde, aan hen voltrokken. Dat is de eer voor hen die God trouw bleven. Prijs de HERE!” PSALM 149:6-9 HB VERT.

  Dat is de praktijk die zowel een tegenwoordige als een toekomstige invulling kent. Het gaat hier over een vonnis wat voltrokken wordt door Gods kinderen. Door gelovigen die hun mond vullen met de lofprijzingen aan God. En er staat nogal wat. Het geeft precies weer waar we het hierboven ook al over hebben gehad.

  Psalm 149 is een overwinningslied waarin God de eer krijgt. En hoewel deze Psalm de grootste invulling kent bij de wederkomst van Jezus, zitten er heel herkenbare dingen in voor deze tijd. Ook wij trekken ten strijde met een tweesnijdend zwaard, dat is het woord van God. Ook wij worden opgeroepen om de overwinning te proclameren. Ook wij zijn met kracht bekleed, door de Heilige Geest. Zie HANDELINGEN 1:8. En dit alles is er op gericht om mensen te bevrijden, die door de satan zijn gebonden in een wereld waar God ze niet voor geschapen heeft. Daarom moeten we heel praktisch worden en de volgende punten kunnen ons hierbij helpen.

  • Wedersta de satan.

  Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten” JACOBUS 4:7.

  Dit is een belangrijk gegeven voor ons. En in de praktijk vaak ook het moeilijkst na te volgen. Want we kunnen ons wel tegen de duivel verzetten maar wanneer dit niet vanuit een ‘onderwerping’ aan God gebeurd, zal er niets gebeuren. Maar, wanneer we ons aan Hem onderwerpen hebben we de autoriteit om de satan te negeren. Dan kunnen we doen wat God van ons vraagt.

  • Bindt zijn macht.

  “Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn” MATTHÉÜS 16:19.

  “Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn” MATTHÉÜS 18:18.

  Hier is veel over te zeggen, en er zijn verschillende meningen over. Maar het blijft een feit dat Gods kinderen toegang hebben tot in de hemel, om daar hun werk voor God te bevestigen in het binden en het ontbinden van mensen die gevangen waren door de satan. Wij kunnen dus de werken van satan in mensen verbreken. Dat ons dit niet altijd lukt, wil niet zeggen dat deze uitleg verkeerd zou zijn. Voor mij zegt dit dat we schromelijk te kort schieten om in Gods autoriteit op te treden.

  • Val hem aan.

  “Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God (…) daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen” MATTHÉÜS 4:4-11. Zie ook HEBREEËN 4:12

  Eeuwen geleden zei Carl von Clausewitz het al: ‘De aanval is de beste verdediging’. Door zelf het initiatief te nemen wordt je minder snel door een ander overtroefd. Wie dit met Gods woord als een tweesnijdend zwaard gaat doen, zal ontdekken hoe waar dit is. De woorden van Jezus; “Er staat geschreven”, zal elke aanval van satan kunnen weerstaan. Want hier kan de satan niet tegenop. Gods woord voltrekt het oordeel.

  • Spreek de overwinning uit.

  Getuig van wat Jezus voor je gedaan heeft.

  “Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd” KOLOSSENZEN 2: 15.

  “De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen1 JOHANNES 3:8.

  Het is de overwinning van Golgotha, de overwinning van Jezus. Hierdoor wordt zijn werk verbroken en totaal teniet gedaan.

  • Verklaar je autoriteit.

  “U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst” 1 JOHANNES 4:4.

  Satan weet wat in Christus onze autoriteit is, vaak beter dan wijzelf, maar hij wil zien dat je het ook gelooft. Spreek het daarom uit.

  • Dank God.

  Psalm 44 is een herinnering aan wat God voor Zijn volk heeft gedaan. Je moet het maar eens lezen. Elke keer wordt deze Psalm ‘zingend doorverteld’ aan de volgende generaties. Hieruit konden de jong gelovigen leren wie hun God is. Want het is God die de overwinning geeft: “Met u stoten wij onze belagers neer, met uw naam vertrappen wij onze tegenstanders” VERS 6. Daarom sluit de psalmmist ook af met: “God, wij loven u dag na dag, uw naam zullen wij altijd prijzen”.

  Oorlog in de hemel

  Dit is voor ons niet zo eenvoudig te begrijpen. We weten dan ook niet zo goed wat we hierbij moeten voorstellen. Dit komt omdat we met heel ons bestaan gebonden zijn aan deze schepping. En om een blik in het hemelse gebeuren te krijgen zullen we ons heel duidelijk moeten richten op God. OPENBARING 12 geeft ons wel wat informatie:

  “Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer” VERS 7-8.

  Oorlog in de hemel is een begrip dat we op verschillende manieren tegenkomen in de Bijbel. Het wereld gebeuren wordt aangestuurd door machten uit de hemelse gewesten. Wat zeker is dat God uiteindelijk zal overwinnen, maar tot die tijd zal de satan alles op alles zetten om zoveel mogelijk zijn positie te vergroten, door oorlog in de hemel en op aarde. Achter alle grote catastrofen en oorlogsgeweld gaat een bepaalde strategie schuil. Licht en duisternis verdragen elkaar niet. Zie 2 CORINTHIËRS 6:14. Ze zijn door alle eeuwen heen in felle strijd gewikkeld met elkaar. En dat doen ze met een gezamenlijk doel, met de moed der wanhoop proberen ze de komst van Gods Koninkrijk op aarde tegen te houden. En in die strijd worden ook Gods kinderen betrokken.

  Dit is een reële oorlog waar iedere gelovige mee te maken krijgt. Ons eigen vlees, de oude mens, bevestigt dit keer op keer. “Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wiltGALATEN 5:17.Oorlog in de hemel betekent ook oorlog in ons hart, met onszelf en met anderen. En de satan is een geduchte tegenstander waar we zeker mee te maken krijgen, wanneer we bidden voor uitbreiding van Gods Koninkrijk.

  Velen van ons zullen het verhaal van Daniël kennen. Hij was zeker ook een man van gebed. Zijn verhaal geeft ons meer inzicht over de strijd tussen God en de satan. “In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Beltesassar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep hij het bericht” DANIËL 10:1. Het begrijpen van deze boodschap ontstelde hem zo dat hij drie volle weken ging vasten. VERS 2-3. Door zijn hart op God te richten wilde hij meer inzicht krijgen. Maar dat ‘inzicht verkrijgen’ gaat niet vanzelf. Daniël vastte en onderwierp zich in nederigheid voor God. In die vastentijd speelde er zich heel wat af, je moet het verhaal maar eens helemaal lezen in DANIËL 10.

  God laat Daniël niet in de steek. Hij stuurt een engel die gaat uitleggen waarom het zo lang duurde. God bemoedigt hem en zegt:

  vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen” VERS 12.

  God laat Zijn kinderen niet in de steek. En Daniël krijgt een antwoord waarom het zo lang duurde. De engel die hem de boodschap moest brengen werd tegengehouden door de vorst van Perzië. Pas toen Michaël, één van de belangrijkste engelen uit het leger van God hem een handje kwam helpen, kon hij de boodschap brengen aan Daniël.

  Dit verhaal geeft inzicht in de strijd tussen God en de satan. Dat wat Daniël meemaakt is heel goed te begrijpen wanneer we gaan zien, welke belangrijke boodschap hij verder van God ontvangt. In het boek Daniël gaat het namelijk over de eindtijd. Over het feit dat de satan terrein gaat verliezen, omdat zijn rijk geen stand kan houden tegen God. Over de tijd dat God gaat afrekenen met de satan en zijn demonen. Dat God Zijn volk gaat redden. Kijk, daar heeft dus die strijd mee te maken. Daarom moesten de engelen van God strijden tegen de machten van het rijk der duisternis.

  Zo krijgen we een kijkje in de hemelse gewesten. Hoe het precies is en zal gaan dat weten we niet. Maar één ding is zeker, wanneer wij voorbede gaan doen zullen we ook tegenstand ontvangen, want er woedt een oorlog tussen God en de satan. En wij staan daar tussen in als afgezanten van Christus om namens Hem, aan de ongelovigen, te vragen; “laat u met God verzoenen” 2 CORINTHIËRS 5:19-20. En dat wil de satan tegenhouden met heel zijn legermacht. Dat is de strijd die wij te voeren hebben om bolwerken te slechten om mensen bij God te kunnen brengen.

  Vorsten en machten

  Tot slot nog iets wat ik je zeker niet onthouden wil en dat is iets zeggen over waar Paulus het over heeft in EFEZIËRS 6:12. “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen”.

  Satans leger is goed georganiseerd en opgedeeld in verschillende rangorden. Het zijn verschillende ‘hemelse vorsten’, wat we ook tegen komen in het boek Daniël en Openbaring. Die verschillende machten, daar krijgen we mee te maken in de voorbede. Dat is waar we tegen strijden. Wie dit niet goed begrijpt zal heel snel afhaken in de voorbede wanneer er tegenstand komt. Het is goed om hier heel duidelijk te maken dat we nooit tégen mensen strijden, maar tegen machten die zich manifesteren kunnen in en door mensen.

  • Vorsten

  Wat vorsten zijn zagen we al eerder in de uitleg, oorlog in de hemel. En het zal duidelijk zijn dat het hier niet gaat over aardse vorsten. Het zijn vorsten met een bepaalde geestelijke autoriteit. Ze voeren bevel over mensen en landen die God ongehoorzaam zijn. Vgl. EFEZIËRS 2:1-2. Dit is ook de reden waarom het zo moeilijk is in bepaalde landen openlijk je geloof te belijden. Alle evangelisatie acties worden onmiddellijk geblokkeerd. Levenslange gevangenisstraffen en zelfs de doodstraf zijn geen uitzondering. De satan heeft al een groot aantal landen van de ‘geestelijke buitenwereld’ afgesloten. En het politieke en sociale leven worden door de religieuze ‘vorsten’ geregeerd. Tegen dit soort vorsten moeten we bidden.

  • Heersers

  Heersers zijn overal werkzaam. Er zijn veel sekten en stromingen die beweren dat mensen gelukkig kunnen leven. Maar één keer gevangen in die ideologie moeten ze ervaren dat het ‘echte geluk’, hun nog steeds niet gegeven is. Sommigen geloven stellig in de overtuiging volledig bevrijd te zijn, maar de confrontatie met het bloed van het Lam kunnen ze niet aan. Dan gaan ze zien dat ze ‘overheerst’ zijn geworden en alle zogenaamde bevrijding verdwijnt. En sommigen zijn dan depressiever dan ooit tevoren.

  Heersers uit het rijk van satan geven ‘schijnvrede’, alleen Jezus geeft verlossende vrede door Zijn bloed. Heerser uit het rijk van satan verstoppen zich in alles wat ons van God kan afhouden. Niet alleen de valse religies maar ook de begeerte naar macht, geld, lust en andere zaken zullen door heersers gebruikt worden, om mensen te manipuleren en hen zo aan zich te binden.

  • Machthebbers van de duisternis

  Letterlijk kunnen we zeggen; ‘beheersers van duisternis’. Ze beheren de duisternis in al haar toonaarden. Ze zijn verantwoordelijk om deze wereld in duisternis gevangen te houden. Het zijn grote machten die in staat zijn om onze wereld in hun greep te houden. Zij zijn het die hun duistere machten laten gelden. En het is hun opdracht om de weg naar ‘Het Licht’ te verduisteren. En een ieder die Jezus belijdt als Heer, zal door hen aangevallen worden om dat ongedaan te maken.

  • Kwade geesten in de hemelsferen

  Er zijn veel ‘kwade geesten’ werkzaam in onze wereld. Het zijn wezens die ons willen tegenhouden om Gods wil te doen. Maar de Bijbel leert ons dat Jezus aan het kruis alle machten heeft ontwapend. Hun macht is door Jezus’ offer teniet gedaan. De vijand, onze geestelijke vijand, is volledig ontwapend. Door Jezus te kruisigen, heeft de satan zichzelf veroordeeld en hiermee is tevens zijn karakter zichtbaar geworden.

  Elke aanklacht tegen ons heeft Jezus nietig verklaard:

  “door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn” KOLOSSENZEN 2:14B-15 HB VERT.

  Dat is de realiteit voor ieder kind van God. En die realiteit, dat de satan ontwapend is, daarmee kunnen we ons wapenen ‘ten gunste van die ander’, ook in onze voorbede.

  De volgende studie zal gaan over, Gezamenlijke voorbede.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?