Studie 10

  Wie zich bezighoudt met voorbede zal niet onbewogen kunnen blijven. En je betrokkenheid bij bepaalde zaken zal zeker toenemen. De mate van die betrokkenheid zal voor een ieder van ons verschillen. De een is hier meer gevoelig voor dan de ander. Zo kan voorbede een deel van je persoonlijkheid worden. Iets waar je met je hele wezen achter staat. En je kunt er zo mee vergroeien dat voorbede je een geweldige voldoening zal schenken.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Groeien in Gebed
  • Theorie en praktijk
  • De juiste afstemming
   • Hardop bidden
   • Identificatie
   • Wenen
   • Vasten
   • Gebedstrijd

  Inleiding

  Wanneer Paulus de gelovigen aanspoort om in hun geloof te volharden dan doet hij dat als een ‘medewerker’. Zie 2 CORINTHIËRS 6:1. Even hiervoor had hij al aangegeven in welke context hij het woord medewerker plaatst.

  “Niet, dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast” 2 CORINTHIËRS 1:24 NBG VERT.

  Het doel van al zijn vermaningen en onderwijs is terug te voeren op dit begrip; ‘de blijdschap in het geloof’.

  Hierin was hij een medewerker. Een medewerker is iemand die meedenkt hoe je Gods wil kunt ontdekken in je leven. Het is ook iemand die ingrijpt wanneer er iets dreigt mis te gaan. Het is een arbeider die meehelpt aan de opbouw van Gods koninkrijk en Zijn kinderen. En in al deze activiteiten lag Paulus zijn voldoening. Hij wilde niet heersen over de gelovigen maar een bijdrage leveren aan hun vreugde in hun geloof.

  Dit gegeven is voor ons ook belangrijk. Ook wij zijn Gods medearbeiders, zie 1 CORINTHIËRS 3:9. Wanneer we dit letterlijk gaan zien kunnen we zeggen dat we medearbeiders zijn, om Gods wil in andere mensen tot leven te laten komen. En dat is voor veel christenen heel moeilijk. Want heel vaak hoor ik; ‘waarom moet ik iedere dag voor anderen bidden’? Veel mensen beperken zich in hun stille tijd tot gebed voor zichzelf en wat hun bezighoudt. En hoewel dit een goede zaak is schieten ze toch tekort in hun opdracht om er ook voor die ander te zijn. Daarom is het goed om zelf eens na te denken wat Gods medearbeider voor jezelf inhoudt.

  Wat Paulus ons wil leren is dat geestelijke mensen mogen meedenken met God. Hij gaat je inzetten om te bidden voor jezelf, voor je omgang met Hem, voor je familie, enz. Zo groei je door tot een volwassen bidder, die door God gebruikt gaat worden in het volvoeren van Zijn plannen.

  Wanneer we samen in deze korte studie nadenken over voldoening in de voorbede, dan bedoel ik een voldoening die God ons geeft omdat we erop uit zijn om Hem te behagen.

  Groeien in Gebed

  Het is Gods wil dat we groeien in ons geloof. Daar zijn meerdere voorbeelden van te geven. De meest belangrijke vind ikzelf in EFEZIËRS 4:15:

  “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus”.

  De waarheid is hier het geopenbaarde evangelie door Jezus Christus. Wanneer we dat praktiseren in liefde met elkaar zullen we groeien in onze relatie met Jezus. En dan is het heel normaal dat je je ook verantwoordelijk gaat voelen voor je naaste veraf of dichtbij. Dan ga je groeien in kennis en in je positie in Christus. Dan ga je je gezag inzetten voor Gods doelen. Dan ga je ontdekken wat gebed allemaal kan doen. En dat zal die voldoening met zich meebrengen wat Paulus omschrijft als: “medewerkers aan uw blijdschap”.

  Groeien in de waarheid betekent meer begrijpen van hoe God denkt en handelt. Je zult steeds meer aangestuurd gaan worden door Gods Geest. En Hij zal je verder leiden in dat geweldige spannende avontuur van voorbede, waarin je nooit kunt zeggen: ‘nu heb ik mijn doel bereikt’. Want telkens zal er een ander doel zijn waaraan jij je aandacht en energie mag geven. Telkens weer zul je uitgedaagd worden om verder te gaan in het leren van nieuwe dingen.

  Theorie en praktijk

  In theorie kunnen we heel veel weten, hoe we een bidstond moeten organiseren, enz. Er zijn gelukkig veel goede boeken die ons hierin kunnen helpen. En je kunt zelfs een gebedscursus volgen om te leren hoe je moet bidden. Allemaal hulpmiddelen die ons theoretische kennis geven. Op zich niet verkeerd. Maar in de praktijk valt het vaak anders uit. Hier moet je op bedacht zijn. Wil je echte voldoening in de voorbede ervaren, dan zul je te allen tijde jezelf moeten onderzoeken of je het met blijdschap kunt doen.

  We zagen al eerder dat we medearbeiders zijn die zich inzetten voor; ‘de blijdschap in het geloof’ van anderen. En dat geldt ook voor het bidden voor anderen. Dat kun je niet theoretisch invullen maar dat moet je praktiseren. Paulus geeft ons een praktisch voorbeeld:

  “Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe” FILIPPENZEN 1:4-5 NBG VERT.

  Paulus was blij met die ander omdat ze Christus volgden. Die blijdschap gaf een stuk voldoening. Dat motiveerde hem om met blijdschap voor hen te bidden en te zorgen. Dat gaf hem kracht om zijn bediening uit te voeren. Dat deed hem grenzen verleggen in zijn dienst aan God. Wie in blijdschap bidt weet wat het voor jezelf betekent. Vreugde in je dienst aan God is heel belangrijk.

  “Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige GeestROMEINEN 14:17.

  De Heilige Geest geeft een vreugde in de harten van de gelovigen omdat ze Christus hebben aangenomen in hun leven. Later schrijft Paulus: “U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest1 THESSALONICENZEN 1:6. Vreugde is een vrucht van de Heilige Geest, GALATEN 5:22. En deze vrucht geeft blijdschap in onze relatie met God en over de dingen die we voor Hem mogen doen. Paulus heeft grote offers gebracht dag en nacht gebeden voor zijn broeders en zusters. Aan Timotheüs schrijft hij:

  “Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen2 TIMOTHEÜS 1:3-4.

  Wie bidt voor anderen zal er ook de vreugde van ontvangen, in het zien wat God allemaal doet. Maar is bidden dan altijd een succesverhaal? Zijn er dan altijd positieve antwoorden? Verhoort God dan altijd ‘onze’ gebeden? Ja en nee. We moeten goed begrijpen dat wij geen gebeden verhoren maar God alleen. En Hij weet en kent de situaties van mensen waar wij voor bidden.

  Ook ik heb mijn eigen verdriet over velerlei dingen. Maar ik laat mij er niet (meer) door leiden. Ik wil de vreugde over mijn redding door het bloed van Christus niet laten ondersneeuwen. Ik heb dit ook moeten leren en me moeten overgeven aan de genade van God, die altijd groter is dan mijn omstandigheden. Dat was en is niet gemakkelijk. We hebben allemaal onze strijd te voeren. Maar: “Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met henROMEINEN 8:28 HB VERT.

  En in dat plan met mijn leven heeft God mij nog nooit teleurgesteld. In alle moeilijkheden heeft Hij ons verdragen én gedragen. Daar put ik mijn vreugde uit. Dat geeft mij voldoening in mijn gebeden voor anderen en mezelf.Lieve mensen onze gebeden worden wél gehoord, maar niet altijd vérhoort op de wijze die wij voor ogen hebben. Dat is in Gods hand.

  Maar door al mijn verdriet ben ik meer gaan begrijpen van het offer van Jezus Christus. En een tekst die mij altijd weer uitdaagt om door te gaan lees ik in HEBREEËN 12:2.

  Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus,de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschietlag, liet hij zich niet afschrikken door de schandevan het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan derechterzijde van de troon van God”.

  Jezus, liet zich niet ontmoedigen, Hij putte kracht uit de vreugde die voor Hem lag. Dat was Zijn voldoening. Wie zo bidt voor anderen en zichzelf zal zijn of haar horizon verbreden door het zien van een toekomst waar van God zegt: “zie Ik maak alle dingen nieuw” OPENBARING 21:5. Kijk dat is onze toekomst, dat geeft ons voedsel om te overleven in een wereld die de onze niet is. De satan wil ons ontmoedigen en ons om de oren slaan met twijfels en onverhoorde gebeden. Maar er zijn geen onverhoorde gebeden. Het wordt alleen op een andere manier verhoort en daar kunnen we ons soms niet in vinden. Laten we leren om gericht te zijn op vreugde die voor ons ligt. Wie hiermee bezig is zal zich niet laten ontmoedigen.

  De juiste afstemming

  Wie een zender op een radio zoekt zal moeten zorgen voor een goede verbinding. Goed, met de kabel thuis is dat meestal geen probleem. Maar op de camping moet je de antenne in de juiste richting draaien voor een goede ontvangst. En dan kun je heerlijk genieten van je favoriete zender. Zo is het ook met bidden, met geloven dat God alles in Zijn hand heeft. Het heeft alles te maken hoe jij en ik zijn afgestemd.

  Samen bidden, voorbede doen voor situaties die moeilijk zijn vergt doorzettingsvermogen. Je moet dan ook goed op elkaar zijn afgestemd. Samen op dezelfde golflengte zitten is dan ook van cruciaal belang. Het gaat om eenheid in de groep. Je moet vertrouwen hebben en vriendschappelijk met elkaar om leren gaan. Dat vraagt het een en ander van jezelf. Je bent niet altijd zo gemotiveerd. Je hoofd staat er niet altijd naar. Maar voor de doorzetters…, het geeft een geweldige voldoening om zo samen op te trekken. Want zo kom je op een hoger niveau en leer je meer hoe je strijd moet leveren met de vijand. Ook dat is voldoening die je samen beleeft. Zo kunnen christen heel veel invloed uitoefenen dichtbij en wereldwijd door samen Gods wil te zoeken.

  Tot slot wil ik nog een paar dingen noemen die belangrijk zijn om goed op God afgestemd te zijn.

  Hardop bidden

  Ik heb al eerder gezegd dat hardop bidden belangrijk is. De ander weet dan waar je het over hebt. Eigenlijk is dit een vereiste. Maar niet iedereen durft dit, dus sluit degene die dit niet durft niet uit van de gebedsgroep. Door hardop te bidden kun je je vaak beter concentreren op datgene, waar je voor bidt. Soms is dit een kwestie van durven of gewoon jezelf disciplineren.

  Identificatie

  Hiermee bedoel ik jezelf geven voor die ander. Dat zien we ten diepste terug in het offer van Jezus. Hij nam ons als gevallen mensen weer op in Zijn koninkrijk. Door dit plaatsvervangende offer van Jezus, zijn wij schuldloos verklaard. Al onze overtredingen zijn uitgewist door het bloed van Gods Zoon. Deze identificatie zien we ook terug bij de mensen zoals Mozes, Nehemia, Daniël, Ezra en de nieuwtestamentische apostelen. Ze gaven zich helemaal ten dienst van het volk. Ze vroegen vergeving voor de zonden van de mensen, alsof ze het zelf gedaan hadden. Zo maakten ze de weg vrij voor Gods redding en aanvaarding.

  Zo kunnen wij ons ook geven ten gunste van die ander. Laat God je hierin leiden. Het gaat om de geestelijke eenheid die je kunt ervaren met die ander die gevangen zit of ziek is. Gods Woord zegt dat we leden zijn van ‘hetzelfde Lichaam’, Jezus Christus.

  Wenen

  Soms kun je zo bewogen zijn met een situatie dat je moet huilen. Wenen in de Bijbel om het leed van anderen is heel normaal. Toen Jezus Jeruzalem naderde weende hij over haar, zie LUCAS 19:41. En Paulus wees de mensen onder tranen terecht, zie HANDELINGEN 20:31. Zo kan onze geest bewogen zijn, dat noemt men ook wel; ‘de Gethsémane-ervaringen’. Dit soort ervaringen moeten we niet vermijden. Het valt allemaal binnen de grenzen van: “Als een lid lijdt, lijden alle leden mede” 1 CORINTHIËRS 12:26. Verdriet kan ons tot de werkelijke diepte van voorbede brengen. We gaan ons een beetje voelen zoals God Zich voelt. We gaan iets meer begrijpen van Zijn bewogenheid over de zonde en het lijden van de mensen. Wel moeten we oppassen voor over-emotionele reacties.

  Vasten

  Vasten geeft een extra dimensie aan het gebed. Het is een goede hulp om je dieper met het gebed bezig te houden. In de Bijbel wordt er veel over gesproken. Ik wil hier niet al te diep op ingaan, misschien later in een andere studie. Ons vasten voor iets of iemand legt een extra nadruk op het gebed, je laat zien dat je meer bereidt bent om ervoor iemand te zijn. Zo kan vasten een voorrecht zijn, maar onthoud goed, vasten en bidden gaan in de bijbel altijd samen.

  Gebedstrijd

  Langdurig bidden kost soms strijd. Maar hoe langer je vasthoudt des te sterker je wordt. Jacob worstelde met God de hele nacht door want zijn instelling was: “Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent” GENESIS 32:26. En God zegende hem. Het is moeilijk om veel tijd en aandacht op te offeren voor iets wat God op je hart legt. En soms test God ons in ons verlangen en ons geloof. Ben je bereidt tot het uiterste te gaan? Hoe diep is ons geloof voor een bepaalde zaak? Dit soort vragen heeft niets te maken met koppigheid, maar met het vast houden aan de Rechtvaardige God wiens wil zal geschieden, in ‘hemel en op aarde’.

  Als dit onze instelling is zal God ons zegenen, en dan is het een voorrecht om met God mee bewogen te zijn over een wereld die lijdt.

  “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden” ROMEINEN 8:22-24 NBG VERT.

  Wat is jouw voldoening in de voorbede? Stel jezelf die vraag in alle rust en probeer hier een goed antwoord op te vinden.

  De volgende studie in deze serie zal gaan over, Voorbede en Wereldvisie.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?