Tijd voor God

 Studie 1

Om bij God te zijn moet je tijd vrijmaken. Dat valt in de hedendaagse tijd niet mee. En menigeen verzint dan ook allerlei uitvluchten om geen tijd voor God in te plannen. Maar welke argumenten je ook verzint, om geen tijd met God door te brengen, het is wel een afspiegeling hoeveel je van Hem houdt.

Inhoud:

  • Inleiding
  • Stilte gevraagd
  • Wat is jouw motief
  • Geestelijke brandstof
  • Tijd maken.
  • Samenvatting

Inleiding

“God, wees opmerkzaam en luister naar de gebeden die vanaf deze plaats tot u worden gericht” 2 KRONIEKEN 6:40.

Hoe kan ik nu aantonen waarom het ‘bij God zijn’ zo belangrijk voor je is. Wel, het dagelijkse leven laat nogal wat indrukken bij ons na en sommigen zullen ons in meerdere mate beïnvloeden. En het is juist die beïnvloeding die ervoor kan zorgen dat we geestelijk verdwalen in dit leven. Sterker nog, je kunt je geloof in God de Vader totaal verliezen door wat er dagelijks op je afkomt. En zeg me nou niet dat het je niet zal overkomen. De bijbel laat zien dat zelfs grote Godsmannen in moeilijkheden terecht kwamen omdat ze meer tijd aan zichzelf besteden dan aan God.

We zich niet wapent kan ook geen strijd leveren tegen het kwade. Dat is in het kort gezegd waarom tijd voor God hebben zo belangrijk is. Dit is misschien een simpele gedachte maar het is wel waar. Tijd met God doorbrengen moet de basis zijn voor ieder kind van God. Het is van fundamenteel belang. Je hebt het nodig om te kunnen overleven in de westerse jungle met haar velerlei verleidingen.

Als jij tot de conclusie komt dat je steeds moeite hebt om bepaalde zonden na te laten, is hiermee aangetoond hoe belangrijk het voor jou is, om tijd met God door te brengen.

Stilte gevraagd

Voordat je een vergadering kunt beginnen moet je meestal vragen om stilte. Om de aandacht te vangen van kleine kinderen moet je ze soms iets laten zien. Zo zijn er verschillende manieren om mensen tot stilte te krijgen. Maar hoe kom jij nu tot stilte bij God? Misschien heb je hier nog nooit over nagedacht. Of zeg je, ik bid voor en na het eten en dat vindt ik voldoende. Anderen die stellen het uit tot ze gaan slapen maar als ze in bed liggen dan…

Vraagt God ook om aandacht, om jou stil te krijgen? Moet Hij ook iets laten zien om onze aandacht te vangen? Ik denk dat Hij dat al gedaan heeft in Zijn zoon Jezus Christus. In Hem heeft Hij onze aandacht getrokken. In Jezus heeft Hij iets laten zien van Zijn oneindige liefde voor ons allemaal. En wat is jouw reactie?

Als jij de levende God kent, dan verwacht Hij ook dat je een levende relatie met Hem onderhoudt. En dat is tijd met Hem doorbrengen. Sommigen noemen dat ‘stille tijd’ houden. Anderen noemen dat een ‘vertrouwelijke omgang’ met God hebben. Hoe je het ook wilt noemen, het komt erop neer dat je tijd neemt om Gods aangezicht te zoeken. Hij is toch je vriend? Nou, weet je dan ook waar Hij naar verlangt? Dat je gaat bidden:

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer” PSALM 25:4-5.

God wil vertrouwelijk met je omgaan. En in Jezus Christus heeft Hij De Weg geopend om ook bij Hem te kunnen zijn. Dat is niet zoals velen denken vanzelfsprekend, maar een enorme uitnodiging van God de Vader om voor Zijn aangezicht te kunnen verschijnen. Hij wil eigenlijk de belangrijkste zijn in je leven. Hij wil je vriend zijn. God houdt van mensen. Onbegrijpelijk, denk ik wel eens, maar het is zo.

Toen God de mens schiep was dit om relatie met ons te hebben. Goed, er is veel mis gegaan, in het verleden, in het heden en misschien ook wel in jou leven. Maar het feit blijft dat Hij van je houdt. Hij zal altijd naar je op zoek blijven. Hij verlangt ernaar om alles wat Hij heeft met je te delen. Laat dit duidelijk zijn:

“De vriendschap met God is uitsluitend voor hen, die Hem eerbied bewijzen. Alleen zij zullen de geheimen, verborgen in Zijn beloften, leren kennenPSALMEN 25:14 HET BOEK VERT.

Wat is jouw motief

Wil jij Hem eer bewijzen? Wil jij Zijn geheimen kennen? Dan moet je wel los komen van de dagelijkse drukte. Dan moet je wel bereidt zijn om tijd met je hemelse Vader door te brengen. In deze overhaaste wereld is het zo, dat je zuinig moet zijn op je omgang met God. Je moet waken over je tijd met God. Want de onrust is een zeer sterk element in onze maatschappij.

Johannes op Patmos was naar dit eiland verbannen als straf voor zijn geloof in Jezus Christus. Hij had dus alle tijd om bij God te zijn. Maar ook hij kende de strijd van verslapping. Telkens worden we opgeroepen door God om te overwinnen. En als je dit tegen de achtergrond van Johannes zijn situatie leest dan krijgt dit een geweldige impact op je leven. Lees OPENBARING 2-3 maar eens. En let dan ook eens op de belofte die erbij gegeven wordt. Maar overwinnen doe je niet zo maar. Het hoort niet bij een ‘standaard uitrusting’ van het leven. Je zult er iets voor moeten doen. Maar mag het ook iets van jezelf kosten gezien het feit wat je ervoor terug krijgt?

‘De geest is gewillig maar het vlees is zwak’, is een bekend gezegde. En hoe waar is het. We geven zomaar weer toe en zeggen te gemakkelijk, ‘morgen dan zal ik…’ Wat is je motief? Als je een discipel van Jezus bent is stille tijd de juiste training om te groeien naar de overwinning.

In de sportwereld heb je vele helden. Mannen en vrouwen die geweldige prestaties geleverd hebben. En zij moedigen ons aan om ook te winnen. Maar wat is nu het allerbeste voorbeeld wat ons aanzet om er helemaal voor te gaan? Het beste voorbeeld aller tijden is de Here Jezus.

“Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem” 1 PETRUS 2:21.

Een andere vraag is deze, ‘kon Jezus zonder gebed’? We weten het antwoord. Jezus kende ook vele momenten dat Hij met zijn Vader alleen wilde zijn. In de Evangeliën vinden we hier vele voorbeelden van. En wanneer je het leven van Jezus bestudeert, ga je zien dat Hij een intens gebeds leven kende. In JOHANNES 5:19 staat:

“Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier”.

Door dit intensieve contact was Jezus in staat om Gods wil te doen. Je zou het een soort van werkbespreking kunnen noemen.

Als Jezus belangrijke beslissingen moest nemen, dan was hij soms de hele nacht in gebed. En was het een drukke dag, dan ging hij niet overwerken, maar plande tijd voor gebed. Zie LUCAS 4:42. De tijden van gebed rustten Hem toe om Gods wil te volbrengen. Laat je nooit leiden door de drukte van de dag maar laat verlangen naar Hem, je leidsman wezen. Dan kun je veel efficiënter omgaan met je tijd. Tijd met God doorbrengen is wachten op God, want je wilt weten wat Hij je deze dag wil geven. De Psalmist zegt het zo:

In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht” PSALM 5:4.

Geestelijke brandstof

Wie de moeite neemt om eens te kijken naar mensen die in de dienst van God gestaan hebben, zal zien dat het mensen van gebed waren. Neem bijvoorbeeld Abraham: ‘Hij bouwde een altaar voor de HEER en riep zijn naam aan’ GENESIS 12:8. Verder zien we dat Abraham een serieuze gebedsrelatie met God kende Vgl. GENESIS 15:2. Maar ook Mozes en profeten zoals Elia brachten veel tijd met God door. Door de hele Bijbel heen zien we hoe belangrijk het is om te bidden. En als je HEBREEËN 11 leest dan kan het niet anders dan dat ‘de geloofsgetuigen’ de kracht van het gebed kenden. Want zij waren het:

die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen” HEBREEËN 11:33-34.

Dit is de praktijk van mensen die ondanks hun vervolgingen vast hielden aan hun God. Zij kenden de kracht van het gebed en het was hún brandstof om verder te groeien in hun relatie met God.

Tijd voor God hebben is dus een noodzaak. Het is een vereiste om je geestelijke leven goed te kunnen laten functioneren. Wanneer gebed voor ons een moeilijke opdracht is, dan moeten we ons afvragen hoe onze relatie met God eruit ziet. Verlang je naar Hem? Misschien ben je te vol van jezelf van je eigen problemen. Juist dan is het zo belangrijk dat je gaat bidden. Dat je geestelijke brandstof in je leven ontvangt om juist dat ene probleem of die ene zonde te kunnen overwinnen.

In het Oude testament staat het verhaal over de Israëlieten die rondtrokken door het land Kanaän. En God zorgde heel specifiek voor hen. Elke dag gaf Hij hun te eten. En wat opvalt is, God gaf hen allemaal hetzelfde te eten. Maar ze moesten het wel zelf verzamelen. Het Manna wat God hen gaf was de brandstof voor hun dagelijks leven. En ze moesten dat elke dag opnieuw doen, want het manna van gisteren was de volgende bedorven. Behalve in het weekend dan mochten ze voor twee dagen verzamelen. Zie EXODUS 16. Dit is een prachtig mooi beeld van tijd hebben met God. Iedere dag voor Zijn aangezicht verschijnen om brandstof te ontvangen voor vandaag.

Zo mogen we uit dit verhaal leren hoe belangrijk het is om brandstof te verzamelen, ons geestelijk voedsel voor vandaag. Het Manna is ook een beeld van Gods genade die ons zegent in onze ‘woestijn’ periodes. Daar mogen we leren hoe belangrijk het is om dagelijks voor Zijn aangezicht te verschijnen, om ons leven met Hem te delen.

Maar er zit nog een les in het verhaal over het verzamelen van Manna. Op een gegeven moment zagen de Israëlieten het niet meer als een voorrecht en gingen ze mopperen op God. Zie NUMERI 11:4-9. Uit ervaring weet ik, dat wanneer het bijzondere van Gods genade verandert in iets alledaags, we net als de Israëlieten gaan mopperen en worden we ontevreden mensen. Dan wordt onze stille omgang met God een last. En we hebben een hekel aan ‘lasten’ dus zal het geen ‘must’ meer zijn om tijd bij Hem door te brengen.

Wie in een dergelijke periode zit, moet zich weer richten op het wonder van Gods genade. Je leven met alles erop en eraan is niet zo vanzelfsprekend als je denkt. Daarom wil God je zegenen. Maar die zegen moet je net als het volk Israël, het Manna, zoeken. OPENBARING 2:17 zegt:

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven”.

Dat manna is de brandstof wat ons doe overwinnen door Jezus Christus.

Tijd maken

Wie overwinnen wil zal zich moeten voorbereiden. Je zult moeten leren om bij Hem te zijn. Maar het nastreven van dat doel wordt bemoeilijkt door ‘de tijd.’ je kunt natuurlijk zeggen, ‘ik ben zo ontzettend druk, ik kom er niet aan toe.’ Maar sla je dan ook alle maaltijden over? Natuurlijk niet, want dan houd je het niet vol. Nu, zo is het ook met je geestelijk leven. Je zult moeten eten anders overleef je het niet.

Tijd maken, hoe doe je dat? Het antwoord is simpel, je moet tijd ‘willen’ maken! We moeten er de noodzaak van inzien. Misschien moet je een lijst gaan maken hoe je dagindeling eruit ziet. Misschien besteedt je wel tijd aan verkeerde dingen. Tijdsverspilling noemen we dat.

Want laten we eerlijk zijn er gaat veel tijd verloren door het doen van onnuttige dingen. En verloren tijd kun je niet meer terugwinnen.

Een veel gehoord gezegde is; ‘Tijd is geld’. Maar het is veel belangrijker om te zeggen dat: ‘Tijd leven is’. Want het leven bestaat uit tijd. Dus ben je aan jezelf verplicht om je tijd goed te besteden. Kijk daarom je dagindeling eens goed door, dan weet ik zeker dat er best tijd vrij te maken is, om bij je hemelse Vader door te brengen.

De beste tijd is: “In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wachtPSALM 5:4. Waarom zul je de dag niet met God beginnen? Iemand heeft eens gezegd: ‘Een gitarist stemt zijn instrument toch ook niet na afloop van het concert?’ Heb jij nú tijd voor de juiste stemming?

Samenvatting

Door alle eeuwen heen hebben Gods kinderen gezien dat, ‘het stil zijn bij God’, een absolute voorwaarde is om Zijn wil te ontdekken. Zou dit ook voor jou gelden?

Wees bewust waar je mee bezig bent. Het gaat in de eerste plaats om God. God de Vader wil bij mensen wonen, ook bij jou.

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is” JESAJA 55:6.

Stil zijn bij God, is niet eenvoudig je moet het leren. Waar je het meeste last van kunt hebben is je verstand, je gevoel en je wil. Deze drie noemen we ook wel ‘ons vlees’. En dat kan je behoorlijk hinderen in je zoektocht om écht bij je Vader te zijn. Maar door volharding, zal je zien dat het mogelijk is.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?