Vervolg studie 3

  Probleem

  “U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen” JACOBUS 4: 2-3.

  We weten dat het voor God heel belangrijk is dat we bidden naar Zijn wil. Vgl.1 JOHANNES 5:14. Gebeden die niet passen in Zijn plan zal Hij dus ook niet verhoren. En wij bidden er wat af, zonder echt na te denken of dit ook aan Gods doel beantwoord. Voor het opgaan van de zon hoef je echt niet te bidden, dat gebeurd toch wel. Dat is een vast onderdeel van Gods schepping. Je hoeft ook niet te bidden voor dingen die voor jezelf of de ander niet nuttig zijn. En God zit ook niet te wachten op enorme ‘preekgebeden’. Vgl. MATTHÉÜS 6:5.

  In dit soort gebeden schuilt het probleem waar Jacobus het over heeft. Hij zegt heel duidelijk: “U krijgt niets omdat u niet bidt”. Wat niet bidden, ik bidt mijn knieën blauw, kom op zeg. We moeten goed luisteren naar de bedoeling van zijn betoog. Eigenlijk zegt hij, ‘wat je vraagt heeft Gods interesse niet’. Dat is vaak ons probleem, dingen aan God voorleggen die we zelf intersant vinden. En wat is dan onze conclusie, ‘we hebben een geweldige bidstond gehad, wat hebben we gebeden zeg’.

  En toch durft Jacobus het aan om te zeggen dat je niet gebeden hebt. Want het ging om jezelf, om je eigen hartstocht te bevredigen. En dat kan nooit het hart van God raken. Jezus leert ons een andere houding: “Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen” MATTHÉÜS 6:6.

  Ons gebed moet concreet en duidelijk zijn. Het moet in de lijn liggen van wat Gods wil is. Daarom roept Hij ons op om je af te zonderen wanneer je bidt. Dan ben je met Hem alleen en dan kun jij veel beter Zijn stem verstaan. En wanneer dat je gebedshouding is, dan zal Hij je leiden in je gebeden, maar je ook op Zijn tijd verhoringen schenken.

  Geen automatisme

  “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil” 1 JOHANNES 5:14.

  Bidden mag nooit uitgroeien tot een automatisme. Het zal altijd een zoeken zijn, een trachten te verstaan, wat Hij wil. Het ontwikkelen van een goed gebedsleven is een proces. Zo kun jij je gebedsleven laten uitgroeien tot een diepe relatie met Hem. Dan kun je rekening houden met Zijn wil en daarmee verder gaan. Je kunt niet in één keer zoals Mozes of als David bidden. Deze, en andere Gods mannen, hebben het ook moeten leren met vallen en opstaan. Hun ‘gebedservaring’ ontwikkelde zich ook gaandeweg.

  Het getuigt niet van ‘kleingeloof’ wanneer je niet weet hoe je moet bidden. Je kunt beter naar Gods wil zoeken, dan dat je denkt dat je alles van Hem begrijpt. Paulus schrijft: “Beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf; bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt” ROMEINEN 12:3 HET BOEK VERT. Met andere woorden; ‘vraag nooit boven je kunnen’. Jezus zegt: “u geschiede naar uw geloof”, niet: ‘U geschiede naar uw verbeeldingskracht’.

  Gelovend bidden

  Hier zitten twee kanten aan. We kunnen geloven dat God ons gebed zal gaan verhoren. Maar je kunt ook zeggen, ik geloof dat God het al hééft verhoord. Deze gedachte wordt ondersteund door wat Jezus zegt:

  “Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen” MARCUS 11:25.

  Het ‘gaan ontvangen’, spreekt van hopen, maar ‘ik heb het ontvangen’, spreekt van zeker weten. Het één is niet verkeerd ten opzichte van het ander. Het zijn gewoon twee processen van leren bidden. Het bidden vanuit hoop is dat je Gods belofte verwacht. Het bidden vanuit zeker weten is een danken dat je Gods belofte al hebt ontvangen. De verhoring is dan al een feit. Dat is ook wat Jezus zegt: “geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.”

  Bidden ontwikkeld geloof. Er zit een wisselwerking in. Daarom staat er ook: “Bidt en u zult ontvangen.” Je gebed zal dus verhoord worden zolang het gekoppeld is aan je geloof. Een voorbeeld:

  Vraag - “Komt een van u wijsheid tekort? (dit wijst op een bepaalde nood in je leven)

  Antwoord - Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel.

  Ongeloof - Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen” JACOBUS 1:5-8.

  Wat kunnen we hieruit leren. Je staat voor God met lege handen, dat is hopen. Je spreekt je nood voor God uit, dat is geloven. God verhoort je gebed, dat is ontvangen. Maar het ongeloof kan ons parten spelen. Dan bidden we wel, maar we ontvangen niets. God beantwoord ‘geloof’ geen ‘twijfels’. Wie twijfelt, weet niet wat hij wil. En God kan dan geen verhoring schenken.

  Aanhoudend bidden

  Aanhoudend bidden is een andere vorm van bidden. Het lijkt bovenstaande misschien tegen te spreken maar dat doet het niet. Aanhoudend bidden is bidden dat God niet anders kan dan het gevraagde geven. Een voorbeeld vinden we in het verhaal van Daniël. Hij was in gebed en vaste voor God, niet één dag maar drie volle weken. Drie weken moest hij wachten op een antwoord. Maar al die tijd bleef hij volhardend in zijn gebed. Hij wilde een antwoord van God.

  Er was in de hemel een geestelijke strijd. De Engel die Daniël het antwoord moest brengen werd tegengehouden door de vorst van het Perzische koninkrijk. Uiteindelijk kreeg Hij hulp van Michaël een van de voornaamste vorsten. Toen pas kreeg Daniël te horen dat: “vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord”.

  Dat is een bemoedigend en hoopgevend antwoord. Vanaf de eerste dag was Daniël zijn gebed ‘gehoord én verhoord’. Het aanhoudende gebed van Daniël was de reden om hulp vanuit de Hemel te sturen, om Daniël inzicht te geven in heel belangrijke zaken. Want dat was de reden van die strijd. Het ging om Gods toekomst met de mensheid. Nu, dat wil de satan niet geopenbaard hebben. Want dat gaat over zijn ondergang. Begrijp je nu de reden van die gebedsstrijd?

  Daniël zijn aanhoudend bidden en vasten werd beloond met een geweldige ontmoeting met God. En wat aan Daniël werd geopenbaard dat zal in de laatste dagen voor ons begrijpelijk worden. (12:4) Lees het verhaal maar eens in DANIËL 10: 1-21.

  Er is nog een verhaal van aanhoudend bidden dan vindt je in LUCAS 18:1-8. De vrouw uit dit verhaal zette door in de overtuiging dat ze recht had op een goede afhandeling van haar zaak. Wat zei haar tegenstander:

  “Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan” VERS 4-5.

  Wat is de les uit dit verhaal? “Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?” VERS 7-8.

  In deze, en andere verhalen, zien we het doorzettingsvermogen, de wilskracht, om Gods doel te bereiken. Vaak zijn we heel snel vergeten wat we gebeden hebben. Maar aanhoudend bidden is God er voortdurend aan herinneren wat je in je hart meedraagt. Dat is echte nood! Laat je niet misleiden door gevoelens als ‘de hemel is van koper’. Dat is niet waar. Je hoeft niet te bidden, ‘tot je een ons weegt’, zo is God niet. Onze twijfels en waaroms zorgen ervoor dat dit misschien zo lijkt. Maar in Jezus hebben wij een geopende hemel. En Hij wil ons aanmoedigen om te blijven bidden. Daarom vertelde Hij: “Zijn discipelen een gelijkenis om duidelijk te maken dat men altijd moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt” LUCAS 18:1.

  Een aantal gebedsvormen

  “Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken” 1 TIMÓTHEÜS 2:1.

  Laten we eens een aantal gebedsvormen bekijken. Want niet iedereen weet dat er verschillende vormen van gebed zijn. De drie in het bovenstaande Bijbelgedeelte zijn de meest voorkomende vormen. Paulus laat duidelijk zien dat hij de kracht van het gebed voor anderen en voor zichzelf als een noodzaak ziet. Dat is ook de kern van zijn oproep om te bidden.

  Smeekbeden

  Bij smeekbeden kunnen we denken aan wat ik heb uitgelegd in, ‘aanhoudend bidden’. Een smeekgebed is bidden met een innerlijke gesteldheid van diepe bewogenheid voor datgene waar je voor bidt. Het gaat om betrokkenheid. Paulus gebedsleven straalde dit ook uit.

  “Vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven” HANDELINGEN 20:31.

  Er zijn veel zaken waarvoor je kunt bidden in een dergelijke gesteldheid. Zo kan God je bepaalde dingen duidelijk maken om voor te bidden. Maar als je om je heen kijkt dan zie je ook dingen waarvan je zegt, daar maak ik een gebeds onderwerp van. En dan kun je denken aan: Je familie, je collega’s, je werkgever, de buurt waar je woont, de regering, de kerk waar je aan verbonden bent, enz. Het is ook belangrijk te bidden voor de zending. Jezus roept ons hier toe op: “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen” MATTHÉÜS 9:37-38.

  Al deze onderwerpen kun je voortdurend en met een bewogen hart bij God de Vader brengen. Laat Hem maar weten dat het je ernst is. Laat Hem je betrokkenheid maar zien. Smekend bidden is geen klaaggebed, maar God met aandrang verzoeken je te verhoren. Dit doet me denken aan het werk van de Heilige Geest in ons. Hij wil ons bij staan in onze gebedslast. Paulus zegt hier het volgende over:

  “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren” ROMEINEN 8:26-27.

  Wij mogen ervaren dat Gods Geest ons zal bijstaan in onze zoektocht naar antwoorden op ons gebed. Het is heel belangrijk dat we daar gevoelig voor zijn. Wanneer je dit leert zul je een extra dimensie in je smeekgebed ervaren. God zelf zal je bijstaan en je leiden hoe te bidden.

  Voorbeden

  Alle vormen van gebed liggen in elkaars verlengde. Soms kun je ze niet zo goed uit elkaar houden. Bij voorbede, moeten we denken aan die dingen waar van jij ervaart dat God wil dat ervoor gebeden wordt. Je kunt dan spreken van een directe leiding van de Heilige Geest. Later wil ik graag nog terugkomen op dit onderwerp.

  Dankgebeden

  Dankgebeden hebben te maken met het feit dat je blij over iets bent. Bijvoorbeeld dat God een gebedsverhoring heeft gegeven. Bij God is dankbaarheid iets anders dan een vorm van beleefdheid. Dankzegging is het erkennen dat Hij erbij betrokken was. Dankzegging is laten zien dat het je niet alleen maar ging om het gevraagde, maar bovenal ook om de Gever. Je bent Door Hem geraakt en dat is de reden van je dankgebed.

  Het moet voor Jezus heel pijnlijk zijn geweest te zien, dat er maar één genezen Lepra patiënt tot Hem kwam om zijn dankzegging te brengen. En let eens op de verbazing in Jezus’ woorden: “Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?” LUCAS 17:11-19. Bij die negen anderen ging het alleen maar om te ontvangen. Dat verhaal maakt duidelijk dat dankzegging niet zo vanzelfsprekend is. Eén op de tien weet dus de Gever te erkennen en geeft God de eer voor wat Hij gedaan heeft. Eigenlijk een triest verhaal. Als dit verhaal ‘model’ zou staan voor de hedendaagse kerk dan getuigt dit van een ondankbaar christendom.

  We worden opgeroepen om dankbare kinderen van God te zijn. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen: “dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt” 1 THESSALONICENZEN 5:18. Dankbaarheid moeten wij tot een levenshouding maken.

  Aanbidden

  Hoewel dit niet in de tekst van 1 Timótheüs 2 voorkomt wil ik hier toch even op in gaan. Of aanbidden een vorm van gebed is daar verschillen de meningen over. Ik denk zelf dan aanbidding meer te maken heeft met, eerbied hebben voor God. En dat kan toch een vorm van bidden zijn. Want aanbidden is op verschillende manieren laten blijken dat je God liefhebt boven alles.

  Aanbidding is iets meer van jezelf aan God laten zien dan dat je misschien gewend bent. Het getuigd van een intieme relatie met God je Vader. En daar verlangt God zelf ook naar. Dus aanbidding versterkt je relatie met God enorm. De Vader zoekt zulke mensen lezen we in Johannes 4.

  “Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid” JOHANNES 4:23-24.

  Wanneer God je Vader is wil je ook een relatie die hieraan beantwoord. Dan wil je Hem dankbaar zijn voor Zijn liefde geopenbaard in Jezus Christus. Aanbidding is iets wat je meer brengt in de ‘werkelijkheid’ van God. Je bent dan meer op Hem geconcentreerd. Aanbidding verlegt de grenzen van onze onmogelijkheden naar wat mogelijk is in God. Daarom is dit een geweldige gebedsoefening.

  Je zou je dag ermee kunnen beginnen in plaats van al je zorgen en verdriet op te sommen. Niet dat je dat maar moet vergeten? Maar mijn ervaring is dat, wie weet wat aanbidding betekend is minder getekend door de zorgen voor het leven. Dus alle reden voor aanbidding. Asaf besluit Psalm 55 met de woorden:

  wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt” PSALM 55:23.

  Tot slot nog dit: door gebed zal er veel veranderen, maar aanbidding verandert jezelf het meest.

  De volgende studie gaat over: Inleiding op Voorbede

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?