Studie 3

  Je denkt er misschien niet bij na, maar bidden is voor een christen net zo belangrijk als lucht inademen. Je kunt niet zonder lucht en als je hier even bij stilstaat, dan ken je de gevolgen. Zuurstof tekort, is dit wel een goed voorbeeld voor je gebedsleven?

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Krachtige wapens
  • Het onze Vader
   • Onze Vader
   • In de hemel
   • Laat uw naam geheiligd worden
   • Laat uw koninkrijk komen
   • Uw wil gedaan worden
   • Op aarde zoals in de hemel
   • Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
   • Vergeef ons onze schulden
   • Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
   • En breng ons niet in beproeving
   • Maar red ons uit de greep van het kwaad
  • De vervulling van je gebed
   • Probleem
   • Geen automatisme
   • Gelovend bidden
   • Aanhoudend bidden
  • Een aantal gebedsvormen
   • Smeekbeden
   • Voorbeden
   • Dankgebeden
   • Aanbidden

  Inleiding

  Wanneer ik om me heen kijk dan zie ik bij veel kinderen van God een gebedsarmoede. En de grote nood onder christenen is voor een belangrijk deel hieraan gerelateerd. Geestelijke ademnood veroorzaakt een tekort aan inzichten in de wil van God in je leven. De Bijbel zegt “wie bidt ontvangt”. Dus wie niet bidt ontvangt niets, tenminste dat is mijn ervaring. Onze overwinning over de zonde zal gepaard moeten gaan met ‘knieologie’ in plaats van theologie. Bidden is daarom ‘geestelijk ademhalen’, en dus van groot belang voor een gezond leven met God de Vader.

  Geld is tijd. Dit gezegde is voor veel mensen een levensmotto geworden. Zij laten zich volledig domineren door tijd. Maar wat is tijd? Soms hoor ik mensen zeggen, ‘God heeft toch geen tijd voor me, waarom zal ik dan bidden?’ Of, ‘Hij heeft het veel te druk om naar mij te luisteren.’ Voor ons is tijd een totaal ander begrip dan bij God. Petrus zegt hierover: “Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag” 2 PETRUS 3:8. Petrus geeft hier aan, dat God niet rekent met de menselijke tijdmaat. Voor God is één jaar gelijk aan duizend jaar en omgekeerd. Dat gaat totaal buiten ons begrip van tijd om.

  Zo kunnen wij volkomen opgesloten zitten in het begrip tijd. Hoe kan God nu alle gebeden horen? Want als ik bidt, bidden er misschien wel tienduizend anderen. En wie hoort Hij dan het eerst? We moeten nooit vergeten dat God niet belemmerd wordt door menselijke beperkingen. Hij is de Eeuwige. Hij heeft alle tijd. Hij heeft de tijd gemaakt. Het is voor ons moeilijk voor te stellen maar wanneer jij bidt, heeft Hij alle tijd om naar jou te luisteren. God geeft ons de garantie dat wanneer wij Hem aanroepen dat Hij luistert.

  “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben” 1 JOHANNES 5:14-15.

  Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen” JACOBUS 1:6-8.

  Krachtige wapens

  Wij hebben het vaak niet in de gaten maar gebed is een krachtig wapen. Daarom worden we ook zo enorm afgeleid wanneer we willen bidden. Paulus zegt:

  De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God” 2 CORINTHIËRS 10:4.

  God heeft ons verschillende wapens gegeven en één hiervan is het gebed. Vgl. EFEZIËRS 6:11-13. De satan heeft een hekel aan bidders, want hij weet wat dat kan betekenen. Maar Paulus kende de kracht van het gebed en zegt in VERS 18:

  “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.”

  Wie de moeite wil nemen om MATTHÉÜS 4:1-11 te lezen zal begrijpen waarom. Daar wordt de satan monddood gemaakt omdat Jezus ‘het wapen van het Woord’ gebruikte om te laten zien, dat Hij sterker is dan de satan. Met deze kennis zal de volgende oproep heel begrijpelijk zijn.

  Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonenMATTHÉÜS 6:6.

  God zal iedere bidder belonen dat is een belofte waar we Hem op mogen aanspreken. Zie LUCAS 11:10. Om te ontvangen moet je ook open staan voor God. Daarom worden we opgeroepen om ons terug te trekken op een plaats waar we de rust vinden, om met Hem alleen te zijn. Wie dat doet, wie dat leert, zal gaandeweg leren hoe krachtig en effectief gebed kan zijn.

  In de Bijbel vinden we hier vele voorbeelden van. En het is dan ook bijzonder zegenrijk te weten wat gebed kan doen bij jezelf, maar ook bij anderen. Daarom is het goed om een ‘binnenkamer’ te hebben, om je hemelse Vader te ontmoeten. En daar mag je leren om Zijn wapens te hanteren.

  Nu kun je natuurlijk zeggen, ‘waarom zal ik bidden, God weet toch wat ik of die ander nodig heeft?’ vgl. EFEZIËRS 3:20. Maar God wil gebeden worden. Gebed is Gods kanaal waardoor Hij voorziet. Hij wil dat wij in actie komen. Onze ogen, handen en knieën zijn Gods instrumenten waarmee Hij de wereld wil bereiken. Paulus legt dit zo mooi uit wanneer hij schrijft:

  “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u” ROMEINEN 12:1.

  Lang geleden hoorde ik een verhaal over het tuchtigen van kinderen binnen een bepaalde geloofsgemeenschap. Wanneer er een lijfelijke straf moest worden gegeven dan werd er nooit geslagen met de handen, maar met een dun buigzaam stokje. De reden hiervan was dat God de handen heeft gegeven om te zegenen en niet om te slaan. Ik moet zeggen dat dit me enorm heeft aangesproken. Zo zijn onze handen instrumenten voor God om de ander heling te geven en geen wapens waarmee we elkaar zouden verwonden. Hoe vaak vouwen wij onze handen voor de ander?

  Het onze Vader

  Ik denk dat het ‘onze Vader’ ontzettend vaak gebeden wordt. En veel mensen zullen het zo op kunnen zeggen. Dit gebed is voor velen een standaard gebed geworden. Waarom dit zo is? Omdat het zo veelzeggend is. Ik zelf heb jaren lang over dit Bijbel gedeelte gemediteerd. En telkens weer troostte het me, gaf het me moed om door te gaan maar bovenal verbond het me weer met God de Vader. En dat was voor mij heel waardevol. Zo leerde ik dat dit gebed een ‘herscheppings gebed’ is. Want zo vaak ik het gebeden heb vernieuwde het me gaf het me uitzicht op Gods liefde.

  Het is geen gebed wat je zomaar moet gebruiken, wat sommigen wel doen. Als je niet bereid bent om afhankelijk te zijn van God in heel je levensverwachting moet je ‘het onze Vader’ niet bidden. Want het is juist een gebed dat ons wil leren erkennen dat we van Hem afhankelijk zijn.

  “Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft” LUCAS 11:1. Het was een oprecht verlangen een vraag met een duidelijk doel. Heer leer ons bidden. Wisten ze niet hoe het moest, of hadden ze behoefte om een gebed aan te leren zoals ook Johannes zijn leerlingen het geleerd heeft? Welke motieven er ook een rol hebben gespeeld Jezus zag hun ‘gebedsarmoede’ en voorzag in hun nood. Hij gaf hun een gebed waar ze alle onderdelen van Jezus verlossingsplan in tegen zouden komen. Daarom noem ik het ook een ‘herscheppingsgebed.’

  Zo vaak je dit bidt zal het je doen herinneren aan wat Jezus voor de mensheid gedaan heeft. En de openingszin is zo veelzeggend, dat je je heel bewust moet zijn van het feit dat het jou óók om Dé Vader gaat. Want die eerste woorden, “Onze Vader”, willen ons verbinden én doen herinneren aan het verlossingswerk van Jezus Christus. Maar het is ook een erkennen dat Hij persoonlijk je Vader is. Want zo vaak je dit bidt zul je moeten toegeven dat je dit nooit alleen bidt. Je begint door te zeggen ONZE Vader. Het woordje ‘onze’ spreekt van gezamenlijk iets doen of hebben. En dat is de kern van dit gebed. Het is tot de ontdekking komen van een geloofsverbondenheid met de drie-enig God en met de mede gelovigen. 

  Nu wil ik mezelf niet laten verleiden om al te diep in te gaan op het onze Vader. Maar wel zal ik proberen om in het kort de belangrijkste dingen te benadrukken.

  Uit bovenstaande hebben we gezien dat je bidden kunt leren. Maar bij dit bidden moet je wel bewust zijn hoe je bidt. Want het gaat niet om wat je met je verstand weet, maar wat er in je hart leeft. Het gaat om de juiste gesteldheid. Het gaat bij God niet om ‘modelgebeden’, maar om jou relatie in het bidden met Hem. En dat is ook een kwestie van leren, maar dan met heel je persoonlijkheid, met je echte zelf.

  Onze Vader

  Als je iemand iets wilt vragen dan moet je je wel richten tot die persoon. Daar zijn verschillende manieren voor. De meest prettige is dat je de persoon zelf aanspreekt in plaats van via allerlei hulpmiddelen. Bij God is dit net zo. We moeten ons bewust zijn dat Hij verlangt naar een rechtstreekse benadering. Ons gebed moet geadresseerd zijn aan: ‘De hemelse Vader’.

  Jezus bevestigt dit wanneer Hij zegt: “Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven” JOHANNES 16:23. Ook moet je geen eindeloze zinnen bedenken in de hoop dat je verhoord zult worden. Dit soort gebruiken keurt Jezus af. Hij waarschuwt ons met de volgende woorden:

  “Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen” MATTHÉÜS 6:7-8.

  Het gaat om de Vader. Dat was ook het doel van Jezus’ verlossingswerk. Hij verlangde ernaar om jou en mij weer terug te brengen bij Dé Vader. Dat we weer in gemeenschap met Hem zouden leven. Het woordje, ‘Onze’ duidt dus op een gemeenschappelijk doel. En daar begint dit prachtige gebed mee, Onze Vader die… Door het geloof in Jezus maak je deel uit van Gods familie. En binnen die familieband mag je God aanspreken als je Vader, daar moet je altijd rekening mee houden.

  In de hemel

  Soms zijn er van die perioden in je leven dat je je afvraagt, ‘waar woont God?’ Want je kunt je geen voorstelling maken van het begrip ‘Hemelen’. Hoe ziet dat eruit, hoe groot is het daar en wat gebeurd daar allemaal, enz. Het zijn vragen waar we geen of in beperkte mate een antwoord op krijgen.Dit komt omdat wij met ons menselijk brein het Wezen van God niet kunnen doorgronden. Bepaalde zaken heeft God openbaar gemaakt en andere juist weer niet. Zie DEUTERONOMIUM 29:29. Goed, over dit punt kun je eindeloos discussiëren en hoe boeiend ook, het zal ons nooit alle antwoorden geven.

  De schrijver van de Hebreeën brief heeft volgens mij ook geworsteld met dit soort vragen. Voor hem was het sleutelwoord om te begrijpen waar God woont, ‘geloven’. Hij schrijft: “En zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij allen beloont die Hem zoeken” HEBREEËN 11:6 WILLIBRORD VERT. Waar woont God, ik geloof in de Hemel. Is dat voor ons grijpbaar? Nee! Is dat voor ons bégrijpbaar? Nee! Ik citeer nogmaals uit de Hebreeën brief: “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare” HEBREEËN 11:1-3.

  We kunnen alleen tot God naderen door te geloven, niet door te begrijpen. Vgl. PSALM 139:6. Ons geloof bouwt een geloofsbrug van jouw hart naar Gods hart. Wie zo leeft weet waar God woont.

  Laat uw naam geheiligd worden

  Heiligen betekent ‘iets apart’ zetten. Wanneer je weet dat God je Vader is en wanneer je weet dat je door Jezus toegang tot de hemel hebt, dan wil je niets liever dan Gods Naam een speciale plaats in je leven geven. Je wilt Hem nummer één laten zijn. Dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar als je jezelf daarin oefent dan zal dat met verloop van tijd beter gaan. Paulus schrijft aan Timótheüs:

  “Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal” 1 TIMÓTHEÜS 4:8.

  Dit vers toont ons overduidelijk aan hoe belangrijk het is, om je te oefenen in het bezig zijn met de dingen van God. Als het je menens is heb je daar alles voor over. Want het is zo, wanneer Gods heiligheid niet centraal staat in je leven dan leiden we een nutteloos leven. Dat zal zeker ook invloed hebben op je gebedsleven.

  Als je bidt, “Uw Naam worde geheiligd”, dan houdt dit ook in dat je breekt met alles wat die Naam ontheiligt. Want dit gebed is een daad stellen. Een daad van God gehoorzamen, om alles uit je leven weg te doen wat tegenstrijdig is met de keuze die je gemaakt hebt om Hem te dienen.

  Laat uw koninkrijk komen

  Wie verlangt er niet naar een andere wereld, waar Gods wil door ieder mens zal worden gedaan? Uw koninkrijk kome, dat zal een logisch gevolg zijn wanneer wij Gods Naam gaan heiligen. Want het gaat niet om onze wereld maar om Zijn wereld. Om Zijn koninkrijk. De vraag is, wil je Die zaak werkelijk dienen? Heb je daar alles voor over? Laten we ons richten op de dingen van God. Paulus schrijft aan de Kolossenzen:

  “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is” VERS 1-2.

  De reden dat Paulus dit schrijft is dat deze wereld ons eigenlijk niets te bieden heeft. We worden er wel door verleid om al onze aandacht, tijd en andere middelen hieraan te geven, maar met welk doel? Wie deze aarde dient zal op het einde van de rit met lege handen staan. Daarom is “laat Uw koninkrijk komen” gericht zijn op wat ‘boven’ is, en wat van ‘boven’ komt. Want dat er een ander koninkrijk komt daar twijfel ik niet aan. Dat heeft Hij beloofd. De vraag is, zijn we nu al een deel van dat Rijk. Jou gebed, zal dat koninkrijk voor jezelf maar ook voor anderen dichterbij brengen.

  Uw wil gedaan worden

  Onze wil is een sterke factor in het dagelijkse leven. Het bepaald meestal wat we wel of wat we niet willen. Wie een sterke wil heeft begrijpt precies wat ik bedoel. Er zijn veel trotse mensen die moeilijk voor een ander kunnen buigen. Dat zorgt voor gecompliceerde verhoudingen in onze maatschappij. En zowel de pastorale als de seculiere hulpverlening heeft hier de handen vol aan.

  Waarom is het toch zo moeilijk om voor die ander de minste te zijn. Als we eens meer zouden beseffen, wat dit voor een schade aanricht dan zal je omgeving er een stukje anders uitzien. Maar het begint bij onszelf. Wij moeten leren buigen. Wat zegt David nadat de profeet Natan hem had aangesproken vanwege zijn overspel met Baseba?

  “Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven  geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan. En een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn GodPSALM 51:17 HET BOEK VERT.

  Davids wil moest verbroken worden want hierdoor ging hij erkennen dat hij gezondigd had. Een overgegeven wil is het werkelijke offer waar God op wacht. God verlangt naar mensen die hun leven overgeven om Zijn wil te doen. Ons gebed van overgave zal Gods wil openbaren aan een wereld in nood.

  Op aarde zoals in de hemel

  God heerst zowel in de hemel als op de aarde. Door het offer van Zijn Zoon is de aarde Gods werkplaats geworden. Hij wil Zijn liefde voor alle mensen laten zien door middel van jou en mij. Dit te weten geeft mij soms best eens wat spanning. Want die grote almachtige God wil ons in zetten om mensen te bereiken met zijn vergevende liefde.

  Maar er is meer. Gods wil zal geschieden op aarde net zoals dit gebeurd in de hemel. Dus onze opdracht is een ‘hemels verzoek’ om Zijn wil te volbrengen. Kijk zo dichtbij komt het. Je kunt niet meer om God heen. Hij staat als het ware voor je en vraagt je, ‘wat doe jij met je opdracht? Ik regeer niet alleen in de hemel maar ook waar jij woont en leeft’. Als je durft te bidden, ‘Uw wil geschiede’, dan zeg je, ‘ik sta volledig tot Uw beschikking, U mag Uw wil doen in mijn leven.’ Wie zich zo durft op te stellen zal ontdekken dat de Hemel hem overschaduwd en zegent met wijsheid en kracht om Gods wil te volbrengen.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben

  Dit gedeelte van het onze Vader is de kern van ons bestaan. Er bestaat aards brood maar ook hemels Brood. De Israëlieten hebben die ervaring al opgedaan toen God hen wegleidde uit Egypte naar het beloofde land. “U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengtDEUTERONOMIUM 8:3. Wat mij uit dit gedeelte zo aanspreekt is dat God in alle vormen van ons levensbehoud voorziet. Zo is er ‘aards en hemels Brood’.

  En beide brengt Hij voort. Later haalt Jezus dit bijbelgedeelte aan om uit te leggen wat de kern van Zijn komst was voor de mensen.

  “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaamJOHANNES 6:51.

  Wanneer we bidden om het brood dat we nodig zijn is dit zeggen, ‘Vader ik ben van U afhankelijk, want zonder het hemelse Brood zal het aardse brood mij geen voldoening geven.’ De aarde en de hemel horen bij elkaar daarom zijn er twee soorten brood. Twee bronnen die leven geven. Het aardse brood is een tijdelijke voorziening. Het Hemelse brood is een eeuwige voorziening dat ons verbindt met God de Vader. De vraag: “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben”, zal pas een echt een gebed zijn als, “alles wat de mond van de HEER voortbrengt” een verhoring voor je betekent.

  Vergeef ons onze schulden

  Wanneer we brood eten denken we meestal niet na ‘hoe en waarvan’ dit gemaakt is. Wie dit wel doet zal met een dankbaar hart eten. Want brood hebben we net gezien is voor ons van eeuwigheidswaarde. Brood in welke vorm dan ook geeft ons hét leven. En dat leven zal ons voor altijd veranderen. En dit feit heeft alles te maken met ‘vergeef ons onze schulden’. Het deelhebben aan het hemelse Brood zal je doen beseffen wat je schulden zijn. Zo werkt dat nu eenmaal. Dat is de kracht van Brood, omdat het je leven is én geeft. Voor God kunnen we niets verbergen. De Bijbel zegt:

  God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor Zijn ogen; niets kan verborgen blijven voor Hem aan Wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan” HEBREEËN 4:13 HET BOEK VERT.

  Het lezen van dit vers zal je duidelijk maken waarom het zo belangrijk is dat onze schulden worden vergeven. Want leven mét schuld zal je altijd een schuldig geweten geven. Het is dus in je eigen belang om eerlijk te zijn. Want schuld is voor God altijd een concrete aangelegenheid. Dus vraag om vergeving aan Jezus. Alleen dan ruim je ze echt op. En wanneer je bidt om vergeving mag je dit doen met deze zekerheid in je hart: “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad1 JOHANNES 1:9.

  Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was

  Een logisch gevolg van vergeving is, dat je anderen gaat vergeven die jou iets schuldig zijn. Want met schuld kun je niet voor Gods aangezicht leven. nu kun je denken maar dit is toch mijn goed recht? Je moest eens weten wat die ander mij heeft aangedaan. Goed, je hebt gelijk, ik herken dit. Maar het lost je probleem niet op. Wie met Jezus leeft kent andere principes dan de, “Oog om oog en tand om tand” afrekening. Zie MATTHÉÜS 5:38. Paulus leert ons een ander principe:

  Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt” KOLOSSENZEN 3:13-14.

  Je kunt je nog zo tekort gedaan voelen. Je kunt zeggen maar dat is mijn goed recht. Wanneer dat je zienswijze is kan het nooit de schuld oplossen die er is tussen jou en die ander. Je zult moeten leren om er vanaf te zien.

  Laat Gods vergeving door je heen stromen naar die ander toe. Het zal jezelf helen maar ook die ander. Wees vergevingsgezind. Er moet toch iemand de eerste zijn? En wanneer jij het goede voorbeeld gevonden hebt in Jezus, waarom volg je dit dan niet na? Bidden om vergeving doet vergeving brengen bij anderen. Wat is jou beslissing?

  En breng ons niet in beproeving

  Wie God als een liefhebbende Vader kent, weet ook wat beproevingen zijn. Telkens weer zullen wij de keuze moeten maken om te doen wat goed is. In dit feit zit voor ons de beproeving. Het is dus niet God die ons verleidt om het kwade te doen. Vgl. JAKOBUS 1:14. Want: “Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij” GENESIS 4:7. Dit vers laat zien dat de keuze tussen goed en kwaad door ons beheerst kan worden. Wij zijn niet overgeleverd om willoos het kwade te doen. Nee, dit vers zegt dat wij over het kwade moeten heersen.

  Zullen er dan nooit meer beproevingen zijn? Natuurlijk, daarom moeten we ook bidden of God ons hiervoor wil bewaren. Paulus heeft dit punt goed doordacht wanneer hij ons schrijft: “De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent” 1 CORINTHIËRS 10:13 HET BOEK VERT. Zo kun je jezelf aanleren om te bidden, ‘Heer in deze moeilijke situaties heb ik U nodig, verlost me uit deze beproeving.

  Maar red ons uit de greep van het kwaad

  Wie God gaat dienen zal altijd te maken krijgen met Gods tegenstander, de satan. Want die tegenstander heeft deze wereld behoorlijk in zijn macht. Al vanaf Genesis is hij bezig om zijn duivelse plannen ten uitvoer te brengen. Daarom is dit onderdeel van het ‘Onze vader’ zo belangrijk. Want je vraagt, of God je verlossen wil, uit de macht van satan. Is dat dan niet gebeurd toen jij je leven aan God toevertrouwde? Jazeker, maar de verlossing is nog niet een totale bevrijding van de gevolgen van de gevallen schepping. Daar worstelen we nog mee. Er zijn nog vele verleidingen. De strijd is nog niet helemaal gestreden.

  In het laatste Bijbelboek worden we vele malen opgeroepen om te overwinnen. Verlos ons van de boze is dan ook een reëel gebed, want er staat zoveel op het spel. De satan zal op velerlei manieren proberen om je los te weken uit Gods koninkrijk. Daarom schrijft Johannes ons:

  “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods isOPENBARING 2:7.

  Heb je dit goed gelezen? Het gaat om het eten van de Boom des Levens. En daar zal de satan alles aan doen om dat te voorkomen. Maar, God is machtiger dan de satan en in Jezus Naam mogen we de strijd aanbinden tegen de boze. Wie dit doet, loopt al vooruit op weg naar de totale bevrijding van de gevallen schepping. Heer, red ons uit de greep van alle kwaad.

  De vervulling van je gebed

  Iemand heeft eens gezegd; ‘onverhoorde gebeden bestaan niet.’ Daar moest ik wel even over nadenken. Want laat dit duidelijk zijn, ook ik worstel met onbeantwoorde vragen. Ook ik ken ‘mijn waaroms’. Is dit verkeerd? Had je dat van mij verwacht? Val ik je nu tegen? Ik weet niet hoe jij hier over denkt maar we worstelen allemaal met vragen, met dingen die we niet begrijpen. En dwars door deze toestand heen heb ik, met vallen en opstaan, geleerd dat het me scherp houd in mijn relatie met Jezus. Want voor mij is één ding heel duidelijk, de boze zal dit feit tegen ons gebruiken. Dus wees op je hoede.

  Nu zijn er gebeden naar Gods wil en gebeden die God nooit zal verhoren. Ik weet dat dit niet zo gemakkelijk is uit te leggen, maar ik zal mijn best doen. Wanneer je bidt moet dat voor jou én voor God een duidelijk doel hebben. Dus het gevraagde moet in Gods wil passen. En daar zit voor ons het probleem. Want we kennen niet altijd Gods wil met ons leven of met dat van die ander. Natuurlijk heb je het recht dat God naar je luistert. De Psalmist zegt dit zo: “Elk woord dat ik uitspreek kent U al, HERE” PSALM 139:4 HET BOEK VERT. Hier spreekt een geweldig vertrouwen uit. David laat er geen twijfel over bestaan óf God hem hoort. Maar of God doet wat je van Hem vraagt is een heel ander punt. Jesaja voelt dit ook haarscherp aan wanneer hij schrijft, Gods:

  “plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen” JESAJA 55:8-9.

  Is dit nu niet wat al te simpel, ik denk het niet. Wie wil weten of een gebed verhoord zal worden moet ook inzicht hebben in wat God wil. Ja, maar… God wil toch dat iedereen genezen wordt? Ja, daarover bestaat geen twijfel. Maar dat kun je op twee manieren geloven, voor nu óf voor later. En dat is de ruimte die je jezelf moet geven in het beantwoorden van dit soort lastige vragen. De volgende tekst geeft voor mijn gevoel een goed antwoord:

  “En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben” 1 JOHANNES 5:15.

  Dit zinnetje, “weten we ook dat we alles al hebben gekregen’, is voor mij een eye-opener. Johannes probeert duidelijk te maken dat God altijd hoort en in dat horen ligt ook de verhoring. Eigenlijk zegt hij: ‘je hebt het recht dat God je gebeden verhoord, maar wanneer, dat bepaalt Hij.’ Wanneer je jaren oprecht bidt voor een bepaalde zaak en het wordt niet verhoord, dan moet je je afvragen of je gebed binnen Gods doel of Gods tijd past. Want wat je ook vraagt, het doel is de verhoring. Onze gebeden moeten passen in het doel van God met, die mens of dat probleem. En het gebrek aan die kennis of openbaring zal ons parten spelen in het begrijpen van onverhoorde gebeden. We zullen dus moeten leren gebeden te bidden die naar Gods wil zijn. Gebeden zijn geen loze slagen in de lucht, zoiets als, niet verhoort, toch gebeden.

  Ons gebed zal dus concreet en doelgericht moeten zijn. In deel twee van deze studie zullen we nog een paar dingen bekijken waardoor ons gebed effectief kan worden voor God.

  In deel twee van deze studie zullen we nog een paar dingen bekijken waardoor ons gebed effectief kan worden voor God.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?