Studie 2

  Hoe stil is stille tijd? Is het gewoon maar stil zitten met je Bijbel op schoot? Of dromerig voor je uit staren? Stille tijd zal op veel verschillende manieren beleefd worden. Dat kom je ook in de Bijbel tegen. “Niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor U uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden” DANIËL 9:18 NBG VERT. Mensen roepen naar God, niet zachtjes, maar ze storten hun hele hart voor God uit. Anderen zullen Hem lofprijzen, of gewoon met Hem spreken. En soms moet je wél stil zijn, om Zijn stem te verstaan.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Gods Boek voor jou
  • Kenmerken van de Bijbel
   • Het brengt leven
   • Een Boek voor het hart
   • Het is een ‘doe’ Boek
   • Het is je voedsel
   • Leren lezen
  • Doelmatig Bijbellezen

  Inleiding

  “God is geen man, dat Hij zou liegen; Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft Hij ooit iets beloofd zonder Zijn belofte na te komenNUMERI 23:19 HET BOEK VERT.

  Ik hoop dat het voor je duidelijk zal zijn, dat stille tijd geen ‘passieve’ aangelegenheid is. Het is een tijd die je voor God apart zet om te luisteren en te praten met Hem. Veel christenen hebben moeite met een dergelijke invulling van stille tijd. Moet dat nu op deze manier? En voor veel mensen is stille tijd een ‘stille strijd’. Maar hoe je het ook beleeft, je moet nooit vergeten wat ‘tijd voor God hebben’ betekent. Het is een reële ontmoeting een levende omgang met Dé Levende God. En wat heel belangrijk is, je wordt er niet toe gedwongen. Het is je eigen keuze. Ook de invulling hiervan kun je elkaar niet opdringen. Dat is zeer zeker ook niet mijn bedoeling.

  Om een beter beeld te krijgen over stille tijd, is het goed te weten dat de Bijbel ons een geweldige hulp kan zijn. Want hierin zal God altijd laten weten dat Hij van je houdt en je nieuwe dingen wil leren. Zo kan zijn Woord voelbaar aanwezig zijn in je leven. Dat is de Kracht van het Woord, Jezus Christus in ons. Ook al zijn er momenten dat je niet zo veel van Hem ervaart, Hij is er want het staat zwart op wit. En dat te weten zal voor sommigen onder ons al een aanleiding wezen om tijd met God door te brengen.

  Gods Boek voor jou

  God heeft Zijn Woord aan jou en mij toevertrouwd. En door de hele Bijbel heen zie je dat Hij trouw is aan Zijn Woord. In Jezus Christus heeft God met ons een verbond gesloten. Vgl. 1 CORINTHIËRS 11:25; HEBREEËN 6:18. Hij is met ons een overeenkomst aangegaan. Van Zijn kant zal dat nooit verbroken worden, want: “God is geen man, dat Hij zou liegen.” Door de hele Bijbel, kunnen we zien hoe God met ons om wil gaan. De Hebreeën schrijver zegt hier het volgende over:

  “Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloftenHEBREEËN 8:6.

  En dat verbond heeft Jezus voor eeuwig bekrachtigt door Zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zie MARKUS 10:45 en 1 TIMOTHEÜS 2:6.

  Als christen kun je niet zonder de Bijbel. Want hierin staat hoe je leven moet. Je kunt dus niet leven zonder het Woord van God. Het is dan ook niet logisch om Gods leiding te vragen, zonder de inhoud van de Bijbel te kennen. Dat hoort bij elkaar. Een christen zal dan ook behoefte hebben om de Bijbel te kennen, te verstaan. Het Woord is de geestelijke Adem waardoor wij tot leven komen. Vgl. HANDELINGEN 13:48.

  Er is geen enkel volk waarin ‘een Boek’ zo’n grote rol speelt, dan Gods volk. Dat zie je duidelijk terug in de geschiedenis. De Bijbel is het meest besproken, het meest bekritiseerde, het meest verguisde en het meest geroemde Boek ter wereld. Er is geen enkel boek ter wereld waarover zoveel gediscussieerd is, dan de Bijbel. Het is dan ook een Boek met een groot geheim, dat bestemd is voor insiders. Outsiders zullen dat geheim nooit kunnen verstaan.

  “En Jezus bad dit gebed: "Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel dat U de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden. Maar U hebt de waarheid bekendgemaakt aan kleine kinderenMATTHÉÜS 11:25.

  Het is niet bestemd voor kritische snuffelaars. Je zult de Auteur zelf moeten kennen om Zijn Woord te begrijpen. De Bijbel is dus een persoonlijk boek voor mensen, die een persoonlijke ontmoeting hebben gehad met de Schrijver Zelf. Dan ben je kind van God waaraan de waarheid geopenbaard is.

  Kenmerken van de Bijbel

  Het doel van dit onderdeel in deze studie is om je te laten zien hoe belangrijk de Bijbel is. Want het kennen van het Woord van God zal ons in Zijn nabijheid brengen. En dat zal er toe leiden dat we Hem zullen aanbidden in Geest en in waarheid. Zie JOHANNES 4:24.

  Het brengt leven

  “Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend1 CORINTHIËRS 3:6.

  De letter doodt, maar de Geest maakt levend, dat is het verschil tussen de Bijbel en alle andere boeken. De Bijbel is een levendmakende Letter. Geen enkel ander godsdienstig boek kan de mens het eeuwige leven geven. De Bijbel laat ons God zien, maar het is ook een spiegel om onszelf te zien. Het laat ons dingen zien die je je nooit bewust was. Hierdoor gaan we onze zonden belijden en ontstaat er nieuw leven door Jezus Christus. Zo kan het Woord van God, de Bijbel, heel wat dingen in je leven tot stand brengen.

  Twee dingen zijn ontzettend belangrijk: “Hij zond zijn woord en genas hen, en ontrukte hen aan het graf” PSALM 107:20. Het is die genezende kracht die mensen zal herstellen en ze zal verbinden met de Eeuwige.

  Een Boek voor het hart

  Er is geen enkel boek dat de mens zo diep weet te raken dan de Bijbel. Lees daarom de volgende verzen met aandacht.

  “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen” HEBREEËN 4:12-13.

  Het is Gods bedoeling dat Hij met Zijn Woord doordringt in ons leven, om ons te veranderen en te vernieuwen. We moeten de Bijbel niet lezen als een boek met mooie verhalen met een hoog moraal gehalte. We moeten het lezen als Gods openbaring aan jou persoonlijk. Hij wil dat je een ontmoeting zult hebben met het levendmakende Woord, Jezus. Dat is de kern waar het omgaat. De Bijbel zegt: “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader” JOHANNES 1:14. Dat is het doel van de bijbel. Dat het je hart zal raken en veranderen. Als je zo de Bijbel gaat lezen, ga je de gezindheid van Jezus leren kennen en toepassen. Zie FILIPPENZEN 2:5.

  Het is een ‘doe’ Boek

  “Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag” JACOBUS 1:22-24.

  Wat we ‘horen en lezen’ moet iets in ons doen, anders heeft het geen nut. We moeten het woord, als een spiegel voor ons houden en wat je dan ziet, mag je aan God geven. Dan ben je iemand die de daad bij het woord voegt. Dan zal het in jouw geplante woord vruchten geven die aan de bekering beantwoorden. Vgl. LUCAS 3:8. Maar als je vergeet wat De spiegel jou heeft laten zien dan blijf je een onveranderd mens, en dan misleid je jezelf.

  Het horen en doen moet een onlosmakelijke eenheid vormen. Dat is de inhoud van Jezus’ boodschap in zijn gelijkenis over het huis op de rost en het zand. Zie MATTHÉÜS 7:24-27. Het gaat hier in wezen om de echtheid van het fundament in jou leven.

  Het is je voedsel

  Toen ik tot levend geloof kwam was ik geestelijk helemaal uitgehongerd. Sterk ondervoed zou je kunnen zeggen. Ik barste van inhoudsloze kennis waardoor mijn ziel, mijn innerlijke mens, totaal verdroogt was. En wat was het een vreugde om met een vernieuwd hart Gods Woord te lezen. Het was als voedsel voor me, wat mijn innerlijke woestijn weer deed bloeien. De tekst die me in die tijd enorm aansprak was:

  En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?” 1 PETRUS 2:2-3.

  Vgl. DEUTERONOMIUM 8:3; MATTHÉÜS 4:4.

  God woord is geestelijk voedsel wat je leven totaal zal veranderen. En naarmate je groeit in je geloof, zal er behoefte ontstaan om nog meer van de Bijbel te weten. Want je bent op weg om volwassen te worden. Wel:

  “Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaadHEBREEËN 5:13-14.

  Het verlangen om een volwassen kind van God te zijn zal ons leren, om zelfstandig voedsel te halen uit Gods Woord. Je bent dan niet meer zo afhankelijk van anderen, want je bent geen zuigeling meer die van de melk leeft. Melk heeft te maken met je eerste groei, met je bekering. En zoals het gaat met de ontwikkeling van je eigen leven, om een volwassen mens te worden, zo gaat het ook met het geestelijke leven. We willen toch geen zuigelingen blijven? Nee, we willen groeien in onze relatie met God onze Vader, zodat we in staat zijn om: “onderscheid te maken tussen goed en kwaad.”

  Leren lezen

  De eerste indruk bij het lezen van de Bijbel kan nogal moeilijk zijn. Hiermee zeg ik niet, dat de Bijbel niet te begrijpen is. Veel Bijbelgedeelten zijn qua tekst opbouw niet zo gemakkelijk uit te leggen. In het boek Handelingen staat een verhaal over een minister van financiën uit Ethiopië, die in Jeruzalem een boekrol over de profeet Jesaja had gekocht. Geen domme man zou je zeggen.

  Filippus moest in opdracht van God naar deze man toe. En: “Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?HANDELINGEN 8:30. Een minister begrijpt doorgaans heel goed wat hij leest, maar zijn antwoord was: “Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?” Vers 30. Het was kennelijk toch niet zo eenvoudig. En Filippus mocht deze man tekst en uitleg geven. Een prachtig verhaal, je moet het maar eens lezen in Handelingen acht.

  Het begrijpen van de Bijbel hangt niet af of je hoog of laag geschoold bent. Dat laat het verhaal hierboven heel duidelijk zien. De discipelen waren doorgaans ongeletterde mensen. Vgl. HANDELINGEN 4:13. David had ook moeite om Gods wetten te doorgronden, en zijn vraag aan God was: “Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is” PSALM 119:18.

  David had een verlangen om te zien hoe wonderlijk mooi Gods woord was. Maar hij was daar zelf niet toe in staat. Hij had hulp nodig. En zijn vraag aan God was, neem de bedekking weg, opdat ik begrijp wat U bedoeld. Vgl. 2 CORINTHIËRS 3:14-18

  Ondanks dat er in de Bijbel ‘geheimenissen’ staan, is het toch een toegankelijk Boek voor iedereen die de moeite wil nemen om het te verstaan. Had het niet eenvoudiger gekund? Ik denk dat God jou en mij wil uitdagen om aan Hem te laten zien of het je ernst is om de Waarheid te kennen. Dat je een levenslange zoektocht wilt ondernemen waardoor je steeds rijker wordt in Hem. Dat zal zeer zeker ook van onuitwisbare invloed zijn op je stille tijd.

  Doelmatig bijbellezen

  Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nachtPSALM 1:1-2.

  We zagen al eerder dat Bijbellezen moeilijk kan zijn. Soms moet je heel erg je best doen om de tekst te begrijpen. Moeite doen om iets te begrijpen scherpt de geest, dus verkeerd is het niet. Hoe lezen de Joden de Thora? Dat doen ze hardop en met een zangerige stem. Dit had tot voordeel dat je niet zo snel gestoord werd. Maar de praktijk leert ook dat je door hardop te lezen het veel beter in je opneemt.

  In de tekst van PSALM 1 zien we dat de mens gelukkig wordt genoemd wanneer hij vreugde vindt in het Woord van God, en er dag en nacht mee bezig is. Gods woord lezen heeft voor de Joden een heel diepe betekenis. En het is in de meeste Bijbel vertalingen dan ook niet zó vertaald dat je dit eruit kunt halen. Maar de Willibrord vertaling (van 1995) geeft dit goed weer. “ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert.” Het woord ‘reciteert’ betekend, ‘opzeggen of voordragen’. Dus Gods woord ‘overpeinzen’ betekend geluid geven. Vgl. ook JOZUA 1:8.

  Komen we dit nu ook in het Nieuwe Testament tegen, zeer zeker. Wat zagen we bij de minister van financiën uit Ethiopië, hij las hardop uit de boekrol van Jesaja. Paulus schrijft aan Timótheüs: “In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht” 1 TIMÓTHEÜS 4:13. En in OPENBARING 1:3 staat: “Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij”.

  De functie van het voorlezen had hier tot doel dat anderen erdoor opgebouwd zouden worden. Dat ze God beter zouden leren kennen. Maar bovenal Hem zouden erkennen als hun Heer en Verlosser. Hardop Bijbellezen zal meer diepte geven aan je stille tijd. Het wordt dan veel doelmatiger, omdat je door het lezen en het herlezen vertrouwd raakt met Gods woord. Een andere vorm van doelmatig bijbellezen vinden we in HANDELINGEN 17:11-12.

  “De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Velen van hen aanvaardden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen.”

  Het dagelijks bestuderen van Gods Woord was voor de eerste christenen van levensbelang. Ze stonden onder een enorme druk. Want je zomaar los maken uit je achtergrond, wat dat ook mag zijn, is niet eenvoudig. Maar toch deden ze dat, ze wilden weten of het waar was wat er gezegd werd. Nu, dit is een goede instelling. Je moet niet alles aannemen voor zoete koek. Je mag er best eens goed over nadenken. Ook dat zal je geest scherpen. Want het gaat niet om zomaar iets? Het gaat om dingen van eeuwigheids waarde. En dan moet je niet zomaar de gedachten van een ander of je eigen gedachten volgen.

  Het onderzoeken van Gods woord zal je altijd naar de waarheid leiden. Die garantie geeft Jezus zelf:

  “vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan” LUCAS 11:9-10.

  Ik weet uit eigen ondervinding hoe belangrijk het zoeken naar Gods waarheid is. En toen ik het eenmaal gevonden had kon ik zeggen; ‘eindelijk thuis’. En dat eindelijk thuis heeft na ruim dertig jaar nog steeds niets aan kracht verloren. Het geeft me elke dag weer inspiratie om tijd met Hem door te brengen.

  Veel kinderen van God hebben weinig Bijbel kennis. Hierdoor zijn ze geestelijk arm en dat heeft zeker ook zijn weerslag op hun tijd van gebed. De Joden moeten hele stukken van de Thora uit hun hoofd kennen. En Moslims moeten voordat ze aan hun theologische faculteit mogen studeren, de hele Koran kunnen citeren?

  Hoe belangrijk vindt jij het om Gods Woord te kennen?

  Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust2 TIMÓTHEÜS 3:16-17.

  Zo kun jij tot je doel komen:

  • Bidt, en u zal gegeven worden
  • Zoekt, en gij zult vinden
  • Klopt, en u zal opengedaan worden  LUCAS 11:9

  Weet je nu waarom de Bijbel zo ontzettend belangrijk voor je is? “Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.”

    Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?