Psalm 10

  Wordt vervolgd, dat kom je vaak tegen bij verhalen in meerdere afleveringen. En het is dan de kunst om de aandacht van de lezer zo vast te houden, dat ze niet afhaken na het eerste deel. In het woord ‘vervolgt’ zit het woord ‘vervolgen’. Er wordt iets vervolgd wat eerder in gang is gezet. En dat kan van alles zijn. Niet alleen een verhaal wat verder gaat, maar ook nare dingen hebben zo hun ‘eigen’ vervolg.

  Je kunt terecht vervolgd worden om iets wat je misdaan hebt. Dan worden er ‘Rechtsmaatregels toegepast’ op iemand die een delict heeft begaan. Maar je kunt ook vervolgd worden omdat de ander denkt dat jij niet in Jezus mag geloven. En dan hebben we het over vervolging. Er wordt je dan iets onterecht aangerekend.

   

  Deze psalm begint met een ‘waarom’ vraag. En wie een beetje rondkijkt in het leven zal ook regelmatig tegen dit soort vragen aanlopen. Een waarom vraag is dan ook heel menselijk. Want het leven is heel kwetsbaar. Wij zijn zo zwak. Er is zoveel onrecht in deze wereld. En het schijnt dat de slechte mensen ongestraft hun gang kunnen gaan. Heer waarom zwijgt U? Waarom ziet U werkeloos toe? Waarom moeten onschuldige mensen het slachtoffer worden van heerszuchtige types?

   

  Is het beeld wat David hier schetst anders dan in onze tijd? Ik denk van niet. Er zullen altijd omstandigheden zijn waartegen niemand voorzorgen kan nemen. Je kunt niet alles in het leven ontlopen. Sommige dingen gebeuren gewoon. Er is altijd een of andere ‘overmacht’ die ons het leven zuur wil maken. Dat is een soort van ‘geestelijke staatsvijand’. En deze staatsvijand is de belichaming van alles wat met de zonde te maken heeft. Die zich openbaart in de ‘mens van de wetteloosheid’. En het zal zover komen dat hij openlijk: “God zal uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is.” 2 THESSALONICENZEN 2:4 HET BOEK VERT.

   

  Is deze vervolging iets van de laatste tijd? Nee, die strijd is losgebarsten toen de satan toegang kreeg tot het menselijke hart. Toen hij zich macht verwierf over Gods schepping. GENESIS 1-3 Dus wanneer David zegt: ‘O Heer, waarom staat U op een grote afstand, waarom verbergt U Zich in tijden van problemen’, is dat heel begrijpelijk.

   

  En David steekt het niet onder stoelen of banken nee, de ‘waarom vragen’ legt hij óók bij God neer. Want in het ‘waarom Heer’ stelt hij zich kwetsbaar op. Het zijn dit soort vragen die hem uitdagen om zijn geloof te praktiseren. De ‘waaroms’ dagen hem uit om God te vertrouwen, ook in datgene wat hij niet begrijpt. Het is een soort aansporing om te volharden, ondanks de wetenschap constant vervolgt te worden. Zijn waarom vragen brengen David dichter bij God.

   

  Hoe vaak is dat bij ons juist andersom? In ons waarom, ligt heel vaak een verwijt naar God toe. Waarom doet U er niets aan? Als U God bent waarom dan al die oorlogen? Maar het feit is dat de mens zelf die oorlog met God begonnen is. De mens is zelf in opstand gekomen en moet zo nodig zijn eigen leven leiden. We willen zelf baas zijn. God is overbodig geworden. Hij past niet meer in onze moderne systemen.

   

  En de eerste elf verzen van deze psalm laten duidelijk zien hoe de mens denkt. De mensen laten zich leiden door hoogmoed. De welvaart doet hen God vervloeken. Ze staan elkaar naar het leven. En voor het zwakke is er geen plaats. Er bestaat geen God dus zal Hij mij ook niet ter verantwoording roepen. Hun filosofie is niets anders dan eigendunk. Ze leven alsof God nooit bestaan heeft. Dat is in het kort hoe de mensen denken.

   

  Eigenlijk zien we hier de geest van de antichrist. Want die wil ons laten geloven dat Jezus niet voor onze zonden aan het kruis gestorven is. Alsof Hij nooit bestaan heeft. De antichrist wil ons alle begrip van geestelijke waarheden ontnemen. Hij wil niets liever dat wij de spot drijven met alle Goddelijke leefregels. Hij wil ons laten geloven dat wij onszelf tot god moeten zijn.

   

  De antichrist wil dat we alles gaan haten wat ons aan een liefdevolle God doet herinneren. Dat we een afkeer krijgen aan mensen die Gods Zoon belijden als Heer over hun leven. Dat was de strijd van toen. En dat is de strijd van nu.

   

  In zijn eerste brief schrijft Johannes heel duidelijk hoe we de geest van de antichrist en de geest van God kunnen onderscheiden. “De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.” 1 JOHANNES 4:2-3

   

  Door alle eeuwen heen is er een ‘wordt vervolgd’. Er zijn vele hoofdstukken wereldgeschiedenis geschreven. Maar allemaal vertellen ze ongeveer hetzelfde verhaal. Dat er machten aan het werk zijn die een totale verloochening van God de Vader en van Jezus Christus willen bewerkstelligen. En tot op de dag van vandaag toe wordt dit ‘vervolgd’. De satan zal niet stil zitten totdat hij volkomen verslagen zal zijn.

   

  En God, laat Die niets van Zich horen? Blijft het bij Davids constatering dan God zo onbereikbaar is en dat Hij Zich verbergt in tijden van nood? Nee, er zit een keerpunt in elke nood. God staat niet machteloos toe te kijken. Temidden van al het menselijke ongeloof is Hij blijven geloven in jou en mij. Ook God past een ‘wordt vervolgt’ toe.

   

  Door alle eeuwen heen heeft Hij Zich laten zien als dé vergevende God. In alle omstandigheden is Hij een luisterende Vader geweest. Hij heeft de wereld niet aan haar lot overgelaten, hoewel Hij daar alle reden toe had. Nee, Gods ‘wordt vervolgd’ is een eindeloze herhaling van Zijn liefde geopenbaard in Jezus Christus, voor ons allemaal. En Hij spoort ons aan wanneer Hij zegt:

   

  “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.” 1 PETRUS 5:8-10

   

  Zo waarschuwt God ons door alle tijden heen. Lees de Bijbel er maar op na. Maar soms kan het voelen of God je niet hoort, dat je er alleen voor staan. Dat is ook Davids klacht: ‘Heer waar bent U’. En wat is Gods antwoord? Hij is opgestaan en heeft de boze een halt toe geroepen. Het offer van Jezus is Gods antwoord aan het rijk der duisternis, ‘tot hier en niet verder’. In Jezus heeft God de Vader voor altijd afgerekend met de macht van satan.

   

  Hij heeft een andere toekomst voor ons allemaal. Bij monde van de profeet Jeremia zegt Hij: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.” JEREMIA 29:11-13

   

  Wat een geweldig antwoord, “Mijn plan met jullie staat vast”. God heeft het beste met ons voor. En door alle eeuwen heen heeft God ons met Zijn plannen achtervolgd. Dat is Zijn ‘vervolging.’ Telkens weer heeft Hij laten zien wat Zijn antwoorden zijn op onze nood. “Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” En dat ‘wordt vervolgd.’

   

  Het keerpunt in deze psalm vinden we in vers twaalf. David roept tot God en zegt: “Sta op, Here God en hef Uw hand op”. God, breng een keer in het lot van de verdrukte, en verschaf hen recht. Dat is wat David vraagt. Heer kom in actie, nu is het genoeg. Waarom zouden de slechte mensen ongehinderd hun gang kunnen gaan? En hij roept niet tevergeefs. Want, merkt David terecht op: “u ziet de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand.” VERS 14

    

  Soms laat God tijdelijk dingen in je leven toe, en zal het je uiteindelijk dichter bij Hem brengen. Paulus zegt dit als volgt: “Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.” ROMEINEN 8:28 Het Boek vert. Wanneer alles naar wens gaat zijn we geneigd om God snel te vergeten. En dan kunnen de moeiten en de teleurstellingen ons weer bij Hem brengen. Hij wacht op ons in voor én tegenspoed. Hij troost en sterkt het zwakke. En wanneer we deze lessen begrijpen zal het ons sterker maken dan voorheen.

   

  Uiteindelijk zal God de balans opmaken en zal Hij de wetteloze mens ter verantwoording roepen. God zal opstaan en laten zien dat Hij Koning is voor eeuwig. David mag dit ook zien omdat hij al zijn waaroms en twijfels bij God neerlegt. En dat doet hem vooruitzien en belijden: “De HEER is koning voor eeuwig en altijd: vijandige volken verdwijnen uit zijn land. U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, u bemoedigt hen en luistert met aandacht, u doet recht aan wezen en verdrukten. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen.” VERZEN 16-18

   

  ‘Wordt vervolgd’, misschien een raar opschrift boven een overdenking. Maar voor mij was het een ontdekking hoe God met Zijn liefde mij persoonlijk elke dag achtervolgt. Zo is er elke nieuwe dag een Goddelijke vervolging van Zijn liefde en genade, voor jou en mij. En Hij gaat hiermee door tot aan de voleinding der wereld. VGL. MATTHÉÜS 28:20. Ik wil je tot slot nog bemoedigen met de volgende woorden:

   

  “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Allen die zich fel tegen je keerden zullen gehoond worden en te schande staan. Zij die jou bestreden worden minder dan niets en gaan te gronde. Zij die jou onderdrukten zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs. De vijanden die jou bevochten zullen verdwijnen in het niets. Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.” JESAJA 41:10-13

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?