Jezus in de Psalmen

  Niemand zal het ontgaan, dat bij het lezen van de psalmen, er soms een diepere betekenis in zit. Veel psalmen zijn dan ook profetische verwijzingen naar de Messias. Hij wordt weliswaar niet bij name genoemd, maar veel verzen zien we aangehaald worden in het Nieuwe Testament. Daarom verklaren veel bijbeluitleggers dat deze verzen van toepassing zijn op Jezus. Als de van te voren aangekondigde Verlosser.

  Hoewel we nu in een totaal andere tijd leven, zijn de menselijke emoties van ons dagelijks bestaan niet anders dan in de tijd dat de psalmen werden geschreven. Toen, maar zeker ook nu worstelen we met dezelfde vragen, hebben we dezelfde teleurstellingen te verwerken. Daarom is het voor ons niet zo moeilijk om ons met de psalmist te vereenzelvigen.

  Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord betekent waarschijnlijk, 'bij snarenspel gezongen'. En wie let op de opschriften boven de psalmen, zal dan ook zien dat er muzikale aanwijzingen staan. Daarom vervullen ze een belangrijke plaats in de liturgie van de hedendaagse christelijke kerken.

  Een andere muzikale aanwijzing vinden we in de Hebreeuwse term ‘Sela.’ Het is niet precies aan te geven wat dit betekend. Omdat het in 39 psalmen 71 maal voorkomt is het goed om hier even bij stil te staan. We zien dit ‘Sela’ vaak staan aan het einde van een bijbelvers. En de eerste gedachte is, dat het een aanwijzing is om het vers nog eens te lezen. Een soort herhaling dus. Alsof het wil zeggen: ‘stop even en denk nu eens rustig na’ voor je verder leest.

  Volgens de bijbeluitleggers gaat het om een ‘liturgische of muzikale aanwijzing’ die te maken had met het zingen van de psalmen. Sela betekende dan dat de muziek zich moest verheffen aan het einde van het lied. Maar in dit verband kan het ook een ‘krachtig tussenspel’ zijn omdat het woordje 'Sela' zowel midden in de psalm als aan het eind ervan kan voorkomen. VGL. PSALM 3

  Maar anderen gaan ervan uit dat het te maken heeft met ‘het neerbuigen van het lichaam’ als een uiting van eerbied en ontzag voor God. Welke uitleg je moet kiezen, ik vindt ze eigenlijk allemaal wel mooi. En ga je ze toepassen, het zal je zeker dichter bij God de Vader brengen. Omdat je ‘bewustwordend’ gaat ervaren, er staat meer dan ik dacht.

  De belangrijkste thema’s uit de psalmen zijn:

  • Geloofsvertrouwen - PSALM 3
  • Lofliederen op de thora - PSALM 19
  • Klaagliederen - PSALM 44
  • Pelgrimsliederen - PSALM 48
  • Konings liederen - PSALM 72
  • Verhalende liederen - PSALM 105
  • Lofzangen - PSALM 117
  • Bedevaartsliederen - PSALM 120
  • Dankliederen - PSALM 136

  Bij sommige psalmen wordt verwezen naar bepaalde gebeurtenissen die te maken hebben met de levensgeschiedenis van David. Er zijn 73 psalmen waar zijn naam aan verbonden is. Veel psalmen heeft hij zelf geschreven anderen zijn aan hem, als koning, opgedragen. We kennen David dan ook als begaafd poëet, hofdichter en musicus. ZIE 1 SAM.16: 17-23

  Niemand zal het ontgaan, dat bij het lezen van de psalmen, er soms een diepere betekenis in zit. Veel psalmen zijn dan ook profetische verwijzingen naar de Messias. Hij wordt weliswaar niet bij name genoemd, maar veel verzen zien we aangehaald worden in het Nieuwe Testament. Daarom verklaren veel bijbeluitleggers dat deze verzen van toepassing zijn op Jezus. Als de van te voren aangekondigde Verlosser.

  In sommige psalmen wordt een veel dieper menselijk lijden beschreven dan de mens zelf kan dragen. Dit is dan een heen-wijzing naar Christus' diepste lijden, naar het sterven aan het kruis. Zo hebben de schrijvers van de psalmen onder Gods leiding ‘woorden en beelden’ gekozen waarvan ze zelf de betekenis niet konden overzien. “Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” 2 PETRUS 1:21

  Een duidelijk, maar ook een heel ingrijpend voorbeeld hiervan vinden we in PSALM 22:2: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.” En in MATTHÉÜS 27:46 zien we dit in vervulling gaan.

  Zo zijn er veel meer vergelijkingen die gezien moeten worden als een verwijzing naar Christus:

  PSALM 2:7 “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.”
  VGL. HANDELINGEN 13:33

  PSALM 16:10 “U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.”
  VGL. HANDELINGEN 2:27; 13:35

  PSALM 22:8-9 “Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd: ‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?”
  VGL. MATTHÉÜS 27:43

  PSALM 40:7-8 “Offers en gaven verlangt u niet, brand - en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.”
  VGL. HEBREEËN 10:6-7

  PSALM 41:10 “Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd.” VGL. JOHANNES 13:18

  PSALM 45:7 “Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is uw koningsscepter.”
  VGL. HEBREEËN 1:8

  PSALM 69:10 “De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.”
  VGL. JOHANNES 2:17

  PSALM 110:4 “De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug, Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.”
  VGL. HEBREEËN 7:17

  PSALM 118:22 “De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden.”
  VGL. MATTHÉÜS 21:42

  PSALM 118:26-28 “Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God.”
  VGL. MATTHÉÜS 21:9

  Dit zijn enkele belangrijke verwijzingen over Jezus in de psalmen. Dit maakt dat de psalmen zo boeiend zijn. Ze vertellen niet alleen over het 'menselijke' leven, maar ook over Jezus die voor jou en mij hét offer van verlossing en vergeving heeft gebracht.

  ‘Jezus in de Psalmen’ is een thema wat ik graag wil uitwerken in korte overdenkingen. Ik hoop dat je er door gezegend zult worden, maar bovenal dat je Jezus zult leren kennen als de Messias die je niet veroordeeld maar van je houdt.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?