Psalm 5

  David heeft veel te verduren van zijn tegenstanders. Dat blijkt ook weer uit deze psalm. Hoe dat kan? Ieder mens die Gods wil doet kan altijd tegenstand verwachten. Dan zijn er altijd mensen die het niet met je eens zijn. Die erop uit zijn om je te demoraliseren.

  De Bijbel zegt: “Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.” 2 TIMOTHEÜS 3:12

  Dat is een zekerheid waar je rekening mee moet houden. Dat onderkende David ook. Maar David laat zich niet uit het veld slaan. Hij heeft geleerd van Wie hij zijn hulp kan verwachten. En door de jaren heen heeft David een bijzondere band met God opgebouwd. Dat blijkt uit de manier hoe hij God aanspreekt: “mijn koning en mijn God.” Dit getuigd van een intieme relatie. God is zijn Koning. Daarmee zeg je nogal wat. David als een koning maakt zich ondergeschikt aan dé Koning, aan God de Almachtige.

  Op basis van dit getuigenis is David’s roep, zijn gebed, gebaseerd. Met al zijn moeilijkheden gaat hij bij God ‘in de bijstand.’ Hij wacht hiermee niet tot de dag voorbij is, om dan dodelijk vermoeit in slaap te vallen. Nee, voor dag en dauw zit hij als het ware bij God in de wachtkamer. En hij schaamt zich er niet voor wanneer hij zegt: “Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep.”

  Hoe herkenbaar is dit voor ons? Ook wij kunnen tegen de dag opzien omdat je weet wat je te wachten staat. Voor velen van ons zal het leven geen juichtoon zijn. En wat is het dan goed om kennis te maken met een mens zoals David. Die zich ook ellendig en zwak voelt. Ook hij weet niet wat de dag hem zal brengen.

  David begint zijn dag bij God in de wachtkamer. En hij weet als geen ander dat hij afhankelijk is van die grote en almachtige God. Hij schaamt zich er niet voor. Heer, luister naar: “mijn hulpgeroep en let op mijn verzuchtingen”. (NBG. VERT.) “Verzuchtingen”, zijn onuitgesproken woorden. Woorden die de heilige Geest kan vertolken bij God de Vader. Nou dat is toch geweldig dat God zelfs de onuitgesproken woorden serieus neemt. Dat is het werk van de heilige Geest. Paulus zegt hier het volgende over: “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.” ROMEINEN 8:26

  David weet dat God een luisterend oor heeft. En hij weet ook dat God luisterend zal handelen, dat God het voor hem opneemt. En waar eindigt hij zijn gebed mee, hij verwacht iets. Want: “In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.” Wat doet David, hij zegt, ‘wachtende zie ik uit.’

  Wachtende zie ik uit. Dit is niet een eenmalige actie. Nee, elke dag komt David bij God in Zijn wachtkamer. Want hij weet dat hij de dag zal moeten doorbrengen in een wereld waar Gods wil niet altijd gedaan wordt. (ZIE VERS 10) Daarom komt hij bij God omdat hij uit ervaring weet, zonder ‘Gods bijstand’ red ik het niet. En daarom schaamt hij zich ook niet om met zijn vragen en zorgen, zijn twijfels en verdriet en zelfs met zijn zonden naar God toe te gaan. Hij wil Gods antwoorden niet mislopen door vroegtijdig af te haken, zoals veel mensen wel doen.

  Het is net of David ons uitdaagt om, ‘wachtende uit te zien’ naar wat God gaat doen. Eigenlijk doet David iets waartoe Jezus ons ook oproept. “Maar als gij bidt, zo gaat in uwe binnenkamer, en sluit de deur toe, en  bidt tot uwen Vader in het verborgen; en uw Vader, die in het verborgen  ziet, zal het u in het openbaar vergelden. MATTHÉÜS 6:6 LUTHERSE VERT.

  “Bidden in je binnenkamer”, dat is een rustig plekje opzoeken waar je, in afzondering, met God kunt praten. Waar je, net als David, al je zorgen bij God kunt neerleggen. En let dan eens op het eind van dit gebed: “en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.” God ziet wat er in je hart is, Hij kent net als bij David je verzuchtingen. Dat is het onuitgesproken verdriet, de pijn, de afwijzing of wat je ook maar in stilte met je meedraagt. God zal het vergelden en wel op zo’n manier dat de mensen om je heen, er versteld van zullen staan. Hij zal het duidelijk zichtbaar maken, want het zal een ‘openbare bekendmaking’ zijn. Je zult in je recht hersteld worden. Je zult ontvangen wat je toekomt, dat is wat God doet.

  Gebeurd dat direct of is dit iets wat later in vervulling zal gaan? Het is niet op voorhand te zeggen maar beide is mogelijk. Maar waar het om gaat is dat God geen bidder laat staan. En al pratend met God krijg je soms al oog voor Zijn uitkomst. Soms moet je zelf aan de slag en geeft God je de middelen om je probleem aan te pakken. Ook dan verleent God je bijstand. Dat is ook gebeds verhoring. Maar het kan ook zijn dat Hij buiten je wil om de dingen voor je oplost. Hoe het ook gaat, God zal uiteindelijk alles in orde brengen.

  Nu kun je zeggen dat klinkt mij te goedkoop in de oren, want zo gemakkelijk gaat het niet. Dit is een valkuil waar ikzelf ook vaak in ben gevallen. Het is niet mijn bedoeling Gods oplossingen als een ‘geloofsvoordeeltje’ aan te bieden. Nee, dan ben ik het met je eens. Maar aan de andere kant moet je het ook niet moeilijker maken dan het al is. Je moet je eigen problemen ook niet verzwaren met ‘ach en wee’. Want wat is de slotconclusie van deze psalm? “Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade.” (VERS 12-13)

  De slotkern is: “U zegent”. Is dit een vergissing van David? Schiet hij nu niet een beetje door? We kennen allemaal wel situaties die uitzichtloos zijn. Hoezo, U zegent. God waar bent U? Wie een echt antwoord wil op dit soort vragen moet leren om bij God te schuilen. Dat is waar David zijn slotconclusie mee begint. Hij geeft geen antwoorden uit een winstgevend boekje. David’s woorden zijn niet goedkoop, maar ‘doorleefde en aan de lijve’ ondervonden antwoorden.

  Bij God schuilen doe je niet zomaar. We hebben eerder de neiging om bij Hem weg te lopen, dan om naar Hem toe te gaan. Ja, zo zitten we in elkaar. Van nature zijn we niet zo godsdienstig. We lopen liever om de kerk dan door de kerk. Bij God schuilen zit dus niet zo in onze aard, daarom moeten we dit ook leren. We moeten er de noodzaak van in gaan zien dat, het schuilen bij Hem ons goed zal doen.

  David zegt over dit schuilen bij Hem dat het je “vreugde en bescherming” geeft. Nou, dit is toch geweldig? In het schuilen bij God zit een geweldige zegen verpakt. En David wist dat. En hij houdt dit niet voor zichzelf, in deze psalm deelt hij dit met ons. David wat ben je toch een prachtkerel!

  Vreugde en bescherming, dat zijn de benodigde ingrediënten die ons door alle situaties heen helpen. Hoe je leven er ook uitziet als je Gods bijstand zoekt, wanneer je bij Hem gaat schuilen, zal Hij je helpen. En dan zegent God je heel persoonlijk. Kijk daar word ik blij van.

  Ook Jezus heeft het moeilijk gehad tijdens Zijn leven op aarde. Hij heeft geworsteld en gestreden omwille van onze zonden. Maar door Zijn schuilen bij God zijn Vader, kon Hij over dit lijden heen zien. Ook wij worden opgeroepen om Hem daarin te volgen: “Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.” HEBREEËN 12:2

  Jezus, liet zich niet afschrikken. Wat doe jij? Laat jij je leiden door het lijden wat je doormaakt? Denk dan eens aan Jezus, “het lijden, de schande van het kruis” kon Hij overwinnen door Zich te richten op wat daarná ging komen. Iemand heeft eens gezegd: ‘Er is geen lijden zo bitter, of God weet het zoet te maken.’ En dat is wat David ons voorhoud. Hij heeft veel mee moeten maken, maar hij legde het bij God neer. Het was zijn gewoonte om bij God in de bijstand te gaan. Want daar, bij Hem, zijn de antwoorden. God zal alles in orde maken. Hij zal afrekenen met al het kwaad wat de onrechtvaardige mens doet. Hoe wist hij dat zo zeker, omdat hij God als Koning kende.

  Soms lijkt het kwade het goede te overwinnen. Soms lijkt vertrouwen in God niet beloond te worden. Maar beste lezer, schijn bedriegt. God zal op Zijn tijd en wijze afreken met alles wat de gevallen schepping heeft veroorzaakt. Daarom is het goed om te zeggen: “U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade.”

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?