disclaimer

    Disclaimer

    Aresko.nl verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Aresko.nl op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aresko.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.