Voorwoord

Rijkdom voor iedereen

Bij het uitvoerig bestuderen van de Romeinenbrief is mij opgevallen hoeveel rijkdommen er in gevonden kunnen worden. Dat geldt voor de gemeente van Jezus Christus, maar zeker ook voor de individuele gelovige. De brief is een fundament voor ons geloofsleven.

Paulus geeft ons inzicht in de beloften van God voor Joden en heidenen. Hij gaat in op de betekenis van de wet en de besnijdenis. Hij spreekt van Gods toornende gerechtigheid, maar ook van Zijn overvloedige genade; van onze rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus. (Door het geloof alleen!) Een belangrijk onderwerp is ook de positie van Israël nu en in de toekomst in relatie met de christenen uit de heidenen.

Aan Paulus is door God het geheim geopenbaard, dat door Jezus Christus’ verlossingswerk de twee (Jood en Griek) tot één zijn geworden. Niet in de laatste plaats maakt de brief ons duidelijk wat het betekent om een kind van God te zijn en hoe dat in onze levenswijze tot uitdrukking zou moeten komen.

Voor persoonlijke bijbelstudie en stille tijd, maar ook voor bijbelstudiekringen wil ik de studies aanbevelen. Voor het praktisch doordenken van de materie zijn aan elke les een aantal vragen toegevoegd. Ik heb bij het schrijven gedacht aan mensen die bereid zijn zich serieus te verdiepen in deze belangrijke brief van Paulus. Het is namelijk geen gemakkelijke brief.

Vaak is men geneigd er bepaalde thema’s uit te nemen die het meest aanspreken. We missen dan echter de opzet van Paulus om aan de gemeente te Rome via een bepaalde opbouw van de brief en een grondige bewijsvoering duidelijk te maken dat God in Zijn grote wijsheid door de ongehoorzaamheid van Israël Zijn ontferming heeft uitgebreid tot de heidenen. Willen we de brief dus goed begrijpen, dan moeten wij hem in zijn geheel bestuderen.

Dit boekje heeft niet de pretentie een theoretische theologische verhandeling te zijn. Bedoeling is geweest om de inhoud zo te formuleren dat men er iets aan heeft voor de praktijk van het dagelijkse leven.

Voor de indeling van de studies heb ik deels gebruik gemaakt van een bijbelcursus die ik jaren geleden ontving en waarvan de auteur mij helaas onbekend is.

Uitgaande van mijn eigen leesgedrag worden tekstverwijzingen nogal eens voor kennisgeving aangenomen. Belangrijke tekstverwijzingen heb ik daarom voluit in de studies opgenomen.

Het is mijn wens dat deze bijbelstudies voor velen tot zegen mogen zijn.

Free v.d.Werf

Datum gemaakt: 3-2-2013
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?