Wie regelmatig de Bijbel leest, zal steeds dieper overtuigt raken van de Waarheid. Welk verhaal of Schriftwoord je ook bestudeerd, Gods handelen met ons mensen is altijd terug te voeren naar Zijn Liefde voor een ieder van ons. Waarom ik hier zo van overtuigd ben komt simpel gezegd hier op neer, ‘door het lezen van Zijn Woord’. Door het lezen wordt ons een spiegel voorgehouden die laat zien hoe we van binnen eruit zien. De Bijbel zal in veel gevallen de confrontatie aangaan met het innerlijke van de mens. Dit om ons te laten zien wat ervoor nodig is om ons te redden uit het veroordelende karakter van de wet.

  ”Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je ‘ik’ wil. Want doordat jullie bij Hem horen, heeft ‘de wet van de Geest die levend maakt,’ jullie vrijgemaakt van ‘de wet van het kwaad’ die doodt. De wet van Mozes kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen.

  Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit.

  Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo’n mens als wij zijn. Namelijk een mens die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God” Romeinen 8:1-3 BB.

  Dit laat wel heel duidelijk zien wat God van Zijn kant gedaan heeft om die gebroken vriendschap te herstellen. Er was van Gods kant al zoveel gedaan om de kinderen van Israël duidelijk te laten zien dat er sprake was van een bijzonder relatie met Hem. Hij had het voor hen opgenomen in de strijd met de volken die er toen ook al op uit waren om Israël te liquideren. Zo zijn er veel hachelijke situaties geweest waar God steeds weer Zijn volk een nieuwe kans gaf. Maar uiteindelijk;

  “De wet van Mozes kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo’n mens als wij zijn. Namelijk een mens die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God” Romeinen 8:3 BB.

  Dit spreekt duidelijk taal het zet alles goed op een rijtje om ons te laten begrijpen dat alleen een bijzonder mens de wet voor Jood en niet Joden tot een Nieuw Geboren einde heeft gebracht.

  “Want hij is onze rust. Hij maakte die twee tot één en hij heeft het hek dat in het midden stond verwijderd, En hij heeft de vijandschap beëindigd (door zijn vlees en de Wet, vanwege de geboden op geboden).

  De twee heeft hij in zijn wezen een nieuwe mens gemaakt en rust gebracht.

  Hij heeft de twee verzoend in één lichaam met God en heeft door zijn kruis de vijandschap gedood. Toen hij was gekomen heeft hij vrede verkondigd tot wie ver en tot wie nabij waren. Zodat er door hem voor ons beiden toegang is ontstaan door één geest tot de Vader. Daarom zijn jullie geen vreemdelingen of kolonisten, maar inwoners van de heilige stad en van het huis van God” Efeziërs 2:14-19 Peshitta-NL.

  “De wet van Mozes maakt mensen tot hogepriester. En mensen zijn nu eenmaal ongehoorzaam aan God. Maar de plechtige eed van God die na de wet kwam, maakt de Zoon tot Hogepriester. En Híj is voor eeuwig volmaakt en nooit ongehoorzaam aan God.

  Dit getuigenis laat zien dat God de Vader in Zijn zoon Die gehoorzaamheid wel vond;

  De twee heeft hij in zijn wezen een nieuwe mens gemaakt en rust gebracht".

  Zie Hebreeën 7:28 BB.

  Was hier alles mee gezegd, dat Jezus in Zijn Wezen DE NIEUWE MENS gemaakt en tot rust had gebracht. Welnee, dit was de instelling tot iets heel nieuws. De wedergeboren mens vervuld met Gods Geest, werd met een Nieuwe Opdracht de wereld ingestuurd. Het Bijbelboek Handelingen kan ons hier het nodige over leren.

  • Tijdens de Wet lag de nadruk op - horen en gehoorzaam zijn.
  • Maar in het Koninkrijk van Jezus ligt de nadruk op - leren en doen.

  ‘Leren en doen’, zijn een doeltreffend middel om ons eigen leven met God te onderhouden en anderen hiertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

  Lees eens wat Jacobus over dit woord zegt.

  “Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek. Stel dat je het woord wel hoort, maar er niets mee doet.

  Dan kun je dat vergelijken met iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt, maar ook onmiddellijk weer vergeet hoe hij er uitziet.

  Luister dus goed naar de volmaakte wet,

  • namelijk de wet die je vrijmaakt,
  • en doe ook wat die wet zegt.
  • Vergeet niet wat je gehoord hebt,
  • maar dóe het ook.

  Dan zul je blij kunnen zijn bij alles wat je doet” Jakobus 1:22-25 BB.

  Nu moeten we deze vermaning steeds goed voor ogen houden:

  “Maar nu hebben jullie God leren kennen (of beter gezegd: nu kent God júllie). Waarom willen jullie je dan weer aan allerlei nutteloze godsdienstige regels gaan houden?” Galaten 4:9 BB.

  Dit probleem loopt als een zwakke draad door de kerk van alle eeuwen. Steeds weer zijn er mensen die ons willen brengen onder de regelgeving van ‘wet en verstand’. Dit breekt af en bouwt de kerk niet op. Met dit soort zaken schieten we dus niets op. Het laat zien dat de duivel zich nog altijd wil bemoeien met Gods zaken om zo de kerk haar getuigenis in Jezus Christus te ontfutselen.

  Duidelijke woorden

  Het is Paulus die ons namens God mag onderwijzen om hier tegen op te treden. We zijn door ons geloof een ‘nieuwe mens geworden’. Goed dat is mooi en je kunt je hier bevoorrecht door voelen. Maar pas op de satan zal alle registers van zijn demonisch krachten open trekken. Onthoud dit goed dat zijn invloed op aarde steeds duidelijker zichtbaar gaat worden. Dat is heel vaak de reden dat Paulus hier tegen ten strijde trekt om de Kerk van Jezus Christus op te voeden in de ‘geestelijke wereld’.

  ”Dit is een brief van Paulus. Ik heb van God de taak gekregen om een boodschapper van Jezus Christus te zijn. Ik schrijf deze brief aan de mensen in Efeze die bij God horen en die in Jezus Christus geloven. Ik bid dat God onze Vader in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel dankbaar.

  Want Hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de geestelijke wereld zijn.

  Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil. Want als we zijn kinderen zijn, zullen we God ervoor prijzen dat Hij zo geweldig goed voor ons is. Hij gaf ons zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt.

  Daarmee heeft God laten zien hoe goed Hij voor ons is.

  Zie Efeziërs 1:1-6 BB.

  Door dergelijk preken en boodschappen door te geven deelt hij zijn ervaringen met ons. Het is dus belangrijk dat we dit niet naast ons neerleggen. Hoewel dit een diepere groei in ons leven zal laten zien zal dit samen moeten gaan met een diepere overgave aan God. Veel christenen zijn blij met hun redding door Jezus’ offer, maar Gods doel met Zijn kinderen gaat veel verder dan wij op dit moment kunnen begrijpen. Dat is dat we gaan inzien dat wij in Hem volmaakt zijn. Deze ‘volmaaktheid’ was er al voor de grondlegging van deze wereld.

  Met andere woorden; hier wordt gezegd dat de mens de status van volmaaktheid had toegekend gekregen van God, dit verlangen van God zien we dan ook terug in de woorden

  “Laat ons mensen maken naar Ons Beeld en Gelijkenis". Lees Genesis 1.

  Toen God alles gemaakt had zoals Hij Zich dit had voorgenomen zei Hij dat ‘Alles zeer goed was’. En dit feit heeft God de mens in alles voorgehouden, vanuit God gezien krijgen we dit merkteken opgeplakt. Een Boodschap dat je vanuit de Oorspronkelijkheid zeer goed bent. Want we zijn immers geschapen naar Gods beeld en Zijn gelijkenis? De diepste gedachte hiervan is dat door Zijn beeld en gelijkenis we God kunnen begrijpen en communiceren, dus ons leven met Hem kunnen delen. Het gaat niet altijd over de vergeving van zonden, hoewel dit de basis is om Hem te ontmoeten, maar het gaat verder, de diepte en de hoogte in.

  “We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij Hem te horen. Want God wist van tevoren al welke mensen van Hem zouden gaan houden.

  En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn Zoon zouden gaan lijken.

  • Zo zou Jezus de eerste Zoon zijn die uit God werd geboren.
  • Daarna zou hij nog heel veel broeders en zusters krijgen.

  En de mensen van wie Hij de bedoeling had dat ze op zijn Zoon zouden gaan lijken, heeft Hij ook geroepen.

  • En de mensen die Hij heeft geroepen,
  • heeft Hij ook vrijgesproken van schuld.
  • En de mensen die Hij heeft vrijgesproken van schuld,
  • heeft Hij ook zijn hemelse macht en majesteit gegeven.

  Zie Romeinen 8:28-30 BB.

  We weten dat Gods doel altijd is geweest de hele schepping terug te brengen onder Zijn gezag. Maar God wist ook dat niet een ieder op Zijn uitnodiging zou ingaan. Allen zijn geroepen maar velen zullen volharden in hun ongeloof. In deze context moeten we dit gedeelte lezen.

  Reken daarom af met je aardse verlangens.

  “Je moet die doden! Ik bedoel dit: Ga niet meer met allerlei mannen of vrouwen naar bed. Doe geen andere verkeerde dingen op het gebied van seks. Wees niet langer hebzuchtig, want hebzucht is een afgod. God straft de mensen die deze dingen wél doen. Vroeger deden jullie die dingen ook. Jullie leefden er in. Maar nu moeten jullie dat allemaal wegdoen. Ook boosheid, driftbuien, gemeenheid, roddel en grove woorden moeten jullie wegdoen. Lieg niet meer tegen elkaar, want jullie hebben je oude ‘ik’ met zijn oude manier van doen weggedaan. Jullie zijn nieuwe mensen geworden.

  En jullie zullen steeds verder volmaakt worden, totdat jullie helemaal op jullie Maker lijken.

  • Daarbij maakt het niet uit of je bij een niet–Joods volk hoort of bij het Joodse volk.
  • Het maakt niet uit of je besneden bent of niet.
  • Het maakt niet uit bij welk volk je hoort.
  • Het maakt ook niet uit of je slaaf bent of vrij mens.
  • Maar Christus is alles in iedereen, wie of wat je ook bent.

  Zie Kolossenzen 3:5-11 BB.

  Na onze wedergeboorte wil God dat we doorgroeien tot waardige kinderen van Hem. Dat dit een heel proces is zal menigeen van ons al wel ondervonden hebben, zo niet dan is mijn vraag;

  ‘Wat is er mis met je relatie met God de Vader?’

  Dus zal het duidelijk zijn dat je bekering en vergeving de startblokken zijn om je loopbaan te beginnen zoals een sporter dat doet. Elke dag weer die oefeningen net zolang tot je het goed beheerst. Maar ook zullen er vervelende hindernissen zijn die je behoorlijk parten kunnen spelen. En moet je wel uit het goede hout gesneden zijn, anders zal het moeilijk vol te houden zijn. Paulus ondervindt op zijn loopbaan ook de nodige struikelblokken en moet je lezen wat zijn aandacht het meest trekt. Waren dit de lastige kwesties in de gemeenten die hij diende? Waren dit zijn eigen omstandigheden? Hij stond niet toe, wanneer het om zijn eigen loopbaan gaat ook maar iets in te leveren op zijn relatie met God. Dat was hem heilig. Goed de omstandigheden, ziekte, hongersnood of wat dan ook, dat kon hem niet van zijn doel doen wijken.

  Voor wie meer inzicht wil over wat Paulus allemaal voor zijn kiezen kreeg komt onder de indruk en zal je kunnen helpen om in je relatie met God meer, dan in de wereld, te investeren.

  “Maar het lijkt er veel op dat God ons, zijn boodschappers, de laagste plaats heeft gegeven. Net als mensen die zijn veroordeeld tot de dood in de arena. Want net als in de arena kijkt iedereen toe hoe wij strijden. Mensen en engelen kijken naar ons.

  • Wíj worden belachelijk gevonden vanwege Christus.
  • Maar júllie zijn van die verstandige gelovigen!
  • Wíj zijn zwak.
  • Maar júllie zijn zo sterk!
  • Voor júllie hebben de mensen veel respect.
  • Maar met óns willen ze niets te maken hebben.
  • We hebben steeds weer honger en dorst en gebrek aan kleren.
  • Steeds weer worden we gestompt en geslagen.
  • We hebben geen vaste plaats om te wonen.
  • We werken hard om ons brood te verdienen.
  • We worden uitgescholden, maar wíj zegenen.
  • We worden vervolgd, maar we verdragen het.
  • De mensen vertellen leugens over ons rond,
  • maar we blijven vriendelijk.

  We worden aldoor behandeld als vuil, als mensen waar iedereen tegenaan mag trappen. Ik schrijf dit niet omdat ik wil dat jullie je nu gaan schamen. Maar ik schrijf het om jullie te waarschuwen en raad te geven. Want ik houd zo veel van jullie alsof jullie mijn eigen kinderen zijn”

  Zie 1 Korintiërs 4:9-14 BB.

  Je hoeft hier niet lang over na te denken dat Paulus’ leven onder de genade van Jezus, veel zwaarder is geweest dan zijn leven onder de wet. Je kunt zeggen; Wat had deze man ontdekt van de eeuwige toekomst die hem stond te wachten? Wat een tegenslag en dat allemaal om jou en mij te vertellen dat deze haast misselijk makende prijs, de moeite waard was. Wat een moeite en zorgen, daar zal hij wel grote moeite mee hebben gehad. Wel hier is zijn eigen antwoord:

  “Maar ik vind dat allemaal niet belangrijk. Ik vind niets belangrijk, zelfs mijn eigen leven niet. Ik wil blij alles doen wat Jezus van mij vraagt. De taak die Hij mij heeft gegeven, wil ik helemaal afmaken. Die taak is: het goede nieuws van Gods liefdevolle goedheid aan de mensen vertellen” Handelingen 20:24 BB

  Zien we wanneer we goed uit de startblokken komen waartoe dit alles kan leiden? Hij kende het geheim om een beelddrager van God te zijn. Hij kende de boodschap van; Laat Ons mensen maken naar Ons beeld als gelijkenis. Dat is het ervaren van Gods scheppende vernieuwing elke dag en in alle omstandigheden.

  Maar ik vind dat allemaal niet belangrijk.

  Wat een indrukwekkend getuigenis, om telkens maar weer het goede van God tegenover het kwade van de mens te plaatsen. Dit is altijd het sterkste wapen, het Goede van God. Hoe gaan wij hier mee om. Hebben we dit al leren hanteren, of worden we nog steeds verleid tot dat ‘Lagere leven’? Hoe centraal staat Gods oproep bij ons om Zijn getuige te zijn? Willen we wandelen zoals Jezus en zijn Discipelen wandelden? Wanneer dit niet meer of nog nooit aanwezig is geweest, dan heb je iets ontdekt in je leven wat je wellicht kan helpen om de ‘Ingang te vinden’, naar dat betere leven met Jezus. Er zijn soms gebeurtenissen nodig om je te laten zien dat je leven afspeelt tussen twee werelden.

  • De ene trekt en verleid.
  • De Andere verlangt naar wie je bent.

  “Ik bedoel dit: laat je leiden door de Geest en niet door je ‘ik.’

  Want wat het ‘ik’ wil, is precies het tegenovergestelde van wat de Geest wil. En wat de Geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het ‘ik’ wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. Maar als jullie je door de Geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie” (Vergelijk dit met Titus 1:8–11.) Galaten 5:16-18 BB.

  Het wordt tijd dat we leren om in de juiste spiegel te kijken, om daarin te ontdekken dat we rijp voor verandering zijn. Dan ga je ontdekken wie jij van binnen bent. Het uiterlijke doet er niet zo toe, maar het innerlijke des te meer. Wie wil er niet laten zien van wie hij of zij houdt, juist dan is dit duidelijk, want dat wil iedereen?

  “Maar als je Hem gehoorzaamt, houd je werkelijk van Hem. Zo kun je weten dat je bij Hem hoort. Als je zegt dat je bij Hem hoort, moet je ook net zo leven zoals Hij heeft geleefd. Lieve broeders en zusters, wat ik jullie schrijf is niet nieuw. Het is een oud bevel, dat jullie al vanaf het begin hebben gekregen. Het is het woord dat jullie vanaf het begin hebben gehoord. Toch is het ook een nieuw bevel, want het is nu in Hem en in jullie werkelijkheid geworden. Want het licht van God schijnt nu in jullie hart. Daardoor zal elke duisternis verdwijnen. 1 Johannes 2:5-8 BB.

  Wie leert om te waken over hoe de wandel met God is, zal op den duur leren overwinnen over de zonden en zal verzoekingen ook beter de baas zijn. We moeten niet te lichtvaardig omgaan met de vergeving van onze zonden. Soms betrap ik mezelf er ook wel eens op dat ik te gemakkelijk denk van dat vergeeft God me wel. Hoewel dit helemaal waar is en in overeenstemming is met het woord dat een ieder die de zonde beleid vergeving ontvangt. Toch moeten we voor ogen houden wat het Jezus gekost heeft.

  Het is niet zo dat we in de ‘vergeving’ maar wel in de ‘genade’ kunnen groeien.

  Wie wedergeboren is zal nooit meer het verlangen hebben om op de oude voet verder te leven. Natuurlijk zal er een terugval kunnen plaatsvinden, maar bedenk dan; ‘wie zijn zonden belijdt vindt ontferming’. Deze vergeving zal op grond van ons zonden belijden altijd plaatsvinden anders zouden we ook niet meer in de genade kunnen toenemen. Zo zijn we ons terdege ervan bewust dat we niet op de oude voet verder kunnen leven. Zo was er een ‘oud bevel’ De Wet en is er een ‘Nieuw bevel’ De Genade. Beiden lopen in elkaar over, zo heeft Jezus de Wet niet afgeschaft maar voor ons welzijn heeft Hij de wet vervuld en buiten werking gesteld, Nu gaat het om geloof in Jezus. Lees eens Efeziërs 2:14-17 BB.

  “Hoe zit het dan? Mogen we ongehoorzaam aan God blijven, zodat Hij ons meer kan vergeven?

  Nee, natuurlijk niet! Hoe zouden we op de oude manier verder kunnen leven? Ons oude, slechte ‘ik’ is toch dood? Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met Hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Net zoals we één geheel met Hem zijn geworden in zijn dood, zijn we ook één geheel met Hem geworden in zijn opstanding uit de dood” Romeinen 6:1-5 BB. 

  De Bijbel is overduidelijk alleen komen sommige dingen ons niet uit, want we zijn soms niet vrij om Gods vrijheid in ons leven toe te laten. Of het kost ons teveel omdat we rigoureuze keuzes moeten maken. Maar zal dit ons geloof schaden of ons dichter bij God brengen? Let even op dit woord;

  “Zó heeft Hij een nieuw verbond voor ons gesloten. De mensen die door God zijn geroepen, kunnen door Jezus’ dood krijgen wat God al zo lang geleden had beloofd: de eeuwige erfenis. Ze worden bevrijd van de straf voor de verkeerde dingen die ze hadden gedaan in de tijd van het eerste verbond” Hebreeën 9:15 BB.

  Wij leven onder het nieuwe verbond, ontvangen vergeving en eeuwig leven, maar aanvaarden soms niet elke consequentie die God stelt om dat nieuwe verbond te laten groeien. Dit stelt ons achter bij hen die een complete aanvaarding van ‘Dat nieuwe verbond naleven’. Dus is het van fundamenteel belang na te leven wat God van ons vraagt. En door de vervulling met de heilige Geest kunnen we nu dingen doen die onder de Wet onmogelijk waren. Zo kunnen we grote verschillen waarnemen tussen wet en genade en worden we door te wandelen in de Geest geacht dingen te doen die voordien onmogelijk waren. Hierbij moeten we er niet van uitgaan dat iemand van ons de status ‘volmaakt christen’ zal bereiken. Want;

  “Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent” 1 Korintiërs 13:12 BB.

  Nu is het groeien in geloof in relatie met God de Vader, deze groei zal ons bewust maken van de eigen zondigheid. Dit is nodig om te leren als een overwinnaar te leven, dat is groeien in heiligheid steeds dichter naar Hem toe.

  We kunnen streven naar overwinning op de zwakheid van ons vlees, de oude mens, maar dat is onbegonnen werk. Want zolang we hier leven zullen we de gevolgen van een gebroken schepping onder ogen moeten zien. De volgende verzen geven ons zoveel inzicht dat leven heel dicht bij ‘Gods Vadert hart’ tot de absolute mogelijkheden behoor

  • Nu kunnen we helemaal doen wat de wet van ons vraagt.
  • Want wij leven niet meer op de manier die ons oude ‘ik’ wil,
  • maar op de manier die de Geest wil.
  • De mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden,
  • doen wat ze zelf willen.
  • Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden,
  • leven op de manier die de Geest wil”

  Zie Romeinen 8:4-5 BB

  “Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil”

  Leven op de manier die de Geest wil, is Zijn licht ontvangen om heel concreet de zonde te onderkennen en te overwinnen. Dit is, zoals we nu zullen begrijpen, een proces wat elke dag met ons meeloopt. Maar zo vaak wij ook een zonde de baas kunnen, we blijven behept met het feit dat we strijdbaar moeten blijven zodat we ons geloof niet zullen verliezen.

  “De zekerheid dat Hij ons zal redden is als een anker voor onze ziel. Daarmee zijn we verbonden met God Zelf, achter het gordijn in de hemelse tempel. ** Want Jezus is daar als eerste vóór ons naar binnen gegaan. Hij is daar voor eeuwig onze Hogepriester geworden, net als Melchizédek” Hebreeën 6:19-20 BB.

  (** In de aardse tempel was eerst een ‘heilige kamer,’ dan een gordijn, en daarachter de ‘allerheiligste kamer.’ In die allerheiligste kamer troonde God op de ‘kist van het verbond.’ Niemand mocht die kamer binnengaan (Lees Exodus 26:31–34). Alleen de hogepriester mocht daar één keer per jaar binnengaan om een offer te brengen. Met dat offer vroeg hij om vergeving voor het hele volk (Lees Leviticus 16:2,3,34). Nu is Jezus de Hogepriester geworden in de hemelse tempel. Hij heeft het offer gebracht waardoor wij vergeving hebben gekregen.)

  Dit laat zien dat ons geloof in Jezus een directe verbinding is met de Plaats waar God woont, het allerheiligste. Daar ligt ons anker voor onze ziel. We weten wat een anker voor een schip betekent, niet alleen om voor anker te gaan om te rusten, maar ook wanneer het noodweer is gaat men voor anker om te schuilen. Dan houd het anker je op de plek en zul je niet wegdrijven om op de rotsen kapot geslagen te worden. Dit is toch een prachtig beeld?

  We hebben als het goed is weer veel geleerd, denk er goed over na. Verkeer jij ook in zwaar weer en ben je vergeten om een anker uit te werpen omdat je geen tijd hebt genomen om het met God in orde te maken. Dan kan het mogelijk niet zo goed voor je aflopen. Daarom is deze studie ook geschreven om niet en wel gelovigen te helpen hun leven op orde te krijgen. Dan zal de Kerk van Jezus, Zijn Lichaam, ook weer die zekerheid uitstralen die zo aanstekelijk gaat werken om de ander te bereiken met Gods geopenbaarde liefde in Zijn Zoon Jezus Christus.

  Moet je daar veel voor doen, soms kan het een worsteling zijn. Want de kern van al onze problemen met God, zit vooral in de zonde dat is ook het enige wat een scheiding maakt tussen Hem en ons. En diep in ons hart weten we dit:

  “Maar jullie ongehoorzaamheid staat tussen jullie en God in. Omdat jullie niet naar Hem luisteren, luistert Hij niet naar jullie. Nee, Hij verbergt Zich voor jullie (...) We zijn zo vaak ongehoorzaam aan U. Alles wat we verkeerd hebben gedaan, beschuldigt ons. We weten dat we U ongehoorzaam zijn geweest. We hebben niet geleefd zoals U het wil” Jesaja 59:2 en 12 BB.

  Ben jij ook zo ver dat je dit durft te erkennen, wees dan zo flink en maak het af. Leer van het woord van God, leer van studies zoals deze, maar doe alsjeblieft iets.

  “We zijn dus door Christus gestuurd. Zo moedigt God jullie als het ware Zelf aan, door ons heen. Dus namens Hem smeken we jullie: zorg ervoor dat jullie vrienden van God worden! God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus ónze straf. Maar Hij is Zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf” 2 Korintiërs 5:20-21 BB.

  Tot slot nog die ene tekst waarin we een voorbeeld hebben om te vinden en vast te houden.

  Voorbeeld - Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. (..) Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider.

  Vinden - Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat, en alles waarin we God ongehoorzaam zijn. (...) Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons licht omringt.

  Vasthouden - Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. (...) Nu zit Hij naast God op de troon. (waar ook ons geloofsanker ligt) zie Hebreeën 12:1-2 BB. 

  Voorbeeld – Vinden - Vasthouden

  Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit.
  Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande.
  Omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn.

  Napraten mail ons.

  Ik wens je een fijne dag, Fred IJzerman.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?