We gaan op weg met een brandend hart

Getuig uit liefde niet omdat het moet

Lees voor je verder gaat Psalm 19:2-15 BB.

Deze mooie psalm is voor mij een pareltje tussen al het andere moois wat we mogen lezen in de Psalmen. De eerste verzen bezingen de heerlijkheid van Gods schepping terug te zien in Zijn natuur. De andere verzen over de heerlijkheid van de Wet. Samen geven beide delen aan hoe de ‘Natuur en de Wet’ van God, getuigen van  Zijn Grootheid. Hoewel we ons behoorlijk kunnen verliezen in de grootsheid van Gods natuur, moeten we niet vergeten dat we in de Wet van God – dat zijn Zijn Woorden – tot een veel grotere hoogte kunnen opklimmen.

Waar gaat onze bewondering het meest naar uit? Heel tactisch zult u zeggen, naar beiden. Hoewel voor mij de natuur het pronkstuk van Gods Aanwezigheid is, gaat mijn voorkeur toch uit naar de Schoonheid van Zijn Woorden. Want zo weet ik uit eigen ervaring, deze zijn een balsem voor het verwonde hart.

Hoeveel tijd besteden we aan het natuurlijke leven en hoeveel aan het geestelijke? Het geestelijke leven staat voor mij gelijk aan  het toekomstige ‘Hemelse’ leven. Maar wat weet ik van het Hemelse? Door de jaren heen heb ik wel ontdekt dat wanneer we meer tijd aan het Hemelse besteden we minder angst voor de dood kennen. Je begrijpt dan veel duidelijker waar je naar toe gaat én Wie je zult ontmoeten. Maar, zo staat er te lezen, “Het natuurlijke lichaam komt eerst en daarna pas het geestelijke” 1 Korinthiërs 15:46 HTB. Laten we niet vergeten dat hoe krachtig de natuur, soms gewelddadig ook zal reageren, dat het een maaksel is van Gods handen. Dus hoeveel maal zal God deze natuur dan ‘Overstijgen’? Zo zien we hier Gods complete werk zichtbaar gemaakt in het natuurlijke en in het Geestelijke. Zo is onze natuurlijke mens de drager van Het Geestelijke Leven. Om die reden zegt Petrus;

“Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop 1 Petrus 1:3 NBG51.

Wij zijn dus ‘een levende hoop’. Hoop van wat en voor wie? Wij zijn een levende Hoop van Gods vergevende Liefde, zeker ook voor jezelf, maar ook voor die ander, hetzij dichtbij of veraf. En daarom ook voor de ander mogen wij die Levende Hoop dragen, tot aan het uiterste der aarde.

Mag ik je helpen Pa

Papa, mag ik je mee helpen, vroeg dat nogal onhandige broertje van mij? Mijn pa is heel handig en dat ben ik ook. Maar mijn broertje, praat me er niet van. Eerder mee verlegen dan om verlegen, zou mijn moeder zeggen. Toch laat mijn vader hem altijd wel iets doen, dat snap ik niet dan heb je toch twee keer werk. Maar mijn Pa zegt altijd; ‘Als ik het hem niet leer, van wie zal hij het dan leren?’ Voel jij je dan niet verantwoordelijk voor je broertje, vraagt pa dan aan mij? Een keer heb ik toen gezegd, ik ben mijn broeders hoeder toch niet. Dat was niet zo verstandig. Mijn pa zei dat ik een voorbeeld kon nemen aan dat broertje, die getuigde meer van Jezus dan ik. En daar moest ik maar eens over nadenken.

Maar, wat zie ik nu van God?

Psalm 19

Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt. Elke volgende dag spreekt daarover. Elke volgende nacht laat dat weer zien. Het is een taal zonder woorden. Er is geen stem te horen. Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde. De hele wereld hoort ervan. (…) De wet van de Heer is volmaakt en richt de mensen op God. De woorden van de Heer zijn te vertrouwen en geven de mensen wijsheid. (…) De bevelen van de Heer zijn waarheid en zijn allemaal juist en goed. Ze zijn kostbaarder voor een mens dan goud, kostbaarder dan veel, zuiver goud. Ze zijn zoeter dan honing, zoeter dan honing uit de honingraat.

 • Ik laat me door uw wet leiden.
 • Gehoorzaamheid aan uw wet geeft een grote beloning.
 • Wie merkt het altijd als hij iets fout doet?
 • Vergeef me wat ik verkeerd doe zonder dat ik het weet.
 • Bescherm me ook tegen trots.
 • Laat trots niet de baas over mij zijn.
 • Dan leef ik zoals U het wil en doe ik geen verkeerde dingen.
 • Heer, ik wil dat U kan genieten van alles wat ik zeg of denk. Heer,
 • U bent de rots onder mijn voeten.
 • U bent mijn Redder.’

Ik had best even naast David willen zitten toen hij deze overpeinzingen uitsprak. Zijn gedachten namen hem mee richting ‘Hemels denken’. Denk je dat eens in! De machtige daden van God overwegende in zijn hart, kwam daar ook zijn eigen daden tegen en mijmerde  hij;

“Wie merkt het altijd als hij iets fout doet?”

Tja, zo kan het gaan wanneer je voor de vuist weg-leeft.  Je niet bekommerend over hoe Gods woorden tot je spreken in heden en verleden. Maar, en dit vind ik zo eerlijk van David, hij geeft het toe dat zijn gedachten en zijn daden niet altijd brandschoon waren geweest. Kijk daarom is het zo goed om Gods Woord te overdenken om zo je eigen leven daar aan te spiegelen. Dit kan wel confronterend zijn maar het brandt je ziel en je geweten wel eens heerlijk schoon. En hoe heelend kan dit zijn? Dan kun je weer verder met je leven. Hoe goed is het dan te zeggen;

“Vergeef me wat ik verkeerd doe zonder dat ik het weet”.

Heer, sla niets over, doorzoek mijn totale innerlijke mens. Dan ga je Gods diepten en hoogten weer bij hernieuwing ontdekken, dan vallen je ‘beperkingen’ als schellen van de ogen. Als God Zich weer kan laten zien door onze gereinigde zielen dan gaat Hij ons weer inzetten voor Zijn Plannen. Dan gaan wij weer getuigen  om wat Hij gedaan heeft.

“Ik weet niet meer wat geluk is. Al het goede ben ik vergeten. Ik heb geen kracht meer. Alleen de Heer kan mij nog helpen. Heer, denk alstublieft aan mijn ellende, aan mijn eenzaamheid! Steeds als ik zo denk, word ik heel verdrietig. Daarom probeer ik steeds weer te bedenken: "Dankzij Gods eindeloze goedheid zijn we niet allemaal gestorven. Elke morgen is Hij opnieuw goed voor ons! U bent zo trouw!" Ik zeg bij mijzelf: "Ik ben van de Heer. Daarom zal Hij mij redden." De Heer is goed voor de mensen die op Hem vertrouwen. Het is goed om rustig te vertrouwen dat de Heer redt. Accepteer het rustig, want de Heer doet dat omdat het goed voor ons is” Klaagliederen 3:17-26, 28 BB.

Gods vakmanschap

Beseffen we wel dat we elke dag omringt worden door Gods Vakmanschap,  dat elke dag Gods indrukwekkende bewijzen ons omringen, dag en nacht? Zelfs Paulus verwijst in Romeinen 1 naar deze Psalm wanneer hij zegt;

“God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging” Romeinen 1:20 HB.

Welke verontschuldiging hebben wij om niet te getuigen van Gods 'Daden-Pakket'.

Van Zijn vergeving, verlossing en eeuwig leven.

“Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zéker het getuigenis van God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus zijn Zoon is” 1 Johannes 5:9 HB.

 • Maar wat zijn Gods getuigenissen dan!
 • Het feit dat ons lichaam een tempel is?

“Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben Hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf!” 1 Korintiërs 6:19 BB.

Dat de Doop ons besmeurde geweten gereinigd heeft.  

“Ook jullie worden door het water heen gered. Namelijk door het water van de doop. De doop is niet iets wat het vuil van je lichaam afwast. Maar de doop is een gebed tot God, een gebed van een geweten dat zuiver is geworden. Jullie worden gered door de doop, doordat Jezus uit de dood is opgestaan” 1 Petrus 3:21 BB.

Dat we een nieuwe schepping in Jezus zijn geworden.

“Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan”  2 Korintiërs 5:17 BB.

Dat God onze geest altijd zal beschermen, door de kracht van Jezus Bloed.

“Jezus Christus, de Zoon van God, is door het water van zijn doop en het bloed, van zijn dood gegaan. Hij ging niet alleen door het water, maar door het water én het bloed. Ook de Geest zegt dat. En de Geest is de waarheid, en dus liegt Hij niet” 1 Johannes 5:6 BB.

Zoals God van plan was, heeft Hij jullie geroepen om bij Hem te horen. Hij wilde dat jullie gehoorzaam zouden worden aan Jezus Christus. Hij wilde dat jullie je door zijn bloed zouden laten schoonwassenEn door de werking van zijn Geest horen jullie nu bij God. Ik bid dat God in steeds meer dingen goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie steeds meer van Gods vrede zullen hebben” 1 Petrus 1:2 BB.

Welk wedergeboren kind van God kiest ervoor om dit moedwillig de medemens te onthouden? Wie denkt dat de wedergeboorte ons het recht geeft om zich te verliezen in de eigen heerlijkheidsdrang die heeft niets begrepen van ‘het wedergeboren zijn’. Want dit zijn wij om weder, dat is opnieuw of bij hernieuwing’, dat te doen wat God in Christus Jezus heeft laten zien. Hierbij kunnen we denken aan de volgende tekst;

“Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen” 1 Petrus 2:21 HSV.

“Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft” 1 Johannes 2:6 HSV.

Hoe klinken de woorden van Gods vraag door in onze harten wanneer Hij zegt;

“Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan?”

Mag God deze vraag herhalen, of was dit alleen voor Jesaja bedoeld? Als u dit met JA beantwoord, bedenk dan wel dat u nog steeds een verloren zondaar bent. Als u dit met NEE beantwoord, bedenk dan dat u een geredde zondaar bent die net als Jesaja gaat zeggen;

“Zie Heer; Hier ben ik, zend mij” Jesaja 6:8 NBG.

Hoe spannend moet dit voor Jesaja geweest zijn? De vraag was wel heel indringend; “Wie zal er voor ONS gaan?” Met andere woorden, Wie wil er werken voor de Vader, de Zoon in de kracht van de heilige Geest? Dat was een ernstige oproep van Godswege om de Heerlijkheid van de drie-enig God te verkondigen aan je eigen landgenoten. Je hoeft dus niet te denken aan verre landen, nee zegt God, eerst Israël en van daaruit de wijde wereld in en vertellen wie IK BEN is. God zag in Jesaja een man met gezonde bereidheid en toewijding om te gaan. We moeten niet vergeten dat God de mens gemaakt had om over Gods werken te heersen.

“Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht” Genesis 1:26 HTB.

Waarom heeft God de mens gemaakt naar “Zijn beeld en Zijn gelijkenis?” Om te Heersen overeenkomstig het Karakter van de drie-enig God. Om te heersen door Zijn kracht, Het Woord en de heilige Geest. Paulus had dit begrepen toen hij dit opschreef aan de Filippenzen;

“Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens” Filippenzen 2:3-7 HTB.

Hier zien we een goddelijke opsomming van feiten en keuzes maken die voortkomen uit het hart van een ‘heersende dienaar’. Dit wordt ook heel impliciet genoemd door Paulus;

 “dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus”.

Wanneer we deze houding ons aanleren met behulp van Woord en Geest, dan zijn we een dienaar naar ‘Gods hart’. Dan zijn we veel vaardiger dan mensen die niet weten wat het inhoud om wedergeboren te zijn, om alles prijs te geven om zo de wil van God te kunnen doen. Met ‘alles prijsgeven’ bedoelt God die dingen die ons in de weg staan om te zeggen; “Zie Heer, hier ben ik, zend mij”. Soms moeten we tegen onszelf zeggen; ‘heb ik wel dat of dat prijsgegeven om Jezus Christus te kunnen volgen? Hebben we geleerd wat het wil zeggen, om de kosten te berekenen. Soms moeten we een ‘Kruisdrager zijn’.

“Als je niet het kruis draagt en Mij volgt, kun je geen leerling van Mij zijn. Als je een toren wil gaan bouwen, ga je toch eerst rustig uitrekenen wat het zal gaan kosten? Je moet toch weten of je het werk zal kunnen afmaken? Want stel dat je het werk niet kan afmaken nadat je het fundament hebt gelegd. Dan zal iedereen je uitlachen! Ze zullen zeggen: 'Ha, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken!” Lukas 14:27-30 BB.

Iemand zei eens over dit onderwerp, Kruis dragen is wanneer; ‘onze wil Gods WIL tegenkomt’. Het begrip kruisdrager was heel goed bekent bij de mensen tegen wie het werd gesproken. Want bij een Romeinse veroordeling moest het kruis door de veroordeelde zelf naar de plaats van executie gedragen worden.

En nu wij?

Wie van ons zou een berekening kunnen maken van hoeveel mensen er wereldwijd nog kennis moeten maken met de vergeving en reddende Genade van Jezus? En wanneer we dan dit aantal projecteren op de huidige wedergeboren kinderen Gods, hoeveel mensen zou elk van ons dan moeten bereiken? En zouden we daar dan voldoende tijd voor hebben? Zijn we dan ook in staat om zelf de kosten te dragen, om hun de Boodschap te verkondigen? En wie gaat deze mensen begeleiden in hun verdere weg achter Jezus aan. Kunnen we met deze mensen optrekken, liefhebben en hen helpen net als Jezus dit deed? Welke kosten moeten we nu berekenen en wat is ons aandeel? Ook al krijg je maar een talent Dan nog ben jij verantwoordelijk wat je ermee gedaan hebt. God heeft in Christus Jezus in ons geïnvesteerd, dus heeft Hij recht op een opbrengst. En Hij vraagt er ook om;

“Die met de twee talenten trad ook toe en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; zie, ik heb er twee talenten bij verdiend” Matteüs 25:22 NBG.

Ja ik weet dat ik heel persoonlijk ben maar wat is ons het christendom waard wanneer we niet ingaan op Jezus’ woorden dat zijn huis vol moet worden. Lees Matheus 28:16-28.

Deze Talenten heb ik gekregen; zie, ik heb er…

“Toen iemand van de andere mensen aan tafel dat hoorde, zei hij tegen Jezus: "Wat heerlijk als je aan tafel mag gaan in het Koninkrijk van God!" Maar Jezus zei tegen hem: "Iemand ging een grote feestmaaltijd houden. Hij nodigde veel mensen uit. Toen alles klaarstond, stuurde hij een dienaar naar de gasten om te zeggen: 'Kom, want de maaltijd staat klaar.' Maar geen van de gasten wilde komen.

De eerste man waar de dienaar kwam, zei: 'Ik heb een akker gekocht. Ik moet die nu gaan bekijken. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen.'

De volgende zei: 'Ik heb tien ossen gekocht. Ik ga nu kijken of het goede dieren zijn. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen.'

Weer een ander zei: 'Ik ben net getrouwd. Ik kan echt niet komen.'

De dienaar ging terug en vertelde het zijn heer. Die werd woedend en zei tegen zijn dienaar: 'Ga onmiddellijk naar de straten en stegen van de stad. Haal daar de bedelaars, de verlamden en de blinden op en breng ze hier.' Toen de dienaar terugkwam, zei hij: 'Heer, ik heb gedaan wat u mij heeft bevolen. Maar er is nog steeds plaats aan tafel.' De heer zei tegen hem: 'Ga dan naar de wegen en de paden buiten de stad. Zeg tegen de mensen daar dat ze naar mijn feest móeten komen. Want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg je: de gasten die het eerst waren uitgenodigd, zullen niets van mijn maaltijd krijgen” Lukas 14:15-24 BB.

Beste Ploeg-genoten, Een Persoonlijk woord.

Ik zou willen dat ik de macht had om een ieder op weg te sturen, met de Boodschap van verlossing en vergeving. Maar dat kan ik niet, daarom voel ik me zo machteloos zo tekortschieten. Het is schrijnend te moeten zien hoeveel tijd wij voor onszelf nodig zijn. En dan heb ik het nog niet over wat we allemaal uitgeven aan onze eigen heerlijkheids(syn)dromen. Ik hoop dat jullie me de ruimte gunnen om dit te schrijven. Want mensen dit raakt me. Doet me zeer hoe de kerk steeds futlozer raakt.

Een groeiende kerk is  een evangeliserende kerk. 

Wat je toestand ook is…

Kijk maar eens om je heen en bidt of de heilige Geest je ogen zal openen. Ik begrijp dat niet iedereen, naar de andere kant van de wereld kan gaan. Evangelie verkondiging is niet gebonden aan een, één op één productie. Er zijn evangelisten die per avond honderden mensen bereiken. Maar hier in je eigen omgeving kunnen we gelukkig zo aan de slag. Geen vreemde talen leren of moeilijke gesprekken met instanties voeren of je het land wel of niet in komt. Nee, het werk ligt hier werkelijk voor het oprapen. Als dit wereldwijd door Gods kinderen gedaan zou worden wat zal dit dan los maken bij de zoekende mens? Wanneer we daar dan geestelijk groei-studies aan toevoegen krijgen we wereldwijd een nieuwe gemeenschap van gelovigen die Jezus liefhebben. Dat zal een wereldwijde operatie worden maar hoe we daar ook over mogen denken er zijn twee mogelijkheden volgens Corrie ten Boom, ze zei:

‘Je bént zendeling of je bént een zendingsveld’

Wie bij een heel groot evenement is geweest zal al gauw zeggen: ‘dat het er zwart ziet van de mensen.’ Als een kind van God de massa overziet, dan zien we iets anders, tenminste, als we geleerd hebben te kijken met de ogen van Het Evangelie.  Hoe ziet Jezus de schare?

"Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogstenJohannes 4:35 HSV.

De mens is zo ziek geworden van het eigen falen en hoe de wereld in elkaar zit, dat ze rijp zijn om te oogsten, daarom zegt Jezus:     

"De oogst is wel groot,

 • maar er zijn te weinig arbeiders.
 • Bid daarom tot de Heer van de oogst
 • dat Hij arbeiders stuurt
 • om de oogst binnen te halen”

Lukas 10:2 BB.

Het lijkt erop dat sommigen hier een geheel eigen uitleg aan geven. Als 50% van de gelovigen wereldwijd bezig zouden zijn met het binnenhalen van de oogst onze kerken mogelijk vol hadden gezten. Er zijn landen waar dit niet kan, omdat de regering het verbiedt om openlijk over je geloof te praten. maar let op, daar groeien de kerken tot nu toe harder dan bij ons. dat lijkt mij een hele uitdaging!

 • "De oogst is bijna dood,
 • Dus zijn er teveel arbeiders.
 • Bid daarom maar voor leuke dingen
 • dat Hij ons entertainers stuurt
 • die ons kunnen ver-maken
  (voor hen die zich hieraan storen, sorrry)

We zullen onze visie moeten bijstellen, onze tijd anders moeten indelen, foute prioriteiten afleggen. We moeten leren heersen over de zonde die als een bloedhond de wacht houd tot we ons buiten de bescherming van Gods Aanwezigheid treden. Want:

“Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Maar als je wilt, kun je hem overwinnen” Genesis 4:7 HTB.

We begrijpen dat deze strijd een ‘geestelijk strijd is’. Eigenlijk een strijd tussen God en de duivel, met de mens als inzet, (denk hierbij aan Job 1) begrijpen we nu waarom de satan zo trouw de wacht houd bij ons op de stoep, bij onze voordeur (de poort van ons hart waar de kwade overleggingen uit ontstaan, maar Jezus klopt of Hij mag binnenkomen. Zie (Openbaring 3:20)

Vroeger waren jullie – geestelijk - dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door - de duivel, - de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen  Efeziërs 2:2-3 BB.

Voor onze wedergeboorte waren wij voor God geestelijk dood. Door het werk van Jezus zijn we levend geworden voor God. Dat is geen verdienste van onze kant eerder een daad van gehoorzaamheid, want;

 • Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven.
 • Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet ontvangen.
 • Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten.

Zie Johannes 3:36 HTB.

“De straf van God blijft op hem rusten”. Dit is zo veelzeggend. We worden niet gestraft, nee, wij zijn al gestraft. Die straf is ontstaan in het Paradijs. Daar is het contact tussen mens en God verbroken. De mens werd buiten de Hof geplaatst, dat is buiten Gods directe Aanwezigheid en Heerlijkheid leven. En moest leven met deze eeuwige straf. Dat was niet tijdelijk maar voor eeuwig aan de dood onderworpen. (Dit noemt de Bijbel; ‘de tweede dood’) Wij zijn niet in staat ons enige voorstelling te maken wat ‘Geestelijk leven’ inhield. Daar waren wij dood voor er moest dus nog geestelijk leven in ons opgewekt worden.

(Dit onderwerp is een hele studie op zich en daar zullen we ons hier niet mee bezig houden, mogelijk later)

Wij waren vroeger geestelijk dood: “Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten”.

Een tekst die er toe doet in dit verband is deze:

“En stel uw leden (ons lichaam) niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade” Romeinen 6:13-14 HSV.

Als mensen die uit de dood, levend geworden zijn. Dat is het resultaat van onze gehoorzaamheid aan God. Daar is dus een ‘weder-geboorte’, voor nodig. En daar spreekt het volgende vers zo prachtig over:

 • U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God
 • En de macht van de zonde leefde nog in u.
 • Maar nu heeft God u samen met Christus levend gemaakt
 • en al uw overtredingen

Zie Kolossenzen 2:13 HB.

 De Romeinen brief leert ons het volgende:

“Christus is immers toen wij nog hulpeloos waren, op het juiste ogenblik voor ons, goddeloze mensen, gestorven. Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks! Misschien gaat iemand nog zover dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat. Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Maar daar houdt het niet mee op! Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons” Romeinen 5:6-11 HB. Zie ook Colossenzen 2:13-15.

Het is nogal veelzeggend te zien dat wij gewandeld hebben voor onze bekering naar de wil van de overste die de macht heeft over deze wereld vanuit de hemelse gewesten. Deze invloed is niet mis te verstaan. Deze macht is de satan die andere machten aanstuurt. Die strijd ervaren mensen als zeer reëel. Hoeveel mensen heeft Jezus bevrijdt die door de duivel overweldigd waren? Zoek het maar eens na. En was dit niet een onderdeel van Jezus’ roeping, zie Lukas 4:19; Jesaja 9.

Onze onbekeerde mens heeft vroeger geleefd als een werelds mens naar de wil en de ingevingen uit het rijk der duisternis.

"Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij. Maar de God die één en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaakt en sterk maken. Van Hem is alle eer en macht, voor eeuwig! Amen! Zo is het!” 1 Petrus 5:8-11 BB.

Dit geweldige woord zet het alles duidelijk op een rijtje en de kerk weet dat de duivel een verslagen vijand is maar, die ons steeds ten val kan brengen. Satans macht en heerschappij heeft hij alleen nog over de, niet wedergeboren mens.

Toch zijn er altijd mensen bij wie er dan een 'doek' over hun hart blijft liggen. Daardoor kunnen ze het goede nieuws niet begrijpen. Maar dat gebeurt alleen bij de mensen die verloren gaan. Dat zijn de ongelovige mensen. Zij zijn door de god van deze wereld blind gemaakt in hun denken. Daardoor kunnen ze het licht niet zien van het goede nieuws van Christus. Terwijl juist aan Christus precies te zien is wie God is. Hij is de afbeelding van God. We vertellen de mensen niet dat wij zélf belangrijk zijn. Nee, we vertellen hun dat Jezus Christus de Heer is. Wijzelf zijn alleen maar jullie dienaren. Want dat wil Jezus” 2 Korintiërs 4:3-5 BB.

Wat een voorrecht

In Jezus Christus zijn wij bevrijdt van de macht van de vloek die sedert de uitzetting van het Paradijs op de hele wereldbevolking ligt. Dat is ook de reden dat Jezus afgedaald is ter helle om daar af te rekenen met alle machten der duisternis. Daar heeft Jezus Zijn Overwinning geproclameerd zodat de hel sidderde.

Vanaf dat moment weet de duivel precies wie wij zijn, een nieuwe schepping en eigendom van Jezus Christus. Wij zijn gekocht en betaald, lees het zelf maar na in: 1 Korintiërs 6:20 BB.

 • Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht.
 • Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest,
 • Want zij zijn van God.

Eer God dus met Lichaam en geest. Dit is alles wat we God kunnen geven om Hem te eren. Laat het ons goed begrijpen, dit kunnen we nooit afkopen met ons aardse goederen, wat het ook zij. Vgl. Handelingen 8:20 NBG51. God kan niet wonen in de aardse materie, als dit wel kon wat zou het ons dan persoonlijk moeten kosten? Dit zien we wel bij de afgoden daar moeten soms grote offers gebracht worden en het blijkt ook nog een bodemloze afgod te zijn. Waar God warm van wordt, als ik me even zo mag uitdrukken, dat we weten dat het gaat om en levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk; dat is onze redelijke eredienst. Onze privé dienst aan God, zoals ik het maar wil noemen. Vgl. Romeinen 12:1. Om dit nog meer te onderstrepen zou ik jullie graag willen wijzen op dit vers.

“Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben Hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf!1 Korintiërs 6:19 BB.

Hier staat het toch wel heel duidelijk. Tja, dat wel; zei eens iemand tegen mij, maar dat vind ik zo moeilijk. Moet je kijken wat ik nog met dit lichaam doe. Als ik denk aan mijn tong, mijn keel, mijn voeten, mijn handen, mijn ogen, mijn hart. Ik bevuil me elke dag zoveel dat ik me schaam om voor zijn Aangezicht te verschijnen en dan moet ik dit alles als een tempel van de heilige Geest zien? Kijk en dat is nu precies waar het om gaat. Door ons geloof is Gods Geest in ons komen wonen, anders kunnen we Hem geen Heer noemen, want;

“Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de heilige Geest1 Korinthiërs 12:3 NBG51.

Wanneer de heilige Geest in ons woont zijn we bij de hemel ‘in opleiding’. Wij worden dus geschoold aan het hoogste adres. Zo zal Gods Geest ‘Beschavend’ in ons werken. Elke dag? Ja elke dag.

Want wij zijn niet meer onmondig

 • We worden niet tussen twee geloven heen en weer geslingerd
 • We leven niet onder invloed van valse leringen
 • We hebben geen deel aan de sluwheid van het spel
 • maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende,
 • in liefde in elk opzicht naar Hem toe,
 • die het hoofd is, Christus

Efeziërs 4:14-15 NBG51.

Wat bepaalt onze groei, “ons aan de waarheid houdende”. En groeien we dan in bepaalde opzichten, nee: “in liefde in elk opzicht naar Hem toe. Wie geeft deze garantie van groei dat is Jezus Christus. En wat is de voorwaarde; “ons aan De Waarheid houden”. Niet meer en niet minder. Hiervoor is het belangrijk dat wij uit onze comfort-zone komen. Want dit is juist nodig bij mensen die vast in zichzelf zitten om welke reden dan ook. Bij gebeurtenissen die we niet gewend zijn voelen we ons heel vaak ongemakkelijk. Dan heb jij het niet meer onder controle wat een open deur is voor angst en stress. In je eigen comfortzone kun je alles zelf regelen. Je vermijd dingen die lastig zijn om zo constant mogelijk te presteren.

Maar zo maak jij jezelf voor indringende of veranderende zaken onbereikbaar. Dat kan een diep gevoel van onvermogen geven. Omwille van je getuigenis kun je niet altijd zeggen, ‘laat mij de vloer van de kerk maar schoonhouden’. Of bij het maken van een groepsfoto duik je slim naar achteren. Dit is verstoppertje spelen en staat je geestelijk groei in de weg. Een goed alternatief is om lastige dingen met een ervaren gelovige te delen. Het met iemand bespreken is ook al iets van jezelf prijsgeven, dus je kring van de eigen geborgenheid openbreken. Wanneer dit met regelmaat gebeurd zal er verandering optreden. Dat zal goed voelen en de basis voor meer openheid is gelegd. Er zullen zich steeds andere zaken aandienen maar blijf dit zien als gezegende leermomenten. Koester dit en je staat versteld waartoe God in staat is.

 • We hoeven niet met God over een muur te springen,
 • we kunnen ze beter afbreken.
 • Ik zal u een Andere Helper geven

En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijvenJohannes 14:16 BB.

Een andere Helper? Ja, en een Die blijft, elke dag is Hij bij ons. Eigenijk staat er een andere Trooster maar in het Grieks staat er een ‘Parakleet’, wat we ook mogen vertalen als ‘Advocaat’ als Iemand die voorspraak heeft. Dus we hebben een Verdediger, een Trooster, een Pleitbezorger. We weten dat hier gewezen wordt op de komst van de heilige Geest die ons tot Hulp is. Zo staan we nooit alleen in ons leven. Zelfs in moeilijke tijden zal Hij het voor ons opnemen in elk ‘gericht’ zal Hij ons bijstand verlenen. Samen met Jezus zijn ze onze voorspraak bij de God de Vader. Wat vermeldenswaardig is dat de Geest en de Zoon altijd ten gunste voor iemand pleiten, nooit ten nadele. Zo verdedigt, bepleit en behartigen de Geest en de Zoon ook in onze arbeid voor Jezus, juist in ons getuigenis van de liefde van een Drie-enig God.  Zo zal de heilige Geest ons Kracht geven maar ook:

Wanneer de mensen jullie gevangen nemen en bij de leiding van de synagogen brengen, of bij mensen die regeren en macht hebben, maak je dan geen zorgen wat jullie tegen hen moeten zeggen. Want de Heilige Geest zal jullie op het juiste moment vertellen wat jullie moeten zeggen Lukas 12:11-12 BB.

“Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem (in vol vertrouwen) "Lieve Vader!" En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons. Want we weten zelf niet goed wat en hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt Zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken. En God, die weet wat er in het diepst van ons hart is, weet wat de Geest wil. Want wat de Geest voor de gelovigen bidt, is volgens de wil van God.” Romeinen 8:15, 26-27 BB.

"Er zijn drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zeggen allemaal hetzelfde1 Johannes 5:7 BB

Met deze woorden over wie en wat de heilige Geest Is, Doet en Zegt, kunnen we onze missie’s wel aangaan. Het zal ons nooit aan wijsheid ontbreken.

En nu echt op weg

Er zál een nieuw leger van gelovigen opstaan die begrijpen waar het echt om gaat omdat ze geleerd hebben uit het verleden. Ze hebben gelezen dat Gods volk door gebrek aan kennis óf verloren gaat óf dat ze zo opgeblazen worden dat ze veel mensen de (kerk) deur uit jagen. Vgl. Hosea 4:6 NBG; 1 Korinthiërs 8:1b NBG. Laat dit een waarschuwing zijn voor ons allemaal.

Jezus zegt; “Ik zal met je zijn tot aan het einde der wereld” (…) En het goede nieuws van het Koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat Ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen” Mattheus 24:14 BB.

"En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is Mattheus 28:20 BB.

Van deze woorden kan ik heel blij en warm worden. Het is niet een eenzame reis door die immense grote zandbak heen, die wij onze wereld noemen. Door onze getuigenissen met anderen te delen zal er overal ter wereld groepen gelovigen ontstaan, die op hun beurt weer getuigen van hun geestelijke vernieuwing. Ook zij zullen zich realiseren dat hun leven vervuld zal worden met De Waarheid van het Goddelijke Woord. Dan zal worden herhaald waar wij mee begonnen zijn. Zo zal onze gehoorzaamheid, een investering zijn in mensen tegen wie God zegt dat Hij ongelooflijk veel van hen houdt. Het zou toch van de malle zijn wanneer wij door onze terughoudendheid of ongehoorzaamheid deze mensen niet willen vertellen wat ons ook vertelt is? Wat voor ons de weg tot behoud is dat is het ook voor de weggedrukt mens, waarvan Jezus heeft gezegd, Mijn huis moet vol worden, gaat dan heen en verspreidt Mijn uitnodiging.

Nu mogen wij de instrumenten zijn waar de heilige Geest door wil blazen om het Woord Jezus, in verloren zielen te blazen. Ik wil, ondanks mijn situatie, zo een instrument van Gods Liefde zijn. Zodat de aarde een besproeide hof.

En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt = Of liegt. Nooit zal bedriegen” Jesaja 58:11 HSV.

Op een andere plaats lezen we:

“Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zij zullen toestromen naar het goede van de HEERE: naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof, zij zullen voortaan niet meer treurig zijnJeremia 31:12 HSV.

Hoewel deze verzen voor Israël geschreven zijn mogen wij hier in Geestelijk opzicht ook de vruchten van plukken. Door de inwonende heilige Geest gaan wij vruchten dragen die voor God de Kracht laten zien van onze gehoorzaamheid. Zo zijn wij vers fruit met een aangename geur voor God en de mensen. Het enige waar we last van kunnen krijgen zijn die vervelende fruitvliegjes. Maar deze komen alleen op plekken waar niet goed schoongemaakt is. Dus, door onze reiniging van zonden kunnen we deze plaaggeesten bij ons wegjagen. Het Woord en de Geest zullen ons leiden en mogen we lichamelijk en geestelijk bevoorrechten mensen zijn. Wij mogen die werkers zijn die - waar God ons roept - geestelijke zegeningen neer mogen leggen als een uitnodiging om straks ook binnen te mogen gaan wanneer God zegt;

“Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer” Mattheüs 25:21 HSV.

Wat een gedenkwaardig slot om door onze Heer welkom geheten te worden. Maar zover is het nog niet. Onze reis is nog niet ten einde. We mogen nog bezig zijn met het werk wat Jezus begonnen is. Laten we nooit vergeten het werk is al bedacht en alle gereedschappen heeft Hij ons al gegeven. Dus…, "Wat een voorrecht om schouder aan schouder te staan!”

Einde studie

Een groeiende kerk is  een evangeliserende kerk.

En geloof me er zijn tientallen mogelijkheden om te getuigen van je geloof.      

Misschien deel je Gods Liefde al uit en getuig je van je Redding door het Offer van Jezus. Maar hoe doe jij dit? Stuur je verhaal eens naar ons op dan kunnen we dit delen op deze website. Je zult zeker anderen bemoedigen. Voorwaarden lees je hier - Uw verhaal Aanleveren kan - info@aresko.nl

Einde - Voor de complete studie klik bij - Praktisch geloof.

 • Voor u geschreven, uw ploeg-genoot Fred IJzerman
 • Dit artikel wordt auteursrechtelijk beschermt door © WWW/Aresko.nl
Datum gemaakt: 27-10-2021
Versie: 4
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?