Met deze studie wil ik je helpen te leren zien dat geloven in ons denken begint. En dan bedoel ik ‘positief denken’. Dan heb ik niet over ‘de kracht van het positieve denken’. Want in ons denken zit geen kracht, eerder ongeloof. Ons geloof is kracht. Maar hoe leer je dat, als het te leren is. En hoe houdt je dat dan vol in deze maatschappij? En wat is de basis voor positief denken? Ik zeg het maar heel direct, ‘ons geloof’ in Jezus Christus. En binnen dat geloof kun je niet uit de voeten met negátief denken, maar wel met bekering van je denken.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Een ander doel
  • Wat waar is
  • Wat edel is
  • Wat rechtvaardig is
  • Wat zuiver is
  • Wat lieflijk is
  • Wat eervol is
  • Deugdzaam is en lof verdient

  Inleiding

  Soms heb je dat gevoel van, ‘Niets kan mij deren’. En het lijkt of je de hele wereld aankunt. Je voelt je sterk en gelukkig, en denkt, dit raak ik nooit meer kwijt. Begin ik nu niet al te optimistisch? Schep ik nu een beeld wat niet haalbaar is? In sommige momenten kan ik me wel zo voelen, maar elke dag, hoor ik anderen zeggen. Niets kan mij deren, is dat niet te hoog gegrepen? Ja en nee. Aan dit antwoord heb je misschien niet zoveel, maar je goed of ongelukkig voelen liggen dan ook heel dicht bij elkaar. Het is net een roman, climax en anticlimax wisselen elkaar voortdurend af. Zo zit het leven vol tegenstellingen.

  En toch denk ik dat er mogelijkheden zijn om je blijvend gelukkig te voelen. Ondanks alle tegenslagen waar je tegen aan kunt lopen. Ik geloof dat er een basis in je leven ontwikkeld kan worden dat je zegt, ‘niets kan mij deren’. Nee, de ingrediënten voor een dergelijke basis komen niet uit deze wereld. Dat zul je hopelijk wel begrijpen. Want mijn ervaring is dat werelds geluk altijd aangevreten wordt door foute beslissingen. Of anders gezegd, ‘het zondige denken’, vormt een voortdurende bedreiging.

  Nee, voor een, ‘niets kan mij deren’ leven, moeten we leren zien op omstandigheden die ‘niet van deze wereld’ zijn. Dan moeten we gaan geloven dat we door God gewild zijn. Dat Hij ons liefheeft met een eeuwige liefde. Dat Hij meer van ons houdt dan een mens ooit zou kunnen. Ja, dat is misschien moeilijk te begrijpen maar wel de waarheid. Dit past misschien niet in je denken, en wijs je dit af. Maar waarom op voorhand zo negatief? Waarom ‘eerst zien en dan geloven’? Ik weet uit ervaring dat het bij God andersom is. ‘Eerst geloven en dan zien’.

  Laat ik maar heel eerlijk zijn, geloven begint in ons denken, en daarom is het ook zo moeilijk. Het grootste struikelblok is dan ook ons verstand. Daarom viert het geloofsnegativisme ook hoogtij. Je moet in jezelf geloven. In de dingen die je ziet. Het leven bestaat toch uit het waarneembare? En zolang geld en goederen ons leven kunnen veraangenamen kunnen we deze stelling wel hoog houden. Maar als er ellende komt in je leven, ben je dan nog zo positief? Of knaagt dan de twijfel al je bestaanszekerheden onder je vandaan?

  Een ander doel

  “Broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient” FILIPPENZEN 4:8.

  Dit vers zet ons op heel andere gedachten. Het laat tevens zien dat het bedenken van waarheid ons niet aan komt waaien. Je moet er iets voor doen. Het heeft alles te maken met je bekering. Want het woord ‘bekering’ betekent, ‘verandering van gedachten of gezindheid’. En laat ik maar eerlijk zijn onze gedachten zijn het meest beïnvloedbaar. Daar worden onze daden en woorden ontwikkeld. Al dan niet positief. En Paulus spoort ons dan ook aan om onze gedachten om te buigen naar wat God wil. Waarom dit noodzakelijk is hoef ik eigenlijk niet uit te leggen. Lees de krant, kijk naar de TV, lees een verkeerd boek, en je gedachten worden vanzelf verpest door dingen die je eigenlijk niet zou moeten denken, doen of zeggen.

  Waarheid bedenken, vraagt om oefening. Het is leren om voortdurend waakzaam te zijn. Om gericht te zijn op de genade van Jezus Christus. Zie 1 PETRUS 1:13; 1 THESSALONICENZEN 5:22. God wil ons leren om onze gedachten te richten op alles wat zuiver is. In FILIPPENZEN 4:8 hebben we net een aantal dingen gelezen die ik graag wat verder wil uitdiepen. Het zijn geweldige tips om ons gedachten leven onder controle te krijgen. En wanneer we ze ter harte nemen geven we de heilige Geest tevens de ruimte ons te helpen om waarheid te bedenken in het verborgene. Zie PSALMEN 51:6.

  We weten best dat negatieve gedachten heel verlammend kunnen werken. Het belemmert onze groei naar God en naar elkaar. Maar het verpest ook de eenheid in kerk en maatschappij. Het kan ons ernstig depressief maken. Negatieve gedachten kunnen ons zo beïnvloeden dat we Gods doel met ons leven kunnen verliezen. Om die reden worden we dan ook opgeroepen om aandacht te schenken aan het ‘hogere doel’ wat God met ons leven heeft. Want positieve gedachten maken ruimte om ons innerlijk te richten op de dingen die boven zijn. Zie KOLOSSENZEN 3:1-2.

  Wie bedenkt dat dit een oppervlakkige zaak is slaat de plank mis. Voor Paulus was het geen vrome theorie, maar bittere ernst. En hij vermaant ons dan ook niet met goedkope woorden. Nee, het was zijn omgang met God de Vader die hij aan ons laat zien in ‘woord en daad’. Hoe waren zijn gedachten in de gevangenis? Juist, op God gericht. Want wie gaat in moeilijke omstandigheden lofliederen voor God zingen. Paulus deed dit omdat hij geleerd had om waarheid te bedenken. Ook in omstandigheden die verre van aangenaam zijn. Zie HANDELINGEN 16:25.

  Dit heeft voor mij alles te maken met de verandering van je denken. Met het gericht zijn, op de dingen die boven zijn. Om je blik gericht te houden op Jezus die Zich ook niet af liet schrikken voor de moeilijkheden die Hij moest ondergaan. Zie HEBREEËN 12:2. Een verandert denken heeft alles te maken met waarheid bedenken. Het is een vrucht van onze bekering, omdat we deel hebben gekregen aan Christus, de Waarheid. Zie HEBREEËN 3:14. En de éne vrucht brengt de andere voort. En vruchten van God zijn niet anders dan een naar ‘buiten tredende vrede’. En dat heeft alles te maken met Waarheid bedenken.

  Wat waar is

  Ieder mens heeft van nature moeite met waarheid. Dit heeft te maken met de zondeval. De mens had gekozen om zonder Gods bescherming verder te leven. Zie GENESIS 1 en 2. En wat Paulus de gemeente wil leren is terug te keren naar Gods waarheid. Dat is in al zijn brieven een steeds terugkerend onderwerp. Het is zoiets als een gezonde traditie geworden, om mensen te wijzen op Gods waarheid geopenbaard in Jezus Christus. Waarheid bedenken dat loopt als een rode draad door al zijn onderwijs aan de gemeenten. Maar dan niet alleen vanuit het horen maar juist vanuit het zien. Jakobus schrijft ons:

  “Men kan tegenwerpen: De een heeft geloof en de ander stelt daden. Maar dan zeg ik: Bewijs mij maar eens dat iemand geloof kan hebben zonder daden te stellen! Dan zal ik uit mijn daden mijn geloof bewijzen” JAKOBUS 2:18 GNB.

  Geloof zonder daden is uitgesloten. Omdat geloof alles te maken heeft met waarheid bedenken. En die waarheid zegt Jacobus is, ‘daden doen die voortkomen uit de waarheid’. Waarheid bedenken is eigenlijk ‘geen woorden maar daden’. En Paulus heeft dat de gemeente voorgeleefd. Zijn leven is een doorlopend voorbeeld hoe een kind van God moet leven. En laten we eerlijk zijn, is aanschouwelijk onderwijs niet de beste methode om elkaar iets te leren? Zo kunnen we elkaar de waarheid voorleven, als een persoonlijk getuigenis.

  “Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt; dan zal de God van de vrede met u zijn” FILIPPENZEN 4:9 HB.

  Je kunt dingen leren, maar niet in de praktijk brengen. Maar waar het om gaat is, dat we ons gedachteleven niet moeten vullen met ‘wat’, de kennis, maar met de waarheid, ‘de Persoon’. Want vanaf de dag dat we ons leven aan God geven, worden we geacht in de waarheid te leven in niet in de kennis. Hoe belangrijk de kennis ook is. Met alles, ‘wat waar is’, wil Paulus ons wijzen op onze relatie met een Persoon, Jezus Christus. Dat is de absolute basis voor ons geestelijke leven. Dat geloof vernieuwt ons denken, zo zegt Paulus.

  “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene” ROMEINEN 12:2.    

  Dit is een zeer ingrijpend proces. De wereld trekt immers altijd? De verleiding ligt altijd op de loer. Daarom moet ons denken verandert worden. Dan kunnen we onderkennen wat waarheid is. Dan gaan we, ‘ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is’. Wanneer we ons voeden met negatieven gedachten, bedenken we niet, ‘wat waar is’. Dan geven we satan gelegenheid dat hij ons kan aanklagen. Dit proces van aanklagen kunnen we uitschakelen door het volgende te praktiseren:

  “Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen” OPENBARING 12:11.

  De macht van de satan is goed zichtbaar in de wereld. Maar toch heeft God ons twee belangrijke middelen gegeven om hem te kunnen overwinnen. Eén middel komt van boven, ‘het bloed van het Lam’, de ander van beneden, ‘ons getuigenis’. Het is een ontmoeting van hemel en aarde. Groeien in je geloof begint met deze twee middelen. Geen van beide kunnen we ze missen. Want ‘waarheid bedenken’, begint voor ons op aarde om zo toegang te krijgen tot de hemel. De Bijbel zegt; ‘dat we koningen en priesters zijn’. Vgl. 1 PETRUS 2:5-10. Een koning kan geen koning zijn zonder het woord van God. En een priester kan geen priester zijn zonder het bloed van het Lam. We zijn geen onbetekende minderheid. Maar dat is wel wat de satan ons wil doen geloven. We zullen hiermee moeten afrekenen. Hoe, dat hebben we net gezien.

  Deze waarheid geeft ons een geweldige band met alle wedergeboren kinderen van God op aarde. We staan er niet alleen voor. Om dit samen te beleven zullen we ons geloof moeten praktiseren op de plaats waar we wonen. Dan gaan we elkaar zien zoals God ons ziet. Dan zien we elkaar als een ‘nieuwe schepping’. Zie 2 CORINTHIËRS 5:16-17. En gaan we samen beleven, ‘wat waar is’. Dan leren we te wandelen in het geloof, en wordt het leven een stuk minder gecompliceerd. Vgl. 2 CORINTHIËRS 5:7.

  Aandacht schenken aan wat waar is. Het blijft een persoonlijke keuze. Maar let op, die keuze maakt van ons andere mensen. Het oude is dan voorbijgegaan het nieuwe is dan gekomen. Zie 2 CORINTHIËRS 5:17. Banden worden verbroken en vrijheid wordt dan verkregen. Wat zit er een geweldige kracht in het bedenken van waarheid, Gods waarheid.

  Wat edel is

  Bij het woord ‘edel’ denken we al gauw aan, ‘voornaam of hoogstaand’. Als iemand ‘edel’ is kan dit iets zeggen over zijn komkaf, maar ook over hoe iemand is. Je kunt je dan ook, zoals de Leidse vertaling aangeeft, ‘eerbiedwaardig’ gedragen. Maar het lijkt erop of steeds meer gelovigen daar een fundamenteel gebrek aan hebben. Des te belangrijker is de oproep om hier aandacht aan te schenken. Paulus schrijft:

  “Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen” EFEZIËRS 4:1.

  Waarom vraagt hij dat zo dringend? Omdat er veel dingen zijn die ons kunnen verontreinigen. En dat zou dan in schril contrast staan met het feit wat Paulus aan de Corinthiërs had geschreven.

  “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont1 CORINTHIËRS 3:16 NBG.

  “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf Bent1 CORINTHIËRS 6:19.

  Vgl. ook 2 CORINTHIËRS 6:16; EFEZIËRS 2:21.

  De gemeente leden horen bij elkaar en samen dienen ze God. Daarom legt Paulus er zoveel nadruk op dat de heilige Geest in ons lichaam woont. En ‘die tempel’, zegt hij, mag niet verontreinigd worden. Die tempel mag niet worden afgebroken door meningsverschillen, verdeeldheid, valse leer of andere zonden. Ons lichaam is een tempel van God. Het is niet ons bezit. Hoewel veel mensen denken dat ze alles ongelimiteerd met hun lichaam kunnen doen, moeten tot hun schande inzien waar dat toe kan leiden. Ze denken vrij te zijn, maar in werkelijkheid zijn ze gebonden en verslaafd aan hun eigen of andermans verlangens. Een kind van God echter weet zich vervuld met Gods Geest. En weet dat het lichaam niet langer zijn eigendom is, maar het is, ‘Gods huis’ geworden. En in Gods huis gelden andere regels. Daarom moeten ook wij Gods regels niet overtreden en ons ‘eerbiedwaardig’ gaan gedragen.

  Er is een gezegde van ‘zo de ouden zongen piepen de jongen’. We hebben op onze jongeren zeker invloed, laten we daarom zorgen voor het goede voorbeeld. Ons ‘edel gedrag’ heeft een positieve uitstalling, thuis, in de kerk, op ons werk, enz. En het is zeker zo, dat onze jongeren de moraal van de ouderen kopiëren. Wat ze thuis horen over de kerk, de voorganger, de oudste of de medemens, zal ook hun mening vormen. Dus ‘edel denken’ is waarheid bedenken. Het is een klimaat scheppen waarbinnen het prettig is te leven en met elkaar om te gaan. En dan is het een voorrecht om tot Gods huis te behoren, individueel maar ook gezamenlijk.

  Toch moeten we oppassen dat we niet in de klem komen te zitten om altijd ‘edel te moeten denken’. Want volmaakt zijn we niet. En fouten zijn zo gemaakt. Laat het dus niet een overspannen levensgewoonte worden. Het moet ons streven zijn, en niet een wet om eerbiedwaardig te leven. De buitenkant van ons leven zal niet altijd in overeenstemming zijn met de binnenkant. We zijn niet altijd echt. Wees daarom eerlijk voor jezelf en blijf jezelf altijd zien zoals God je ziet. Hij geeft je een waardigheid om altijd écht te zijn, niet in jezelf maar wel in Hem. Laat je dus niet leiden door minderwaardigheids gevoelens want dan minacht je het verlossingswerk van God in je leven.

  Een tempel van de heilige Geest ben je niet alleen op momenten dat je ‘edel’ leeft. Nee, die tempel ben je altijd, omdat Gods Geest in je woont. Wie de evangeliën een beetje kent zal het zijn opgevallen hoe Jezus altijd positief omging met de mensen, zelfs bij al hun mislukkingen. Iemand merkte eens op; ‘De enige, die me werkelijk begreep, was mijn kleermaker. Die nam tenminste telkens de moeite om opnieuw de maat te nemen…’ Om edel te leven moeten we bedenken wat we in Christus zijn. Hij is ons voorbeeld in voor én tegenspoed.

  Wat rechtvaardig is

  Wat is rechtvaardig? Welke maatstaf gebruiken we hiervoor? Wie bepaalt onze grenzen voor rechtvaardig leven. In onze tijd lijkt het erop dat die grenzen bijna zijn weggevallen. Alles is heel betrekkelijk, en of God nog wel zo rechtvaardig is, daar twijfelen steeds meer mensen aan. Moet ik nog wel rekening houden met mijn naaste of met het woord van God?

  Ons rechtvaardigheids gevoel is behoorlijk aangetast door hoe de maatschappij denkt. Daar zijn we ook heel gevoelig voor. Ik zeg niet dat we allemaal hetzelfde zijn. Maar het ‘oog om oog’ principe is in veel gevallen zo maar toegepast. Lees MATTHÉÜS 5:38-45. Het met ‘gelijke munt terugbetalen’, is een algemeen aanvaard principe. Maar lossen we hier het onrecht mee op?

  God zegt; “schenk aandacht aan wat rechtvaardig is”. Hij hanteert kennelijk een heel andere norm. Zijn voorschriften zijn geen richtlijnen voor persoonlijke wraakacties. Het was juist bedoeld om dergelijke acties in goede banen te leiden. Om rechtvaardig vast te kunnen stellen wat de gepaste straf moest zijn. Onrecht lokt altijd onrecht uit. Dat laat de wereld om ons heen elke dag weer zien. En de ander het betaald zetten, zit ons allemaal wel een beetje in de genen.

  Maar wat Jezus ons voorleeft is totaal iets anders. Het heeft alles te maken met waarheid bedenken. Want dat zoekt altijd naar middelen die geoorloofd zijn. Een duidelijk principe van Jezus is, ‘dat we goed moeten zijn voor hen die ons slecht behandelen’. Liefhebben en vergeven dat is de inhoud van Bijbels rechtvaardig zijn. Hiervoor hebben we de kracht van God nodig, zodat we kunnen liefhebben zoals Hij liefheeft. Werelds denken over wat rechtvaardig is zal ons getuigenis onze geloofwaardigheid aantasten.

  In PSALM 51 staat een opmerkelijke tekst. Het is David die tot inzicht was gekomen dat hij heel onrechtvaardig had gehandeld. En hij komt tot de volgende conclusie:

  “maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart” PSALM 51:8.

  “Maar u verlangt alleen dat ik oprecht ben, tot in het diepst van mijn ziel; vervul mij met uw wijsheid tot in het diepst van mijn hartPSALM 51:8 GNB.

  “Zie, Gij bemint de oprechtheid des harten: Daarom brengt Gij mijn geweten tot inkeerPSALM 51:8 P. CANISIUS VT.

  Drie verschillenden vertalingen die een goed beeld geven waar het om gaat. God wil waarheid in het diepst van ons wezen. Hij dringt tot ons geweten door om ons te leren wat rechtvaardig zijn betekent. Om ons tot inkeer te brengen zodat we doen wat hoort bij ons getuigenis. Paulus zegt hier iets heel opmerkelijks over:

  “Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost” 1 CORINTHIËRS 1:30.

  Jezus, is onze absolute maatstaf voor wat wijs is. Dankzij God is Hij ons tot wijsheid geworden. En die wijsheid wil in ons wonen en ons maken tot mensen die rechtvaardig zijn. Dat zal ervoor zorgen dat wij steeds meer gaan bedenken wat waarheid is. Het zal ons spreken, ons doen en laten beïnvloeden. Het zal ons beschermen tegen wereldgelijkvormigheid.

  Wat zuiver is

  Waarheid bedenken, zal ertoe leiden dat je ook zuiver gaat leven. Dat je streeft naar reinheid in je leven. Het doet misschien wel wat ouderwets aan, maar zuiver zijn heeft ook betrekking op je seksuele denken en handelen. Maar ook van het vrij zijn van iedere schuld. In onze samenleving is bijna geen plaats meer voor dergelijke woorden. En, zo kunnen we waarnemen, is door het gebrek van zuiver denken de nood nog nooit zo hoog geweest. Een zuiver geweten heeft grote voordelen. Dat weet iedereen. Daarom is het heel verstandig om ruime aandacht te schenken aan het begrip zuiverheid.

  “Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat” MATTHÉÜS 8:3.

  In dit verhaal staat wat de wil van Jezus is. Word rein! Hoewel het hier gaat om een lichamelijke aandoening zit er ook een geweldige les in voor ons. Zonde is net als melaatsheid, in bijbelse tijden ongeneeslijk. Wij hebben allemaal te maken met zonden. Soms in het groot, soms in het klein, maar zondigen dat doet iedereen. Wat dit betreft hebben we allemaal een genezende aanraking van Jezus nodig. Hij alleen kan ons bevrijden en reinigen van alle zonden. Zie 1 JOHANNES 1:9. Maar dan moeten we net als die melaatse man tot erkenning komen dat we het zelf niet kunnen. Dat we Jezus’ hulp willen aanvaarden voor onze redding.

  Het is een geweldige uitspraak van Jezus, “Ik wil het, word rein”. En aansluitend mag jij zeggen, ‘maar ik wil het ook’. Zuiverheid brengt zuiverheid voort dat is wat we kunnen leren door OPENBARING 22:11 te lezen. Maar het tegenovergestelde staat daar ook, ‘wie vuil is, hij worde nog vuiler’. Wie zuiver denkt, heeft volgens Gods Woord, ook een zuivere kijk op geestelijke zaken.

  “Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis” MATTHÉÜS 6:22-23.

  In de vertaling van het Boek staat het zo:

  “Het oog is de lamp van het lichaam. Als uw oog open en gezond is, leeft u in het licht. Maar als uw oog verduisterd is, leeft u in het donker. Het is niet de bedoeling dat het in uw innerlijk donker wordt. Dat zou verschrikkelijk zijn”.

  Met onze ogen nemen we dingen waar. Het zijn de toegangspoorten tot ons innerlijke leven. Wat we waarnemen komt ons hart binnen en zal daar óf het Licht óf de duisternis brengen. En: “het is niet de bedoeling dat het in uw innerlijk donker wordt”. De vruchten van een duister innerlijk zijn meer dan verschrikkelijk. Vraag het de pastorale werkers maar of sla straks de krant open, dan weet je meer dan voldoende hoe bepaalde mechanismen werken.

  Zuiverheid zal ons helpen om de dingen zuiver waar te nemen. Dan kunnen we nauwkeuriger leven. Dan zal de heilige Geest meer ruimte krijgen om ons dingen van God te openbaren. En gaan we God aanbidden uit een rein hart. Vgl. 2 TIMOTHEÜS 2:22. Aandacht schenken aan een zuiver leven is een bijbelse opdracht die geweldige vruchten voortbrengt. Want hierdoor ontstaat, ‘geestelijk inzicht’. En hebben we hier geen chronisch gebrek aan? Geestelijk inzicht is nodig om Gods doel met je leven te ontdekken. Dan ga je zien waar God je voor wil gebruiken. Dus er staat veel meer op het spel dan we vaak door hebben. De satan wil ons de ogen doen sluiten voor zijn boze praktijken. Maar dienen we daar onszelf of onze naaste mee? Waarheid bedenken zonder een zuiver hart het is voor mij een onmogelijkheid.

  Wat lieflijk is

  Goed bekend staan als Christen, dat wil iedereen. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. En voor velen is dat te hoog. Maar aandacht schenken aan wat lieflijk is kan nu eenmaal niet zonder een prijs. En hoe hoog die prijs is, is afhankelijk hoe hoog jij de lat wilt leggen. Meer liefde geven, kent een hogere prijs. Het kost meer van jezelf. En de vraag is dan ook of jij het de moeite waard vindt om dat te willen investeren.

  Met te bedenken wat lieflijk is komen we bij de kern van het verhaal. Want hier draait het om. Hoeveel liefde gaf Jezus? En hoeveel willen wij hiervan navolgen? Jezus wist wat liefde was. Wij moeten leren wat het is. Jezus is liefde. Hij geeft het en wij moeten het ontvangen om het weer uit te kunnen geven. Hij investeert in ons en wij op onze beurt weer in anderen. Het is een wisselwerking. Wat God geeft geven wij weer door. Zo mogen wij ons leven vullen met wat lieflijk is. Dat doet me een beetje denken aan het boek Hooglied. Daar komen we geweldige passages tegen over lieflijkheid. Lees het maar eens.

  Het woord ‘lieflijk’, wordt in andere vertalingen ook wel ‘beminnelijk’ genoemd. Dat beminnen een kunst is hoef ik aan niemand uit te leggen. Maar dat wij dit moeten leren, daar moet ik veel moeite voor doen om dat begrijpbaar te maken. Van nature heeft ieder mens geloof, hoop en liefde. Maar het treed niet automatisch in werking wanneer ik ziek, angstig of alleen gelaten wordt. Dan moet ik in actie komen. Dan moet ik de nabijheid van God de Vader zoeken. Dan zal mijn geloof van cruciaal belang zijn. Hoewel ik in Christus alles bezit wat ik nodig heb, ben ik heel vaak niet in staat om dit alles te gebruiken. Dat is wat ik leren moet.

  Soms moet ik door een tegenstand heen groeien richting Jezus. En hoe meer ik van Hem leer houden, hoe meer ik van mezelf ga houden. Dan kan ik beter accepteren dat niet alles gaat zoals het gaan moet. Maar Zijn liefde is wel in staat om mij te bereiken en mijn ziel te helen. En dat geeft de allergrootste vrijheid in dit leven. Te weten dat je bemint wordt door God de Vader. Als we ons dit nu eens wat meer zouden realiseren zou de boze minder vat op ons hebben. Het bedenken wat lieflijk is, is een opdracht die als een rode draad door ons leven loopt.

  Je ziet dat ik in dit stukje geen teksten aanhaal. Toch wil ik er één noemen. Daar hebben we allemaal genoeg aan. Want om dit vers te begrijpen én toe te passen, daar zullen we ons hele leven voor nodig hebben.

  “Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God1 JOHANNES 4:16 HB.

  Wat eervol is

  Soms krijgen mensen een koninklijke onderscheiding. Dit vanwege een bijzondere prestatie. Ze worden dan bedankt en geprezen en beleven zo een eervolle dag. Deze mensen staan dan goed bekend. Dit is zo ongeveer wat het woord eervol wil zeggen. We hebben het dan over mensen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan kerk of maatschappij. Het woord ‘eervol’ verspreid als het ware een ‘goede klank’ over iemand.

  In de Bijbel staan positieve en negatieve verhalen. Gebeurtenissen die eervol en niet eervol zijn. Deze verhalen geven een goed beeld hoe de verhouding van iemand was met God. Soms struikelen we over een negatief getuigenis en soms worden we weer in de benen geholpen door een eervol verhaal. De ene keer ben je met stomheid geslagen en een andere keer dank je God uitbundig. God is altijd positief, en in alles wat Hij doet klinkt een aangename toon door. Maar wanneer ons geloof hier negatief op reageert, kunnen wij ook met stomheid worden geslagen. Dan uiten we ons negatief. Dan zijn we niet ‘eervol’ bezig.

  In Lucas staat het verhaal over de priester Zacharia. Door zijn ongeloof, en door zijn negatieve gedachten te uiten, werd hij letterlijk stom. Hij kon geen woord meer zeggen. Zie LUCAS 1:20. Dit verhaal is een voorbeeld wat ongeloof met je kan doen. Er kan dan een ongewenste stilte ontstaan in de relatie tussen jou en God. Een gezegde luidt; ‘spreken is zilver en zwijgen is goud’. Maar ik zou het graag anders willen zeggen; ‘zwijgen is zilver en spreken is goud’. Wanneer je ontdekt hebt dat God van je houdt, je zonden heeft vergeven, of andere geweldige dingen in je leven heeft gedaan, dan kun je toch je mond niet meer houden. Dan is spreken toch goud. Dan heb je toch eervolle dingen te vermelden.

  God zal ons niet zo snel afvallen. Hij zal ons vermanen, ons tegenspreken maar nooit afwijzen. Over Zacharia zei Hij niet, ‘dat valt me ontzettend van je tegen, Ik had het heel anders verwacht’. Nee, God legt hem tijdelijk het zwijgen op. Zo kon Zacharia zijn negatieven gedachten niet verder uitdragen. En zo beschermt God Zacharia tegen zichzelf. En wat te denken van Petrus die met zijn zwaard het oor van iemands hoofd sloeg. Zei Jezus, ‘Petrus dit is een slecht getuigenis nu kan Ik je niet meer gebruiken?’ Nee, Jezus herstelde Petrus’ fout tot eer van God de Vader. En zo zijn er meer voorbeelden. Zo gaat het ook in ons leven. Wijst God je af wanneer je een fout begaat? Ach, je weet wel beter. God zal er alles aan doen om ons van gedachten te doen veranderen.

  “De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen” SEFANJA 3:17.

   In de vertaling van het Boek staat het zo:

  “De HERE, uw God, is bij u. Hij is een held, Die u verlost. Hij zal opgetogen van blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde”.

  Hoe denkt God over jou en mij? Er wordt hier wel een heel positief geluid gehoord. God uit Zich met ‘bijzondere woorden’ over de mens. En Sefanja mag dit doorgeven. Hij maakt duidelijk dat God zijn oordelende hand zal wegnemen. Dat Hij een held is die bevrijding geeft en verheugt is over Zijn volk. Maar dat éne zinnetje, dat doet mij ‘eervol’ over God denken. “In zijn liefde zal hij zwijgen”. Waar zwijgt God dan over? Wat is de reden dat Hij zijn mond houdt? De reden is dat God de Vader van ons houdt, dat Hij ons liefheeft ondanks wat er allemaal mis is of mis is gegaan. Dit is Gods ‘eerbetoon’ aan de mens. Mag ik SEFANJA 3:17 ‘Gods lintjesregen’ noemen? Waarom? Omdat er staat: “Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen”.

  God beschuldigt ons nooit, wel zegt Hij wat we fout doen en draagt dan tevens ook de oplossing aan, het offer van Zijn Zoon. De satan, die wil ons beschuldigen en ons het gevoel geven dat we al veroordeeld zijn. God zal je niet beschuldigen. Daar moet je eens over nadenken. God zwijgt in Zijn liefde over onze fouten. Welke god doet dit? Alleen onze God. Zacharia, Petrus, en wij, we doen niet altijd Gods wil. Maar de Heer is in ons midden als een sterke held. Paulus roept ons op om aandacht te schenken aan wat ‘eervol’ is. Nu, hier heb je een geweldige reden om dat te doen.

  Deugdzaam is en lof verdient

  Waarheid bedenken, is ja zeggen tegen alles wat God van ons vraagt. Maar het is vooral ja zeggen tegen het leven zoals Hij het ons gegeven heeft. En dan bedoel ik niet alleen die ‘aardse tent’ waarin we ons bevinden. Nee, dan heb ik het over de ‘nieuwe mens’. En dat is een heel andere richting van denken. Dat is bedenken de dingen die boven zijn. Zie KOLOSSENZEN 3:1-2. En dan ga je een andere levensinstelling krijgen.

  De mens zonder God is eigenlijk levenslang op de vlucht en vindt geen rust. Het gaat gebukt onder het juk van een steeds zwaarder wordende last. Wat is dan hun gerichtheid en wie ontvangt er dan de lof?

  Lieve mensen we mogen ons gelukkig prijzen dat we mogen weten dat Jezus al onze lasten gedragen heeft. Het is zoals Jeremia profeteert:

  Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken” JEREMIA 29:11-13.

  Wanneer je dit op je laat inwerken dan weet je wat lovenswaardig en prijzenswaardig is. Want dat is de betekenis van de laatste twee woorden. Dan kun je anders denken. Omdat je denken van ‘bovenaf’ bestuurd wordt, mens wat een zegen. Dan weet je je bemoedigt omdat God je aanspoort om door te gaan. Dan is er Iemand die vertrouwen in je heeft. En ontvang je van Hem kracht om je taken te volbrengen. Dan weet je wie je Leider is.

  Laten we Gods voorzieningen nooit onderschatten. Want God is positief en Hij wil ons leren om ook zo te denken. Hij is altijd groter dan onze omstandigheden. Daarom roept Paulus ons ook op, om aandacht te schenken aan alles wat ertoe zal leiden dat we God de eer zullen geven. Dat is de richting die hij ons op wil sturen. Want God is; ‘waar, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol, deugdzaam en dáárom verdient Hij al onze lof’.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?