Talenten

Heel vaak verbinden we het woord ‘talent’ aan iemand die een bijzondere prestatie levert. Dat komt omdat er nogal wat uitspraken zijn waar het woord talent in voorkomt. Het woord ‘talentenjacht’ kent iedereen. Een talentenjacht is erop gericht om te ontdekken wie ergens de beste in is, bijvoorbeeld met muziek en zang. De soundmix show was daar een goed voorbeeld van. Zo kennen we ook het gezegde, ‘dit is een veel belovend talent.’ en ‘wat een natuurtalent’ is dit zeg. Een andere uitspraak is ‘zijn talent braak laat liggen’, bedoeld wordt, niet alle mogelijkheden benutten die iemand heeft. En jij, hoe zit het met jouw talenten?

Inhoud:

 • Inleiding
 • Het verhaal van Diederik
 • Het woord talent
 • Overzicht talenten
 • Neem de tijd
 • Consumeren of produceren

Talenten - wat doe ik er mee?

Inleiding

Lezen: MATTHÉÜS 25:14-38.

“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is” ROMEINEN 12:1-2.

“Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid” 2 TIMÓTHEÜS 2:15.

Het doel van deze studie is om te ontdekken of we één of meer talenten bezitten. En dat we de verantwoordelijkheid aanvaardden tot een goed gebruik ervan zodat Gods Koninkrijk opgebouwd gaat worden. We zijn soms zo gericht op de geestelijke gaven en de ontwikkeling ervan, dat we bijna vergeten dat we ook nog talenten hebben.

Het verhaal van Diederik

Met talenten is het soms raar gesteld. De één kan haast alles, terwijl de ander maar niet kan bedenken wat zijn of haar talenten eigenlijk zijn. Als voorbeeld het verhaal van Diederik.

Diederik had zeer goede en begaafde vrienden. De één maakte prachtige muziek en een ander kon prachtig tekenen en schilderen of een goede inleiding verzorgen. Al zijn vrienden waren mensen, die zich een goede positie in de maatschappij hadden verworven. Maar Diederik had er nooit achter kunnen komen waar hij goed in was. Hij vond dan ook dat hij er slecht vanaf was gekomen bij het uitdelen van de talenten. Dit bracht hem in een geweldig isolement. Uiteindelijk nam hij het besluit om het klooster in te gaan. En daar leefde hij jarenlang in diepe zwijgzaamheid.

Na vele jaren ontving hij een uitnodiging van zijn oude vrienden voor een reünie. En dat werd een bijzondere ontmoeting. Al zijn vrienden lieten horen en zien wat ze de afgelopen jaren allemaal hadden gedaan. En er klonk die avond veel applaus. Diederik genoot er zichtbaar van. Maar ja, zijn vrienden vonden dat hij ook maar eens wat van zichzelf moest laten zien. Dus hij moest ook het podium op. Maar ja, wat kon hij anders dan stil op een stoel zitten in diep gepeins. En hij dacht minutenlang na wat hij zou kunnen zeggen, maar hij kon niets anders dan zwijgen en nog eens zwijgen. Na een zeer lange stilte riep iemand; ‘wat een ongekend talent, wat een zwijgzaamheid!’ En Diederik kreeg een staande ovatie.

Was dit nu de bedoeling? Ik denk het niet. Misschien heeft Diederik wel veel teveel naar de ander gekeken, in plaats van naar hem zelf. En kon hij daarom niet ontdekken wat zijn talenten waren. Daardoor kwam hij in een soort luchtledigheid terecht. En zo ontstond er een gat tussen het ‘nu’ en de ‘toekomst.’ Het angstige gevoel van ‘ik pas nergens in’, had hem volkomen in de tang genomen en gehouden. En de vraag van; ‘wie ben ik’ achtervolgde hem zijn hele leven.

Herkennen we dit?

Iemand heeft eens gezegd: Wij bestaan uit drie personen.

 • De persoon, die de mensen denken dat we zijn
 • De persoon, waarvan wij willen dat de mensen denken wie we zijn
 • De persoon, die we eigenlijk zijn

Met welke ‘persoon’ lopen wij rond? Het is goed om te weten wie of wat we werkelijk zijn. En wat voor eigenschappen we bezitten. Als ons gevraagd wordt naar onze talenten, kunnen we dan direct het juiste antwoord geven, of lijken we op Diederik?

Het woord talent

Heel vaak verbinden we het woord ‘talent’ aan iemand die een bijzondere prestatie levert. Zou dat komen omdat er nogal wat uitspraken zijn waar het woord talent in voorkomt? Ik denk van wel. Het woord ‘talentenjacht’ kennen we allemaal wel. Een talentenjacht is erop gericht om te ontdekken wie ergens de beste in is, bijvoorbeeld met muziek en zang. Zo kennen we het gezegde ‘dit is een veel belovend talent.’ en ‘wat een natuurtalent’ is dit zeg. Een andere uitspraak is ‘zijn talent braak laat liggen’, bedoeld wordt niet alle mogelijkheden benutten die iemand heeft.

Door dit soort uitspaken wordt onbewust een verkeerde relatie gelegd tussen prestatie en talent. Met andere woorden: geen prestatie dan ook geen talent. In zekere zin is dat ook zo. Maar toch vind ik dit een verkeerde voorstelling van zaken. Want we moeten het juist omkeren. Prestatie ontstaat juist door talent. Je bent geen talentvol iemand door de prestatie die je levert, maar je presteert doordat je je bewust bent van je talent.

Even terug naar het woord natuurtalent. We zien dat de woorden ‘natuur’ en ‘talent’ met elkaar zijn verbonden, en dat is goed. Want het woord talent is een onderdeel, eigenlijk een uiting, van wat er in je natuur, in je wezen aanwezig is.

Het woordenboek zegt van het woord talent dat het een ‘begaafdheid’ is. Vanaf onze geboorte bezit ieder mens één of meerdere talenten. In het verhaal over de talenten houdt God bewust rekening met de mogelijkheden van de mens, om zijn of haar talenten te gebruiken. Daarom krijgen ze niet allemaal evenveel. In het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben staat het overduidelijk:

“Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon.” Letterlijk staat er: “aan ieder naar de eigen bekwaamheid.”

Dit maakt duidelijk dat er verschil is in bekwaamheid, en de heer houdt hier rekening mee. Elke knecht, in het verhaal, bezit een bepaalde mate van bekwaamheid en ze krijgen daarom verschillende hoeveelheden geld mee om die te beheren. De vertaling van het Boek zegt het zo: “hij hield rekening met wat ze konden.” Om die reden geeft God niet iedereen hetzelfde.

Nu kun je je achtergesteld voelen maar, laat je hierdoor niet leiden. Want ondanks dat de één minder of de ander meer talenten heeft, maakt dat voor God niets uit. Lees het verhaal nog maar eens, dan zie je dat bij de afrekening ieder door God hetzelfde loon ontvangt. God zegt:

“Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Een ieder krijgt dus een verschillende hoeveelheid, maar het doel is gelijk. Wat hebben we toch een wijze Heer.

In het Grieks vinden we voor het woord ‘bekwaamheid’ het woord ‘Dunamis’ en dit betekent: ‘Kracht’. Ons woord voor de fietsdynamo is hiervan afgeleid. Een dynamo levert energie of kracht om de lamp te laten branden, zodat je in het donker gezien wordt. Dus onze ‘bekwaamheid of talent’ is een kracht de drijfveer, zou je kunnen zeggen om iets te doen. Waarom wil iemand pertinent de verpleging in. Heel veel jongelui kiezen vaak een beroep dat ingaat tegen de keuze van de ouders. Ze worden aangetrokken om een andere richting op te gaan. Dat heeft alles te maken met je aangeboren talenten, je doet het gewoon.

Wie besluit zijn of haar ‘bekwaamheden’ voor God te gaan gebruiken, zal ontdekken hoeveel energie dat geeft. Je kunt dan vaak meer aan in het leven dan je had gedacht. Weet je, God heeft visie voor onze mogelijkheden. Hij kent onze talenten want Hij legde ze er zelf in bij het ontstaan van ons wezen. Geboren met talenten wil eigenlijk zeggen; ‘ieder mens heeft van nature de aanleg om iets te kunnen.’ Ieder mens heeft aangeboren bekwaamheden. En God ziet het helemaal zitten dat jij ze gebruikt tot zijn eer.

Wat hebben we tot nu toe geleerd.

 • We hebben gezien dat talenten bekwaamheden zijn
 • Dat er verschillende bekwaamheden zijn
 • Dat het normaal is dat de één meer talenten heeft dan de ander
 • Dat verschil is Gods keuze geweest
 • De gekregen talenten zullen altijd bij je passen

Het zou geweldig zijn als je zelf al ontdekt hebt wat je talenten of bekwaamheden zijn. Kijk dus niet naar de ander maar naar jezelf. God maakte van ons geen robots. Ook is het Gods verlangen dat wij ‘hand en voet, oog en oor’ voor elkaar zijn zoals 1 CORINTHIËRS 12 ons leert.

Als we die niet accepteren dan zullen onze talenten, het vermogen om iets te doen, onder de grond verdwijnen, zoals die man met het éne talent. De gevolgen hiervan kennen we inmiddels.

Het volgende is goed om te onthouden:

 • Wat we zijn is een gave van God aan ons
 • Wat we worden is een gave van ons aan God

Overzicht talenten

Wat kunnen we zoal worden? Anders gezegd, welke talenten zijn er allemaal? Weet je hoeveel talenten er zijn, net zoveel als er mensen zijn. Talenten kunnen we globaal onderverdelen in zeven hoofdgroepen. (natuurlijk is deze lijst niet compleet, je kunt het zelf aanvullen)

 1. Ambachtelijke talenten

Technisch werk, de bakker en de slager, staal en houtbouw.

 1. Sociale talenten

Luisteren, onderwijzen, verzorgen, vriendelijkheid geven.

 1. Commerciële talenten

Verkopen, zakendoen, geld beheren, een bedrijf leiden.

 1. Bestuurlijke talenten

Organiseren, leiding geven.

 1. Fysieke talenten

Sterk en behendig zijn, sport of topsport.

 1. Intellectuele talenten

Het goed kunnen nadenken over belangrijke zaken.

 1. Creatieve talenten

Muziek maken, verschillende hobby’s, kunstenaar zijn.

Bij dit alles moeten we bedenken; ‘ik ben uniek.’ En een ieder heeft zo zijn eigen unieke mogelijkheden van God ontvangen die speciaal bij hem of haar past. In wezen zijn we allemaal ‘natuurtalenten.’

Neem de tijd

Talenten liggen opgesloten in onze geaardheid in wie we zijn. Daarom is het goed om voldoende tijd en aandacht te schenken aan je eigen ontwikkeling. Ontdek, dit zijn mijn unieke talenten. En bij dit alles mag je beseffen wat 2 CORINTHIËRS 3:5-6 zegt.

“Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.”

Paulus heeft het hier over een bekwaamheid dat niets te maken had met eigen kunnen. Het was geen verdienste, maar genade van God. Hij zegt onze ‘geschiktheid’, ons talent, is uit God. En bij dit alles is onze toerusting afhankelijk van de leiding van de heilige Geest, die ons inspireert en motiveert om onze bekwaamheden ter beschikking te stellen voor de wereld om ons heen.

God wil ons hoe dan ook bekwaam maken. Hij wil dat wij ook onze talenten ontwikkelen voor gebruik tot Zijn eer! Maar ja, hoe doe je dat? Misschien kan het volgende je helpen.

Overdenk PREDIKER 9:10

“Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk.”

Let op de woorden: “doe het met volle inzet.” Dit Bijbelvers wil ons aanmoedigen om er helemaal voor te gaan. Om inhoud aan je missie te geven. Let hierbij wel op de dingen die buiten je vermogen liggen. Je hoeft immers ook niet alles te kunnen. We moeten ook ‘nee’ leren zeggen in bepaalde omstandigheden. En hierbij is het belangrijk jezelf goed te kennen.

Paulus zegt hier het volgende over:

“Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven” ROMEINEN 12:3.

Veel mensen die ergens goed in zijn kunnen een ‘hoge dunk’ van zichzelf hebben. Ze vinden zichzelf dan nogal belangrijk. En volgens het gelezen vers kunnen we dit niet verantwoorden tegenover God. Nu, Paulus waarschuwt ons hiervoor. We moeten leren om ‘bezonnen te denken’ in wat we doen, in wat God ons heeft toevertrouwd.

Breng de dingen in gebed bij God

Spreek in gebed uit wat je graag wilt doen. Vraag God wat Hij ervan vindt. Dit is belangrijk aan het begin van je eigen talentenjacht.

Waar geeft God de voorkeur aan

Het is goed om te weten waar of hoe je moet beginnen, want je kunt meerdere talenten hebben. Maar welke wil God als eerste ontwikkelen. Door je in te zetten ga je dat ontdekken en God zal het bevestigen. Als er vrucht ontstaat op je bezigheden is dat meestal een signaal dat God er een bedoeling mee heeft. Maar als vrucht uitblijft, moet je niet denken, dat het tegenstand kan zijn. Wees dan eerlijk en vraag nog eens aan God of het goed is waar je mee bezig bent. Laat je ook niets opleggen door de ander zodat je de verkeerde ontwikkeling doormaakt. Neem de tijd, het is tenslotte je eigen toekomst waar je aan werkt.

Wees doelgericht

Leer je tijd te benutten. Denk nog even aan het verhaal van de talenten en wel het volgende vers:

“Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij.”

Een mooi gezegde is: ‘Inzet verdubbeld talent.’

Laat je niet leiden door angst

Heb geen angst om te falen als je zeker bent van je bekwaamheden. Geloof dat God het zal gebruiken. Want een kind van God is:

“als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei” PSALM 1:3.

Laat je door het woord van God bemoedigen, want angst ontmoedigt en is een wapen van de satan om je buiten spel te zetten.

Geef God de eer

Het is heel belangrijk om de zegeningen die je ontvangt, God hiermee te eren. En waak ervoor dat je jezelf eert of laat eren of jezelf verheft omdat je ergens goed in bent. Laat daarom altijd je talent tevoorschijn komen met een houding die jou liefde voor God en Jezus Christus uitstraalt.

Als je aangevallen wordt

Als we worden aangevallen door de satan of anderszins wees dan overtuigd dat jij en God, je hemelse Vader, samen de meerderheid vormen tegenover de vijand. Met God aan jou kant kan er niets mis gaan.

Consumeren of produceren

Iemand heeft eens gezegd:

‘Als we het grote niet kunnen doen, en het kleine niet willen doen, lopen we het risico dat we niets doen’.

Niets doen vindt niemand leuk. Wij hebben allemaal de behoefte om uiting te geven aan wat er in ons leeft. Daarom is het goed om te kijken waar je aan de slag kunt met jouw specifieke bekwaamheden. Dat kan, om een voorbeeld te geven, de kerk, de maatschappij, school, thuis of iemand die ziek is zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden om kleur te geven aan je talent. Je zult merken wanneer je dit gaat doen dat je in plaats van consumeren gaat produceren. En dat is ook Gods verlangen. Zorg dat je talenten niet onder de grond verdwijnen, maar houdt ze bovengronds zodat je jezelf nuttig kunt maken.

God wil dat we producenten zijn:

“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” EFEZIËRS 2:10 NBG.

Niemand kan zeggen, God heeft me niet geroepen om mijn talenten te gebruiken. Want we hebben net gelezen dat we, “in Christus Jezus geschapen zijn om de weg te gaan van de goede daden.”

Als je hier over nadenkt, is het net of God ons bij Zich roept en vraagt: ‘wat doe jij met mijn talent?’ Begrijp me goed, voor God de Vader maakt het niets uit of je de koster bent of de voorganger van een gemeente. Voor Hem is de koster die zijn taak met heel zijn hart doet net zo belangrijk dan de voorganger die preekt, omdat het nu eenmaal zijn roeping is.

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de rente die onze talenten opbrengen. Wij zullen moeten toezien op onszelf hoe we wandelen, “niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makendeEFEZIËRS 5:15 NBG. Toezien op onszelf is een opdracht om tot het doel te komen. En het doel is, dat we goede rentmeesters zijn. Want niet naar ons kunnen, of naar ons aantal talenten, maar naar het gebruik ervan zullen we worden beoordeeld. Dat leert de gelijkenis over de talenten heel duidelijk.

Laten we onze talenten inzetten waar God ons plaatst. Dan kan Zijn veelkleurige wijsheid openbaar gemaakt worden, om de wereld te tonen dat Hij van mensen houdt. Dat was de missie van Jezus om voor jou en mij te sterven aan het kruis om ons een totaal nieuw leven te geven. Wat is jouw missie! Ben jij een Diederik, of ga je nu de uitdaging aan. Die keus is aan jou.

Dank U Vader dat U ons gezegend hebt in Uw zoon. Dat U ons wilt helpen om te ontdekken wat onze bekwaamheiden zijn. We danken U dat we met onze talenten ons ten dienste van U mogen stellen. Amen.

Ik wens je een fijne dag

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?