We leven in een wereld die constant verandert. En wat we om ons heen zien is dat er vaak een spelletje met ons gespeeld wordt. Op het ene moment is dit waar en op een ander moment wordt er een andere richting gekozen. Er worden dingen beweerd die op het ene moment juist lijken te zijn en een tijdje later weer niet. En de waarheid, die zal wel ergens tussenin liggen. De mens past zijn eigen geloofwaardigheid vaak aan de omstandigheden van het moment. We leven in een leugenachtige wereld waar de waarheid vaak wordt verdraaid.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Andere dingen
  • Priesters voor God
  • Een voorbeeldfunctie
  • Eerlijk met jezelf omgaan
  • In waarheid wandelen
  • Wees echt
  • Altijd ja

  Inleiding

  Lezen: MATTHÉÜS 5:33-37

  “Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee neen; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.”

  Andere dingen

  Jezus leert ons totaal andere dingen dan we gewend zijn om aan te horen. Laat het ja wat je zegt ook echt ja zijn en het nee, neen. Als je iets zegt laat het dan ook zo zijn. Zorg ervoor dat je ‘echt’ bent. Waarom zegt Jezus dit? Waarom dit zo belangrijk is? Hij wil ons binnenste, ons hart, openleggen voor ‘Zijn Waarheid’. Dan kan Hij ons andere dingen leren. Dan hoeven we niet meer te leven in een door mensen bedachte waarheid, of in een schijnwereld, want dan kennen we de échte Waarheid.

  Jezus verlangen was om een andere wet, een andere waarheid, in ons binnenste te ontwikkelen. De oude wet, daar konden wij niet aan voldoen. We slaan voortdurend de plank mis. En onze zonden maken dat we God niet meer kunnen zien zo als Hij is. Vgl. JESAJA 59:2. God had het verlangen om bij ons te wonen, om in ons te wonen. En Hij wist dat wij keer op keer Zijn wet zouden overtreden. Want de wet van het Oude Verbond is een wet voor de buitenkant. Het reinigde de mens niet van binnen. Daarom kwam Jezus met een andere waarheid. De Bijbel zegt hierover:

  “In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn” JEREMIA 31:33; HEBREEËN 8:10.

  Waarom staat dit verhaal in de Bergrede? Omdat in de maatschappelijke wereld van toen, maar zeker ook die van nu, veel leugen voorkomt. Er was veel onechte waarheid. En hoe christelijk wij ook zijn, we moeten oppassen dat we niet onze ogen sluiten voor de leugens van onze tijd. Want hoe goed ons verhaal ook in elkaar zit, niemand van ons is leugenvrij. Er zit een groot verschil tussen het ‘kennen’ van de waarheid en het ‘toepassen’ ervan. God zegt:

  “In mijn paleis is geen plaats voor wie liegt en bedriegt, wie onwaarheid spreekt komt mij niet onder ogen” PSALM 101:7.

  “De Heer heeft een afschuw van leugenaars, maar betrouwbare mensen zijn hem dierbaarSPREUKEN 12:22 GNB.

  Priesters voor God

  Betrouwbare mensen zijn Hem dierbaar. Daar houdt Hij van, daar kan God wat mee. Door ons geloof in Jezus Christus zijn wij:

  “een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht” 1 PETRUS 2:9.

  Priesters zijn mensen die door God zijn afgezonderd om Hem te dienen. En God verwacht van hen dat zij de waarheid vertellen. Dat je op hun woord aankunt. Dat er echtheid in hen woont. Maar dat is niet altijd het geval. Ook de Nieuw Testamentische priesters, de gelovigen, kampen met het probleem om echt te zijn. Maleachi zegt het volgende over de priesters van zijn tijd:

  Alles wat hij onderwees bevatte waarheid, en er kwam niets verkeerds over zijn lippen. Hij was rechtschapen en hij leefde in vrede met mij; velen hield hij af van het kwaad. Kennis ligt op de lippen van de priester en waarheid zoekt men in wat hij zegt, want hij is een bode van de HEER van de hemelse machtenMALEACHI 2:6-7.

  Een voorbeeldfunctie

  Wat wij spreken moet de waarheid vertegenwoordigen. Je kunt niet zomaar iets vertellen. We staan als priesters voor God en hebben hierdoor een voorbeeldfunctie voor de mensen om ons heen. De priester heeft ontzag voor God en leeft in vrede met Hem. Hij kent een intieme omgang met de hemelse Vader. En zijn bediening, zijn taak, is een geweldig instrument in Gods handen. Zo mogen priesters verdwaalde mensen weer thuis brengen. Daar, waar ze horen, bij God.

  Er kan een heel sterk verlangen zijn om van alles en nog wat voor God te doen. Maar we moeten ons wel realiseren dat we dan ook moeten afrekenen met de zonde. Dat je laat zien, dat je echt wilt wandelen met God. Wees eerlijk, kijk naar jezelf en breng alles wat niet goed is in je leven bij het kruis. Vraag Jezus om vergeving zodat de duisternis verdwijnt. Dan laat je zien dat het je menens is om Hem te dienen. Dan ben je een ‘waarachtig priester’ die niet wil dat hij door de leugen geregeerd wordt, maar door de Waarheid Jezus Christus.

  We kunnen niet uitgaan in de wereld en getuigen van Jezus liefde als je leven niet echt is. Jezus zegt hier Zelf over:

  Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammonMATTHÉÜS 6:24.

  De ‘mammon’ moeten we hier zien als datgene, wat de wereld ons te bieden heeft op het financiële vlak. Door twee heren te willen dienen zal er altijd een verdeeldheid in je hart zijn. Het is óf Jezus óf de wereld. Ook Paulus snijdt dit gevoelige onderwerp aan. Hij weet als geen ander dat je heel bewust moet kiezen. Waarheid en leugen kunnen niet samengaan want:

  “Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken2 CORINTHIËRS 6:14. Zie ook VERS 15-18.

  Eerlijk met jezelf omgaan

  Wat gebeurt er met priesters die niet in de waarheid wandelen? We gaan nog even terug naar wat Maleachi zegt:

  “Maar jullie zijn afgeweken van de weg die ik je wees, veel mensen zijn gestruikeld door wat jullie hun leerden. Jullie hebben mijn verbond met Levi geschonden – zegt de HEER van de hemelse machten. Daarom zal ik ervoor zorgen dat heel het volk jullie minacht en op je neerkijkt, want jullie volgen de weg niet die ik je wijs en jullie hechten geen waarde aan mijn wettenMALEACHI 2:8-9.

  Nou dat is niet niks, daar moet je even goed bij stil staan. “Veel mensen zijn gestruikeld door wat jullie hun leerden”. Priesters moeten de waarheid vertellen aan de mensen. Er mag geen aanzien des persoons zijn. Jacobus zegt terecht:

  “Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding” JAKOBUS 2:9. Zie ook 2:1.

  De priester schendt het verbond met God als hij die ‘andere heer’ gaat dienen, wanneer hij met twee monden spreekt. Het gevolg is heel duidelijk: “Daarom zal ik ervoor zorgen dat heel het volk jullie minacht en op je neerkijkt, want jullie volgen de weg niet die ik je wijs en jullie hechten geen waarde aan mijn wetten.” Dat gebeurd omdat God niet kan toestaan dat zijn kinderen een werelds leven leiden terwijl ze Zijn priesters zijn.

  Lieve mensen, dit moeten we heel serieus nemen. Daarom zullen we heel eerlijk met onszelf moeten omgaan. Want we kunnen onszelf ‘veracht’ maken omdat onze waarheid niet Gods waarheid is. Omdat we halfslachtig zijn geweest, en niet gehandeld hebben in overeenstemming met het Woord van God.

  We lezen de Bijbel soms zo gemakkelijk. Dit komt misschien omdat we het al zo vaak gehoord hebben. We weten het wel. Maar de toepassing ervan daar worstelen we allemaal mee. Ook ik moet mijn keuzes maken. Hoeveel tijd wil ik geven om deze boodschap door te geven? Mijn ja moet ook ja zijn. Ik moet ook voldoen aan wat ik God beloofd heb om te doen. We kunnen niet sjoemelen met onze beloftes. Laat je ja ook een waarachtig ja zijn. En als het nee moet zijn, zeg dan heel overtuigend nee! Want onze waarheid is zo belangrijk voor de wereld om ons heen. Het is ons getuigenis maar ook het bewijs dat we van Jezus zijn.

  In waarheid wandelen

  Als we de kracht van God zichtbaar willen maken, als we een oprecht priesterschap willen vervullen dan is het een vereiste dat we in de waarheid wandelen. Dan moeten we elke vorm van leugen uitbannen. Paulus stelt het wel heel scherp als hij zegt:

  “De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen2 CORINTHIËRS 10:5.

  Misschien zijn er gebieden in je leven waar de leugen het voor het zeggen heeft. Maar bedenk dan dat de ander recht heeft op de waarheid. Zolang jij je leugens in stand houdt zul je de waarheid blokkeren in je eigen leven, maar ook voor vele anderen. God zegt:

  Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken; wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb ik een afkeer van – spreekt de HEER” ZACHARIA 8:16.

  Het is levensgevaarlijk wanneer we de waarheid loskoppelen van Gods normen en waarden. Waar begint de wapenrusting mee, dat we ons moeten omgorden met de waarheid. Zie EFEZIËRS 6:14. Vroeger droeg men lange gewaden, maar om snel te kunnen lopen moest dat opgebonden worden met een gordel. Je omgorden met de waarheid houdt in, dat je in actie komt om iets te gaan doen. Je omgorden met de waarheid wil dus zeggen dat je ‘de waarheid’ in de praktijk brengt.

  Maar waar begint die waarheid?

  “Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus” 1 PETRUS 1:13 NBG.

  Gods Waarheid moet centraal staan in ons leven. Het begint dus in je denken, daar moet je Gods Waarheid toelaten zodat jij waarheid leert én gaat toepassen.

  Als we ons niet omgorden met Gods waarheid dan zijn we niet goed aangekleed. Dan is het net of we voortdurend met afgezakte kleren rondlopen. En het missen van de waarheid maakt dat we tegenstrijdige antwoorden geven. En wees eens eerlijk met een afgezakte kleren kom je ver. Je loopt voor gek en struikelt voortdurend. Paulus is heel praktisch als hij zegt:

  “dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen” EFEZIËRS 4:24-25. Zie ook KOLOSSENZEN 3:9.

  Wees echt

  We weten heel goed in wat voor een tijd we leven. Er is veel leugen en onrecht in deze wereld. En veelal worden wij bewust of onbewust hierin meegezogen. Sommige mensen kunnen heel slim veel zeggen, maar wat is de inhoud van hun boodschap? Er is veel misleiding. Ook in het kerkelijke leven is er veel pijn en verdriet veroorzaakt door mensen die zich niet laten leiden door de waarheid. Vergeving vragen komt bijna niet meer voor. Verzoening uitspreken lijkt een ‘uitgestorven begrip’ binnen het lichaam van Christus. De buitenkant lijkt soms heel aardig, maar van binnen?

  Jezus leert ons om ‘echt’ te zijn. En de kern van die echtheid ligt opgesloten in de woorden ‘laat je ‘ja’ een werkelijk JA zijn. En je ‘nee’ een verantwoordt NEE. Wanneer je iemand iets belooft kom je woord dan ook na. God verlangt naar waarheid. Weet je waarom God zegt ‘dat wij waarheid moeten spreken’. omdat de waarheid een ‘herstellend vermogen’ bezit. Waarheid kan je ‘heel’ maken. Jij kunt door waarheid te spreken de ander een stuk ‘heelmaking’ bezorgen. Op die verantwoordelijkheid wijst ons Gods Woord. We zijn immers, ‘lede-maten’ van elkaar? We zijn elkanders ‘maten in heelmaking’ als ik het zo mag zeggen. En in die zin zijn we verantwoordelijk voor elkaar.

  Natuurlijk zijn er mensen die elkaar ‘de waarheid’ zeggen. Maar wat levert dit op? De waarheid kan ook bikkelhard zijn. Dan heeft het een vernietigende kracht. En dat doet mensen ontwortelen, met alle gevolgen van dien. Nee, we zullen in ons waarheid spreken een goede balans moeten leggen tussen waarheid en liefde. Liefde kijkt waar de ander is. Liefde kijkt naar wat de ander nodig heeft. Als je echt bezorgt bent om die ander zul je waarheid spreken, verpakt in Gods liefde. Dan zul je jezelf afvragen, wat heb ik die ander te geven. Als je als christen zo in de maatschappij staat dan zal er veel veranderen. Dan breng je heel-making door eerlijk te zijn. Dan kun je ook veel respons verwachten.

  Het is niet gemakkelijk om de dingen heel eerlijk tegen elkaar te zeggen. Maar je zult zien dat het wel werkt, dat het blokkades zal opruimen. Dat het ruimte geeft om toch weer met elkaar verder te kunnen. Het niet begrijpen van iets zal dan veranderen in begrip hebben voor elkaar. Wanneer we Gods waarheid gaan toepassen dan werpen we Zijn Licht op de zaak. Want:

  “wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijnJOHANNES 3:21.

  Waarheid brengen is dus licht verspreiden. Maar je kunt de waarheid ook verdraaien. Bepaalde feiten kun je overdrijven. Je kunt ook iemands zwakke kant misbruiken om hem of haar monddood te maken. Je kunt de waarheid zo aanpassen dat jij goed voor de dag komt. Maar ga je dan tot het licht? Ben je dan echt bezig met de waarheid? We hebben net gelezen: “wie de waarheid doet, gaat tot het licht.” Waarheid en licht ze kunnen niet zonder elkaar. Jezus heeft deze waarheid heel duidelijk gepredikt tijdens Zijn leven op aarde. Hij zei van Zichzelf: “Ik Ben het licht der wereld” en “Ik Ben de weg de waarheid en het leven.” Zie JOHANNES 8:12; JOHANNES 14:6. Voor Jezus is het zo belangrijk dat jij je woord houdt.

  Altijd ja

  Veel mensen kunnen geen nee zeggen, want dat mag niet als je christen bent. Je moet altijd maar van alles kunnen. Als dit zo is dan ben je op een punt belandt dat je met je mond ja zegt, maar in je hart nee. Hierdoor kun je met jezelf behoorlijk in de problemen komen. Dat kan dan heel confronterend zijn. Wees daarom geen slaaf van de omstandigheden. Wie de waarheid kent zal licht verspreiden. Je ja en nee in overeenstemming met Gods woord gebruiken is dan ook afrekenen met schuld gevoelens. Liever een nee dat teleurstelt dan een ja wat pijn veroorzaakt. Je kunt beter eerlijk zijn dan kwets je de ander uiteindelijk niet. Als iets niet kan leg het dan uit. Zo kweek je begrip voor jezelf en hoeft de ander je niet te veroordelen.

  Het meest schokkende verhaal uit de Bijbel over het misbruik van de waarheid staat in Handelingen vijf. Er was geen waarheid in het leven van Ananias en Saffira en ze moesten het met de dood bekopen. Er was leugen in hun leven en God rekende er mee af.

  Wie zijn woord wil houden, wie wil leven in Gods waarheid, wie nieuwe dingen wil zien gebeuren, zal moeten afrekenen met de leugen. En daar heb je Het Licht, Jezus Christus, voor nodig. Want dan zal het hebben van waarheid en het spreken van waarheid altijd samengaan. Dan is er geen sprake van halfslachtigheid.

  Ik hoop dat dit onderwerp iets zal doen in je leven. Dat je de noodzaak ervan zult inzien om écht te zijn in je JA en in je NEE.

  ‘Waar voor de waarheid geen ruimte is,
  Zal de leugen veel plaats innemen’

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?