Je bent uniek

Wie ben jij?

In de geslachtsregisters in het Oude Testament staat opeens een opmerkelijk gebed wat uitgesproken wordt door Jabez. In dit gebed zit veel wijsheid verborgen, daar kunnen we veel van leren. Want uit dat gebed blijkt dat we hier te maken hebben met een bijzondere man.

De naam Jabez betekent ‘pijn, smart, in smart gebaard’ Letterlijk: ‘hij die pijn veroorzaakte’. Volgens de Bijbel is deze naam aan hem gegeven omdat zijn moeder de geboorte als een traumatische ervaring heeft ervaren om wat voor reden dan ook. De naam Jabez houdt deze herinnering levend. Het moet dan ook moeilijk geweest zijn voor Jabez om hiermee te leven. Om dit stempel, de betekenis van zijn naam te accepteren en met zich mee te dragen. Iedereen wist nu immers hoe hij ter wereld was gekomen. Zoiets intiems gooi je toch niet in de openbaarheid, die smarten en pijn houd je binnenskamers. Hij kon daar niet mee leven.

Studie

In de geslachtsregisters in het Oude Testament staat opeens een opmerkelijk gebed wat uitgesproken wordt door Jabez. In dit gebed zit veel wijsheid verborgen, daar kunnen we veel van leren. Want uit dat gebed blijkt dat we hier te maken hebben met een bijzondere man.

Een bekende uitspraak zegt;

‘Als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje.’

De vraag die we onszelf mogen stellen is;

* Bepaalt je afkomst wie en wat je uiteindelijk wordt?

* Of bepaalt je geloof wat of wie je bent?

In 1 Kronieken 4:9-10 BB lezen we het volgende:

“Jabes was de belangrijkste van zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes (= 'verdriet') genoemd: Want, zei ze, zijn geboorte ging vreselijk moeilijk. Jabes bad tot de God van Israël: Wilt U alstublieft goed voor mij zijn en mijn gebied steeds groter maken. Wilt U met mij zijn en mij beschermen tegen het kwaad, zodat ik geen verdriet zal hebben! En God gaf hem wat hij had gevraagd".

In de geslachtsregisters in het Oude Testament staat opeens een opmerkelijk gebed wat uitgesproken wordt door Jabez. In dit gebed zit veel wijsheid verborgen, daar kunnen we veel van leren. Want uit dat gebed blijkt dat we hier te maken hebben met een bijzondere man.

De naam Jabez betekent ‘pijn, smart, in smart gebaard’ Letterlijk: ‘hij die pijn veroorzaakte’. Volgens de Bijbel is deze naam aan hem gegeven omdat zijn moeder de geboorte als een traumatische ervaring heeft ervaren om wat voor reden dan ook. De naam Jabez houdt deze herinnering levend. Het moet dan ook moeilijk geweest zijn voor Jabez om hiermee te leven. Om dit stempel, de betekenis van zijn naam te accepteren en met zich mee te dragen. Iedereen wist nu immers hoe hij ter wereld was gekomen. Zoiets intiems gooi je toch niet in de openbaarheid, die smarten en pijn houd je binnenskamers. Hij kon daar niet mee leven.

Zo af en toe krijgen we iets over iemand te weten terwijl de persoon in kwestie dit niet weet. Wanneer je er dan achteraf mee geconfronteerd wordt kan dit je leven behoorlijk op zijn kop zetten. Veel kinderen zijn het dan ook niet eens met de naamkeuze die door hun ouders gemaakt zijn. De een vindt het stom de ander neemt een andere voornaam of achternaam aan en anderen komen hierdoor in conflict met hun ouders. Zo kan een naam heel wat teweeg brengen. Vooral in de Bijbel kende men toch meer namen die voor de rest van hun leven een belangrijke rol spelen. Probeer dit maar eens te ontdekken.

Mijn naam is Frederik en de betekenis hiervan is ‘Machtig door vrede’. Deze betekenis heb ik niet waar gemaakt voor mijn bekering. Toen deed ik dingen die vaak het tegenovergestelde lieten zien. Pas nadat ik Jezus had aangenomen als mijn Verlosser en wedergeboren werd kreeg ik door dat ik de betekenis van mijn naam, alleen maar praktisch kon maken door te leven naar de wil van God. Jullie zullen begrijpen dat dit, net als voor ieder ander, een groeiproces is.  

Ander toekomst

Jabez wil een ander toekomst omarmen dan zijn naam oproept. Hij wil geen ‘smarten-kind’ zijn. En uit vrees dat zijn leven in die betekenis zal staan, bidt hij tot God. Hij roept Hem aan en vraagt om verandering. Want hij wil niet dat de betekenis van zijn naam ook zijn toekomst zal bepalen. Hij strekt zich uit naar Gods bovennatuurlijke goedheid en aanwezigheid, waardoor situaties veranderen kunnen. Hij heeft geen idee hoe God dit zal uitwerken, maar hij heeft vertrouwen in zijn God bij wie alle dingen mogelijk zijn.

Durven vragen

Jabez durft dingen te vragen aan God en natuurlijk mag dat. Ook in andere Bijbel gedeelten lezen wij hierover. In Matthéüs 7:7 BB zegt Jezus zelf:

“Jezus zei tegen zijn leerlingen: Bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan".

Laat duidelijk zijn dat het Jezus Zelf is die oproept om te bidden. En hoe Hij het dan verwoordt is voor ons heel begrijpelijk.

 • Bidden is iets krijgen
 • zoeken is iets vinden
 • kloppen is binnenkomen

Door bidden, zoeken en kloppen vermaant Christus ons met ernst altijd te blijven bidden. Zie ook 1 Thessalonicenzen 5:17.

Om oprecht te bidden zijn er wel een aantal vuistregels die we kunnen hanteren, dit zal je als bidder bijzonder uniek maken. Deze zijn te vinden in Romeinen 12:9-13 BB

 • Jullie liefde moet écht zijn.
 • Heb dus een hekel aan het kwaad.
 • Doe je best om te doen wat goed is.
 • Houd als broeders en zusters van elkaar.
 • Laat elkaar zien dat je respect voor elkaar hebt.
 • Wees daarin een voorbeeld voor elkaar.
 • Word niet lui in het dienen van de Heer,
 • Dien Hem vol vuur.
 • Wees blij over de dingen die nog zullen komen.
 • Wees geduldig als je wordt vervolgd.
 • Stop nooit met bidden.
 • Geef aan de gelovigen wat ze nodig hebben.
 • Wees gastvrij.

Dat het hier om geen nep of huichelachtige liefde gaat mag duidelijk zijn. Het zal ons streven moeten zijn dat we Jezus’ liefde tot ons voorbeeld maken. Dit kan inhouden dat je jezelf moet wegcijferen, afzien van je eigen behoeften met als voorbeeld de ‘Barmhartige Samaritaan’. Het is een liefde die niet bestaan uit woorden of uiterlijke gebaren, maar een ‘toegenegenheid van je hart moet zijn, wat vrij is van elke vorm van haat of boosheid. Zulke liefde hoort bij het unieke van ons christen zijn. Het moet ons vergezellen op heel ons levenspad. Ik begrijp heel goed dat zulke harten langzaam gevormd worden door zelf in het spoor van Jezus te gaan want:

“Lijden is uw roeping. Christus zelf heeft voor u geleden en u daarmee een voorbeeld nagelaten. Volg dus zijn voetspoor” 1 Petrus 2:21 GNB.

Het liefhebben van de ander staat op dezelfde hoogte dan de eigenliefde, zoals je jezelf geen kwaad doet doe je dat die ander ook niet, waarvan je houd ga je toch niet verwaarlozen of verwonden, anders is er toch geen sprake van “Liefhebben als uzelf”? laten we ons bewust zijn in welke tijd we leven, de wederkomst zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan de meesten denken. Let maar op de tekenen, het uitbotten van de Vijgenboom dus laten we meer dan ooit het Unieke van de wedergeboorte zichtbaar laten worden door de inwoning van de heilige Geest. Vgl. Romeinen 13:8-12.

Dat de Liefde belangrijk is laat ons dit vers zien:

“Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets” 1 Corinthiërs 13:2 HB.

 Het doel van elke vermaning is:

“liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof” 1 Timotheüs 1:5 GNB.

We moeten niet liefhebben met:

mooie woorden, maar waarachtig liefhebben, met daden” 1 Johannes 3:18 GNB.

Als we de woorden, de pijn van Jabez goed aanvoelen dan gaat het hem om veel meer dan dat hij aan God vraagt. Hij wil zich losmaken van al het negatieve wat aan hem vastplakt. Hij wil vrij zijn dat is de drijfveer, de kracht die hem doet bidden. Mogelijk speelt ook zijn afkomst een rol in zijn leven want:

“Een zekere Jabes was het belangrijkste lid van zijn familie. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, omdat ze hem met veel pijn ter wereld had gebracht” 1 Kronieken 4:9 GNB.

En dat is volgens mij alles wat we over Jabez kunnen vinden. Zijn naam werd dus direct in verband gebracht met, ‘smart of bedroeven’. Verder was hij het belangrijkste lid van een familie, die hij moest beschermen, leiden en helpen bij conflicten. Wanneer je dan als hoofd van een Kalebietische familie stam, Smart heet ,dan is dit niet bevorderlijk bij het uitoefenen van je taken. Wat in dit alles opvalt is dat hij niet vraagt om een andere naam. Dat zal wel niet mogelijk zijn geweest gezien zijn familiebanden. Maar wel vraagt hij, of God hem wil zegenen in een aantal belangrijke zaken. Wanneer dit door God ingewilligd zou worden dan was het ten gunste van zijn naam. Dan was het niet zicht en merkbaar dat zijn leven in het teken van smart of droefheid zou staan. Kijk, dat is nog eens opkomen voor jezelf, op een positieve manier afrekenen met iets wat anders je hele leven aan je vast blijft plakken.

Dat doet Jabez vrijmoedig bidden en wat hij bidt is voor hem van levensbelang. Laten we eens goed kijken wat hij aan God vraagt. 

 1. wil mij toch overvloedig zegenen
 2. en mijn gebied vergroten
 3. laat Uw hand met mij zijn
 4. weer van mij het kwade
 5. zodat mij geen smart treft

Belemmerende factoren

Jabez kende dus ook allerlei belemmerende factoren in zijn leven. Daarin maakt hij geen uitzondering op ons. Wie loopt er niet rond met moeilijke vragen die pijn en verdriet oproepen en je leven zodanig kunnen beheersen, dat je wenste er maar niet te zijn. Maar gelukkig dat Jabez van het bestaan van God wist. Dat had hij wel meegekregen van zijn ouderlijkhuis. Ook dit zal voor velen van ons herkenbaar zijn, christelijk opgevoed maar er verder niets meer aan gedaan. Maar dan kan het toch zo zijn dat je in je diepste pijn, je grootste verdriet toch weer herinnert de flarden van je kerkelijke leven. En uit de diepte van je religieuze gevoelens borrelt langzaam dat oude vertrouwde gevoel van geborgenheid weer op. En je besluit is genomen je bidt net als Jabez, ‘wilt U mij toch helpen me zegenen. Laat Uw hand me bewaren, reinig me van het kwade zodat mij geen smart meer treft.

Dat zijn de beslissingen die overblijven om God in je situatie te betrekken waar jezelf totaal geen controle meer over hebt. Dan is dit het beste om de controle over je leven maar te leggen in de handen van God. Je zult merken dat dit enorm gaat opluchten. De negatieve invloeden vanuit ons verleden, traumatische ervaringen, teleurstellingen en onrecht zullen ons dan niet meer terneerdrukken. Onze vrijmoedigheid om vrij te kunnen leven kan er door gaan groeien. We zullen geen belemmering zó meer ervaren dat de zin om te geloven en de zin om te leven ons weer toelacht. We zijn dan niet meer gericht op al het scheefgegroeide en de pijnlijke momenten van ons leven. Dan hebben we weer hoop  voor verandering.

Waarin was Jabez nou uniek?

Wel hij durfde God te vragen om die stempel die negatieve herinnering aan zijn naam, om te buigen in zegeningen.

Hij geloofde in de kracht van God!

Hij is uniek omdat hij gelooft in bronnen en mogelijkheden buiten hemzelf. Hij gelooft in verandering wanneer God Zijn hand op hem zal leggen. Daarom roept hij God aan en vraagt hij vrijmoedig voor een andere toekomst.

Hij wil niet dat het verleden bepalend  is voor zijn toekomst

Hij wil zich richten op een toekomst met God, op God die luistert en in staat is nieuwe wegen te geven. Ook wij mogen ons verleden met al onze pijn, zonde, verslaving en teleurstelling aan God toe vertrouwen en open te staan voor een ander leven met Hem.

Andere richting

Jabez durfde God te vertrouwen voor méér dan zijn natuurlijke situatie. Hij wilde God vertrouwen voor Zijn bovennatuurlijk ingrijpen, aan te roepen, zodat zijn leven betekenis zou krijgen voor God en zijn omgeving. Hij wilde openstaan voor nieuwe mogelijkheden en deze gebruiken. Is dit niet waar het om gaat in een leven met God? Openstaan voor wat het ‘Hemels huis’ ons schenken zal.

Dan zullen we unieke mensen zijn omdat er dingen gebeuren waar de wereld niets van begrijpt. We zullen door de Vader van het Licht geschenken ontvangen, gaven om andere mensen te helpen. Er zullen wonderen gebeuren, opwekkingen plaats vinden. De inslaap gesukkelde gelovigen zullen we wakker mogen schudden en door de hernieuwing van kerken en gemeenten zullen we veranderen, want we zijn samen uit Hem geboren omdat we Jezus Christus toegelaten hebben in ons hart. Wat een feest zal dat wezen. God zal ons Zijn Richting op wijzen en wij zullen komen op plekken waar we namens Hem Zijn liefde verpakt in wonderen en tekenen, rond mogen strooien. Dan zullen we ontdekken hoe volmaakt die Hemelse geschenken zijn.

Maak ik het nu breder dan het is? Stel ik het me te rooskleurig voor? Laat ons dan nogmaals het ‘zendingsbevel’ van Jezus voor de ogen komen, in Mattheus 28 ga maar kijken wat Hij daar zegt tegen de prille kerk. Lees dan de brief Handelingen eens door en ontdek hoe waar het is, het gebeurde gewoon. Het wonder geschiede en herhaalde zich, massa’s mensen kwamen tot bekering. Door een preek van Petrus 3000 mensen. Kijk dat waren nog eens tijden. Willen we dat terug, laten we dan samen de schouders eronder zetten en ons meer bewust worden van het UNIEKE van onze relatie met God. Dan gaat het weer leven, wat zullen dan de geschenken zijn die we ontvangen en mogen uitdelen. Hoe uniek mag de kerk van nu zijn?

“Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader van het licht. Hij blijft altijd en eeuwig Dezelfde. Hij verandert nooit. Er zal nooit een spoortje duisternis in Hem te vinden zijn. Wij zijn uit Hem geboren, doordat we geloofd hebben in de waarheid van zijn woord. Dat was ook Gods plan voor ons. Zo zijn wij, van alles wat Hij heeft gemaakt, de eersten die bij Hem mogen horen”. zie Jakobus 1:17 

(gelovigen van die tijd behoorden bij de eersten die in Jezus waren gaan geloven. Ze waren als het ware de eerste kinderen van Gods gezin. Er zouden nog heel veel kinderen bij komen. De gelovigen worden hier vergeleken met het eerste deel van de oogst dat de Israëlieten aan de Heer moesten geven. Lees Leviticus 23:10).

Ook wij mogen God gaan vertrouwen voor veranderingen in ons leven. Daarbij zijn dan niet alleen ónze ervaringen en vorming, of onze positie bepalend, maar dan weten we dat God “bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen”. Zie Efeziërs 3:20. Voor God zijn onze beperkingen, achtergrond en zwakheden geen barrières waardoor Hij niet heen zou kúnnen breken. Wel vraagt Hij van ons, om Hem te vertrouwen. 

Waakzaam

Wanneer wij kiezen voor een veranderd leven moeten we tegelijkertijd alert zijn op de tegenstander van God. De vijand die ons wil afleiden en ontmoedigen. Die ons wil beschadigen door ons te verleiden verkeerde keuzes te maken. Het gebed van Jabez is hierbij een stimulans: het mag dagelijks ons gebed zijn dat we bewaard worden voor het kwaad, dat we alert zijn in moeilijke en kwetsbare momenten, Jabez liet zich niet leiden door zijn afkomst, hij richtte zich op een nieuwe toekomst. En God schonk wat hij had gevraagd”, zegt de Bijbel.

We mogen weten dat in Jezus Christus een unieke toekomst is weggelegd voor een ieder die gelooft, want door dat geloof zijn wij;

“een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen”  1 Petrus 2:9-10 NBG.

Tot slot deze bemoediging om ons te onderwijzen dat we nooit te oud zijn om Hem te dienen:

“Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag totdag vernieuwd” 2 Korinthe 4:16.

Ik wens je een fijne dag - Fred IJzerman 

Datum gemaakt: 11-1-2018
Versie: 3
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?