Zorgen maken, wie doet dat niet? We kennen allemaal een vorm van ongerustheid dat er iets verkeerd zal gaan of aflopen. Ieder mens zal op een gegeven moment bezorgd zijn en de druk van onze samenleving zal ons zeker niet sparen. Veel mensen worden dagelijks beheerst door enorme angsten en zorgen, en kunnen hierdoor hun eigen leven niet meer in de hand houden. Ze hebben hulp nodig om zich staande te houden.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Enkele feiten
  • Wat is bezorgdheid
   • Een verkeerde houding
   • Een uiting van ongeloof
   • Het niet op God gericht zijn
  • Bezorgdheid afleggen
   • Wees over niets bezorgd
   • Dank Hem in al uw gebeden
   • Schenk aandacht aan
   • Doe alles wat ik u heb geleerd

  Inleiding

  Bezorgdheid, hoe ga je hier als christen mee om? Mag je wel bezorgd zijn? Is het een zonde? Eén ding is zeker, het zal altijd je relatie met God verstoren als je verkeerd omgaat met bezorgdheid. De Psalmist zegt: “Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt” PSALM 55:22 NBG. En Jezus zegt: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last” MATTHÉÜS 6:34.

  Uit deze verzen blijkt dat God voor ons wil zorgen en dat gebeurt zodra wij onze zorgen, ons leven, aan Hem toevertrouwen. Daarom, breng ze in geloof bij Jezus. Het zal een proces zijn om te leren je gedachten gericht te houden op Christus. Maar weet één ding, de zorgen en de angsten gaan voorbij als je Hem je bezorgdheid toevertrouwd en dan zal een ‘volkomen vrede’ je deel zijn.

  Er zijn veel mensen die door bezorgdheid gekenmerkt worden. Piekeren en tobben lijkt tot hun karakter te behoren. Ze maken zich voortdurend zorgen over alles wat ze tegen komen in het dagelijkse leven.

  Bezorgdheid heeft altijd al de emoties van mensen beheerst. Het is ook zo begrijpelijk dat we ons zorgen maken, maar daardoor lopen we het risico de omvang van dit probleem uit het oog te verliezen. Het is zo gewoon om bezorgd te zijn dat het ons niet eens meer opvalt tenzij het ‘extreme vormen’ aanneemt. Dan worden we met de neus op de feiten gedrukt!

  Begrijp me goed, met ‘bezorgdheid’ bedoel ik niet het ‘zorgen voor elkaar’. In ons dagelijks leven zijn we verantwoordelijkheden aangegaan: relaties, werk enz. waardoor een gezonde zorgzaamheid heel normaal is. In deze studie gaat het om een overdreven of een uit de hand gelopen bezorgdheid wat ons dagelijks functioneren behoorlijk zal belemmeren.

  Enkele feiten

  Onderzoek toont het volgende aan:

  • In Nederland zijn er zo'n 350.000 mensen die overmatig bezorgd zijn. De aandoening is gelukkig goed te behandelen.
  • Het is niet mogelijk om één enkele oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van angstklachten. Meestal is het een combinatie van lichamelijke en psychische oorzaken en van de ervaringen die iemand heeft opgedaan.
  • Soms wordt angst/bezorgdheid veroorzaakt door een lichamelijke afwijking: een te snel werkende schildklier maar ook het gebruik van teveel cafeïne, alcohol of drugs kan een mens angstig maken.
  • De ene mens maakt zich sneller zorgen dan de andere. Dat hangt onder andere samen met karaktereigenschappen en met de manier waarop iemand geleerd heeft om te gaan met problemen en lastige situaties.
  • Verder blijkt uit onderzoek, dat mensen die aanleg hebben om te piekeren en die uit alle macht proberen hun angstige gedachten te onderdrukken, er juist meer aan gaan denken.
  • Bepaalde gebeurtenissen en ervaringen, zoals een ongeluk, geweldpleging of het verlies van een dierbare of een baan, kunnen bijdragen aan het ontstaan van angst- of bezorgdheidgevoelens in het algemeen.
  • In de Verenigde Staten antwoordde 80 procent van de bevolking met ‘ja’ op de vraag of ze bezorgd zijn. 60 procent van deze mensen gaan voor hulp naar een dokter.
  • Veel van de lichamelijke kwalen worden veroorzaakt of verergerd door angst of bezorgdheid. Meestal worden deze problemen omschreven als ‘last van de zenuwen’, wat zich uit in: hoofdpijn, slapeloosheid, spierpijn, hartkloppingen, maagzweren enz.
  • Het medicijngebruik door deze problemen is enorm gestegen.

  Ik wil in deze studie het probleem van bezorgdheid vanuit Gods woord benaderen. Begrijp me goed, ik wil hier niet voorbij gaan aan wat de medische wereld zou kunnen bijdragen aan dit probleem. Ieder mens moet voor zichzelf de keuze maken uit welke bron hij of zij put. Soms vullen ze elkaar aan. En dan is het goed te weten dat ‘wij de wijsheid niet in pacht hebben’.

  Tot zover de medische feiten.

  Iemand heeft eens gezegd: ‘Mensen die vervuld zijn met dit soort vrees en bezorgdheid maken zich zo druk om wat er in de toekomst zou kúnnen gebeuren, dat ze vergeten de problemen in het heden aan te pakken’. Maar zelfs als wij ons niet zo bezorgd maken, zullen we toch met zorgelijke situaties te maken krijgen. Op het werk promotie of ontslag krijgen, in je studie slaag ik of niet, je financiën aan het eind van de maand enz. En soms komen er een aantal problemen tegelijk en dan begint het.

  Hoe gaan we hier mee om? Wie is onze raadgever? Wenden we ons dan tot God de Vader? Is Hij dan onze Bron waaruit we kunnen putten?

  Wie tot Hem gaat zal ontdekken dat Zijn vermanende woorden om je “geen zorgen te maken” (MATTHÉÜS 6:34) je een bepaalde kracht geeft om het negatieve denken stop te zetten.

  De Bijbel spreekt duidelijke taal en maakt ons glashelder waarom we bezorgdheid moeten overwinnen en hoe we dit kunnen leren.

  Wat is bezorgdheid

  • een verkeerde houding (zonde)
  • een uiting van ongeloof
  • het niet op God gericht zijn

  Laten we eens lezen wat Jezus ons hierover leert.

  Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

  Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten? ” of: “Wat zullen we drinken? ” of: “Waarmee zullen we ons kleden? ” Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.

  Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last” MATTHÉÜS 6:25-34.

  Een verkeerde houding (zonde)

  Laten we vaststellen dat Jezus niet het ‘zorgzaam zijn’ verbiedt, maar wel het bezorgd zijn! Als het om ons geloof, getuigenis en onze goede werken gaat mogen we best zorgzaam zijn. We worden zelfs uitgedaagd om met ‘goede werken’ (zorgzaamheid) vooraan te staan. Paulus schrijft ons daar het volgende over:

  “Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij, die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttigTITUS 3:8 NBG.

  Paulus roept ons hier op om de ‘juiste houding’ te hebben ten opzichte van onze naaste. En daar mogen we best mee vooraan staan, m.a.w. laat je zorgzaamheid maar zien, toon je goede werken maar. Ons spreken en handelen zegt hij, moet gericht zijn op jullie samenleving. Christenen zijn niet wereldvreemd, maar hebben een taak in de maatschappij.

  We moeten goed begrijpen dat ‘zorgzaamheid’ en ‘bezorgdheid’ twee totaal verschillende begrippen zijn.

  • Zorgzaamheid - verkwikt, bouwt op, doet groeien
  • Bezorgdheid - legt lam, breekt af, stagneert geestelijke groei

  De Bijbel roept ons op om niet bezorgd te zijn over je leven want: “Het leven is meer dan voedsel en kleding”.

  Het gaat in dit gedeelte van MATTHÉÜS 6 over het bezorgd zijn over zichzelf met het oog op de toekomst (VERS 34). Men probeert zijn leven - zonder God - zeker te stellen.

  De les die Jezus ons wil leren.

  Het leven is belangrijker dan voedsel en kleding. Want er is meer nodig om het leven in stand te houden. Het is uiteindelijk afhankelijk van God en zijn Woord. MATTHÉÜS 4:4 zegt: “Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God”.

  Door steeds zorgen over je onderhoud te maken, gaat de aandacht steeds meer uit naar de dingen van de wereld en niet naar God. Dat is onze valkuil, daarom worden we opgeroepen om ‘te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is’, (KOLOSSENZEN 3:1-2). Als we dit doen zullen we begrijpen dat als we vanuit Christus leven, wat het èchte leven is.

  Misschien moeten we meer naar de natuur kijken in plaats van naar de reclames. Jezus geeft ons het voorbeeld van de vogels en de bloemen, waarin getuigt wordt van Zijn goedheid en trouw. Als we dit doen, dan kan het ons een hoop zorgen besparen! Heeft het volk van God in het Oude Testament ooit zonder voedsel en kleding gezeten zolang ze Hem volgden? Nooit! In de woestijn versleten hun kleren niet en God gaf hen eten en drinken. Vgl. DEUTERONOMIUM 29:5 ENEXODUS 16:35.

  Als God voor zijn natuur zorgt, zal Hij toch ook zijn kinderen het nodige geven? Als we bovenstaande op ons laten inwerken, dan begrijpen we dat bezorgd zijn geen levensverlenging met zich mee brengt, maar eerder het omgekeerde. Mensen die bezorgd zijn noemt Jezus ‘kleingelovigen’ (VERS 30). Een kleingelovige is iemand met weinig geloofsvertrouwen.Door ons zo toe te spreken, geeft Jezus een terechtwijzing, maar ook een aanmoediging om in het geloof te groeien.

  Om het nog duidelijker te maken dat bezorgdheid zonde is moeten we letten op MATTHÉÜS 6:32. Het bezorgd zijn voor het leven en over de toekomst:

  “Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben”.

  Als we onze ‘bezorgdheid’ boven ‘Gods zorgzaamheid’ stellen, dan zijn we afgedwaald tot het niveau van de ongelovigen. Dan zijn we terug bij onze oude wortels, het oude leven. We moeten dus inzien dat bezorgdheid zonde is en dat moeten we niet onderschatten. Het heeft een grotere impact op ons leven dan we ons bewust zijn. Daarom verbiedt God het ook om bezorgd te zijn, dat is niet naar Zijn Wil.

  In MATTHÉUS 6 zegt Jezus vijf maal: “Weest niet bezorgd” (VERS 25, 27, 28, 31, 34). En waarom Hij dat zegt zal duidelijk zijn. Hij wil dat zijn kinderen met de ‘juiste houding’ in deze maatschappij staan, want het is zonde om voortdurend met zorgelijke gedachten vervuld te zijn. Daarmee geven wij geen goed getuigenis van ons geloof en onze liefde voor Jezus.

  Gods woord geeft ons de mogelijkheid om met de ‘juiste houding’ in deze wereld te staan. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden” FILIPPENZEN 4:6. Het bezorgd zijn over leven en onderhoud wordt door God altijd als zonde gezien. Bezorgd zijn is meestal een daad van ongeloof in de zorg die God de Vader voor ons heeft.

  Hoe kunnen we onze bezorgdheid overwinnen? We hebben het net gelezen, namelijk door ‘gebed en dankzegging’. Wij moeten ons eens wat vaker realiseren hoe God in het verleden voor ons gezorgd heeft. Hierdoor zal ons vertrouwen en geloof in Hem doen toenemen. Want Hij heeft ons belooft dat Hij in al onze noden zal voorzien. Het is nu aan ons om de ‘juiste houding’ aan te nemen. We zouden kunnen beginnen om de volgende tekst in de praktijk te brengen:

  “Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt” THESSALONICENZEN 5:18.

  Een uiting van ongeloof

  We hebben gezien dat door bezorgd te zijn, ons leven met God negatief beïnvloed wordt. Bezorgd zijn is een ‘verkeerde houding’ hebben tegenover God. Maar een verkeerde houding tot God is ook ‘een uiting van ongeloof’. De volgende teksten verduidelijken dit.

  “Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?” MATTHÉÜS 6:30.

  “Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust” MATTHÉÜS 8:26.

  “Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?” MATTHÉUS 14:31 NBG.

  “Jezus merkte het en zei: ‘Kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt?” MATTHÉÜS 16:8.

  In al deze Bijbelgedeelten is de mens zijn vertrouwen op God kwijt. Ze zijn bang voor hun levensonderhoud of dat ze verdrinken of niet te eten hebben. Jezus noemt hen ‘kleingelovig’.

  Het woord ‘kleingelovig’ betekent ‘mensen met weinig geloof’. Het wordt ook gebruikt voor mensen die ‘bevreesd, onzeker of weinig vertrouwen’ hebben in God. En Jezus spreekt ons zo aan, om u en mij terecht te wijzen, maar ook om ons aan te moedigen te groeien in ons geloof.

  Waar komt onze kleingelovigheid, ons ongeloof, vandaan? Ik kan niet anders bedenken dan dat het alles te maken heeft met ‘vrees’ hebben voor God voor het onzekere, het niet (be)grijpbare. Maar dit soort vrees blokkeert onze liefde tot God omdat het ons in de tang neemt.

  Voor alle duidelijkheid er zijn twee soorten vrees. Je kunt God vrezen omdat Hij de Almachtige de Eeuwige de Schepper is. Dat is gezonde vrees, omdat je niet bang hoeft te zijn voor een God die van je houd en je zonden wil vergeven. Maar die andere vrees heeft alles te maken met het zonde probleem. Met de dingen die we al dan niet bewust fout doen. Dit soort vrees maakt van ons bezorgde mensen. De bijbel zegt:

  Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde1 JOHANNES 4:18 NBG.

  Het woord ‘vrees’ staat hier lijnrecht tegenover ‘liefde’. Liefde en vrees kunnen niet samengaan, ze zijn onverenigbaar. Vgl. ROMEINEN 8:15vv. Gezonde vrees tegenover God laat voor vrees geen ruimte, want angst, zo zegt Johannes, houdt verband met straf.‘Vrees’ is de uiting van een angstig geweten, omdat je niet zeker bent van Gods vergeving.

  Bezorgdheid getuigd van ongeloof. Dit kunnen we zo zeker zeggen omdat God beloofd heeft dat Hij altijd voor ons zal zorgen. En Zijn beloftes zijn een ‘medicijn’ tegen bezorgdheid!

  Gods beloftes kenmerken zich in drie begrippen.

  • God zorgt - “U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart” 1 PETRUS 5:7.
  • Zijn genade - “Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden” 2 CORINTHIËRS 8:9.
  • Hulp ontvangen - “Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden” HEBREEËN 4:16.

  God wil ons helpen om ongeloof om te buigen in vertrouwen in geloof op Hem. En misschien is Hij daar wel mee bezig zonder dat u dit direct in de gaten hebt. Laten we leren om onze bezorgdheid, die uiting van ongeloof, aan Hem te geven zodat Hij ons kan reinigen met het bloed van Jezus.

  Het niet op God gericht zijn

  Bezorgdheid drijft ons dikwijls de verkeerde richting uit. We denken vaak ‘morgen’ zal het anders zijn, want dan… We moeten goed begrijpen dat bezorgdheid altijd kijkt naar de mogelijkheden die zich misschien morgen zullen voordoen. Hoe vaak hebben we dit niet tegen onszelf gezegd en zijn bedrogen uitgekomen? Waarom? Omdat we met ons zorgelijk leventje niet op Jezus Christus gericht zijn. Als we echt toekomstgericht bezig willen zijn, zegt Jezus:

  “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid” MATTHÉÜS 6:33.

  Jezus zegt: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God”. Hij wil ons een andere richting op sturen. Kijk eens naar Mij want Ik weet wat je nodig bent. Zoeken is een opdracht, een aanbeveling van Jezus om iets te verkrijgen.

  Jezus wil ons leren om altijd eerst de geestelijke zegeningen van het koninkrijk te zoeken i.p.v. materiële voordelen waarnaar de heidenen zoeken. Met “dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden”, zegt Jezus niet dat Hij ons vrijwaard van moeite en zorgen. Vgl. MATTHEÜS 10:16-23; 28-31. Het betekent wel dat de onzekerheid over toekomst, leven en het dagelijkse onderhoud ons niet angstig hoeft te maken. Want alles wat gebeurt staat onder Gods controle! Daarom moet het Koningschap, de Heerschappij van God over ons leven onze eerste zorg zijn. Dan zal de bezorgdheid verdwijnen. Paulus schrijft aan de Kolossenzen:

  “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde isKOLOSSENZEN 3:1-2.

  Streeft dan naar ‘wat boven is’. Dit wil zeggen: kijk niet de verkeerde richting uit, maar richt je blik op Jezus Christus. Met dit vers worden we aangemoedigd om een leven te leiden wat past bij Gods Koninkrijk. We moeten gericht zijn op de dingen die ‘boven zijn’, die betrekking hebben op het Koninkrijk van God. Als wij kinderen van God zijn geworden, dan zegt Petrus: “mag u uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart1 PETRUS 5:7. U ligt hem na aan het hart, wat een bemoediging gaat hiervan uit!

  Zoals we niet meer over ‘gisteren’ kunnen beschikken, kunnen we ook niet beschikken over ‘morgen’. Daar hebben we geen greep op!

  “Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten? ” of: “Wat zullen we drinken? ” of: “Waarmee zullen we ons kleden? ” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebbenMATTHÉÜS 6:31-32.

  Voor vandaag weet “jullie hemelse Vader wel dat jullie dat alles nodig hebben”. God weet ervan! Sta daar eens bij stil!

  God heeft zo Zijn eigen ‘ontzorgings-programma’. We moeten een gezond toekomstgericht leven ontwikkelen, door in de praktijk te brengen wat HEBREEËN 12:2 ons leert: “laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus”. Gericht zijn op Jezus wil eigenlijk zeggen ‘Jezus altijd binnen oogbereik hebben’, dus ‘nooit je blik afwenden’. Dit is een voortdurende opdracht.

  Mensen die piekeren, kunnen niet genieten van ‘vandaag’ en bezorgdheid ontneemt meestal het uitzicht op ‘morgen’. Toen de Israëlieten veertig jaar in de woestijn rondzwierven voorzag God hen van Manna, het ‘hemelse brood’. Voor een ieder was er elke dag voldoende. Wie meenam voor twee dagen, had de volgende dag bedorven voedsel, behalve in het weekend. Dat was Gods ontzorgings-programma voor zijn volk. Hij liet hen niet aan hun lot over. Maar Hij wilde hun leren om op Hem te vertrouwen. Dat was hun, maar ook onze les. God geeft ons voor vandaag het nodige! En wie niet gericht is op Hem zal veel mislopen in het leven. Hoe vaak heeft onze bezorgdheid de dag van morgen niet verpest?

  Het is wel duidelijk: bezorgdheid is een verkeerde gerichtheid wat ten koste gaat van vandaag.

  Bezorgdheid afleggen

  Hoe gaan we met bezorgdheid om? Hoe kunnen we dit ombuigen naar meer vertrouwen in God? Ik denk door Gods woord te lezen en toe te passen.

  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn” FILIPPENZEN 4:6-9.

  Dit Bijbelgedeelte drukt ons direct met de neus op de feiten:

  • Wees over niets bezorgd
  • Dank Hem in al uw gebeden
  • Schenk aandacht aan
  • Doe alles wat ik u heb geleerd

  Bezorgdheid is vaak een teken van ongeloof in de zorg van God voor ons dagelijks leven. We zijn niet anders dan de Israëlieten. Wij mopperen ook en raken gewend aan de zegeningen van God. De consumptieve maatschappij wil ook ons bezitten en over ons heersen. Het zien naar wat we niet hebben, zorgt voor onvrede en hierdoor raken we onze vrede met God de Vader kwijt. En mensen zonder ‘vrede met God’, hebben meestal ook geen vrede met zichzelf. Daarom is het ook goed om te leren onze zorgen bij God bekend te maken en bij Hem neer te leggen. Dat is ook de oproep van Paulus wanneer hij zegt:

  Wees over niets bezorgd

  Paulus is praktisch en direct wanneer hij zegt ‘om over niets bezorgd te zijn’. Met die opdracht valt hij zomaar het leven van u en mij binnen. Geen woorden met toeters en bellen, maar: ‘zeg het maar tegen je hemelse Vader’. Maak het maar bij Hem bekend. U bent niet de enige die zo nu en dan overstelpt wordt door overbezorgdheid en de gevolgen hiervan. Om die reden staat er ter bemoediging in de Hebreeën brief:

  “Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt” HEBREEËN 12:1.

  Bezorgdheid is een last, een zonde, een zwaar pak dat we niet kunnen dragen. Onze zorgen mogen we voor Gods Troon neerleggen. Zijn woord zegt: “Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komtPSALM 55:23. Zien we de beloften in dit vers? Hij zal u steunen, u zult nooit ten val komen. Om die beloften te verzilveren is er maar één voorwaarde: “Leg uw last op de Heer”. Gooi het maar naar Hem toe. Hij weet er wel weg mee!

  Bidden is vragen, maar ook de dingen die je moeilijk vindt bij God de Vader neerleggen en ook hier wil Paulus ons op wijzen.

  Dank Hem in al uw gebeden

  Paulus geeft ons het juiste ingrediënt voor de oplossing van bezorgdheid namelijk, ‘bidden met dankzegging’. Met dankzegging, wil eigenlijk zeggen dat als we in gebed zijn, wij ons moeten realiseren hoe God in het verleden voor ons gezorgd heeft.

  Dankzeggen is:

  • Belijden dat Hij trouw en soeverein is
  • In het geloof uitspreken dat Hij nabij is
  • Geloven dat wat God doet, goed is
  • Nagaan waarin Hij ons zegent, en zal zegenen
  • Uitspreken, U verdient mijn ‘lofprijzing’

  Door gebed met dankzegging toe te passen gaan we ‘de vrede Gods’ ervaren. Dit is een ervaring van innerlijke rust en blijdschap. Het Griekse woord ‘vrede’ is de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘Shalom’. Dit betekent zowel ‘geestelijk als materieel welzijn’ voor de mens.

  De ‘vrede die alle verstand te boven gaat’ kent twee kanten:

  • Gods vrede gaat het bevattingsvermogen van de mens te boven, de mens kan het nooit helemaal begrijpen
  • De vrede van God is meer waard dan de menselijke kennis en macht

  Paulus zegt ook wat Gods vrede zal doen in ons leven, namelijk: “uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. En dat is nou precies wat we nodig hebben. Door in geloofsverbondenheid met Christus te leven worden we beschermd door de vrede van God onze Vader tegen bezorgdheid, onrust en teleurstellingen.

  Het woord ‘bewaren’ betekent in het Grieks ‘bewaken en beschermen’. Het is eigenlijk een militaire term. De vrede van God is te beschouwen als een schildwacht. Een schildwacht die de gelovigen in Christus zal beschermen. Dit is wat God doet als we ons in gebed voor Hem openstellen! Om dit in de praktijk van het leven te ervaren is het nodig om te zeggen:

  “we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen” 2 CORINTHIËRS 10:5.

  We moeten onze gedachten niet zo maar wat laten zwerven, maar ze heel bewust richten op wat waar is, op wat in Christus is.Ons gedachteleven kan onder controle gebracht worden van onze wil, want we kunnen zelf beslissen waaraan we denken.

  We kunnen onze gedachten behoeden door:

  • Aan Christus te denken
  • Door zegeningen te tellen
  • Door daden Gods te verkondigen
  • Door Gods beloften uit het hoofd te leren

  In het Oude testament staat het verhaal van Jacob die worstelde met Iemand. En tegen de ochtend was de strijd nog niet ten einde. Jacob werd op zijn heup geslagen, maar liet Die ander niet gaan. “Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jacob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegentGENESIS 32:25-27.

  “Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent”. Je moet maar durven om een zodanige houding te hebben tegenover God, ik laat U niet gaan tenzij… Wat een moed is daarvoor nodig en wat een zegen zal dit brengen, oneindig veel. En dat brengt ons bij het volgende punt.

  Schenk aandacht aan

  Paulus gaat verder door ons te wijzen op de positieve dingen van het leven. Als we geplaagd worden door bezorgdheid is het goed om daar een Bijbels medicijn voor in te nemen. En dat is ‘verandering van gedachten’. Om aandacht te hebben voor… En dan noemt Paulus een behoorlijke lijst van dingen waar we de rest van ons (zorgelijke) leven mee uit de voeten kunnen. Eigenlijk zegt hij: ‘als je dan toch aan het denken bent is het beter om aandacht te schenken aan…’ En wat noemt hij dan zoal? Wel, in tegenstelling tot bezorgdheid (negatief denken) roept hij ons op om aan positieve elementen te denken. Want al deze dingen brengen ons regelrecht in contact met God!

  Hij wijst ons op de ‘juiste gerichtheid’ van het leven, door bezig te zijn met:

  • Wat waar is
  • Wat edel is
  • Wat rechtvaardig is
  • Alles wat zuiver is
  • Alles wat lieflijk is
  • Alles wat eervol is
  • Alles wat deugdzaam is
  • Alles wat lof verdient

  Aan de hand van deze punten kunnen we ons denken corrigeren. Stel je zelf eens de vraag: ben ik ècht gericht op Hem? Positief denken, het afleggen van je bezorgdheid, vraagt altijd om gehoorzaamheid. En dat brengt ons bij het laatste punt:

  Doe alles wat ik u heb geleerd

  Paulus wijst de gelovigen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid: “Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn”. Dit doet me denken aan wat Jezus zegt: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen hebMATTHÉÜS 28:19.

  Zorgzaamheid en bezorgdheid zijn twee verschillende dingen: de Bijbel spoort ons aan om zorgzaam te zijn, maar vertelt ons ook dat bezorgdheid zonde is. Het verschil tussen zorgzaamheid en bezorgdheid komt duidelijk naar voren in de gelijkenis van de talenten. Zie MATTHÉÜS 25:14-30.

  De twee eerste slaven zijn zorgzaam. Ze weten dat de heer verwacht dat ze als goede rentmeesters omgaan met de talenten die hij hun heeft toevertrouwd, en gaan dan ook aan de slag om de talenten goed te gebruiken. De derde slaaf echter, is zo zeer bezig met de gedachte dat de heer iemand is die maait waar hij niet gezaaid heeft, en bijeenbrengt van plaatsen waar hij niet uitgestrooid heeft, dat hij er niet meer toekomt om zijn verantwoordelijkheid als rentmeester op te nemen. Hij is bezorgd en dat staat zijn zorgzaamheid in de weg.

  Iemand heeft eens gezegd: ‘Men zou bezorgdheid als volgt kunnen omschrijven: zozeer bezig zijn met een gedachte of een verantwoordelijkheid, dat het je hindert in het vervullen van je taak’.

  Mijn hoop is dat deze studie ertoe mag bijdragen dat je met de juiste zorgzaamheid naast die ander mag staan. Wat we geleerd hebben kunnen we in de praktijk brengen en wat we nog niet in de praktijk kunnen brengen kunnen we leren! Wat een uitdaging.

  Dank U Heer, dat U in ons zorgelijk bestaan, wilt helpen om door de juiste gerichtheid te hebben veel voor onszelf en de ander mogen betekenen. Maar bovenal ‘oneindig ontzorgd’ te kunnen leven tot Uw eer.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?