Tips voor Hulp

De Bijbel staat vol praktische lessen voor ons allemaal. Wie dit ter harte neemt kan het ook overdragen op de ander. Dat is Gods bedoeling van Discipelschap. We hebben allemaal Gods vergeving en genade nodig. Het zijn bouwstoffen voor ons geestelijk leven. Ze zorgen ervoor dat we God leren kennen en gaan ontdekken wat Zijn plan is met ons leven. Maar die levensveranderende ‘Bouwstoffen’ mogen we ook doorgeven aan anderen. Maar hoe doe je dat? Waar moet je op letten? Misschien kunnen deze tips je op weg helpen.

Wie de ander wil helpen de weg naar God (terug) te vinden, kan niet om Gods woord heen. Het kennen van dit Woord is dan ook een pre. Hosea een profeet uit het oude Testament, spreekt een woord uit tégen de geestelijke leiders van het volk. En hij legt uit waarom het volk in grote problemen is terecht gekomen.

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten” HOSEA 4:6 NBG.

Dit is dus een ernstige waarschuwing voor ons allemaal. Wie Pastorale zorg wil geven, zal zich moeten wapenen met kennis van het Woord van God. Het spreekt dus voor zich dat een goede voorbereiding onontbeerlijk is. Dat is altijd de basis waarvan je vertrekt. Je benadert die ander met Gods woord, let wel, op een liefdevolle en volwassen manier. Natuurlijk moet je ook een zekere seculiere kennis ontwikkelen want de problemen kunnen zeer complex zijn. Maar het is de ‘kennis van Gods woord’, dat die ander écht vrij kan maken.

Jezus zegt tegen zijn Discipelen:

Als u zich houdt aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn discipelen. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd wordenJOHANNES 8:31B-32 HB.

De Bijbel staat vol praktische lessen voor ons allemaal. Wie dit ter harte neemt kan het ook overdragen op de ander. Dat is Gods bedoeling van Discipelschap. Wat jij leert kun je weer overdragen op de ander. Paulus geeft ons het volgende voorbeeld:

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven2 CORINTHIËRS 1:3-4.

Ook Paulus ontkomt niet aan allerlei ellende. Maar hij weet er wel goed mee om te gaan. Hij zoekt Gods nabijheid en vindt troost in Zijn genade en ontferming. En de kracht die hij daaruit put, die energie, gebruikt hij om anderen te troosten. Wanneer we iemand troosten moeten we niet denken dat dit dé problemen oplost. Want troost is geen pleister op de wond om van de pijn af te komen. Nee, troost geeft ons de kracht om door te gaan, zodat wij blijven zoeken naar Gods antwoord in ons probleem. Zo geeft troost altijd uitzicht op Gods oplossingen. Dan kunnen we doorgaan ondanks beproevingen. En elke beproeving die jij overwint met de Troost van God zal je instaat stellen om anderen te helpen. Dat is de les die Paulus ons doorgeeft.

Zo geeft God ons niet over aan inzichten die ons niet verder brengen. Zijn woord staat vol met beloften. En die beloften, dat Woord van God, zal niet zonder vrucht blijven. Dat is ook wat Jesaja tegen Gods volk mag zeggen:

“Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied” JESAJA 55:11.

Het verkondigde woord zal niet vruchteloos blijven. Dat moet voor ons een geweldige bemoediging zijn. Daar mogen we ons dan ook op beroepen. Gods woord zal ons leiden in de hulp en de zorg die we aan anderen geven. Want God is in staat om dingen te doen die wij niet kunnen. Hij kan met Zijn Woord op plaatsen komen die voor ons ontoegankelijk zijn.

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden” HEBREEËN 4:12.

Het woord van God brengt niet alleen kennis naar ons toe, maar het openbaart vlijmscherp wie wij zijn. Het laat precies zien wat er binnen in ons leven afspeelt. Al onze opvattingen zullen worden blootgelegd door dat Woord. Het is een dynamische kracht die ziel en geest weet te raken met de genezende kracht van God. Zie ook JESAJA 49:2; JEREMIA 23:29; EFEZIËRS 6:17 en 1 PETRUS 1:23.

En denk je dat je zelf in wijsheid tekort schiet overdenk dan eens deze tekst:

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid gevenJACOBUS 1:5.

We moeten nooit vergeten dat échte overwinning komt, door God in onze situaties te betrekken. Daarom mag je vragen om wijsheid want dan erken je; ‘Heer ik kan dit niet zonder Uw hulp’. En dan zal God je zegenen met Zijn wijsheid. Hij zal je geen verwijt maken als je het zelf niet meer weet. Bidden opent de hemel en brengt Gods herstellende genade. Daarom roept Jacobus ons ook op om te bidden voor elkaar.

“Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking nietJACOBUS 5:16.

Het belijden van zonde heeft tot gevolg dat er herstel komt. Het heeft een reinigende functie, het brengt mensen dichter bij elkaar. De rechtvaardige mens is een instrument in Gods handen. En die rechtvaardigheid, verpakt in gebed, zal een krachtige uitwerking hebben. In de Gemeente hebben alle gelovigen een priesterlijke taak. En we weten dat een priester de opdracht heeft, om de ander te helpen hun weg naar God (terug) te vinden. Zij zijn het die op dat moment woorden van bemoediging mogen uitspreken. De priesters mogen de ander wijzen op Gods vergeving door het bloed van Jezus. Zie 1 PETRUS 2:9-10.

Het moet ons dus tot vreugde stemmen wanneer iemand een beroep op ons doet. Want in tijden van nood vragen mensen naar antwoorden en willen ze vrede met God. Daarom moeten we te allen tijde bereid zijn:

 • Om elkaar te dienen met de liefde van Christus. Zie GALATEN 5:13.
 • Elkanders moeilijkheden te verdragen. Zie GALATEN 6:2.

Uit de tekst van Jacobus hebben we gezien dat oprechte liefde geweldige dingen voortbrengt. Maar dat betekent niet altijd alleen maar vriendelijke woorden uitspreken naar elkaar. Een schouder om op uit te huilen is prima maar we moeten ook de confrontatie aangaan om waarheid te spreken. De vermaning is ook een middel van God om elkaar te wijzen op wat er veranderen moet.

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof” 1 TIMÓTHEÜS 1:5.

In andere vertalingen staat voor het woord opdracht, ‘vermaning, terechtwijzing of verkondiging’. Onze opdracht zit dan ook samengevat in het feit dat we Gods waarheid, Zijn Woord, verkondigen. Dat kan soms heel spannend zijn, want we weten nooit vooruit hoe die ander daarop reageren zal. Maar het blijft onze opdracht om Gods waarheid te verkondigen verpakt in liefde. Wat er dan ontstaat, is de vervulling van je opdracht.

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus” EFEZIËRS 4:15.

Wees bewust dat het niet om onze waarheid gaat maar om Gods Waarheid. En die waarheid is altijd liefdevol. Kijk maar naar het leven van Jezus, Zijn verkondiging was één grote demonstratie van Goddelijke liefde en waarheid. Dit moet ons leren hóe we iets moeten zeggen. Want dat zal bepalend zijn hoe de ander onze hulp accepteert. Breng de waarheid zo, dat de hulpvrager Gods liefde ontdekt, en van daaruit een oplossing weet te creëren waarin Gods bevrijding zichtbaar wordt.

Een kleine oefening. Probeer bij onderstaande punten Bijbel teksten te vinden.

 • Zorg dat er hoop in je boodschap doorklinkt.
 • Probeer samen Gods antwoorden te vinden.
 • Maak duidelijk dat God een vergevende Vader is.
 • Jezus heeft onze schuld gedragen.
 • Praat de zonde nooit goed.
 • Ieder mens moet zonde leren nalaten.
 • Ontkenning van zonde geeft geen nieuw leven.
 • Wie belijdt vindt ontferming.
 • Bevrijding van schuld is het resultaat van Jezus’ offer.
 • Moedig Bijbelstudie aan of doe het samen.
 • Leer de ander te bidden.
 • Dankbaarheid moet aangeleerd worden.
 • Kerkelijke aansluiting is Bijbels.
 • Contact met gelovigen bouwt op.
 • Bidt voor verlossing en vrede.
 • Soms is er veel tijd en geduld nodig.
 • Leer de ander Jezus als Heer te aanvaarden.
 • Het kruis geeft totale bevrijding.
 • Bijbelstudie is van levensbelang.
 • Gods woord kennen verrijkt je leven.
 • Leer te vertrouwen dat God doet wat Hij zegt.

Bestudeer deze teksten:

JESAJA 44:22
JOHANNES 8:36
HANDELINGEN 24:16
ROMEINEN 7:18-25
ROMEINEN 8:1
FILIPPENZEN 3:13-14

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?