Dat er veel mensen zijn die niet tegen kritiek kunnen zal ons niet verbazen. Misschien heb je er zelf ook wel last van. Wanneer je moet solliciteren, kun je al verschrikkelijk opzien tegen de eventuele kritieken. En je zorgt ervoor dat er zo min mogelijk op je aan te merken is. Waarom kan kritiek zo bedreigend zijn? Omdat het vaak wordt gezien als een aanval op je als persoon, op wie je bent of op wat je doet of zegt. En je denkt dan al snel, ze mogen me niet, ik ben waardeloos of nu heb ik het verprutst, enz. Zo kan kritiek veel van dit soort heftige reacties bij ons oproepen.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Wat is kritiek
  • Een rein leven voor God
  • De mening van de ander
  • Hoe kun je reageren
  • Gebaseerd op Gods woord
  • Nederigheid
  • Een Bijbelse blik

  Inleiding

  “Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslistKOLOSSENZEN 4:2-6.

  “Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders”, zal niet eenvoudig zijn in een maatschappij die zo veel impact op ons leven heeft. En de vraag is dan ook, ‘wat vinden wij belangrijker, een wijs gedrag of de ander ongezouten de waarheid vertellen. In beiden zit een persoonlijke keuze. Wanneer we geconfronteerd worden met kritiek kunnen we dus kiezen hoe we hiermee omgaan. Waar gaat ons verlangen naar uit? Willen we christenen zijn die weten hoe we aan een ieder het juiste antwoord moeten geven? Dit vraag ik heel bewust, zodat we hier eens goed over na gaan denken. Misschien moeten we leren om ergens een knop om te draaien. Zodat onze natuurlijke mens de juiste klik kan maken met de geestelijke mens. Het is de moeite meer dan waard om te weten hoe je iemand, die kritiek op je heeft, het juiste antwoord kunt geven.

  Wie wandelt met God zal ook tegenstand gaan krijgen. Want Gods wil doen, daar zit het rijk der duisternis, niet op te wachten. De boze zit niet te wachten op christenen die in alles de wil van God zoeken.  En om je te ontmoedigen zijn er altijd mensen of situaties die voor tegenstand zorgen. Ze kunnen je vaak ongezouten hun mening opdringen. En het is dan juist zó belangrijk om hen het juiste antwoord te kunnen geven. Dit is een grote leerschool voor ons allemaal. We moeten leren om hier goed mee om te gaan. En dit moeten we dan maar zien als een uitdaging.

  Wat is kritiek

  De Internet encyclopedie Wikipedia zegt:

  ‘Kritiek is: Hij die beargumenteerd beoordeelt, analyseert, interpreteert of observeert, in het beoordelen van daden, werken, uitspraken, theorieën enzovoort. In de engere betekenis, zoals in kritiek geven, bedoelt men er een afkeuring mee. Hoewel kritiek in het algemeen zeker niet negatief hoeft te zijn. Een kritische houding betekent dat men niet zonder meer, iets zonder meer aanvaardt of gelooft, het tegenovergestelde van een naïeve of lichtgelovige houding.’

  Kritiek is dat iemand iets van mij als vervelend ervaart en dit vervolgens tegen mij zegt. Het zegt dus heel vaak iets over hoe wij bij de ander overkomen. En dat gedrag wordt dan bekritiseerd. Iemand die goed met andermans zaken kan omgaan, zal altijd zoeken naar, hoe kan ik nu op een verstandige manier kritiek leveren. Let wel, een ideale vorm bestaat niet. Ieder mens is verschillend en zal dan ook anders reageren. Confrontaties zijn dan ook nooit uitgesloten. Het is dan ook altijd een ‘twee richtingsverkeer’, en het goed luisteren naar elkaar is een pre. En dat mensen niet altijd de ideale karakters hebben om mee te communiceren, zal een ieder begrijpen.

  Veel mensen hebben nooit goed geleerd hoe ze kritiek moeten geven. En het ermee omgaan is al even moeilijk. Want we willen de ander niet kwetsen, tenminste dat hebben we toch hoog in ons christelijk vaandel staan? En toch kan het zo zijn voordeel opleveren om die ander eens van kritiek te voorzien. Het kan een ‘veranderende uitwerking’, op die ander hebben. En dat is natuurlijk gunstig. Maar pas op er ligt ook een gevaar op de loer. De ander eens lekker de waarheid zeggen kan ook onnodig veel schuldgevoel veroorzaken. En zo kan kritiek ook als ‘manipulatie middel’ gebruikt worden. Zo werkt dit helaas ook in onze gemeenten.

  Foute kritiek kan heel gemakkelijk ontstaan. Uitdrukkingen als; ‘doe niet zo stom’ of ‘als jij normaal was zou je dit niet zo doen’, verwonden helaas veel mensen. En het gevoel van onrecht aan gedaan worden, is dan helaas een feit. En door opgekropte, onterechte kritiek, kan veel boosheid ontstaan en soms volledig uit de hand lopen.

  Wanneer je kritiek wilt uiten denk dan eens goed na over de vraag, ‘wat irriteert me en waarom en hoe ga ik dit zeggen’. Met het alleen ‘afkraken’ van die ander dien je uiteindelijk niemand. Het levert alleen maar onnodige spanningen op. En wie plukt daar de vruchten van? Laten we oppassen dat we niet voor het karretje van de boze lopen.

  Een rein leven voor God

  Kinderen van God kunnen ook fouten maken. Elke dag maken we honderden keuzes. En daar zal zo nu en dan best eens een verkeerde tussen zitten. En hoewel we niet willen zondigen, is het altijd weer opletten om de juiste beslissing te nemen. Dat ik hier niets nieuws mee vertel zal duidelijk zijn. Dit hoort nu eenmaal bij onze geloofsontwikkeling. Zo kunnen we heel gemakkelijk in de zonde vallen of dingen doen die gewoon heel dom zijn. En heb maar geen hoge dunk van jezelf want:

  “Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt” 1 CORINTHIËRS 10:11-12.

  Om je eigen zwakke plekken in kaart te brengen is het verstandig dat je een lijst maakt van die dingen die gevaarlijk voor je zijn. Wat zijn de obstakels die je tegen kunt komen. Wat moet ik veranderen in mijn leven. En wat zijn de dingen waar ik waakzaam in moet zijn. Dit kan je helpen zodat de tegenstander je niet kan vastpinnen met allerlei kritiek. Als christen wil je misschien je levensstandaard hoger zetten. Je wilt ernaar streven om onberispelijk voor God te leven. En je weet dat de mensen om je heen best het verschil mogen zien, tussen een christen en een niet christen. En als het om een veranderd leven gaat zegt Paulus:

  “Maar dat heeft Christus u niet geleerd! Als u werkelijk Zijn stem hebt gehoord en Hij u de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt” EFEZIËRS 4:20-21 HB.

  Laat het oude leven achter je zegt Paulus, want je kunt nu weten wat God van je verlangt. Je bent Zijn volgeling geworden. Je hebt een ‘andere natuur’ gekregen, je bent een nieuwe mens geworden. Dus er moet een verandering van gezindheid te zien zijn. Zoek hiernaar, is de oproep van Gods woord. Het verstaan van Gods stem zal ons voortdurend veranderen. En kijk eens terug in je leven, ben je dan anders gaan leven? Is er een verandering te zien in je woorden, je gedachten of je daden? Het mag dan langzaam anders worden maar, er moet een verandering te zien zijn. Vgl. ROMEINEN 6:6; GALATEN 5:16-26; KOLOSSENZEN 3:5-8.

  Is dat niet zo bedenk dan op welke terreinen het fout gaat. Wat zijn jouw valkuilen en wat moet je zondermeer belijden als zonde aan God. En aan welke zonden je dan moet denken, wel dat kunnen verschillende dingen zijn. Zoals onreinheid, hoogmoed, of hoe spreek ik over de ander. Ben ik kritisch voor anderen. Ben ik in mijn spreken een aangenaam mens? Zo kunnen er veel dingen zijn die we buiten ons leven moeten plaatsen en houden. En in die zin hebben we allemaal dezelfde les te leren.

  “Petrus en de andere apostelen antwoordden: ‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen” HANDELINGEN 5:29.

  Dit is een levenslange oproep. En het leert ons om de juiste prioriteiten te kennen. Want je wilt in vrede met je naaste leven, en conflicten wil je vermijden. Maar er zullen situaties zijn waarin je niet alle partijen tevreden kúnt stellen. Dan zul je God meer moeten gehoorzamen dan je naaste. Iedere christen moet leren dat zijn woorden overeenstemmen met zijn daden. Laat maar zien dat je leven met Jezus écht is, dat het je menens is. Dat je voor anderen een getuige wilt zijn. Of durf je dit niet? De mensen mogen toch wel zien dat je van Christus bent? Misschien moet je bidden van; ‘Heer laat me echt zijn, laat er niets in mijn leven zijn dat een reden of aanleiding voor de ander zal zijn om mij te bekritiseren. En maken anderen het je moeilijk laat je dan bemoedigen door wat Jezus zegt.

  Gelukkig bent u als de mensen u haten, u buitensluiten, u lasteren en uw naam verachten omwille van de Mensenzoon.Dans op die dag van blijdschap, want groot is uw beloning in de hemel. Ja, hun voorouders hebben niet anders gedaan met de profeten” LUCAS 6:22-23 GNB.

  De mening van de ander

  We leven soms teveel gericht op wat de ander ervan vindt. De mening van een ander kan weliswaar heel nuttig zijn, maar wij moeten ons er niet afhankelijk van maken. Dit kan er heel gemakkelijk toe leiden dat iemand over ons gaat heersen. En dan wordt zijn kritiek ‘onze kritiek’, en dat is niet goed. Dan worden we bijna gedwongen om te doen wat die ander ons zegt. Maar laat je niet leiden door een mening van anderen. Probeer je eigen leven te leiden, dat is wat God wil. En als er voor je eigen menig geen ruimte is, maak die dan. Ook jij mag je zienswijze delen met anderen. En als je goede meningen uitdraagt verdient dit geen kritiek.

  Kritiek op de gemeente heeft al veel schade gebracht. Er zijn zelfs hele gemeenschappen te gronde gegaan, uiteen gevallen of zo verwond dat ze niet of nauwelijks vrucht dragen. En om dit goed te praten gebruiken we dan de tekst: “Want scheuringen moeten er wel onder u zijn” 1 CORINTHIËRS 11:19 NBG. Maar er staat ook: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn” 1 CORINTHIËRS 1:10 NBG. Vgl. JUDAS 1:19 NBG. Dat er scheuring moet plaatsvinden heeft te maken met het zuiver houden van de gemeente. Maar aan de andere kant worden we opgeroepen om dit tot een minimum te beperken. Alleen kinderen van God delen de eenheid die er is in Jezus Christus, en dat kan soms veel dieper gaan dan de band tussen familie leden.

  Moet je het dan in alles met elkaar eens zijn. Mag je dan geen opbouwende kritiek uiten? Natuurlijk. Iemand zei eens; ‘Verandering komt door iemand die anders denkt’. Er mag verschil in standpunten zijn zolang het maar geen verdeeldheid zaait. Christenen moeten ervoor waken dat ze zich niet laten verdelen door onhebbelijkheden of meningsverschillen. Dit kunnen we voorkomen door Gods mening, Zijn Woord, te kennen.

  We denken als christenen dat iedereen die enigszins anders is, en een beetje uit de pas met de gemeente loopt, er niet bij hoort. Zulke mensen moeten dan maar vertrekken, maar dit is meer een verdrietige zaak, dan een oplossing. Want elke keer wanneer er iemand anders denkt dan moet hij of zij maar vertrekken? Dit zijn oplossingen die uiteindelijk de hele gemeenschap aantasten, want wie kan dan nog wel voldoen aan andermans eisen?

  Een gemeente waar de Here Jezus centraal staat die zal oog hebben voor de ander. Dan heb je met elkaar juist een geweldige reden om elkaar te vinden en te ontmoeten. En dan kunnen we anders denken over bepaalde zaken, maar we worden wel opgeroepen om in liefde verder te gaan. In Gods huis is het maken van vriendschappen belangrijker, dan elkaar buiten te sluiten.

  “Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaanFILIPPENZEN 3:15A-16.

  Wat doen we met kritiek? In de eerste plaats altijd luisteren naar hoe en wat er gezegd wordt. En in dit alles de waarheid van Jezus, het Woord van God proberen te ontdekken en vast te houden. Want Gods waarheid moet het centrum zijn van wat ons samenbindt. Het verlangen dat ze allen één zijn, betekent geen water bij de wijn doen. We mogen en kunnen elkaar vinden, dwars door elkaars verschillen heen. En zolang we Jezus centraal willen stellen dan zullen we er zeker uit kunnen komen. Dan ontstaat er eenheid in verscheidenheid.

  Een belangrijke vraag is, ‘wat kan mij wijzer maken van alles wat op me afkomt’. Durf ik te leren van wat anderen tegen mij zeggen? Is de mening van mijn mede gelovigen zoveel waard dat ik hiernaar wil luisteren? Wat kan ik leren uit de éénheid van het lichaam van Christus? Hoe kan ik hierdoor in de juiste balans lopen, met mezelf en met anderen? Een goed gebruik van je kritiek kan zijn:

  • Ken je zwakheid en beperkingen
  • Zie het van levensbelang om gecorrigeerd te worden
  • Wees er klaar voor om je fouten toe te geven
  • Accepteer dat God anderen gebruikt om jou te veranderen

  Luisteren naar anderen ontwikkeld vertrouwen in elkaar en geeft ruimte om te veranderen. Dan leer je jezelf nog meer toe te wijden. Wanneer onze oren door kritiek gesloten zijn dan veranderen we nooit. Dan groeit er geen eenheid en kunnen we niets van elkaar ontvangen. En kunnen we het niet met elkaar vinden. Wees niet bang voor kritiek, gebruik het ten goede. En zeg tussen de regels door, ‘Heer wat mag ik hieruit leren. Wees altijd open zodat je met elkaar verder kunt groeien in Gods genade.

  Hoe kun je reageren

  Is de aanval altijd de beste verdediging? Soms, maar meestal niet. Wie 1 CORINTHIËRS 13 leest zal begrijpen dat de liefde een veel sterker wapen is. Gebruik dit wapen van liefde en laat je erdoor leiden. Dan zullen je antwoorden in overeenstemming zijn met het feit dat je een kind van God bent. Dan laat je de liefde waardoor jij eens gered bent zien. Dit is niet gemakkelijk, want kritiek doet bijna altijd zeer. Het kan je leven behoorlijk verpesten. Daarom is Gods Liefde zo belangrijk, leer het toe te passen, want het is de basis voor heel je leven. Wie Gods liefde kent hoeft niet te vluchten of zelfbeklag te hebben. Je hoeft jezelf dan niet uit te maken voor domkop of rond te lopen met minderwaardigheidsgevoelens. Soms is kritiek zo sterk persoonsgericht dat je het helemaal onderuit kan halen.

  Kritiek kent verschillende vormen. De ene keer is het als plaagstootje bedoeld en een andere keer heel serieus. Dit verschil moet je proberen te onderscheiden. De ander kan bijvoorbeeld vinden dat jij een vervelend mens bent. Vraag daarom altijd naar de reden van kritiek, dat is de ander aan jou verplicht. Doe je dit niet dan ga je zelf invullen waarom die ander kritiek op je heeft. Dan kan de fantasie behoorlijk met je op de loop gaan. En dit moet niet. Probeer daarom altijd de reden van kritiek onder ogen te zien en ga de dialoog met de ander aan. Probeer te begrijpen wat de ander je duidelijk wil maken. Vraag net zolang door tot je weet wat de reden is. Je kunt dan bijvoorbeeld vragen; ‘waarom reageer je zo vervelend tegen me’, of, ‘waarom ben je boos waar heb ik dit aan te danken’. Sta open voor de ander, probeer de ander goed te begrijpen, dat houd de weg open naar elkaar. Laat de volgende tekst je gezamenlijk uitgangspunt zijn.

  “Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is” JACOBUS 1:19-20.

  Is de kritiek terecht, bedank die ander, dat je dit duidelijk heeft willen maken. Belijdt het en vraag vergeving, dit zal je helpen om een ander mens te worden. Het zal je behouden voor andere fouten en je sterker maken. Want ieder mens moet nu eenmaal gecorrigeerd worden. En daar gebruikt God meestal anderen voor.

  Dat God anderen gebruikt om ons te veranderen, begrijpen we niet altijd of we accepteren dit gewoonweg niet. En dit gedrag kan nog meer kritiek uitlokken, wees hierop bedacht. Blijf dus positief en bedenk dat de ander je juist wil helpen. Maar dit is voor de ander ook niet altijd even eenvoudig. Waarheid spreken wordt altijd bemoeilijkt door wat niet waar is. Laat daarom het gesprek plaatsvinden in wederzijdse verantwoordelijkheid.

  “Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen” EFEZIËRS 4:25. Zie ook ZACHARIA 8:16-17.

  We denken en handelen niet altijd automatisch goed, dit roept vaak kritiek op. Maar als we naar God blijven luisteren, zullen we gaan veranderen. Je veranderd misschien maar langzaam in je gedachten je houding of je spreken, het is dan ook een proces. Gemeenteleden waar je veel mee te maken hebt zijn kanalen die God gebruikt in dit proces. We zien en horen veel van elkaar. En de les van kritiek, die we moeten leren, is dan vaak niet eenvoudig. Maar je kunt beter mét iemand, praten dan óver iemand. En de Bijbel geeft ons in MATTHÉUS 18:15-17 hier een goed voorbeeld van.

  Er zijn twee vormen van kritiek; ‘Persoonsgericht en gedragsgerichte kritiek’. De persoonsgerichte kritiek zorgt meestal voor onnodige spanningen. De beste en de meest gezond makende kritiek is dan ook de ‘gedragsgerichte kritiek’, deze vorm is de meest Bijbelse. Het zorgt ervoor dat je niet veroordeeld maar de ander aanspreekt in een, ‘geest van zachtmoedigheid’. GALATEN 6:1 NBG. Een zachtmoedige geest is gericht op iemands behoud en niet om te veroordelen. We moeten allemaal leren dat we met onze kritiek nooit ons doel voorbij schieten. Het doel is de ander tot inzicht te brengen dat er dingen anders moeten. Ook het moment wanneer je kritiek uit is heel belangrijk. De ander eens op zijn nummer zetten is niet verstandig, wacht liever tot jezelf vanuit de rust de ander kunt benaderen.

  Gebaseerd op Gods woord

  Laat je leven en bediening altijd gebaseerd zijn op Gods woord. Dit zal je helpen in het aanvaarden van kritiek. Wanneer je openstaat voor kritiek, zonder het woord van God, dan lijk je op een schip wat zijn roer verloren heeft. Dan dobber je stuurloos rond en kan elke golf, elke tegenslag je doen omslaan en zinken. Je ontwikkeld dan een vorm van geloof waar alle kracht uit verdwenen is. Laat me duidelijk zijn, kritiek kunnen we niet vermijden of ontlopen, maar we kunnen wel leren om er goed mee om te gaan.

  Als je kritiek te verduren krijgt kun je het volgende zeggen. Ik overdenk en waardeer wat je zegt, ik respecteer het zelfs. Maar geef me de ruimte zodat ik ervan kan leren. En dwing me niet te denken zoals jij denkt. Laat ruimte voor mijn eigen geloofsontwikkeling. Wanneer we deze dingen wederzijds aanvaarden, houden we de eenheid vast en groeien we in verscheidenheid. Elkaar liefhebben begint in ons hart en niet in wat we elkaar kunnen opleggen. We kunnen elkaar om de oren slaan met; ‘Verbeter de wereld en begin vooral met jezelf’. Nu, hierdoor verander jezelf niet en heb je ook geen veranderende invloed op je omgeving.

  Geef God je leven dan zal Hij je ‘Hét Leven’ geven. Laat dat je motto zijn. EZECHIËL 36:26 HB zegt:

  “Ik zal u een nieuw hart geven (en nieuwe en goede verlangens) en een nieuwe geest in u planten. Ik zal uw van zonden versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven”.

  Door op de juiste manier met kritiek om te gaan, ontwikkelen we niet alleen een fysiek maar ook een geestelijk herstel. God wil ons binnenste vernieuwen. Het versteende hart, wat een beeld van het oude leven is, neemt Hij weg en geeft ons een nieuw hart, een nieuw leven wat verlangt om Zijn wil te doen. Veel mensen proberen hun oude leven op te lappen. En met kunst en vliegwerk willen ze dan laten zien dat ze goede christenen zijn. Maar God kan hier niet zoveel mee. Alleen vernieuwde harten daar kan Hij zijn Geest in uitstorten.

  Christelijk gemeenschap met elkaar is heel belangrijk. Hier sprak Jezus ook vaak over. En Zijn oproep is, willen we één zijn? Dit is een gevoelig punt, want er gaat zo snel iets mis. Het dagelijkse leven is zo gecompliceerd geworden. En een gezonde omgang met elkaar wordt vaak belemmerd door kritiek. Aan de ene kant kunnen we zo verlangend naar elkaar zijn maar onze kritiek weerhoud ons hiervan. Zo kunnen we de waarheid buitensluiten en kan kritiek onze leidsman worden. En welk doel dien je dan? Wie heb je dan het meeste lief? Dan kan eenheid levensgevaarlijk worden. Want eenheid zonder Gods woord, zonder de liefde van Jezus Christus is geen eenheid. Waar eenheid gebaseerd is op Jezus’ woord, daar is kracht!

  Laat je tong en hart wijs zijn. Radicaliseer niet naar het vlees, maar naar de Geest. Zie GALATEN 5:21-24. Houd Jezus vast en laat Hem niet los. Laat kritiek geen wigvorming veroorzaken. Laat je liefde voor de ander niet gestolen worden door je kritiek. De liefde van Christus sluit niet uit, maar in. Het doet ons elkaar begrijpen, ook al kunnen we niet zo goed met elkaar overweg. Laat onze eenheid geen loze eenheid zijn. Laat ons tot zegen worden en niet tot barrières, zodat we de ander afhouden van het kruis en zo een zegen voor de ander blokkeren.

  Wees niet bang om je hart voor die ander te openen. En wanneer je dit doet besef dan dat Jezus in je woont, hij wil je helpen je kritiek om te buigen in zorgzaam liefdebetoon. Laat God maar oordelen, dit scheelt ons een hoop ergernis en veel werk. Vgl. JOHANNES 7:24. Laten wij Gods woord maar uitleven aan elkaar. Dan kan er een mooie balans ontstaan tussen waarheid en liefde. Dan kunnen we elkaar aanvaarden zoals we zijn, ook al denken we over bepaalde dingen anders. Weet wel dat Gods woord grenzen kan verleggen. Hij kan mensenharten veranderen. Laten we Jezus vasthouden en onze handen en harten open houden naar de ander toe.

  Nederigheid

  Wat vindt je van je leven tot nu toe? Ben je tevreden over jezelf en heb je het goed gedaan? Of is het moeilijk om eerlijk toe te geven dat je leven niet altijd zo geslaagd is? En vindt je dit ook moeilijk om dat toe te geven aan anderen of aan God? Dit soort vragen heeft te maken met nederigheid. Want laten we maar eerlijk zijn, veel dingen hadden we anders of beter willen doen. Misschien moet je het maar gewoon toegeven, er mankeert nog zoveel aan mijn leven. En we schieten nog zo vaak tekort in velerlei opzicht.

  Nederigheid is het besef hebben van, ik ben er nog lang niet, maar ik ben wel op weg. Het is het besef hebben van, dat jij de waarheid niet in pacht hebt. Dat je het ook niet altijd weet. Misschien moet je wat dieper over de dingen gaan nadenken. Of meer gaan verlangen te leven zoals God dit van jou vraagt. Wie zichzelf Gods spiegel voorhoudt, zal gaan zien wat er allemaal nog veranderen moet.

  We moeten oppassen dat onze houding de ander niet afstoot. Nederig zijn is, je realiseren dat God de dingen in je gaat ombuigen zodat je bruikbaar voor Hem kunt zijn. Nederig zijn is je realiseren dat je Zijn dienaar bent.  

  “Hetzelfde geldt voor jullie: wanneer je alles hebt gedaan wat je is opgedragen, zeg dan nog: We zijn armzalige knechten; we hebben alleen onze plicht gedaanLUCAS 17:10 GNB.

  ‘We hebben alleen onze plicht gedaan’. Met die intentie dienen we elkaar. En binnen die context van dit dienen, mogen we elkaar opbouwen met goede kritiek. Kunnen we zeggen; ‘Heer we waren maar gewoon beschikbaar voor U’. Een gemeente kenmerkt zich door nederigheid en het zal altijd op zoek zijn naar wat God zegt. Wat wij tegen elkaar zeggen dat weten we meestal wel, maar wat God zegt is veel moeilijker te verstaan. Maar een nederig hart heeft wel een paar extra oren, hoorde ik eens iemand zeggen.

  We moeten oppassen dat we niet vervallen in onderlinge verwijten. Het is beter om samen te zoeken naar de primaire dingen van het Woord van God. Laten we ervoor waken dat de duivel ons niet een slechte naam kan bezorgen, omdat we als gemeente niet gericht zijn op de dingen van boven.

  “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is” KOLOSSENZEN 3:1-2.

  Wie anders durft te leven, zal veranderen en zal een hoger doel gaan dienen. Dan krijgen we een heel andere kijk op het leven. Dan leven we meer vanuit Gods standpunten. Dan gaan we elkaar met andere ogen bekijken. 

  Een Bijbelse blik

  Het naar elkaar luisteren is niet eenvoudig. Zoek daarom naar eerlijkheid in jezelf en in de ander. En bedenk dat niemand volmaakt is maar dat we ons ernaar moeten uitstrekken. Ook is het goed om 1 Corinthiërs 13 te overdenken.

  “Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn” 2 CORINTHIËRS 13:11.

  “Beste broeders, vergeet niet dat het goed is om veel te luisteren, weinig te zeggen en niet snel kwaad te worden” JAKOBUS 1:19 HB.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?