Helpen

Deze studie moeten we zien als een inleiding op Pastoraat. Dat krijgt binnen de christelijke gemeenschap gelukkig steeds meer aandacht. We mogen God de Vader dankbaar zijn dat we dan ook kennis van zaken mogen ontwikkelen onder leiding van de Heilige Geest, en door inzicht in het Woord van God. Want dan pas kunnen we elkaar écht helpen. Dat is mijn verlangen. Pastoraat is niet alleen voorbehouden aan een aantal specialisten. Een ieder die om de ander geeft kan hulp bieden. En of je dat dan Pastoraat moet noemen, dat mag een ieder voor zichzelf uitmaken. Het belangrijkste is dat we weer leren omzien om de ander te helpen waar nodig is.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Hoe kun je helpen
 • Het doel van Jezus komst.
 • Eenheid van God, eenheid van de mens.
  • Ons hart
  • De ziel
  • Het verstand
  • Onze kracht
  • De naaste
 • Wat Gods Geest doet
  • Zonde
  • Gerechtigheid
  • Oordeel
 • Bijbels helpen

Inleiding

Toen God de mens schiep maakte Hij die mens naar Zijn beeld en gelijkenis. Dat begin was een geweldige start voor de mens. Maar ook voor God. Want Hij ontmoette in het paradijs, Zijn beeld en gelijkenis in de mens. Wij kunnen ons niet voorstellen wat dit voor God betekend heeft. Maar het moet een geweldig Hemels feest zijn geweest. Goed dat was het begin. En jammer genoeg weten we dat dit feest verpest werd door satans invloed én de foute keuze van de mens. Weg ontmoeting met God. Weg eeuwig leven in Goddelijke aanwezigheid. De mens werd gedegradeerd tot het niveau van verlatenheid en moest leven in een wereld die gedomineerd wordt door Gods vijand.

Goed, hier kunnen we heel veel over zeggen, maar dat is niet wat ik in deze studie voor ogen heb. Wanneer we nadenken over het menselijk bestaan, dan weten we maar al te goed dat we omgeven zijn door allerlei problemen. De mens ‘van nu’, is bijna verworden tot een schepsel zonder Schepper. We leven in een wereld waar systematisch alle sporen van Gods aanwezigheid worden weggepoetst. Dat dit verregaande gevolgen heeft voor de mens zijn geest, ziel en lichaam, ontgaat de meeste mensen. Natuurlijk onderkennen we de problemen, maar we zoeken niet naar oplossingen binnen de veilige grenzen van Gods mogelijkheden. En dat maakt dat veel mensen échte hulp moeten missen. De seculiere hulpverleners die niet in God geloven, zullen altijd oplossingen aandragen die niet volledig zijn. Dit komt omdat ze de werking der duisternis, de invloed van satan, niet onderkennen of serieus nemen.

Hoe kun je helpen

Is het voldoende wanneer je de ander laat zien dat je met ze meeleeft? Help je de ander met een schouderklopje, een kaartje of en hartelijke groet op de zondagmorgen? Veel mensen voelen zich in de steek gelaten door Maatschappij en Kerk. En juist deze mensen zijn het die hun zorgen graag eens willen delen met iemand die oprecht met hen meeleeft. Écht helpen doe je dan ook door te laten zien dat je tijd hebt, dat je kunt luisteren, in die ander geïnteresseerd bent door met ze op te trekken of met hen te bidden. In hoeverre zijn we bereid om die ander te dienen met Gods oplossingen? Zijn we in staat om onze naaste te laten begrijpen dat God een antwoord heeft voor hun nood?

‘Nood leert bidden’ wordt er wel eens gezegd. Maar de hartenkreet van die ander, is die roep sterk genoeg om ons op de knieën te brengen? O ja, in andermans nood herkennen we maar al te vaak onze eigen nood. Dat kan een pluspunt zijn. Hierdoor zullen we in staat zijn om die ander beter te begrijpen. Dit was ook Paulus’ zijn ervaring. “Dank aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die keer op keer barmhartig is, de God die in elke omstandigheid troost. Hij troost ons in alle moeilijkheden en hij stelt ons zo in staat anderen in al hun moeilijkheden te troosten met de troost die wij van hem ontvangen” 2 CORINTHIËRS 1:3-4 GNB.

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Ook weer zo’n gezegde waar we in onze tijd maar weinig van terecht brengen. Onze oren zijn niet meer gewend om de noden van anderen aan te horen, laat staan dat we ze kunnen helpen. Om raad te kunnen geven is het belangrijk dat je beseft dat je twee oren en maar één mond hebt. Mat andere woorden, het zou heel normaal zijn wanneer je beter kunt luisteren dan praten. En dán zou die ander wel eens genoeg kunnen hebben aan een half woord. Luisteren is van onschatbare waarde, luister maar: “Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken” JACOBUS 1:19.

Horen we wel wat we moeten horen? Het is dan ook heel belangrijk dat je je laat leiden door de Heilige Geest. Dat je God vraagt om wijsheid zodat je het echte probleem kunt begrijpen, en de hoofdzaken van de bijzaken kunt scheiden. Want meestal is dat aan het begin niet zo duidelijk. De zonde wordt dan ook vaak verzwegen in het Pastoraat. Dat is meestal niet het eerste waar men mee op de proppen komt. Daarom moeten we goed kunnen luisteren. En soms is dat ook net wat die ander nodig heeft, de oren van de ander. Het kan de aanzet zijn om zo samen voor het aangezicht van God de Vader te  verschijnen. “Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden” HEBREEËN 4:16.

Door vragen wordt je wijs. Soms vinden we dit moeilijk, omdat je in het hart van die ander moet gaan spitten. Maar het is o zo belangrijk, want alleen zo krijg je een goed beeld van de omstandigheden. Maar wees wel fijngevoelig en stel de vragen liefdevol. Want de ander schaamt zich toch al zo wanneer ze met de billen bloot moeten. Heb daarom begrip voor hun terughoudendheid en hoor ze niet uit, maar aan. Details zijn in het begin niet zo belangrijk het gaat in de eerste instantie om vertrouwen opbouwen.

Meestal zitten er twee kanten aan een zaak. Daarom is het goed om te luisteren naar alle verhalen. Wees hierin heel voorzichtig, soms kunnen mensen je manipuleren en zetten ze je op het verkeerde been. Laat je dan ook niet gebruiken door mensen, maar alleen door God. Wees altijd voorzichtig met je conclusies. Spreuken geeft ons het volgende advies:

“Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt, uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil” SPREUKEN 15:28.

“Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk” SPREUKEN 18:13.

Het doel van Jezus komst

De geboorte van Jezus en Zijn werk op aarde, heeft voor de mensheid geweldige mogelijkheden gegeven. Verlossing van zonden, een totaal hersteld leven, naar geest, ziel en lichaam en een eeuwige toekomst. Voor dit alles heeft Jezus de prijs betaald door te sterven voor onze zonden. Onze verlossing is een ‘totale’ verlossing. Hier kunnen we niet altijd de volledige diepte van zien maar, zullen dit in ons leven met Hem steeds beter gaan begrijpen. Het is Gods verlangen om de mens weer ‘volledig’ te maken. Om ons terug te geven wat we in het Paradijs zijn kwijtgeraakt. Hier waren we zelf niet schuldig aan, maar we dragen wel de gevolgen van de gebroken schepping met ons mee. Lees ROMEINEN 6.

En die gevolgen zijn er de oorzaak van dat we dingen doen die niet goed voor onszelf, de ander of onze samenleving zijn. Het niet bewust leven met God geeft ons in de meeste gevallen een verkeerde kijk op het leven. Om die reden is het dan ook heel belangrijk dat we gaan begrijpen wat Jezus voor ons gedaan heeft.

Er zijn een aantal Bijbel gedeelten die ons helpen om dit te begrijpen.

“Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus” 1 THESSALONICENZEN 5:23.

Er was een tijd dat we stickers hadden met het opschrift, ‘Alleen Jezus geeft vrede’. Die stickers zijn verdwenen, maar die overtuiging niet. Vrede van God is alleen maar mogelijk door het Offer wat Jezus gebracht heeft. Daarom is God ook ‘een God van vrede’. Dat zien we helemaal terug in wat Jezus gedaan heeft. Zijn leven was één grote demonstratie van de liefde van God. Begrijpen we nu het verlangen van Paulus om de gelovigen te helpen bevatten wat die vrede met je doet? Die vrede heiligt ons, dat is apart zetten voor Gods doel met ons leven. En binnen dat, apart gezet zijn, voor God zal ons hele wezen zuiver bewaard blijven om zó Christus te kunnen ontmoeten.

Kijk dat is wat vrede van God met je zal doen. Wat een geweldige waarheid. Al onze gebreken zullen uiteindelijk in Christus tot herstel gebracht worden. Hij wil ons vrij maken van alles wat ons gebonden houdt.

Dit verlossingswerk deed Jezus niet uit eigen kracht. Hij zegt er Zelf dit over:

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen” LUCAS 4:18-19. 

Hier zien we het doel van Gods zalving op Jezus’ leven. Het gaat om ‘vrijlating’ om ‘vrijheid’ en om het ‘herstel van geestelijk inzicht’. God verlangt ernaar dat we gaan begrijpen wie Hij is, en Hij wil ons terug geven wat ons ‘onderweg’ is afgepakt. In het Bijbelboek Joël lezen we een geweldige belofte die God doet aan Zijn kinderen.

“De Heer sprak: ‘Ik was het, de Heer, ik stuurde die sprinkhanen op je af, zwerm na zwerm. Alles vraten ze op, alles knaagden ze kaal. Maar die verloren jaren maak ik weer goed: nu zul je genoeg te eten hebben, nu zullen jullie mij weer vereren; ik, de Heer, jullie God, ik heb wonderlijke dingen voor jullie gedaan. Nooit meer worden jullie veracht. Jullie zullen weten dat ik altijd bij je ben, dat ik, de Heer, jullie God ben en niemand anders! Nooit meer worden jullie veracht. Dan stort ik mijn geest uit, over ieder mens. Jullie kinderen, zonen en dochters, spreken namens mij, krijgen dromen, visioenen, jong en oud” JOËL 2:25-28 GNB.

De verloren jaren maakt God weer goed. Dat is ook in geestelijk opzicht zo. De jaren die voorbij zijn gegaan in verdriet en pijn, in zonde of vervolging, God maakt dat er een keerpunt zal zijn. En dan zullen we weten dat we in Zijn ‘nabijheid’ voor altijd mogen leven. Dan hebben we hét leven in al haar facetten terug ontvangen. Zie ook HANDELINGEN 10:38.

Maar de realiteit gebied ons ook te zeggen dat velen dit (nog) niet begrijpen. Er is een tegenstander die ons het leven behoorlijk zuur maakt. Die tegenstander is de duivel, en Jezus noemt hem een dief, ‘die komt om te stelen, te slachten en te verdelgen’. Zie JOHANNES 10:10a. Zien we de volgorde? Eerst stelen, dat is iets op een onwettige manier in je bezit krijgen. En daar is de satan voortdurend mee bezig. En wat kun je doen met iets wat je in je bezit hebt? Je kunt het slachten, dat is kapot maken, en het verdelgen, dat is het totaal wegdoen van iets. Dat is de werkwijze van het rijk der duisternis. Maar Jezus zegt: “maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheidJOHANNES 10:10b.

Voor dit doel is: “De Zoon van God dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen”, zegt 1 JOHANNES 3:8b. Door de geopenbaarde daden van God vindt er dus een volledig herstel plaats, naar geest, ziel en lichaam. In sommige gevallen kan de innerlijke genezing soms ook een lichamelijke genezing tot gevolg hebben. Vgl. SPREUKEN 17:22 en MALEACHI 4:2.

Eenheid van God, eenheid van de mens

We zagen al dat God een volledig herstel van de mens voor ogen had toen Hij Jezus Christus naar deze wereld stuurde. Toen Jezus ondervraagd werd door een schriftgeleerde over wat het grootste gebod was, citeerde Hij een tekst uit het Oude Testament.

“Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan dezeMARCUS 12:29-31.

In het opvolgen van dit gebod ligt ons herstel, dat is de eenwording met God de Vader. Maar ook de eenwording van de mensen onderling. Dit antwoord van Jezus gaat veel dieper dan de meeste mensen denken. Het kost meer dan je denkt. Maar, het geeft ook veel meer dan je kunt vermoeden. Want God wil door zijn Zoon de mens volledig herstel geven. En de enige weg hiertoe ligt dan ook opgesloten in de woorden: “De Heer, onze God, is de enige Heer”. Wanneer we een volledig herstel willen, voor onszelf óf voor de ander, zullen we hen voor moeten gaan in het opvolgen van de woorden die Jezus sprak. Dan kunnen we de ander bijstaan met alles wat in ons is.

Gods liefde zal ons in staat stellen om die ander te helpen. Daarom spreekt Hij ook over vijf kernwoorden die het cement vormen voor een gezond makende binding met God de Vader en met elkaar.

Ons hart

Via ons hart hebben we contact met God. Er zijn heel wat teksten die iets zeggen over hoe we God kunnen ervaren met ons hart. Ons hart is de plek om ons geloof te beoefenen. Om te zeggen wat we van God vinden. Het is ook de plaats waar ons herstel plaats vindt omdat het hart het centrum is van onze persoonlijkheid. Jezus zegt: “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zienMATTHÉÜS 5:8 NBG. In dit vers verbindt Jezus een gezuiverd leven aan het zien van God. Maar met ons hart onderhouden we ook onze relatie met God. Zoek maar eens in het Bijbel boek Spreuken dan vindt je daar veel wijsheden hoe je met je hart God kunt eren, leren kennen en kunt groeien in je geloof. En de kern van dit alles wordt zo mooi samengevat met deze woorden: “Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je levenSPREUKEN 4:23.

De ziel

De ziel is de levensadem. Dit is het gebied wat onze ‘persoonlijkheid’ vertegenwoordigd. Op dit terrein ontwikkelen zich onze emotionele gevoelens en verlangens. Maar het is ook het meest kwetsbare deel van ons bestaan. Zo zijn er veel beschadigde zielen die zoeken en vragen om hulp. De satan heeft het dan ook voortdurend op onze ziel gemunt. Wat daar beschadigt is heeft gevolgen voor ons hele bestaan. We kennen allemaal wel het gezegde; ‘ik zal hem eens flink op zijn ziel timmeren’. Dit kan zowel een positieve als een negatieve lading hebben. De ziel kent een eeuwig bestaan, het verdwijnt niet door de dood in het niets. Want het was God zelf die door Zijn Levensadem ons tot levende wezens schiep. Zie GENESIS 2:7.

Dat God onze beschadigde ziel wil herstellen kunnen we leren uit wat we lezen in de Hebreeën brief. “Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudtHEBREEËN 10:39.

Nalatigheid wil hier zeggen dat we bewust God de rug toekeren. Dat we ons terugtrekken omdat we iemand anders toebehoren. Omdat onze ziel zo geleden heeft en misschien niet meer in staat is om te reageren op Gods liefde. Nalatigheid wil zeggen, dat je niet meer strijdbaar bent, dat je de moed hebt opgegeven. Dat je teleurgesteld bent in het leven en daar God de schuld van geeft. En daarom laten mensen het na om hun hulp van God te verwachten.

Maar laten we dan eens letten op het feit waartoe het geloof ons in staat stelt. Ons geloof in Gods herstellende kracht zal de ziel behouden. Geloof redt onze levensadem van een eeuwig gescheiden worden van God. Om dit wat beter te begrijpen moeten we eens letten op wat Jezus zegt aan het kruis. “En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uitLUCAS 23:46.

Jezus vertrouwde Zijn Levensadem toe aan God. Dat was een bewuste keuze. Zo mogen ook wij onze ziel in Gods helende handen leggen. En geloof is hier het juiste middel om dit doel te bereiken. Jesaja zegt: “Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leveJESAJA 55:3. Onze oren zijn de ingangen tot onze ziel. Dus wat we horen kan tot het Leven of tot de dood leiden. Zie Deuteronomium 30:19, want hier worden we opgeroepen om te kiezen voor Het leven.

Het verstand

Met ons verstand zijn we in staat om dingen te begrijpen. Om kennis te verzamelen, maar ook om logisch na te denken. Het verstand is de intellectuele kant van het menselijke bestaan. Soms zeggen mensen dat geloof en verstand niet goed samen kunnen gaan. Maar als God van ons vraagt om Hem te dienen met ons verstand dan kunnen die twee juist heel goed samenwerken. Het geheim zit hem in het willen dienen van God. We zijn heus in staat om geloofswaarheden met ons verstand te begrijpen. Paulus, een verstandsmens bij uitstek, schrijft ons: “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben” ROMEINEN 1:20 NBG.

Uit Gods schepping kunnen we met ons verstand begrijpen dat het God is die dit alles geschapen heeft. Daarom valt de satan dit ook aan, door ons op het verkeerde been te zetten met een evolutie theorie. Natuurlijk kunnen we niet alles van God begrijpen omdat we in een heel andere tijd en dimensie dan Hem leven. Geloof en verstand staan niet los van elkaar, maar worden juist met elkaar verbonden zodat de mens een compleet wezen zou zijn. Lees de volgende tekst maar eens. “Wat verborgen is, behoort de HEER, onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe. Wij en onze kinderen dienen ons altijd te richten naar alle bepalingen van deze wet” DEUTERONOMIUM 29:28. God heeft zijn voorschriften niet gegeven om ze vervolgens niet te kunnen begrijpen. Zo is geloof altijd gebaseerd op de feiten die we in Gods Woord kunnen lezen. Dat kan ertoe leiden dat we gaan begrijpen wie God is.

Onze opdracht is, en daar hebben we ons verstand zeker bij nodig:

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene” ROMEINEN 12:2 NBG.

Onze kracht

Kracht is een vel begeert middel bij veel mensen. Er wordt wat afgetraind in sportscholen. Het is een miljarden industrie.  Wanneer je er fysiek gezond en krachtig uitziet dan kun je respect afdwingen door die kracht ook te gebruiken. Maar de Bijbel leert ons toch om een andere kijk te hebben op menselijke kracht.

“Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal” 1 TIMOTHEÜS 4:8.

Jezus had geen oog voor het sterke, maar voor het zwakke in de samenleving. Mensen die ziek en krachteloos waren maakte Hij beter. En dat oog hebben voor het zwakke, loopt als een rode draad door de hele Bijbel. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we allemaal die opdracht hebben om, om te zien naar het zwakke. Om hen te dienen met ons geestelijke, natuurlijke en medische kennis.

De naaste

Dat de sociale verhoudingen in ons hele maatschappelijke bestel zijn verstoord, daar zeg ik niets nieuws mee. Kijk maar naar de huwelijksproblemen, verstoorde familie en vriendschap relaties, enz. En ook de kerk van deze tijd kampt met grote aantallen echtscheidingen en andere problemen. Is dat alleen van deze tijd? Nee, maar het lijkt erop dat mensen veel sneller geneigd zijn elkaar los te laten dan vroeger. God kent deze problematiek. Daarom legt de Bijbel een grote nadruk op de sociale verhoudingen. Ik wil hier niet al te diep op in duiken, maar dat de problemen ons behoorlijk boven het hoofd aan het groeien zijn daar kan niemand omheen.

Jezus heeft hier maar één antwoord op, namelijk, ‘je naaste liefhebben’. Dat is zowel de oplossing als de kern van dit probleem. Want wie ‘wil of durft’ nog lief te hebben zoals God ons dit in Jezus Christus heeft laten zien? Dit is voor ons een gezamenlijke les die nooit volledig geleerd zal zijn, zolang we ons niet compleet overgegeven hebben aan Jezus.

Daarom zegt Hij ook:

“Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt isMATTHÉÜS 5:43-48.

Wat Gods Geest doet

In het helpen van de ander is veel wijsheid nodig. Hoe moet je dingen aanpakken. Wat moet je wel en niet zeggen. Allemaal vragen waarin we ons heel kwetsbaar kunnen voelen. We moeten goed beseffen dat helpen ‘Gods opdracht’ is. Daarom is het goed te weten dat Hij ons hier ook de kracht voor geeft. Dit noemen we ook wel, de leiding van de heilige Geest. Helpen is dus niet iets wat je uit eigen kracht doet. Dan zou onze Pastorale zorg volkomen zinloos zijn. Helpen is dus altijd een samenwerken onder de leiding van de Geest van God.

We moeten het werk van de heilige Geest niet onderschatten. Voordat we in contact komen met anderen kan God al een heel werk in die ander gedaan hebben. Want Hij heeft de heilige Geest met een ‘bijzonder doel’ gegeven. Gods Geest wil mensen altijd begeleiden tot een volledig herstel. Hoe Hij dit doet kunnen we lezen in de volgende tekst. En let dan eens op het feit dat God altijd een vast patroon volgt om mensen te helen.

“Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:

Zonde– dat ze niet in mij geloven,
Gerechtigheid– dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien,
Oordeel– dat de heerser over deze wereld is veroordeeld” JOHANNES 16:8-10.

Zonde

Wanneer we bewust iets fout doen weten we dat ook. De een is hier gevoeliger voor dan de ander, maar weten doen we het allemaal. Er is dan een innerlijke stem die je waarschuwt. En het is aan ons wat we dan doen. Dit is het werk van de heilige Geest. Hij brengt onze fouten, onze zonden aan het licht, in ons binnenste. Dit doet Hij omdat we dat kunnen corrigeren en belijden aan God, zodat we vergeving ontvangen. Dit aspect van Gods werk in mensen moeten pastorale hulpverleners leren zien. Soms moet je hier meer tijd voor nemen dan je zou willen. Bedenk dat Gods werk in mensen altijd belangrijker is dan wat wij kunnen doen. Niet dat onze inzet onbelangrijk is, maar oog hebben voor Gods verandering in mensen kan ons veel tijd en moeite besparen.

Wie overtuigt is van zonden zal verder zoeken en uiteindelijk Gods vergeving accepteren. Wat je ook hebt meegemaakt, Gods genade is in staat om dit alles te vergeven. Hij wil ons leren om er op een Bijbelse manier mee om te gaan en er mee af te rekenen. Zonde zet mensen op slot, maar de heilige Geest kan deuren openen ook al hebben ze jarenlang dicht gezeten. Hierin zien we de grote ‘bewogenheid’ van God voor mensen om hen te leren geloven dat Hij bestaat, en een beloner is voor wie Hem zoeken. Vgl. HEBREEËN 11:6.

Gerechtigheid

Gerechtigheid ontvangen is iets wat na de vergeving van zonde in ons hart gelegd wordt. Dit is een (vernieuwde) herkenning dat we God als Vader gaan zien. Dat we herenigd worden met God. Bijbelse gerechtigheid wil zoiets zeggen als, ‘iets wat allang had moeten gebeuren’. Het is een geschenk wat al zolang op ons lag te wachten. De zonde ontneemt ons het zicht op deze ‘eenwording’ met God de Vader. Maar door Jezus eenwording met Zijn Vader werd Zijn gerechtigheid openbaar. En maakt het van ons een nieuwe schepping, want het oude is voorbij gegaan, zodat het nieuwe van God in ons openbaar kan worden. Vgl. 2 CORINTHIËRS 5:17.

Oordeel

Niemand wil veroordeeld worden. We zullen er altijd tegen in verweer komen. En dat is maar goed ook. Want God heeft ons niet geschapen om veroordeeld, maar om geliefd te worden. Wanneer we van zonden zijn gereinigd en Gods gerechtigheid hebben ontvangen dan zijn we vrij van ‘oordeel’. Dan zijn we deel van Hem voor nu én in de toekomst. Het is dan ook heerlijk om te weten dat we vrij mogen zijn van elk oordeel. Dat is wat God ons ook leert door de heilige Geest. Het is de laatste stap in Gods verlossingsplan. Hij geeft ons overwinningskracht om te kunnen standhouden in allerlei verleidingen. We zijn overwinnaars in Jezus naam. Dat je dit niet in één keer kunt bevatten is heel normaal. We zullen daarom ook moeten leren ons te wennen en aan te passen, aan die overwinning.

De realiteit gebied me om te zeggen dat we soms toch nog moeilijke tijden kunnen beleven. Maar dit hoeft niet ten koste te gaan van de overwinning die God ons heeft gegeven. De Bijbel leert ons dat wanneer we ons onderwerpen aan God, weerstand kunnen bieden tegen het rijk der duisternis. Vgl. JACOBUS 4:7. Ik weet dat het onderwerp ‘bevrijding’ veel dieper gaat dan wat ik hier zeg. Maar ik heb het dan ook niet over bevrijding van gebondenheden. Dit vereist een andere aanpak en valt buiten deze studie. Maar wanneer we het eigendom zijn van Jezus Christus, zijn we vrijgemaakt van elk oordeel wat ons afhield om God de Vader in liefde te dienen. Daarom is het zo belangrijk om niet te steunen op ‘eigen inzichten’, maar Hem te kennen in al je wegen. Vgl. SPREUKEN 3:5-6.

Bijbels helpen

Er bestaat een zielse en een geestelijke mens. De zielse mens zal zeker bereid zijn om de ander te helpen. Maar het zal altijd binnen de grenzen van zijn of haar eigen mogelijkheden plaatsvinden. De geestelijke mens kent echter een andere dimensie, namelijk de leiding van de heilige Geest. En dan gaat het helpen een heel andere inhoud krijgen. Dat we worden opgeroepen om acht op elkaar te geven is een Bijbels gegeven. Zie HEBREEËN 10:24. En dit ‘acht geven’ kan dan betekenen dat je de ander moet waarschuwen of vermanen. Dat houdt in dat je de ander, op een ernstige manier, probeert af te houden van dingen die niet thuis horen bij een kind van God.

Dit kan soms tot confrontaties leiden. Dat dan relaties onder druk komen te staan, is bijna vanzelfsprekend. Maar laat je niet misleiden door persoonlijk gedrag van die ander, dit kan tijdelijk zijn. En wanneer hij of zij Gods bedoeling begrijpt zal dit gedrag zeker tijdelijk zijn. Vermanen, want zo moeten we dit noemen, is niet gemakkelijk. Zeker niet in onze tijd waar bijna niemand zich ook maar ‘iets laat gezeggen’. Daarom wees ervan overtuigd dat wanneer je helpt, dat je dit doet vanuit de geestelijke mens. Want die mens staat open voor de leiding van de heilige geest. Daarom moet je motief zuiver zijn, anders kun je zelf die leiding niet ontvangen.

We zijn dus niet bezig om die ander te kwetsen, maar om die ander de ‘juiste levenswijze’ aan te leren. En de dan noodzakelijke benadering kan dan best een pijnlijke zijn. Maar we kennen het spreekwoord, ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. Paulus schrijft: “Ik schrijf dit niet om u een gevoel van schaamte te geven, maar om u, mijn beste vrienden, terecht te wijzen” 1 CORINTHIËRS 4:14 HB.Terecht wijzen wil zeggen; ‘Iemand iets op het hart drukken’. Dat is soms een donderpreek, die de confrontatie niet uit de weg gaat, maar juist zoekt om die ander te kunnen bereiken, met de helende liefde van God de Vader.

Echt helpen kunnen we alleen door Bijbels te handelen. Want dan brengen we de ander ook binnen de grenzen van Gods mogelijkheden. Dan zal er ook verandering ervaren worden die alleen God kan geven. En zal er ook een ‘heilig leven’ ontwikkeld worden. Dan zullen er eigenschappen gezien gaan worden die overeenstemmen met, ‘de vrucht van de heilige Geest’. Zie GALATEN 5:22.

Tot slot nog een Paulinische opmerking:

“Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is” KOLOSSENZEN 1:28-29.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?