Studie 3 - les 1

Bijbelstudie serie – De Namen van God. 
Studie 3 –  Namen van God
* A - De Naam van Jezus  *  B - De garantie dat Hij er is.

Hoe God over ons denkt

In Jezus is God dichtbij gekomen en dóór Jezus is God concreet geworden. Zie JOHANNES 1:18. Door deze feiten kunnen we met God communiceren op grond van ons persoonlijk geloof in Jezus Christus. En op grond ven deze relatie geeft God ons iedere dag in Zijn Zoon bewijzen van Zijn liefde. Zo mogen we Jezus ontmoeten als het ‘geopenbaarde Woord’ van God. Het allergrootste verlangen wat Jezus had, was om ons de Liefde van Zijn Vader te tonen en duidelijk te maken hoe het leven met Hem kan zijn. De kern van dit geweldige feit kunnen we lezen in JEREMIA 29:11:

“Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, ik zal je een hoopvolle toekomst geven”.

Hoe jij ook over God denkt, wat je nu wel of niet van Hem begrijpt, Gods gedachten over jou is vrede, geluk en een hoopvolle toekomst. Waarom, omdat Hij de enige is die onze toekomst écht kent, Hij weet wat er gaat gebeuren omdat het Zijn plannen zijn. Omdat de mens van nature God niet wil kennen zal hij hier tegen in gaan. Daar komt dan ook alle narigheid uit voort, aangestuurd door Gods vijand, de satan. Maar dát Zijn plannen goed en hoopvol zijn, daar kan niemand iets aan afdoen. Zolang God ons leven mag besturen en wij in overeenstemming met Zijn plannen willen leven, zullen we een grenzeloos welzijn en vrede kennen. Dat noemt de Bijbel, ‘een hoopvolle toekomst’. Wordt ons dan pijn, ziekte, oorlogen en elke vorm van ellende bespaard nee, maar omdat wij weten wat Zijn Naam betekent, zal God ons hier glansrijk doorheen helpen.

In deze studie mogen we ontdekken op welke wijze God zich door Zijn Naam aan ons bekent wil maken.

De eerste naam

Adam, is et-ha’hadam in het Hebreeuws, en hij kreeg die naam van God, dat lezen we in het scheppingsverhaal, waar we ook zien hoe God de dieren maakte. Vervolgens toonde God de dieren aan Adam: “om te zien welke namen de mens ze zou geven (…) De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren”. Ik denk dat deze gebeurtenis heel wat los maakte bij Adam. Zo zag hij levende wezens, en hoe geweldig ook: “maar hij vond geen helper die bij hem paste”. Wanneer iets een naam heeft kun je er ook een band mee krijgen, dat voelde Adam haarscherp aan. Wat hij zag bij de dieren, dat ontbrak bij hem, namelijk, de onderlinge communicatie en paarvorming. Dat maakte hem eenzaam en God erkende dit en zorgde voor de oplossing.

“Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw en hij bracht haar bij de mens”.

Let nu eens op zijn reactie: “Toen riep Adam uit: Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd”. De mens was compleet verrast, hij zag in de vrouw iemand die ‘aan hem gelijk was’, als mens. En hoe noemde hij haar? Haar eerste naam was:

Vrouw, een uit de man gebouwd.

 Nu voelde Adam zich ook compleet en riep:

Ja, dit is wat ik nodig had. (HB vert.)

Hetzelfde vlees, hetzelfde bloed, zij hoort bij mij. (GNB vert.)

Dit verhaal staat in GENESIS 2:18-23.

Later lezen we: “De mens noemde zijn vrouw Eva, zij is de moeder van alle levenden geworden” GENESIS 3:20. Zo ontstond uit Adam en Eva het menselijke geslacht.

“Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set, ‘want,’ zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven.’ Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen” GENESIS 4:25-26.

Na de zondeval neemt de goddeloosheid toe, de mens is afgunstig geworden en er is een broedermoord. De duisternis ligt als een donkere deken over al het moois wat God gemaakt had. Was de mens nu een willoos slachtoffer van het kwade geworden? Als God Kaïn ter verantwoording roept, dan staat er een zin die duidelijk maakt dat de mens niet overgeleverd is om de wil van satan te doen. God zegt er dit over:

“Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Als je wilt, kun je hem echter overwinnenGENESIS 4:7 HB.

Na deze ellende realiseerde men zich kennelijk dat ze God nodig hadden,
“En men begon ‘de naam’ des Heren aan te roepen”.

Een naam krijgen

Bij de geboorte van je kind stuur je vol trots een geboortekaartje naar familie en vrienden, want iedereen moet weten welke naam het krijgt. Men kiest heel bewust een naam, omdat een naam iets zegt over het kind. Wanneer iemand geen naam heeft dan klopt er iets niet. Elke naam vertegenwoordigt een geslacht en maakt duidelijk van welke afkomst je bent. Dus een naam vertegenwoordigt nogal wat. Je kunt een slechte of een goede naam hebben. Zo kan een naam een goede of een slechte indruk maken.

Maar een naam is ook belangrijk om iemand te kunnen identificeren. Een naam is eigenlijk een etiket waardoor je verschillende informatie kunt krijgen over iemand. Mensen krijgen dikwijls een betekenisvolle naam omdat er iets bijzonders van hem of haar verwacht wordt. Dit zien we heel sterk terug in de Bijbel.

“Abram boog zich diep neer en God sprak, Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken” GENESIS 17:3-5.

Bij Jacob zien we dit ook, zie GENESIS 32:28. Toen Jezus Simon als Discipel riep kreeg deze de naam Kefas, zie JOHANNES 1:42.

Hieruit leren we dat God deze mensen riep voor een bijzondere taak. Het veranderen van hun naam had te maken met hun roeping voor het verdere leven. Bij de geboorte van een kind zien we in de gekozen naam soms een profetische aanwijzing, dat God een bijzonder doel had met dit kind. Zo sprak een Engel heel gedetailleerd tot Jozef over Jezus’ geboorte. Het zou een Zoon worden die Jezus moest heten en Hij zou een volk bevrijden van de zonde. Hij zou geboren worden uit een vrouw die nog maagd was en Zijn tweede naam Immanuël, maakt duidelijk dat ‘God met ons’ zou zijn. Zie MATTHEÜS 1:21-23.

Een naam houdt veel meer in dan we denken, daar staan we niet zo vaak bij stil. Zo kan een naam van vader op zoon gaan, of dat iemand zo op zijn vader lijkt dat men zegt; ‘het is precies zijn vader’. Ook een bedrijf kan een ‘uitstekende naam’ hebben en daarin zie je meestal het karakter van de eigenaar in terug. Een vrouw die trouwt kan de naam van haar man aannemen als teken van een nieuwe verhouding of verbond tussen hen. Vgl. JESAJA 4:1.

Wie God als Vader kent geniet het voorrecht, de Kracht van een nieuwe naam met zich mee te dragen. Die Naam beschermde Israël maar ook de gelovigen die van die andere kudde, de Gemeente zijn. Zie JOHANNES 10:16.

“De HERE zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Dan zullen alle volken der aarde zien, dat de naam des HEREN over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen” DEUTERONOMIUM 28:9-10.

Wanneer de kerkdienst is afgelopen, zal de voorganger Gods Naam over het volk uitspreken. Deze opdracht zien we terug in NUMERI 6:27 waar we lezen: “Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en Ik Zelf zal hen zegenen” NUMERI 6:27 HB. Zo draagt niet alleen Israël Gods Naam met zich mee, maar ook christenen dragen Gods naam als een getuigenis van hun verlossing. Dit zien we onder andere terug in:

“Laat ieder die de naam van de Heer noemt, ver blijven van ongerechtigheid2 TIMOTHEÜS 2:19 HB.

Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekend dat de Geest van God in al zijn luister op u rust” 1 PETRUS 4:14.

Hoe heet God?

Een naam zorgt ervoor dat iemand herkenbaar en aanspreekbaar is. Zo wil God Zich ook laten kennen en ons laten zien dat Hij er is, want zijn naam is een openbaring van Zijn wezen. Maar hoe kennen de meeste mensen God, en hoe spreken ze Hem aan? Veel mensen spreken God aan als, Vader, Schepper, Almachtige, Barmhartige of Koning. Op zich is daar helemaal niets mis mee. Maar andere namen van God laten veel dieper het karakter van God zien, ze werpen steeds een ander licht op wie Hij is. Deze namen komen voort uit de ervaring die mensen met God hadden in verschillende omstandigheden. Dan zocht men een naam die de betekenis van Gods daad weerspiegelde. Een voorbeeld:

“Bij God alleen kom ik tot rust, hij is mijn behoud. Hij is voor mij een rots, een toevluchtsoord, een vesting: hoe zou ik dan bezwijken” PSALM 62:1-2 GNB.

Hier wordt God door een persoonlijke ervaring vergeleken met een rost een toevluchtsoord en een vesting. Dat zijn plaatsen waar je naartoe kunt vluchten in moeilijke tijden om tot rust te komen, omdat je niet toe wil geven aan de vijand. Hoe vaak wordt God niet bezongen met dergelijk beelden? De innerlijke voorstelling van hoe God is, mag er nooit toe leiden dat je hier een zichtbaar beeld van maakt. Hierdoor kunnen we Hem niet dienen. Je innerlijke Gods beleving zal je helpen om God voor je te zien maar het volledige zicht op Hem komt later, want:

“Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben” 1 KORINTIËRS 13:12.

In de heiden wereld is het gebruikelijk, dat men één kenmerk van hun godsverering, tot een compleet beeld maakt, om dit te aanbidden. Dat zelfbedachte godsbeeld zal er heel snel toe leiden dat men vervalt tot de ergste slavernij die er bestaat. Begrijpen we nu dat God ons waarschuwt om geen ‘gesneden beeld’ van Hem te maken. Hij wil niet dat we op gelijke voet leven met de heiden wereld, en doordat wij ons hiervan distantiëren, zullen anderen het verschil blijven zien tussen valse goden en de ware God.  Want God is altijd veel groter dan wij ons kunnen voorstellen, want nu zien we in een wazige spiegel, straks zien we wie Hij werkelijk is.

Toen God Mozes riep voor een belangrijke taak wilde hij één ding heel duidelijk weten.

Maar Mozes vroeg: Als ik naar de Israëlieten ga en hun zeg dat de God van hun voorouders mij heeft gestuurd, zullen zij vragen: Over welke God heb je het? Wat moet ik dan antwoorden?Zijn naam is: Ik ben Die Ik ben, was het antwoord. Zeg maar tegen hen: Ik Ben, heeft mij gestuurd” EXODUS 3:13-14 HB.

Het was Gods plan om zijn volk te verlossen van het juk van de Egyptenaren. Maar er was zo’n sterke afgodendienst in dat land, dat Mozes wel aanvoelde dat ze hem niet zomaar zouden geloven. Daarom wilde Mozes ‘Gods Naam’ weten zodat de Israëlieten zouden begrijpen Wie Mozes gestuurd had. Nu kende Mozes De Naam die een Persoonlijkheid vertegenwoordigde. Om duidelijk te maken hoe uniek dit is moeten we een tekst lezen waarin God later tegen Mozes zegt:

“Ik ben de HEER. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jacob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd” EXODUS 6:2-4B.

Aan deze aartsvaders openbaarde God Zich als, ‘de Ontzagwekkende’ maar nog niet als de ‘Ik Ben’. Kennelijk had God dit bewaard om Zich nu als de ‘voortdurend Aanwezige’ te openbaren. Hier gaat een troostende werking van uit. Deze troost had Gods volk nodig, ze waren immers zo vernederd als volk van God, dat het Helende karakter van God nu naar hen uitging, door hen te verlossen. De Naam ‘Ik Ben Die Ik Ben’, beschrijft Gods eeuwige Kracht en het onveranderlijke Karakter van God. Waar de mensengoden van Egypte steeds veranderende wetten aannamen, blijft de IK BEN voortdurend Dezelfde God. Bij Die ‘Ik Ben’, was er een onafgebroken rust en veiligheid.

De Naam die God Zich zelf geeft, bestaat uit vier letters namelijk: JHWH. De Joden lezen voor deze letters vaak het woord Adonai of Hasjeem, wat ‘Heer’ of ‘de Naam’ betekent. Zij spreken de Naam van God niet uit, omdat je het diepst van Gods wezen, niet kunt grijpen, of bevatten. Ook al spreek je zijn Naam niet hardop uit, Die Naam is wel ‘veelzeggend’, het wil zoiets zeggen als, ‘Hij zal er zijn’. Gods Naam is niet in één begrip of beeld uit te drukken, maar door Zijn daden laat Hij zien Wie Hij is. Door die daden heeft Hij verschillende Namen gekregen, maar in Wezen is Hij Dezelfde. Zo draagt Gods Zoon ook hetzelfde Karakter; “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” HEBREEËN 13:8.

In ons taalgebruik kent Gods Naam ook een veel bredere inhoud. Daarom vind ik de Hebreeuwse naam ‘Elohim’ zo mooi, dit vormt de basis voor ons begrip, Wie God is. Want die Naam wil zeggen;

Hij die orde brengt in de chaos en Licht uit de duisternis te voorschijn roept.

Die Naam wijst ons op het Liefdevolle Karakter van God die ook bewust contact zoekt met de mensen. Door de naam, ‘Ik Ben die Ik Ben’, zegt God eigenlijk dit: ‘Zoals Ik beloofd heb te zullen zijn, zo zal Ik zijn’. Dat Israël zou weten wie en hoe God was lezen we wel heel duidelijk in wat Mozes van God te horen krijgt.

“Ook zei hij tegen Mozes: Zeg tegen hen: De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. En hij heeft gezegd: Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generatiesEXODUS 3:15.

Met deze Naam wil God Zichzelf toevertrouwen aan zijn volk, ‘Ik Ben die Ik Ben’. Zo is Hij barmhartig en genadig, lankmoedig en trouw. Hier mogen we best eens wat vaker aan denken als we door moeilijke omstandigheden achtervolgd worden. Dan zal Hij de ‘Paraat-blijkende, te zijn, en zal Hij alles doen wat in Zijn Naam verborgen is. Zo schrijft Paulus aan de kerk dit:

“Aan hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken, aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, voor altijd en eeuwig, in alle generaties! Amen” EFEZIËRS 3:20-21 GNB.

De ‘Ik Ben’ is in staat om oneindig meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken. Dat is de Kracht van Zijn Naam in verleden, heden en alle generaties die nog zullen komen.

Hoeveel namen heeft God

Hoe meer namen van God we kennen, des te beter we Hem kunnen begrijpen. Elke Naam van God zegt iets over Zijn aard en Zijn karakter. De namen van God vormen een soort wegenkaart waarlangs wij de Weg kunnen vinden, naar wie Hij werkelijk is. Bij elke gebeurtenis zien we een andere Naam van God, bedoelt om in mensentaal te vertellen wie Hij is, wat Hij doet en hoeveel Hij van ons houdt.

De Heer voorziet

Door de hele Bijbel heen zien we dat er steeds meer van Gods Karakter geopenbaard wordt. Dit geopenbaarde feit heeft alles te maken met Gods verlangen om bij de mensen te wonen. Daarom is er een steeds voortschrijdende openbaring van Gods daden zichtbaar. De Naam, ‘de Heer zal voorzien’, loopt als een rode draad door al Gods handelen heen.

Een krachtig voorbeeld

God maakte zich aan Abraham bekend op de berg Moria waar Hij Abraham voorzag van een brandoffer. Zie GENESIS 22:7-8. In deze voorziening zien we de diepe betrokkenheid van God bij Zijn dienstknecht. Hij verlangde niet naar het offeren van Abrahams zoon, maar gebruikte dit als een test om te zien of Abraham geschikt was om de ‘vader van vele volkeren’ te worden.

In het Offer van Jezus zien we dit opnieuw terug, want God voorzag ons mensen ook van een Offer. Toen Jezus riep ‘het is volbracht’ werd dit voor ons ook een feit. God liet ons niet aan ons lot over, daarom riep Johannes de Doper: “Kijk," riep hij, Het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich” JOHANNES 1:29 HB. Het is Petrus die ons laat weten:

“U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: Het bloed van Christus. God kende Hem al vóór het ontstaan van de wereld, maar heeft Hem pas in deze laatste tijd terwille van ons bekendgemaakt” 1 PETRUS 1:18-20.

‘De Heer zal voorzien’, gaat mee de geschiedenis door tot het einde der tijden. Want: “Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. Alle eer is voor God, onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen” FILIPPENZEN 4:19-20 HB. Zo is God als ‘de Heer die voorziet’, getrouw aan heel Zijn Schepping door alle eeuwen heen.

Zo is deze Naam, ‘De Heer zal voorzien’, een krachtig getuigenis om ons te laten zien, te begrijpen dat Hij de enige waarachtige God is. Deze voorzienigheid is compleet geworden toen God Zijn Zoon gaf voor onze zonden. Hierdoor kunnen we nog meer van God zien, we mogen kijken en voelen hoe Zijn Vaderhart voor ons klopt. Dit inzicht is de complete vertolking van Zijn liefde voor ons.

“We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven” 1 JOHANNES 5:20.

Met de naam, ‘Jahweh-Jireh’ = De Heer zal Voorzien, begreep Abraham dat God de mogelijkheid heeft om ons te zegenen op geestelijk, sociaal, emotioneel, financieel en het moreel gebied. Met deze bewijzen kunnen we niet ontkennen, dat God ‘vooraf voorzien’ had, om ons te zegenen, met en door Zijn Koninkrijk. Nu kun je vast veel beter ook het ‘Onze Vader’ begrijpen. Het krijgt hierdoor veel meer diepte zo vaak je dit uitspreekt. Want ‘Hij voorziet’ in, “geef ons heden…, verlos ons…, uw Koninkrijk kome… en Uw wil geschiede…”.

Wat een vooruitziende Vader mogen we kennen, in ons dagelijks leven.

Een Heelmeester

Wanneer God zijn volk bevrijd heeft uit de slavernij zijn ze wel, uit Egypte maar Egypte is nog niet ‘uit hen’. De jarenlange onderdrukking de pijn en frustratie heeft hun hart en ziel vergiftigt. Om deze reden bracht God hen naar de woestijn, om hen te reinigen en te herstellen van dit alles. Om hen te leren hoe ze de enige waarachtige God konden dienen met een zuiver hart en geweten. Ze waren immers niet geschikt om met hun verwonde zielen en harten, het Beloofde land binnen te gaan. Dus zette God een grote genezingscampagne op touw. Hoewel ze dit niet begrepen en verschrikkelijk ontevreden waren liet God zich niet anders zien dan, ‘Ik Ben, de Heer uw Heelmeester’.

In die barre en gevaarlijke woestijn moest het volk vertrouwen leren, Egypte moest uit hen verdwijnen. Er moest een reiniging plaatsvinden om hen geschikt te maken om als vrije en verloste mensen te leven in het land van de belofte. Een volk wat zo verbitterd was heeft een medicijn van Liefde nodig. En omdat God zichtbaar met hen meeging was dit Medicijn dag en nacht binnen handbereik.

Een krachtig voorbeeld

Toen de Israëlieten in Mara kwamen was het water daar niet te drinken, het was bitter. Ze werden boos en klaagden tegen Mozes; ‘Wat moeten wij nu drinken’? Maar Mozes deed niet mee met dit gemopper, wel riep hij luid tot de Heer: “En de HERE wees hem een stuk hout, hij wierp het in het water, toen werd het water zoet”. Het volk was tevreden, want even klagen en je wordt op je wenken bediend.

De les die God hen wilde leren ging totaal aan hen voorbij, zo verwond waren deze mensen.

Daarom ging God hen onderwijzen en sprak deze woorden:

“Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneestEXODUS 15:23-26.

Zij moesten een ‘Genezende’ God en niet een ‘veroordelende’ God leren kennen. God verlangde dat ze Zijn daden met hun hart zouden beleven en niet met hun verstand. Want ‘Hart en Verstand’, geven duidelijk de grens aan die er is tussen God en de goden. De goden kenden ze met het verstand, maar God had geen plaats in hun hart. Daarom moesten ze Zijn Heel-makende woorden ter harte nemen. En leren inzien dat, Jahweh-Rofeh dat is; ‘God geneest’, dat Hij het is die herstellen en genezen zal wat gebroken is, naar geest, ziel en lichaam.

Voor dit doel gebruikte God een hout om wat bitter was, zoet te maken. Dit is een geweldige heen-wijzing naar dat Andere Hout, het kruis waar Jezus aan stierf.

Jesaja zegt er dit over:

  • Maar het was ONS LEED dat Hij droeg
  • ONS LIJDEN drukte Hem neer
  •  WIJ DACHTEN Zijn lijden is een straf van God
  • Hij werd verbrijzeld TERWILLE VAN ONZE ZONDEN
  • HIJ WERD ZWAAR GESTRAFT om ons vrede te geven
  • HIJ WERD GESLAGEN, om ons te kunnen genezing
  • WIJ ZIJN HET, die als schapen afdwaalden
  • WIJ VERLIETEN Gods paden en gingen ONZE EIGEN WEG

DIT ALLES GETUIGDE TEGEN ONS ALLEMAAL

Desondanks legde God AL ONZE ZONDEN op Hem

Uit: JESAJA 53:4-6 HB

Deze verzen vertellen wat Jezus heeft moeten lijden om ons een nieuw leven te kunnen geven. Maar het doet Gods volk ook voor-uit-zien op de Verlosser. Dit konden ze maar moeilijk begrijpen, en wij, hoe staan wij hier tegenover? Een offerdier, dat kunnen we begrijpen, maar de Zoon van God, die sterven moest voor onze zonden, daar hadden de Joden maar ook wij, moeite mee. Zo blijft het een noodzaak dat al Gods kinderen hun Genees-Heer, Jahweh-Rofeh, moeten leren kennen met het hart.

Hoe vergaat ons dit? Hoeveel moeite hebben wij met het feit dat we een Verlosser nodig hebben? Wanneer we gaan begrijpen wat Jezus voor ons gedaan heeft en Hem dan bewust verwerpen, dan is dit een grotere zonde dan alle zonden die je in dit leven zult doen.

God maakt zichzelf bekend als, “Ik ben Die Ik ben” en 'Ik zal er zijn'. God zorgt voor jou en draagt jou door dit leven heen, Hij zal er altijd voor je zijn. En Hij kan jou bevrijden van alles wat je gevangen houdt. En dat alles, ‘In Jezus Naam’, omdat Hij ook onze Heelmeester wil zijn. Wat een genade.

Binnenkort hopen we les 3 over dit onderwerp te publiceren.

IK ZAL

Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht.

Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

Ik zal er zijn voor jou
Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
Mijn licht straalt om je heen.

DICHTER ONBEKEND

Ik wens je een fijne dag, Fred IJzerman

WIJ GEBRUIKEN VERSCHILLENDE NEDERLANDSE BIJBELVERTALINGEN, DAT IS OM EEN TEKST BETER TE BEGRIJPEN EN DE STUDIE GOED UIT TE KUNNEN LEGGEN.

 

Datum gemaakt: 12-8-2013
Versie: 8
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?