Een serie korte overzichten om te zien dat God vele namen heeft.

  Profetie: In het Oude Testament zijn vele profetieën te vinden over de geboorte van Jezus als Zoon van God. Zie Jesaja 9:5-7. Deze ‘Wijsheid’, zo schrijft Paulus was: “reeds van eeuwigheid voorbeschikt”. Daarom zo zegt hij:

  “Wat wij zeggen, is Gods wijsheid die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het begin van de wereld had Hij Zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. De leiders van deze wereld hebben geen van allen ervan geweten, want anders zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen. Dat staat ook in de Boeken,

  • Wat niemand heeft gezien
  • Niemand heeft gehoord
  • Wat niemand ooit bedacht

  Dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben. God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt” 1 Korintiërs 2:7-10 HB.

  Ik wil dit aanvullen met drie andere teksten.

  “In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zèlf God. (…) En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader. Johannes was Zijn getuige, die zei: "Ik heb gezegd dat er na mij Iemand zou komen, Die er eerder was dan ik. Hij was er al voordat ik geboren werd. (…) Geen mens heeft God ooit gezien. Maar Zijn enige Zoon, Jezus Christus,  Die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is” Johannes 1:1; 14-18 HB.

  “De Israëlieten zijn door God aangenomen als Zijn zonen. Zij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is. Zij weten welk verbond Hij met hen heeft gesloten. God heeft hun verteld hoe zij moeten leven en Hem kunnen dienen. Zij weten welke beloften Hij aan hun voorouders heeft gedaan. En het grootste van al: Christus is, naar de mens gesproken, uit hen voortgekomen. Christus, Die boven alles staat. Alle lof en eer is daarom  voor God, voor altijd! Amen” Romeinen 9:4-5 HB.

  “Want de heilaanbrengende genade van God is verschenen aan alle mensen, en onderwijst ons, dat wij moeten verloochenen de goddeloosheid en de wereldse lusten, en matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze wereld, en verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Heiland Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en zichzelf een volk ten eigendom reinigen, dat naarstig zij in goede werken” Titus 2:11-14 HB.

  De vervulling van deze woorden zien we terug in de keuze die mensen maken, om gehoor te geven aan de oproep die van deze profetische woorden uitgaat. Wie Jezus aanneemt in zijn of haar leven ontvangt de bijzondere Kracht om als een christen te kunnen leven. Die kracht wordt zichtbaar in;

  • De zekerheid van het eeuwige leven
  • De vergeving van de zonden
  • De bevrijding uit de macht der duisternis
  • De Kracht van de heilige Geest om te getuigen
  • Het inzicht kennen, hoe naar de wil van God te leven

  Titel: De Volheid van God, de hoogste autoriteit.

  “Want in Hem woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante. In Christus bent u dus volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht” Kolossenzen 2:9-10 HB.

  Dit is een zeer krachtige uitspraak, dat Jezus het hele wezen van God in Zich meedraagt.

  • Hij is dus niet aan God gelijk, Hij is God – Filippenzen 2:6; Johannes 10:30;38; 12:45; 14:1-11.
  • Hij is niet een weerspiegeling van God, Hij heeft ons God laten zien – Johannes 1:18; 14:9.
  • Hij kwam uit de Hemel, en is dus niet uit het stof van de aarde – 1 Korintiërs 15:47.
  • Hij is niet een onderkoning, Hij is Dé Koning – Romeinen 9:5; 10:11-13; Openbaring 1:5; 17:14
  • Hij is rechtvaardig, Heilig en bezit Macht om te oordelen – Hebreeën 7:26-28; 1 Petrus 1:19; 2:22; 1 Johannes 3:5; Romeinen 2:16; 2 Korintiërs 5:10; 2 Timotheüs 4:1.
  • Hij is verheven boven de natuurlijke en de geestelijke wereld - Kolossenzen 2:14-15.

  Deze feiten zijn meer dan voldoende om Hem niet af te wijzen. Doen we dit wel dan zijn we meestal misleidt en verachten de kernwaarheid van het christendom. Veel mensen zijn de mening aangedaan, dat God niet deze stoffelijke wereld geschapen kan hebben, daarom kan Jezus als zoon van God alleen heersen over de geestelijke wereld. Daarom legt Paulus er zo de nadruk op dat de zichtbare en de onzichtbare wereld door Christus zijn geschapen en onder Zijn gezag staan.  Jezus kent in beide werelden geen concurrenten, door Zijn Offer heeft Hij elke macht teniet gedaan en openlijk over hen gezegevierd.

  “Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijnKolossenzen 2:14-15 HB.

  Betekenis: Jezus is God.

  • In de schepping – Genesis 1-2
  • In de verlossing - Efeziërs 1:7
  • In de voltooiing der tijden - Openbaring 21:1

  Verklaring: Jezus is gelijk aan God en de gehele volheid Gods is in Hem. Hij is onze aanbidding waard.

  Vraag:

  • Welke drempels houden je tegen om dit alles te geloven?
  • In hoeverre wijs jij Jezus af?
  • Wat betekent Jezus Christus voor jouw persoonlijk?
  • Heeft de kerk, de Bijbel of het getuigenis van anderen, jou bij Jezus gebracht?
  • Hoe kan jij of waar je kerkt, bijdragen aan de grote opdracht? (Mattheüs 28:18-19.)

  Dat ik vaak uit andere vertalingen citeer is, omdat we de studies voor iedereen toegankelijk willen maken. Je kunt het ook in je eigen vertrouwde Bijbelvertaling nalezen.
  Ik wens je een fijne dag, Fred IJzerman

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?