Noach en de Ark

Van Noach, zegt de Bijbel, dat hij onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man was en dat hij met God wandelde. Noach liep tegen de stroom in. Hij liep niet vroom te doen. Hij leefde niet in twee werelden of at van twee walletjes. Nee, Noach viel zeker op in zijn tijd. Hij wist dat je geen twee heren kon dienen. Was dat gemakkelijk voor hem?

Inhoud:

 • Inleiding
 • Wie was Noach
 • Bouwen
 • De Ark Gods plan
 • De deur
 • Drie verdiepingen
  • Vader
  • Zoon
  • Heilige Geest
 • Het materiaal

Inleiding

Lezen: MATTHÉÜS 25:37-42.

Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal nog heiliger worden” OPENBARING 22:11.

Kern tekst:

“De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht (…) Toen zei de HEER tegen Noach: ‘Ga de ark in, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent” GENESIS 6:5; 7:1.

Het verhaal van Noach en de Ark zal voor velen van ons een bekende geschiedenis zijn. Toch is het goed om van tijd tot tijd stil te staan bij bekende bijbelgedeeltes. Wie dit doet zal er weer nieuwe dingen in ontdekken. Daarom is het goed om ons hart weer te openen voor de Here Jezus zodat Hij dit verhaal zal gebruiken voor de opbouw van ons geestelijk leven.

Wie was Noach

We weten dat Lamech zijn vader was en die gaf hem de naam Noach. Lamech, die toen 182 jaar oud was, was een man van geloof. Want de naam die hij aan zijn zoon gaf was een heel bijzondere. Deze naam werd heel bewust en met een bepaald doel gegeven. Noach betekent, ‘rust of troost’.

Waarom zo’n specifieke naam? Ik denk zelf dat Lamech terugdacht aan Gods belofte. Lamech verwachtte een andere tijd, een tijd dat God zou afrekenen met de vijand.

“Vijandschap zal er zijn tussen jou en de vrouw, tussen al jullie nakomelingen: zij zullen jouw kop vertrappen, jij zult hen in de hiel bijtenGENESIS 3:15 GNB.

Lamech leefde dus met een verwachting. Zou mijn zoon misschien…? Let eens op wat hij zegt:

“Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. ‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt” GENESIS 5:28-29.

En lamech, zo weten wij, is niet beschaamd geworden in zijn verwachting. Want de betekenis van Noach’s naam loopt als een rode draad door de hele ‘Ark geschiedenis’ heen. Bij alles wat er gebeurd zien we steeds weer dat God Zijn rust, Zijn troost wil geven aan de mensen die Hem gehoorzamen.

Van Noach lezen we dat hij:

“een rechtschapen man was; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God” GENESIS 6:9.

Noach zwom tegen de stroom is. Hij liep niet vroom te doen. Hij wilde de meerderheid in het kwade niet volgen. Hij leefde niet in twee werelden of at van twee walletjes. Nee, Noach was ‘geheel anders’, zeker in zijn tijd. Hij wist dat je geen twee heren kon dienen. Vgl. MATTHÉÜS 6:24. Was dat gemakkelijk voor hem? Nee, zeker niet. Maar door zijn verbondenheid met God was hij in staat om een rechtschapen leven te leiden.

De tijd waarin Noach leefde was beslist geen gemakkelijke tijd. Je zou kunnen zeggen dat onze tijd veel overeenkomsten heeft met zijn tijd. De boosheid van de mensen was groot op de aarde. En Gods conclusie was:

“Dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij” GENESIS 6:5-7.

Ik denk dat Noach het wel moeilijk heeft gehad om in een wereld te leven waar de mensen alles wat ze uitdachten steeds slecht en boos was. Maar Noach’s behoud lag in het feit dat ‘hij wandelde met God’. Daarom is Noach met zijn huisgezin een beeld van Gods volk. Telkens zien we dat de mensen die met God wandelen door Hem gebruikt worden. En tijdens dat ‘wandelen met God’ wordt Gods genade zichtbaar. Want lezen we: “Alleen Noach vond bij de HEER genade” GENESIS 6:8. Dit is de eerst keer dat we het woord genade tegen komen in de Bijbel. Weet je wat me nu zo duidelijk wordt? Hoe meer wij met God wandelen hoe meer genade er van God zichtbaar wordt. En de Bijbel zegt:

“Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” JOHANNES 13:35.

Wandelen in liefde, daardoor komt de genade van God tot elkaar en tot de wereld. Wandelen met God doe je als je weet dat Hij je ‘getroost’ heeft, als je ervaart dat er rust in je leven is. Dat is wat God ons wil geven.

“Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat” HEBREEËN 4:11.

Ook voor ons is het belangrijk dat we leren om te wandelen met God. Want, en dat zien we ook bij Noach, door met God ter wandelen vertrouwd Hij ons opdrachten toe.

Bouwen

De opdracht die Noach kreeg om de Ark te bouwen, was een heel bijzondere opdracht. Hij mocht iets bouwen wat te maken had met de toekomst, met de redding van de mensen. Zo maakte God Zijn plannen aan Noach bekend. In een tijd die vol was van geweld en liefdeloosheid gaat God spreken tot iemand die ‘anders’ durfde te zijn. Zo zien we dat mensen, die de genade van God ontvangen hebben in hun leven, altijd kunnen rekenen op een liefhebbende en sprekende God. In elke situatie. Hoe je leven er ook uit ziet, ken je Gods genade, dan weet God jou te ontmoeten, in je pijn je verdriet, in je ziek zijn, enz. In alle omstandigheden wil Hij ook jou Zijn plannen bekend maken. In dit alles zien we het verlangen van God om Zich te laten zien als de reddende en helpende God.

We zagen al dat Noach en zijn huis een beeld van Gods volk en de gemeente is. En die overeenkomst ligt hierin dat Noach een ‘bouwwerk’ van redding en verlossing mocht maken. Doordat Noach wandelde met God mocht hij bouwen aan Gods toekomst, maar ook aan zijn eigen redding. Is dat ook niet de taak van Gods gemeente hier en nu?

Noach was Gods ‘mede arbeider’ geworden. En God sprak, ‘bouw voor Mij een ark’. En God gaat heel precies aan Noach vertellen wat hij moet doen. De afmetingen, welk soort hout, de indeling, het aantal verdiepingen, de deur het lichtvenster, enz. Zelfs de lading maakt God aan hem bekend. En Noach, ging hij tegen Gods plannen in? Zei hij, maar is dat nu wel nodig? Een Ark bouwen midden op het land? Het hele verhaal zat vol menselijke tegenstrijdigheden. Hoe kon God nou zo’n plan bedenken? Nee, Noach twijfelt niet aan Gods woorden. “Hij deed alles zoals God het hem had opgedragen” GENESIS 6:22.

Het zijn geweldige beelden die we uit de bouw en het materiaal van de Ark kunnen halen. Laten we er enkele gaan bezien.

De Ark Gods plan

Laten we eerst eens kijken naar het woord Ark. (voor de Ark, in de tabernakel, wordt een ander woord gebruikt met een heel andere betekenis)  Hier betekent het, ‘doos’ of ‘kist’. Noach bouwt dus geen schip in de eigenlijke zin van het woord. Want het mist elke vergelijking met een normaal schip. De boeg, de kiel, een roer, de mast voor een zeil, het is allemaal niet aanwezig. Het schip kan van binnenuit niet eens bestuurd worden. Het is dus volledig afhankelijk hoe God het schip bestuurd.

Sommige verklaringen zeggen dat de ark ook de betekenis van ‘doodskist’ heeft en ze verwijzen dan naar ROMEINEN 6:1-14. Indat Bijbelgedeelte gaat het over de redding door de dood heen. Zo is de Ark een beeld van de redding van de mens door Christus en Zijn offer. Wanneer het gaat om redding, de verlossing van de mens, dan zien we dat God Zelf altijd de middelen aangedragen heeft. Lees de verhalen in het Oude Testament er maar op na. En Petrus zegt zo treffend:

“De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen” 2 PETRUS 2:9.

Zo weet God altijd wat Hij doet, ook in jou situatie. In Noach zijn tijd zien we dat God een besluit neemt om de aarde te verwoesten, zie GENESIS 6:5-8, en daarna zien we dat God een ‘Middel’ tot redding tot verlossing geeft. Dat herhaalt zich in de geschiedenis steeds weer. En als Jezus op de aarde rondwandelt, handelt Hij gelijk als de Vader. Hij verteld de mensen waarom ze zich bekeren moeten en wat hun te wachten staat wanneer ze Gods genade niet accepteren. Hij zegt: “het zal zijn als in de dagen van Noach”. Jezus haalt een stuk geschiedenis terug en plaatst het in Zijn tijd, maar tevens ook in onze tijd. Dat doet hij niet om mensen bang te maken, maar om ze te waarschuwen.

En hoe kan de mens dan aan de komende toorn ontkomen? Het antwoord heeft Jezus Zelf gegeven.

“Want zelfs Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Nee, Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen” MARKUS 10:45.

Ook geeft Jezus aan ‘hoe’ de mens verlost kan worden.

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mijJOHANNES 14:6.

Noach mocht een Ark voor God bouwen. En in een wereld vol verval bouwde hij aan Gods plan voor de redding en de verlossing voor al zijn tijdgenoten. Noach wordt een prediker der ‘gerechtigheid’ genoemd. Zie 2 PETRUS 2:5. Door zijn prediking getuigde hij van Gods reddingsplan voor de mensen.

Het bouwen van de Ark typeert Noach’s geloof als een ‘daad geloof’. hij liet het zien, plank voor plank, balk voor balk en spijker voor spijker. Hij heeft er heel wat jaren afgezwoegd. En de mensen hebben hem voor gek verklaard. Maar Noach liet zich niet intimideren. Want hij had niet alleen Gods stem gehoord maar ook Gods verlangen begrepen om Zijn plannen uit te voeren. Het was Gods keuze om Noach te gebruiken voor Zijn plan.

Hoe zit dat met ons? Verstaan we dit verlangen ook? Ook wij hebben de opdracht om te bouwen. Wij mogen onze gaven en talenten inzetten voor de bouw van de Gemeente.

De deur

Als we naar de Ark kijken dan zien we ook een deur. Niets bijzonders zou je zeggen. In elk gebouw en elke boot zit een ingang. Maar met deze deur is dit anders. Ook hier zit een prachtige vergelijking in met Jezus. Die deur, dat is een ‘genade deur’. Jezus zegt: “Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen” JOHANNES 10:7. Alleen door Hem kunnen we God ontmoeten. Kunnen we gered worden van ons ‘verloren’ zijn.

Ik zei al dat de deur in de Ark een bijzondere deur was niet alleen omdat het een toegang tot Gods genade is. Maar deze deur blijft net zolang openstaan als God wil. Daarom noem ik het een genadedeur. Maar er komt een tijd, net als in Noach’s tijd, dat God de deur definitief dicht doet. En dat doet Hij op een tijdstip die wij niet verwachten, noch kunnen voorspellen. Ben je er niet door heen gegaan, dan ben je reddeloos verloren. Er komt een eind aan Gods genade. Op Zijn tijd laat Hij de deur in het slot vallen, en voor wie is het dan te laat? Voor allen die buiten zijn. Om die reden moeten we elkaar blijven aansporen.

Zolang het dag is, moeten wij doen wat God ons opdraagt. Als de nacht komt, kan niemand meer iets doen” JOHANNES 9:4 HB.

“Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here” 1 CORINTHIËRS 15:58 NBG.

We moeten elkaar blijven aansporen om ons geloof met anderen te delen. Ook wij, wanneer we Die deur zijn binnen gegaan, mogen mee bouwen en ons ‘daadgeloof’ laten zien. Want Jezus zegt Mijn Huis moet vol zijn, zie LUCAS 14:23. Jezus heeft een schare uitgenodigd die niemand tellen kan. Voelen we dat verlangen van God, net als Noach? Wilt jij weten hoe God denkt over de ongelovigen?

“Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijftEZECHIËL 18:23.

Daarom moeten wij ‘richtingsborden’ zijn. Borden waarop te lezen staat welke kant de mensen op moeten. Zijn we zulke borden?

Drie verdiepingen

De Ark had drie verdiepingen, dit typeert duidelijk de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarom is de Ark ook een beeld van het lichaam van Jezus Christus, Zijn gemeente.

De Vader

Wanneer we de Nieuw Testamentische Ark gaan bekijken dan zien we dat God de Vader Zelf het initiatief neemt. Als Hij niet had ingegrepen wat was er dan met deze wereld gebeurd? Hoe had ons leven er dan uitgezien? God de Vader verlangt naar relatie met de mens. Hij wil bij de mensen wonen en hun leven zegenen met Zijn liefde. Dat blijkt wel heel duidelijk uit de woorden:

“Want alzo lief had God de wereldJOHANNES 3:16.

De Zoon

En die liefde werd geopenbaard door Gods Zoon. En het is Jezus die door Zijn offer het fundament heeft gelegd voor de Nieuw Testamentische gemeente. Jezus zegt hier zelf over:

“Want zelfs Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Nee, Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen” MARKUS 10:45 HB.

De heilige Geest

Maar om dit fundament wereld wijd te kunnen verspreiden moest de heilige Geest komen. Jezus kondigt dit zelf dan ook aan:

“Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” JOHANNES 16:7-8.

En die taak van de heilige Geest krijgt voor ons de invulling wanneer we lezen:

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb” JOHANNES 14:26.

Als de gemeente uit twee verdiepingen, uit twee Personen zou bestaan, was het niet volledig. Want welke van deze drie-eenheid zouden we kunnen missen? Zo wil God met Zijn volheid vertegenwoordigt zijn in de Gemeente. Drie verdiepingen wil ook zeggen:

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mijJOHANNES 14:6.

En dat leven is het bovenste venster wat ons uitzicht op God de Vader geeft.

De bovenste verdieping in de Ark, in de gemeente, dat is de plaats van de heilige Geest. In deze verdieping zit een venster. Het was de enige plaats waar je naar buiten kon kijken. En dit venster dwingt je om omhoog te kijken. Zo wil God ons duidelijk maken dat we niet zonder de heilige Geest kunnen. Dat we Die nodig hebben, om Hem te zien. Om Zijn plannen te begrijpen. Om Zijn getuige te zijn. Om Gods kracht zichtbaar te maken.

Bij een schip zien we dat de stuurhut, het commando centrum, op de bovenste verdieping staat. Zo heeft het uitzicht om veilig te varen. En de bevelen, de opdrachten, om het schip, in ons geval ‘de Gemeente’, worden van bovenaf gegeven. Zo werkt de heilige Geest in de Gemeente.

Hoe is het met ons venster? Met ons uitzicht op God? Waar kijkt ons raam op uit? Wat zien wij als we naar de toekomst kijken? veel mensen zien alleen maar naar de moeilijkheden. Dat doe ik van tijd tot tijd ook, dat is heel menselijk. Maar God wil ons leren om:

de blik gericht te houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God” HEBREEËN 12:2.

We hebben nu al een aantal geweldige dingen gezien. Maar het ging alleen nog maar over de bouw van de Ark. We hebben het nog niet gehad over de materialen. Daar wil ik ook even wat aandacht aan schenken.

Het materiaal

Iedereen weet dat je niet kunt bouwen zonder de juiste materialen. Geef je de metselaar alleen maar stenen dan kan hij er niets mee. Hij heeft cement nodig om ze met elkaar te verbinden. Dit voorbeeld kunnen we toepassen op alle materialen die gebruikt worden voor het bouwen van huizen, schepen, enz. De materialen zijn afhankelijk van andere materialen, ze hebben elkaar nodig. Zo heeft hout, lijm of spijkers nodig, om het met elkaar te verbinden. Er zijn veel soorten materialen, maar voor de Ark waren er twee hoofdsoorten, namelijk hout en pek. In deze twee materialen zitten een aantal mooie beelden.

Het is niet meer na te gaan wat voor een soort hout Goferhout precies was. Toch moest het de juiste geschiktheid hebben gehad om er de Ark mee te bouwen. Enkele bijbeluitleggers denken dat het cipressenhout moet zijn geweest. Want van deze houtsoort is bekend dat dit toen veel voor de scheepsbouw werd gebruikt. Ook is het bekend dat deze houtsoort veel gebruikt werd bij de bouw van heiligdommen. Toen Salomo de tempel bouwde bedekte hij de vloeren met planken van cipressenhout, zie 1 KONINGEN 6:14.

Wat Goferhout precies voor een houtsoort is geweest is eigenlijk niet zo belangrijk. Belangrijk is dat er hout werd gebruikt dat God beter geschikt achtte dan de gebruikelijk houtsoorten. Zo kon Noach met het door God goedgekeurde materialen een boot bouwen. En daar gaat het om. Noach had planken en balken nodig en ook hier zitten een paar prachtige beelden in voor ons.

Om de Ark te bouwen moest het hout bewerkt worden. De planken moesten gezaagd en op maat gemaakt worden. Er waren dikke en dunne planken. Er moesten gaten in geboord worden. Ze moesten op een speciale manier gebogen worden. Kortom, elke plank, elke Christen, krijgt zijn of haar specifieke bewerking. De grote Timmerman, God de Vader, is aan het werk.

En zo gaan alle planken gebruikt worden voor het samenstellen van een geweldig bouwwerk. Vgl. 1 CORINTHIËRS 12:20. Een bouwwerk van redding, van vrede en hoop. God besteed aan elke plank bijzondere aandacht en brengt ze allemaal op hun specifieke plaats.

Is er al aan jou geschaafd, gezaagd, geboord of gebeiteld? Ervaar je, dat de grote Timmerman, bezig is aan jou te bouwen? Zit jij al op de goede plaats in Gods Ark, Zijn Gemeente? Durft je te zeggen Heer gaat Uw gang maar. Maak maar iets moois van mijn leven, hier ben ik?

Hout alleen was niet voldoende voor de bouw van de Ark. Er was nog een bijzonder materiaal nodig. Iets heel speciaals, namelijk pek. Toen Noach uit getimmerd was moest hij de hele Ark bestrijken met pek. Dit was nodig om het schip waterdicht te maken. Maar wat opvalt, hij moest dit doen zowel van binnen als van buiten. Dus aan twee kanten moest hij het pek aanbrengen.

Wat we nu gaan zien is eigenlijk het mooiste van alles. Noach moest het schip van binnen en van buiten ‘bepekken’, en dit woord is hetzelfde woord als ‘bedekken’. Dus letterlijk bedekte Noach de Ark met een laag pek. Het Hebreeuwse woord ‘bedekken’ betekent, ‘verzoenen’. In de Bijbel komen we beide woorden tegen voor hetzelfde doel.

“U bent uw land genadig geweest, HEER, u keerde het lot van Jakob ten goede, nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden” PSALM 85:2-3.

“Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedektPSALM 32:1.

Nu we dit weten, en terug kijken naar de Ark met de planken en de pek dan zullen de vergelijkingen ons zeer bemoedigen. We hebben al gezien dat de planken een beeld van de Christen is. En die Christenen worden bedekt met de verzoening van God. Wat een geweldig beeld. De hele Ark, de hele gemeente, verpakt in Gods verzoening zowel van binnen als van buiten. Beseffen we wel hoe geweldig dit is?

Wat betekent dit allemaal? Pek aan de buitenkant dat kunnen we nog wel begrijpen, want daar is het water. Daar zijn de golven de negatieve invloeden. En daar biedt pek dus een prima weerstand tegen. Zo kunnen we dus zeggen: als de wereld of machten ons levenschip willen doen zinken, dan kunnen we wijzen op de bedekking, op de verzoening in Jezus Gods Zoon. Deze bedekking heeft een geweldige functie. We kunnen als Gods kinderen steeds weer pleiten of het volbrachte werk van Jezus Christus.

Maar nu het pek aan de binnenkant. Wel, God wil een ‘volledige’ verzoening. De binnenkant daar komen we onszelf tegen. Daar leeft ons gevoel en onze emoties. Daar zijn de wonden, ons verdriet de pijn. Daar ligt het gevoel van het onvolmaakt zijn. Daar is die stem die jou telkens weer veroordeelt. Daar woont je minder, of meerder waardigheids gevoel. Daar heersen de gedachten van het niet aanvaarden van jezelf. Daar in je binnenste kun je jezelf of die ander niet vergeven.

Laten we maar eerlijk zijn, de meeste moeite hebben we met ‘de innerlijke’ verzoening. God verlangt er naar dat Zijn verzoening volkomen doorwerkt. Hij wil je daar van binnen mee bedekken, Hij aanvaart je. Hij geneest je in je diepste wezen. Paulus begrijpt dit ook maar al te goed in zijn voorbede voor de christenen.

Wij vragen dat God, die een God van vrede is, u in alle opzichten heiligt, en dat heel uw persoon, naar geest, ziel en lichaam, onberispelijk bewaard blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus” 1 THESSALONICENZEN 5:23 GNB.

God veroordeelt je niet. De Vader verlangt er naar dat je gaat ervaren dat Hij je volkomen omsluit met Die verzoening. Dan komt er een ‘volkomen’ herstel. Aan twee kanten pek wil ook zeggen:

“Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één” JOHANNES 10:28-30.

En zo ben je dus dubbel veilig, dubbel geborgen, volledig verzoent. Wat een voorrecht.

Wie dit gelooft gaat ervaren dat je ‘volmaakt’ bent in Hem. Dan zal de rechtvaardige nog meer rechtvaardigheid bewijzen. Want:

“Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal nog heiliger wordenOPENBARING 22:11.

Dank U Heer voor Uw Goddelijke verzoening van binnen én van buiten.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?