Dicht bij God leven

Als we nadenken over ‘dicht bij God leven’ dan spreekt dit van een intiem leven met Hem. Dus over intimiteit. En wie hier bij stil durft te staan zal zichzelf ongetwijfeld de vraag stellen: ‘hoe intiem ben ik met God de Vader?’ Intimiteit betekent: vertrouwelijk en innig met elkaar omgaan of diep in iemands binnenste doordringen.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Onze motivatie
 • Is God onbereikbaar
 • Intiem met God leven
 • Zonde breekt af
 • Vecht voor je eigen identiteit

Inleiding

Als christen kun je je met veel dingen bezig houden. Wie om zich heen kijkt zal ontdekken dat er veel te doen is. Verveling in het koninkrijk van God bestaat dan ook niet. Corrie ten Boom heeft eens gezegd; ‘Je bent een zendeling of je bent zendingsterrein’. En wie de Bijbel leest, of gaat lezen zal ontdekken dat dit zo is!

Toen Jezus afscheid van zijn discipelen nam, gaf Hij hun een paar belangrijke instructies. Ze moesten blijven wachten op de belofte van de Vader zodat ze, “met de Heilige Geest gedoopt zouden worden” HANDELINGEN 1:4. En door “die doop” zouden ze “kracht” ontvangen. Door die kracht waren ze in staat te getuigen van Gods reddende liefde, vergeving en bevrijding door het bloed van het Lam. En die opdracht mogen we nu nog steeds uitvoeren. De werking van de Heilige Geest hield namelijk niet op bij het overlijden van de discipelen. Nee, God had immers gezegd:

“Aan het einde der tijden, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten” HANDELINGEN 2:17.

Gods Geest is nooit plaatsgebonden, want er staat “op alle mensen”. Ook nu kunnen wij in onze omgeving, en door Gods leiding overal waar Hij dit wil, ‘wonderen en tekenen’ doen die de boodschap van het Evangelie bevestigen. Want er staat: “tot aan de uiteinden van de aarde” HANDELINGEN 1:8. Wat een mogelijkheden, wat een uitdaging om écht met Hem te leven.

Onze motivatie

Om te kunnen beantwoorden aan Gods doel met ons leven hebben we wel de juiste motivatie nodig. En dan bedoel ik niet een motivatie tot prestatie. Maar een motivatie om in de tegenwoordigheid met God de Vader te leven. Om in Zijn nabijheid te zijn, want dat is boven alles hèt allerbelangrijkste. Het is belangrijker dan de omstandigheden. Waardevoller dan wat je lief is. Kostbaarder dan de dingen waar aan je gehecht bent. In Zijn tegenwoordigheid te leven is zelfs van meer gewicht dan je persoonlijke omstandigheden, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt.

We leven in een body cultuur. Alles draait immers om onszelf. Je moet lekker in je vel zitten. Zoniet dan zijn er wel tig mogelijkheden om je te helpen. Je kunt je ‘ik oppoetsen’ met een keur aan middelen. Want je moet immers goed voor de dag komen anders tel je niet meer mee. Natuurlijk is het belangrijk dat je je verantwoordelijk ontwikkeld en je mag er goed uitzien. Maar als dat alles is waar het om draait in je leven dan zit je gevangen in ‘de welvaartsleugen’. Dan ben je een gevangene van je eigen ik geworden. Dan moet alle aandacht naar jou uitgaan anders voel je je afgewezen.

Wie de reclames bekijkt, in welke vorm dan ook, zal ontdekken dat er een enorme aanspraak (aanval) wordt uitgeoefend op ons persoonlijk welzijn. Een welzijn wat alles te maken heeft met de dingen van deze wereld. Deze mentaliteit kan ons afhouden van een persoonlijk leven in de tegenwoordigheid van God de Vader.

Wie ervoor kiest om dicht bij God te leven zal begrijpen, dat de persoonlijke gebeurtenissen – de dagelijkse omstandigheden – niet zo belangrijk meer zijn. Natuurlijk sta je niet te juichen als het leven je tegenzit. Niemand van ons kiest doelbewust voor een leven vol moeite en strijd. Daar hebben we allemaal moeite mee. Ik denk dat we voldoende doordrongen zijn van het feit, dat een leven zonder tranen zonder pijn niet bestaat op ‘deze aarde’.

Wat is het dan geweldig te weten, dat wie dicht bij God leeft, de leef omstandigheden geen autoriteit meer uitoefen over je dagelijks leven. Paulus in de gevangenis zong een lied en let op de gevolgen. Hij was wel een gevangene maar niet van de omstandigheden. Want:

“Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen” HANDELINGEN 16:25.

Ze leefden in de tegenwoordigheid van God en lees de gevolgen zelf maar eens na in de VERZEN 26-40. Leven in Gods tegenwoordigheid geeft een bevrijdende kracht, wat je losmaakt van de gebondenheid aan je zonden je verdriet je ziekte je zorgen of welk probleem dan ook.

Dicht bij God leven is een leerproces. Je moet de bereidheid hebben om je leven in Zijn handen te leggen. Om te leren zeggen: ‘niet mijn wil maar Uw wil geschiede’. We moeten beseffen dat Jezus dit ook heeft moeten leren om Zijn wil in de handen van Zijn vader te leggen. Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood, heeft het voor ons allemaal mogelijk gemaakt om in Zijn tegenwoordigheid te mogen leven. Wat een genade!

Dat dicht bij God leven een leerproces is maakt JESAJA 59:1-2 wel duidelijk. Want hoe vaak heb jij je eigen omstandigheden aan God gegeven? En hoe vaak ben je bij Hem geweest om persoonlijk dat tegen Hem te zeggen wat je bezig houd? Laten we in dit vers eens ontdekken wat je afhoudt van een leven in Zijn tegenwoordigheid.

“Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort” JESAJA 59:1-2 NBG.

Is God onbereikbaar

We kennen allemaal wel het gezegde: ‘het lijkt wel of de hemel van koper is’. En hiermee bedoelen we dat God ons gebed niet verhoort. Dat Hij voor ons onbereikbaar is. Maar voor degene die zich verdiept in wat Jesaja ons zegt, zal heel snel in de gaten hebben waar het probleem zit.

Conclusie:

 • Creëren we niet zelf die koperen hemel?
 • Zorgen we zelf niet voor die moeilijke periode?

En de vraag hoe dit komt ligt in de meeste gevallen niet zo ver bij ons vandaan. Het zijn “onze ongerechtigheden” die zorgen voor een scheiding tussen een liefhebbende Vader en ons. En het zijn “onze eigen zonden” die ervoor zorgen dat we niet kunnen of durven leven in Gods tegenwoordigheid, zegt Jesaja.

Maar wie ervoor kiest om ondanks die koperen hemel of die moeilijke periode om toch met Hem te leven, zal iets belangrijks ontdekken. Want Jesaja begint niet met een oordeel maar met een belofte!

“Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horenVERS 1.

God hoort en verlost. Onze hemelse Vader wil niet dat we zullen leven of ten onder gaan, in zelf gecreëerde omstandigheden. God kent geen koperen hemel maar een open hemel. Waaruit Zijn hand ons toegestoken wordt om ons te verlossen. Dat is de bemoediging, de belofte, die Jesaja ons aanreikt. God is niet onbereikbaar. Als jij Hem wilt ontmoeten dan ontdek je dat Hij er voor je is. Want Hij verlangt ernaar dat jij dicht bij Hem leeft.

Intiem met God leven

Als we nadenken over ‘leven in Gods tegenwoordigheid’ dan spreekt dit van een intiem leven met Hem. Dus over intimiteit. En wie hier bij stil durft te staan zal zichzelf ongetwijfeld de vraag stellen: ‘hoe intiem ben ik met God de vader?’ Intimiteit betekent: vertrouwelijk en innig met elkaar omgaan of diep in iemands binnenste doordringen.

Wanneer we de eerste brief van Johannes lezen dan ontdekken we dat er sprake is van een bijzondere band tussen hem en Jezus. Johannes wist wie hij was, en dat hij door God geliefd was. Vgl. 1 JOHANNES 3:1-2. Inzijn relatie met Jezus was zijn liefde voor Hem altijd nummer één. Als je weet dat God onvoorwaardelijk van je houdt, en dat ook zelf uitdraagt, dan getuigt dit van een intieme omgang met God de Vader. En dat God verlangt naar een intieme omgang met ons, wordt wel heel duidelijk in de volgende woorden:

“Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen” EZECHIËL 36:26-27.

Intimiteit is altijd de sleutel voor een gezonde relatie met God. Dit leert ons het volgende: ‘intiem leven met God geeft je identiteit en wie weet wat hij of zij is in Christus, dat geeft autoriteit’. Als we leren om deze volgorde toe te passen in ons leven dan wandelen we in het licht, in de tegenwoordigheid van God.

Onze omstandigheden mogen nooit bepalend zijn voor een intiem leven met God. Dat is een belangrijke les die we allemaal onder ogen moeten zien. Want Gods woord laat zien dat je ondanks moeilijke omstandigheden, toch intiem met Hem kunt leven. Toch kunt wandelen in gehoorzaamheid met Hem. Ook David kende moeilijke omstandigheden in zijn leven die hij omschrijft als “een dal van diepe duisternisPSALM 23:4. En natuurlijk worstelde hij ook met de vraag of het allemaal wel goed zou komen. Maar door zijn intieme omgang met God had hij de autoriteit om te zeggen:

“de Here is mijn herder – en omdat Hij mijn herder is – mij ontbreekt nietsPSALM 23:1.

Wat een geweldige conclusie.

David had het ook niet gemakkelijk in zijn leven. En in sommige gevallen had hij zelfs onherstelbare schade aangericht. In PSALM 51 legt hij heel zijn ziel bloot voor Gods aangezicht en heeft hij een diep berouw om wat hij heeft gedaan. Hij kende zijn fouten, zijn zonden, zijn strijd, zijn beproevingen maar ook zijn overgave aan God. Maar omdat hij een verlangen had om heel dicht bij God te leven kon hij zeggen, “mij ontbreekt niets”. Zijn getuigenis was, al ontnemen ze me alles en gebeuren er nare dingen in mijn leven, mijn intieme relatie met mijn Herder kan niemand van mij afnemen. En daar smeekt hij God ook om als hij biddend vraagt:

“Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest” PSALM 51:12–14.

David verlangde Gods aangezicht te zien. Dat is in Zijn tegenwoordigheid leven.

Ieder mens heeft wel eens “een dal van diepe duisternis”. Een periode dat Jezus niet op de eerste plaats staat. En wat zegt Jesaja dan?

“Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen”.

Soms denk je, ‘God doet er niets aan’. Nou, nu mag je weten dat ‘Zijn hand nooit te kort is om je bij te staan om je te verlossen uit je moeilijke omstandigheden’. God kan overal bij! Tenminste, als we een vertrouwelijke omgang met Hem willen hebben. Want als God de Vader ergens niet bij kan, dan is dat ons probleem. Dan staan we Hem niet toe om dingen in ons leven te veranderen omdat we de zonde of de omstandigheden vasthouden. Daarom zegt Jesaja ook:

“maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort” JESAJA 59:2.

Is voor jou de hemel van koper?

Dan moet je nu je verantwoordelijkheid nemen om na te gaan wat er fout is. En meestal weten we het wel. Diep van binnen weet je, dat het je eigen zonden zijn die een scheiding maken tussen jou en God de Vader. Zonde bouwt als het ware een muur om je heen. Het voelt alsof je in een cocon gevangen zit. We kunnen dan bidden tot we een ons wegen, maar God hoort en ziet het niet. Hij steekt zijn hand wel uit maar die kunnen wij niet pakken, want er staat een muur om ons heen. De zelf gemaakte scheiding tussen jou en Hem. En in dergelijke situaties zeggen we dan: ‘zie je wel nou roep ik Hem aan en Hij hoort me niet’. Onze menselijke aard – de gevallen mens in ons - doet al snel de schuld en de verantwoordelijkheid bij de ander neerleggen en niet bij onszelf.

Zonde breekt af

Zonde maakt veel kapot en in het bijzonder relaties tussen God en de mens. Dat doet God veel verdriet. Als we onszelf eens konden bekijken door de ogen van God, dan zouden we daar iets meer van begrijpen. Voor een bepaald deel kan dat. Maar dan moeten we eerst ingaan op Zijn stem die ons roept:

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven” MATTHÉÜS 11:28.

Hoor je Zijn roep? Zie je hoe Hij zijn armen uitstrekt om je te verlossen? De zonde, het gescheiden zijn van God, kan alleen maar hersteld worden door het Kruis van Jezus Christus. Zijn offer voor jou en mij kan de macht van de zonde verbreken.

Daarom is het goed om onszelf te zien in het licht van God:

“want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht” PSALM 36:10.

“Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben” 1 CORINTHIËRS 13:12.

Heeft de zonde veel macht? Ja, want het kan ons voor eeuwig gescheiden houden van God. Zonde heeft een vernietigende kracht. De Bijbel zegt:

“Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid” JOHANNES 10:10.

De satan komt om te stelen. Let eens op de volgorde van deze tekst. De satan steelt Gods woord en je principes weg uit je hart en je verliest je intieme relatie met God. Dan steelt hij je identiteit, zodat je niet meer weet wie of wat je bent. En als laatste kan hij je als een willoos en autoriteits-loos slachtoffer vernietigen.

Dat de satan veel macht heeft blijkt heel duidelijk waartoe hij in staat is. Hij ligt constant op de loer. Petrus zegt ons dit:

“Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi1 PETRUS 5:8.

Jezus Christus heeft de duivel wel verslagen en overwonnen maar nog niet vernietigd. Vgl. KOLOSSENZEN 2:15. De satan kan nog steeds veel leed veroorzaken op aarde en in ons leven. Daarom zegt Gods woord ook:

“Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten” JAKOBUS 4:7.

Onze strijd tegen de overheden en machten kan ons soms veel kosten. In de Hebreeën brief lezen we:

Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zondeHEBREEËN 12:4 NBG.

Vgl. ook ROMEINEN 6:12; JACOBUS 4:1; 1 PETRUS 2:11.

De strijd tegen de zonde kent twee kanten:

 • Het afleggen van de zonde
 • Het weerstand bieden aan de verleiding

Het ene komt van binnenuit het andere vanuit je omgeving. Zo is de satan voortdurend bezig om ons te verleiden. En laten we maar eerlijk zijn soms gaan we ook wel heel gemakkelijk met dingen om. We laten ons heel snel meeslepen in bepaalde situaties.

Hoe tolerant zijn wij? Moeten we – omdat we als Nederlanders bekend staan als een tolerant volk – hier trots op zijn? Er zijn T-shirts te koop met de tekst, ‘Good girls go to heaven, bad girls go to Amsterdam’. Wat heeft de tolerantie ons gebracht? Een middagje Amsterdam of een week de krant lezen of jezelf in de spiegel goed aankijken zal ons duidelijk maken, dat onze tolerantie onze normen en waarden behoorlijk heeft aangetast.

Geen wonder dat voor veel mensen de hemel van koper lijkt. Kunnen we dat doorbreken? Zeker, maar dan zullen we onze muren moeten afbreken. Dan moeten we ons toevertrouwen aan Jezus Christus onze verlosser. Als we daartoe bereid zijn zal Gods hand niet te kort zijn. Dan zal Hij ons weer horen en verhoren. Soms is onze strijd moeilijk en zwaar. Maar voor wie weet wat het inhoud om in Zijn tegenwoordigheid te leven, zal bereid zijn om door te strijden, zelfs “tot bloedens toe”.

Strijden tot bloedens toe doet ons herinneren aan de strijd van Jezus in Zijn laatste uren voor Zijn kruisdood. Hij heeft in Gethsémane de pijn ervaren van alle zonde en ziekte. De beker die Hij moest drinken was boordevol met de zonde van de totale mensheid. Van de eerste tot de laatste mens heeft Jezus de gebrokenheid van deze schepping gedragen.

Als we hier bij stil staan dan kunnen we een beetje begrijpen dat Jezus zei: “Ik voel me dodelijk bedroefd” MATTHÉÜS 26:38. En door die enorme strijd zweette Hij bloed. Hij heeft de enorme emotie in Zijn eigen leven gevoeld van dader en slachtoffer. Hij aanvaarde de pijn van onze gebrokenheid. Jezus’ die zonder zonde was, dronk voor jou en mij die beker leeg.

Hij kon er niet omheen ondanks dat Hij het de Vader gevraagd had om die beker niet te hoeven drinken. En wat mij zo diep treft is dit, Jezus vroeg niet om het kruis weg te nemen. Die pijn kon Hij wel verdragen. Maar om als Zoon van God de zonde te voelen dat was Zijn allergrootste pijn. Dat raakt mij tot in het diepst van mijn ziel. Hij moest het bewijsstuk, de zonde, dat tegen ons getuigde uitwissen. En dat heeft Hij gedaan door het aan het kruis te nagelen. Zie KOLOSSENZEN 2:14.

Wat een genade, te weten wat Hij voor ons gedaan heeft! Neemt God nu al onze moeilijke omstandigheden weg? Nee! Maar wel de zonde. Want Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Jezus’ heeft de beker, jouw beker, helemaal leeggedronken tot de laatste druppel. Hierdoor kunnen wij leven als bevrijde en verloste mensen. Vgl. 1 JOHANNES 1:7;2 CORINTHIËRS 5:21.

Vecht voor je eigen identiteit

Er is een verhaal in het Oude Testament over een man die worstelde met God. Zijn naam is Jacob en hij was erg vasthoudend dus, hij gaf de strijd niet zomaar op. En op het eind van de strijd zei God dat Jacob Hem los moest laten. En let nu eens op wat Jacob zegt;

“ik laat u niet gaan tenzij u mij zegentGENESIS 32:26-27.

Wat een prachtig voorbeeld van volharding, “ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent”. Goed, Jacob liep daarna wel mank als een zichtbaar teken dat God hem had aangeraakt. Ook gaf God hem een andere naam: “voortaan zul je Israël heten” GENESIS 32:29. Let nu even op wat er allemaal gebeurde.

 • Jacob worstelt met God - intimiteit
 • Hij kreeg een andere naam - identiteit
 • God zegende hem - autoriteit

Door zijn worsteling zijn andere naam en het gezegend zijn door God wist Jacob wie hij was. Dat hij een toekomst had onder de beschermende hand van God.

Nog even een opmerking bij dit verhaal. Jacob worstelde niet zomaar met God. Daar is het verhaal van Esau, zijn broer, over het eerste geboorterecht, aan vooraf gegaan, zie GENESIS 25. De worsteling van Jacob was dus vanwege deze gebeurtenis.

Jacob moest leren om het verleden los te laten en dat kon hij pas toen God hem zegende en een nieuwe naam gaf. En daarna kon hij zijn broer ontmoeten, hem in de armen sluiten. Door zijn vader te bedriegen moest Jacob vluchten en verloor vanwege deze zonde zijn identiteit. Maar God had een ander plan met Jacob. Daarom werd hij met God geconfronteerd en moest Jacob klaar komen met zijn verleden. God zei als het ware, nu is het genoeg, Ik wil dat je niet meer angstig hoeft te zijn over wat er in het verleden is voorgevallen. Wat een genade van God voor Jacob.

Wat een genade voor een ieder die God zoekt en strijd voert voor een nieuwe toekomst. God laat jou niet aan je lot over. Wat is dit verhaal een geweldig mooi voorbeeld om ook je eigen identiteit te ontdekken en daardoor meer bruikbaar voor God te worden.

Is met onze bekering de strijd tegen de zonde nu voorgoed voorbij? Nee, zeker niet! Want we zullen voortdurend strijd moeten leveren tegen de zonde die ons belaagd. Elke dag zal de begeerte naar ons uitgaan. Maar de bijbel zegt ons dat wij er over moeten heersen, GENESIS 4:7. Door het kruis van Christus kunnen we over de zonde heersen. Want we hebben deel gekregen aan een Goddelijke natuur. Vgl. 2 PETRUS 1:4. Een natuur die zoveel krachtiger is dan onze oude natuur.

De Bijbel spreekt veel over de oude en de nieuwe mens. Het zijn twee naturen die steeds weer de strijd met elkaar aangaan. En als Paulus het heeft over de werken van het vlees dan zegt hij:

“Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wiltGALLATEN 5:17b.

Zolang we hier op aarde leven zijn we in strijd met die oude natuur. Natuurlijk is het zo dat die oude natuur - ook wel de oude mens genoemd - met Christus mede gekruisigd is. KOLOSSENZEN 2:14-15. Dus onze oude mens is met Christus mee-gestorven en dus dood. Vgl. ROMEINEN 6:3-9. Ondanks dit geweldige feit zullen we ontdekken dat onze zondige natuur regelmatig tot leven komt. In Romeinenbrief zegt Paulus:

“Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat” ROMEINEN 7:15.

Lees ook de VERZEN 16-23. Paulus deed dingen die hij niet wilde. En hij wist dat dit het gevolg was van het leven in een gebroken wereld. Maar let op het antwoord in VERS 24

“Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer”.

Wat een geweldig antwoord.

We zullen moeten blijven werken aan een leven in Zijn tegenwoordigheid. Daarom zegt Paulus, wat:

 • Ik zou willen - Gods natuur – maar dat doe ik niet
 • Ik doe juist wat ik niet wil - de oude natuur

Die strijd stopt pas als wij in Zijn heerlijkheid worden opgenomen. Of als Jezus Christus terug komt op aarde. Als de nieuwe hemel en aarde een feit zijn. Dan zal:

“Hij alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij” OPENBARING 21:4.

 Het manco van veel gelovigen is, dat ze niet meer leven in Zijn tegenwoordigheid. Gelukkig zien we wel dat de Heilige Geest steeds meer ruimte krijgt in de kinderen Gods. Daarom is het fijn te ontdekken dat steeds meer christenen zich bewust worden, dat ze oprechter en krachtiger moeten leven. Want gebrek aan intimiteit ontneemt ons de mogelijkheid om onze identiteit en daardoor de autoriteit te ontdekken en toe te passen.

Waar wij onze intieme relatie met God herstellen, zal er een identiteit ontstaan waarin we gaan beseffen, wat mogelijk is in Jezus’ Naam, en dat is onze autoriteit. Een leven in Zijn tegenwoordigheid zal zich laten kenmerken in:

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” JOHANNES 13:34-35.

Conclusie: intiem omgaan met God is tevens ons getuigenis naar de wereld om ons heen. Een getuigenis waar de wereld niet om heen kan!

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?